Маркетингове дослідження діяльності центру зайнятості

Національний технічний університет України

„ Київський Політехнічний Інститут ”

Факультет соціології і права

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

З дисципліни „ Маркетинг в соціальній сфері ”

на тему „Маркетингове дослідження діяльності центру зайнятості ”

Роботу виконав: Керівник:

студент ІV курсу Петровська Інна Петрівна

групи АМ-74

Русинов Л. А.

Київ – 2010

1. Оцінка діяльності.

2. Місія.

3. Цілі та проблеми.

4. Аналіз впливу мікро- та макрофакторів.

5. Оцінка сильних та слабких сторін , можливостей та загроз (SWOT – аналіз).

6. Таблиця відповідностей.

7. Анкета для клієнтів.


1. Оцінка діяльності центру зайнятості

Центр зайнятості аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення й державні органи управління про стан ринку праці; консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до центр и зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, що ставляться до професії, та з інших питань, що е корисними для сприяння зайнятості населення; веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування; надає допомогу громадянам у підборі підхожої роботи і власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у підборі необхідних працівників; органовує за потреби професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі центр и зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні змісту курсів навчання й перенавчання; надає послуги з працевлаштування та професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи у зв'язку з пошуками високооплачуваної роботи, зміною умов і режиму праці тощо, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню.

2. Місія центру зайнятості

Центр зайнятості покликаний задовольняти постійно зростаючі потреби людей в якісному та швидкому забезпеченні їх роботою, що максимально відповідає їх особистим та професійним якостям.

Таким чином, місію центру зайнятості можна сформулювати у вигляді девізу: «Кожній людині – відповідну роботу».

3. Цілі та проблеми центру зайнятості

Цілі центру зайнятості.

· реєстрація тих, хто шукає роботу, облік їх професійної кваліфікації, навичок, досвіду та побажань, опитування їх з метою пошуку їм роботи, у разі необхідності перевірка їх стану здоров'я і рівень професійної підготовки, сприяння професійній орієнтації, підготовці і перенавчанні;

· одержання від підприємств та організацій точні дані про вакантні посади і вимоги, яким повинні відповідати працівники;

· направляє на вакантні посади кандидатів з необхідною кваліфікацією і придатних за своїм фізичним станом".

Проблеми центру зайнятості.

· зменшення кількості робочих місць;

· небажання людей звертатися до центру зайнятості з питань працевлаштування;

· небажання населення до праці у зв’язку з кризовими культурно-соціальними явищами;

· криза правового та політичного сектору суттєво ускладнює процес працевлаштування;

· недостатня економічна забезпеченість спричиняє ускладнення роботи центру зайнятості.

4. Аналіз впливу мікро та макро факторів на центр зайнятості

Мікрофактори впливу

1. Клієнти. Клієнтами центру зайнятості є доросле працездатне населення, що має бажання знайти роботу.

2. Посередники. Посередники - юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. Для центу зайнятості їх коло досить звужене, це держава, кредитно-фінансові установи та ін.

3. Постачальники. Постачальниками є підприємства установи організації, що мають вільні робочі місця.

4. Конкуренти . Монополією в Украйні на такого виду послуги володіє Державна служба зайнятості організації, що надають подібні послуги зустрічаються досить рідко і здебільшого вузько спеціалізовані.

5. Контактні аудиторії. Засоби масової інформації; преса, ресурси мережі Інтернет.

Макрофактори, які впливають на центр зайнятості

1. Політико-правовий фактор. На діяльність центру зайнятості будуть мати вплив: Конституція України, Закон України "Про зайнятість населення",Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Кодекс законів про працю України, Закон України «Про підприємницьку діяльність», Закон України «Про страхування», Податковий кодекс України, Єдина технологія обслуговування незайнятого населення (ЄТОН) та інші нормативні акти.

2. Економічний фактор. Впливає інфляція, рівень доходу громадян, рівень безробіття, темпи економічного росту країни.

3. Соціально – культурний фактор. Стан та характер соціокультурних процесів впливає на кількість наявних робочих місць для працевлаштування населення та на рівень свідомості безпосередньо клієнтів центру зайнятості.

4. Технологічний фактор. Причиною розвитку нових технологій може стати звільнення працюючого населення або навпаки поява робочих місць пов’язаних з новим видом діяльності. Нові технології також впривають на можливість проінформувати потенційни клієнтів (наприклад мережа Інтернет)

5. Демографічний фактор. Демографічні показники населеея (такі як кількість, вік, стать, освіта та ін) напряму пливають на працевлаштування клієнтів.

6. Природний фактор. Екологія інколи важлива умова умов праці, і відіграє важливу роль при підборі роботи.

5. Оцінка сильних та слабких сторін центру зайнятості,
можливостей та загроз (SWOT – аналіз)

Сильні сторони Слабкі сторони

1. Велика, постійно оновлювана база даних

2. Зручна адреса у центрі міста

3. Індивідуальний підхід до кожного клієнта

4. Результативна рекламна політика

5. Достовірний моніторинг ринку.

6. Контроль якості обслуговування.

7. Висока кваліфікованість персоналу центру зайнятості.

8. Тісна взаємодія у колективі центру зайнятості.

9. Наявність всіх необхідних ліцензій.

10. Висока фінансова стійкість центру зайнятості.

1. Збої в постачанні необхідних товарів та інформації.

2. Низький рівень цін на послуги.

3. Незацікавленість співробітників у розвитку центру зайнятості.

4. Недостатній контроль за виконанням розпоряджень та наказів.

5. Низька вмотивованість працівників.

Шанси та перешкоди розвитку центру зайнятості

Можливості (шанси) Загрози (перешкоди)

1. Поява нових робочих місць.

2. Впровадження нової реклами.

3. Пропозиції про співпрацю зі сторони вітчизняних і зарубіжних підприємців.

4. Розвиток ринку товарів та послуг.

5. Політична стабільність.

6. Покращення правової освіченості населення.

7. Покращення рівня життя населення.

8. Впровадження інновацій, нових технологій управління та обслуговування.

9. Збільшення чисельності населення.

10. Зменшення рівня смертності населення.

1. Нехтування прцею населенням.

2. Зниження рівня життя населення.

3. Ріст інфляції.

4. Збільшення жорсткості законодавчих норм.

5. Ріст податків.

6. Погіршення політичної ситуації.

7. Банкротство організацій, що надають робочі місця.

8. Збільшення корумпованості влади.

9. Погіршення правової освіченості населення.

10. Скорочення національного ринку.

11. Кризові явища в економіці країни.

Таблиця відповідностей

Пошукове запитання Гіпотеза Джерело інформації

1. Чому зменшився приріст клієнтів центру зайнятості?

2. Як зменшити кількість скарг?

  1. Чим гірша якість обслуговування, тим менша кількість клієнтів.
  2. Чим менший рівень доходів, тим частіше люди відвідують центр зайнятості.
  3. Чим більше часу на особистий професійний розвиток приділяє, тим менше він відвідуватиме центр зайнятості.
  4. Чим краща якість рекламних кампаній, тим більше це привабить клієнтів.

1. Чим гірша якість обслуговування, тим більше скарг.

2. Чим вища рофесійність персоналу, тим менше скарг.

Запитання в анкеті № 2

Запитання в анкеті №10

Запитання в анкеті № 5

Запитання в анкеті № 12

Запитання в анкеті № 2

Запитання в анкеті №11

Анкета для клієнтів

Шановний клієнте, просимо Вас прийняти участь в нашому опитуванні. Прийнявши участь в опитуванні, Ви допоможете нам виявити та виправити недоліки у роботі нашого центру зайнятості, зробивши процес пошуку праці в нашому центрі зайнятості швидшим та якіснішим.

1.Як Ви дізнались про центр зайнятості ?

1. з реклами у місті;
2. з інтернету;

3. з рекомендацій знайомих;

4. інше:______________________________________

2. Як Ви оцінюєте якість обслуговування нашого центру зайнятості?

1. чудово;

2. гарно;

3. непогано;

4. погано;

5. жахливо.

3. Чи задоволені Ви своєю роботою?

1. так, задоволений (перехід до питання 5);

2. ні, незадоволений.

4. Що саме не влаштовує Вас у вашій роботі?

1. низька зарплата;

2. відсутність кар’єрного зросту;

3. одноманітність та нецікавість робочого процесу;

4. колектив співробітників;

5. перевантаженість роботою;

6. інше: ______________________________________

5. Чи працюєте Ви над особистим професійним розвитком?

1. так (перехід до питання № 9);

2. ні.

6. Чому Ви не працюєте над професійним саморозвитком?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Чи вперше Ви звертаєтесь до центру зайнятості?

1. так, вперше (перехід до питання 11);

2. відвідую періодично;

3. відвідую регулярно.

8.Яка причина Ваших відвідин центру зайнятості?

1. незадоволеність робочим місцем з особистих причин;

2. незадоволеність робочим місцем як погано підібраним для мене працівником центру зайнятості.

9. Що б Ви хотіли покращити у роботі центру зайнятості?

1. ввічливість та уважність персоналу;

2. якість послуг;

3. я цілком задоволений / задоволена роботою центру;

4. інше:________________________________________

10. Вкажіть Ваш рівень доходу:

1. малий;

2. середній;

3. вище середнього;

4. високий;

11. Як Ви оцінюєте професійний рівень обслуговуючого персоналу нашого центру зайнятості?

1. чудовий;

2. гарний;

3. непоганий;

4. поганий;

5. жахливий.

12. Як Ви оцінюєте якість нашої реклами?

1. високої якості;

2. звичайна;

3. низької якості;

13. Вкажуть буд-ласка Вашу стать:

1. чоловіча;

2. жіноча;

14. Ваш вік:

____________________________________________________________________

15. Місце для зауважень та пропозицій

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.