Соціальна технологія проведення анкетного опитування в рамках навчальної дисципліни ММТСД

Русинов Л. А. Кириченко Є. К. АМ-74

Соціальна технологія проведення анкетного опитування в рамках навчальної дисципліни ММТСД.

Суспільна потреба : Виникнення складностей у студентів при підготовці, проведенні анкетного опитування та обробці даних, через брак теоретичних знань, навичок та практичного досвіду.

Ціль : Розробка програми дослідження, складання анкети (опитувальника) проведення польового етапу та аналіз, отриманих даних у відповідності до вимог навчальної дисципліни ММТСД.

Проблеми , які будуть вирішені :

· можливі помилки в розробці програми дослідження;

· неправильне складання анкети;

· нераціональний розподіл часу при проведенні дослідження;

· недостатня проінформованість студента стосовно стадії та їх послідовності при проведенні опитування.

Суб'єкт : група студентів (2 чол. або більше)

Об'єкт : написання програми дослідження, складення анкети, проведення опитування, обробка, інтерпретація та презентація отриманих даних.

Предмет : вчасне, методологічно обґрунтоване, якісно проведене анкетне опитування.

Сфера застосування :

· сфера вищої освіти;

· сфера науково-дослідницької діяльності.

Плановий і підсумковий стан :

· правильно сформульована програма;

· якісно підготовлена анкета;

· організований та вчасно проведений польовий етап;

· виконання етапу розшифровки первинної інформації;

· об’єктивно інтерпретовані результати досліджень та їх презентація.

Джерела отримування інформації :

· навчальні посібники з соціологічної методології;

· приклади вже готових робіт інших студентів;

· консультації з науковим керівником;

· ресурси глобальної мережі Інтернет.

Методи отримання та обробки інформації:

· метод опитування;

· метод аналізу;

· порівняльний метод;

· метод синтезу;

· метод інтерпретації обробленої первинної соціологічної інформації.

Час, необхідний для розробки соціальної технології – один тиждень.

Кваліфікація (характеристики) членів дослідницької команди, що будуть організовувати та впроваджувати функціонування соціальної технології.

· Інтерв’юер – об’єктивність, комунікативні здібності, відповідна зовнішність, бажаний наявний професійний досвід спілкування з людьми.

· Аналітик соціальної інформації – глибокі знання з соціальної методології, вміння правильно скласти програму дослідження, побудувати анкету, обробити, інтерпретувати та презентувати отримані дані.

Етап 1:Підготовчий етап

П1.1. Пошук інформації (кожен член дослідницької команди має виконувати наступні процедури незалежно від інших у будь-якій послідовності) (протягом 1-2 днів після отримання завдання):

П1.1.1. Ознайомитися з методичною базою процесу дослідження (прочитати Методичні рекомендації з ММТСД, підручники з соціологічної методології та інші ресурси, що містять інформацію щодо проведення анкетного опитування)

П1.1.2 Звернутися до осіб, які можуть надати готові зразки подібних робіт для ознайомлення, наприклад до студентів старших курсів;

П1.1.3. При необхідності звернутися до науковогокерівника з проханням роз’яснити незрозумілі питання стосовно дослідження.

П1.2. Загальний збір учасників дослідження (на 3 день після отримання завдання).

П1.2.1 За власною ініціативою серед складу дослідницької команди розподіляються обов’язки (по одному студенту на роль, або – декілька, в залежності від чисельності групи: інтерв’юер(-и), які відповідають за проведення польового етапу дослідження, тобто безпосередньо опитування); аналітик(-и) для розшифровки на інтерпретації даних). За взаємною згодою можливо, також, розподілити кожен із етапів дослідження та виконувати їх спільно.

П1.2.2 . Спільнескладання програми дослідження всіма членами дослідницької команди (за взаємною згодою розробку програми може здійснити один із членів дослідницької групи самостійно, або з допомогою інших) ;

П1.2.2.1 Сформулювати і обґрунтувати проблеми дослідження;

П1.2.2.2 Визначити мету, об'єкт і предмет дослідження;

П1.2.2.3 Зробити логічний аналіз основних понять;

П1.2.2.4 Сформулювати гіпотези і завдання;

П1.2.2.5 Визначити генеральної сукупності та підрахунок вибіркової сукупності;

П1.2.2.6 В залежності від виду обраного дослідження:

О1.2.2.6.1 скласти конкретний список респондентів;

О1.2.2.6.2 визначити місце проведення опитування для їх довільного відбору на місці.

О1.2.5.6.3 за взаємною згодою визначити, хто буде надавати роботу на перевірку науковому керівнику та отримувати перевірену роботу. (Це може бути одна та сама людина, декілька людей для кожної конкретної ситуації, або довільний члени групи).

О1.2.5.6.4 надати готову програму дослідження на перевірку науковому керівнику.

П1.2.3 . Готова програма дослідження перевіряться та затверджується науковим керівником.

О1.2.3.1 Забрати перевірену роботу в наукового керівника.

П1.2.4. Складання анкети (на 4 день після отримання завдання):

П1.2.4.1 сформулювати від 10 до 25 питань для з’ясування суттєвих для дослідження положень, базуючись на програмі дослідження;

П1.2.4.2 розташувати питання в порядку, як того вимагає дослідження у формі лійки, обернутої лійки або інакше, в залежності від особливостей дослідження;

П1.2.4.3 включити до анкети різні види питань (відкриті, закриті, питання-пастки та ін.).

О1.2.4.4 . Надати готову анкету на перевірку науковому керівнику.

О1.2.4.5 . Отримати від наукового керівника перевірену анкету.

П1.2.6 Перевірений варіант анкети роздрукувати відповідно до кількості респондентів визначених в програмі (О1.2.2.6.1, О1.2.2.6.2, О1.2.2.6.3 ).

Етап 2: Безпосереднє проведення анкетного опитування .

П2.1 . Учасники, що відповідальніза проведення польового етапу1.2.1 ) беруть певну кількість анкет і розподіляють порівну, або за домовленістю та проводять польовий етап дослідження (4-5 день дослідження).

П2.1.1 маючи на руках анкети, учасники прибувають на місце проведення опитування;

О2.1.2 надати респонденту,заздалегідь визначеному програмою (П1.2.2 .), або визначеному в довільному порядку з кола осіб генеральної сукупності, анкету;

О2.1.3 пояснити респонденту основні положення дослідження;

О2 .1.4 надати респонденту консультацію з приводу опитування, якщо він її потребує;

О2.1.5 отримати заповнену анкету.

П2.2 Повторити операції( О2.1.2, О2.1.3, О2.1.4, О2.1.5 ) з усіма наявними на рукаханкетами.

П2.3. . Опитавши необхідну кількість людей, учасники дослідження ставляють анкети для їх розшифровки.

П2.4. . Відповідальні за розшифровку учасники (П1.2.1 ) приступають до введення отриманої в анкетах інформації до бази комп’ютерної програми (наприклад, OCA).

О2.4.1 Аналітики (П1.2.1 ) отримують від інших членів групи(П1.2.1 .1 ) заповнені анкети.

Етап 3: Етап аналізу отриманої інформації, її інтерпретація та презентація висновків

П3.1. Отриману в результаті розшифровки первинну інформацію приводять до стану вторинної шляхом:

П3.1.1 побудови діаграм та графіків з однією та декількома признаками;

П3.1.2 визначення кореляції між суттєвими для дослідженнями признаками;

П3.1.3 інтерпретації отриманих результатів доступними для розуміння висновками.

П3.2. Оформлення результатів у відповідності до вимог навчального плану та наукового керівника.

П3.3 Презентація отриманих результатів.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.