Організація маркетингу на торгівельному підприємстві

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Організаційна структура управління торгівельного підприємства

3. Попит на товари, його вивчення та прогнозування

4. Формування товарного асортименту підприємства

5. Формування господарських зв'язків в умовах ринку

6. Комерційна діяльність підприємства з оптових закупівель товарів

7. Товаропостачання торгівельного підприємства

8. Приймання товарів

9. Формування товарних запасів торгівельного підприємства

10. Діяльність з організації торгівельно-технологічного процесу

11. Комерційні операції з тарою

12. Комерційні операції на транспорті

13. Організація маркетингу на підприємстві

14. Інформаційні технології торгівельного підприємства

Список літератури


Вступ

Сучасний ринок товарів відрізняється високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Система розподілу товарів повністю заснована на відносинах купівлі-продажу. Динаміка обсягів і структури реалізації товарів і послуг поступово здобуває усе більше сталий характер.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу коштів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості в грошову й створюється економічна основа для поновлення виробництва товарів.

Торговельне підприємство - основна ланка сфери обігу, що володіє господарською і юридичною самостійністю, що здійснює просування товарів від виробника до споживачів за допомогою купівлі-продажу та реалізації власних інтересів на основі задоволення потреб людей, представлених на ринку.

Цінова політика, розширення асортиментів, поліпшення якості й скорочення часу обслуговування клієнтів, забезпечення післяпродажного обслуговування, знижки постійним клієнтам - це тільки частина методів, які використовуються на підприємстві.

Для того щоб вижити й процвітати організації необхідно мати та регулярно одержувати відповідне число працівників з належним рівнем кваліфікації. З метою її підвищення керівництво організує заходи щодо навчання, як на підприємстві так і за його межами, проводяться регулярні інструктажі та співбесіди із працівниками, складаються плани підготовки кадрів.

Одним з вирішальних факторів є правильна організація торговельних процесів.


1. Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Максус-сервіс» створено відповідно до Цивільного Кодексу 01 червня 2008 року. Було обрано саме ТОВ, оскільки ця організаційно-правова форма, що забезпечує, на відміну від статусу індивідуального підприємця, схоронність особистого майна засновника від стягнення по підприємницьких боргах.

Засновником товариства є громадянка України Куценко А.Э..

Головною метою суспільства є - отримання прибутку та розподіл його серед учасників.

ТОВ «Максус-сервіс»

є юридичною особою: має у власності відособлене майно, що враховується на самостійному балансі, може від свого ім'я здобувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді

має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою Суспільство має штампи й бланки зі своїм фірмовим найменуванням і інші кошти індивідуалізації

діє відповідно до законодавства України, уставом і установчим договором

створено з метою насичення споживчого ринку товарами й послугами, а також отримання прибутку в інтересах учасників

має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом.

самостійно укладає й контролює виконання господарських та інших договорів з усіма видами організацій, підприємств і установ, а також приватними особами.

реалізує свою продукцію, роботу, послуги за цінами та тарифами, установленим самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними розцінками.

Планування складських приміщень підприємства ТОВ «Максус-сервіс» зображено на додатку А.

На підприємстві ТОВ «Максус-сервіс» використовується наступне торгівельно-технологічне обладнаня:

I. Немеханічне обладнання:

- меблі для підприємства торгівлі

II. Механічне обладнання:

- контрольно-касові апарати;

- фасувально-пакувальне обладнання;

- підйомно-транспортне обладнання, що застосовується на підприємствах торгівлі;

- станки та обладнання.

III. Теплове обладнання:

- обладнання з електричним обігрівом.

2. Організаційна структура управління торгівельного підприємства

Будь-яка організація являє собою техніко-економічну й соціальну систему, описати яку можна, якщо визначити характер її взаємодії із зовнішнім середовищем, характер взаємодії підрозділів організації один з одним, а також взаємодія індивіда з організацією. Немаловажне місце в цьому займає структура організації, за допомогою якої або через яку ця взаємодія здійснюється.

Структура керування - це сукупність спеціалізованих функціональних підрозділів, взаємозалежних у процесі обґрунтування, вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Основними елементами організаційної структури є:

рівні керування;

підрозділи та ланки керування;

управлінські зв'язки.

Керування чисельністю та складом працівників ТОВ «Максус-сервіс» є найбільш відповідальною ланкою в загальній системі функцій керування персоналом торгівельного підприємства. Основною метою керування чисельністю та складом персоналу компанії є оптимізація витрат праці на виконання основних видів робіт, пов'язаних з діяльністю торгівельного підприємства, і забезпечення заповнення необхідних робочих місць працівниками відповідних професій, спеціальністю та рівнем кваліфікації.

Загальна чисельність працюючих на підприємстві ТОВ «Максус-сервіс» становить 16 чоловік, з них адміністративний апарат – 4 чоловік, інший персонал - 12 чоловік.

Загальна схема структури управління підприємства ТОВ «Максус-сервіс» приведена на схемі:

Рисунок 2.1 Структурна схема управління підприємства

3. Попит на товари, його вивчення та прогнозування

В умовах ринкових відносин проявом потреб людей у якому-небудь товарі є попит, і не просто як бажання мати те або інше благо, а платоспроможний попит. Під цим терміном розуміється кількість товару, що споживачі готові й у стані купити за відомою ціною в певний проміжок часу.

Серед факторів, що впливають на величину, структуру й динаміку попиту, головне значення мають ринкова ціна товару та купівельна спроможність споживача. Досить істотно впливають на попит і такі фактори, як рівень і співвідношення роздрібних цін на продовольчі та непродовольчі товари, склад родини, місцевість проживання, реклама, віяння моди й т.д.

Графічно зв'язок між величиною попиту й ціною товару при фіксованій сумі коштів, виділюваних на споживання, можна виразити через так звану криву попиту (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Крива попиту

На малюнку видно, що зі збільшенням ціни одиниці товару за інших рівних умов зменшується кількість товарів, що здобуваються, тобто знижується споживчий попит. Подібну залежність називають законом падаючого попиту.

Стан вивчення попиту характеризується наступними даними. В основному використовуються наступні види робіт з вивчення попиту: проведення виставок-продажів; опитування покупців; дні обліку незадоволеного попиту; облік відгуків покупців; розрахунок прогнозів попиту; складання кон’юктурних оглядів; покази, демонстрації виробів з урахуванням думок покупців; інше (консультації, творчі зустрічі й т.п.). Причому в основному ці заходи поширені приблизно рівномірно.

Можливість формування попиту, його регулювання і управління ним безпосередньо виходить із характеру потреб людини, що лежать в основі попиту. Ці потреби можна поділити на елементарні, або первинні і другорядні.

Задача торгівлі в цій області полягає, по-перше, в тому, щоб виявити потенційні можливості ринку,, в найкоротший строк налагодити виробництво нових товарів, які відповідають вимогам населення і розвивати їх, і, по-друге, в тому щоб використовуючи можливості реклами та інших засобів підготувати ринок до надходження нових товарів, розвивати потреби і виховувати смаки населення, перетворюючи тим самим потенційні можливості в дійсний попит. Ці два процеси повинні забезпечувати постійний ріст виробництва товарів, його потреб в товарах.

Вивчення попиту в торгівлі мають одну мету – забезпечити на ринку широкий вибір товарів високої якості, задовольнити потреби в них населення.

ТОВ «Максус-сервіс» вивчає вимоги покупців до якості, упаковки, розфасовки товарів, вивчати попит на нові товари свого профілю Метою дослідної реалізації нових товарів є оцінка відношення до них покупців, вивчення факторів, які можуть сприяти успішному впровадженню виробів, а також можливого об’єму їх виробництва. Це дозволяє визначити й найбільш ефективні способи його реалізації і рекламування. Покупці товарів керуються в першу чергу такими міркуваннями:

Чи відповідає його звичкам;

Чи влаштовує покупця фасування, упаковка та інше;

Чи відповідає ціна його можливостям.

Що стосується прогнозів на подальшу перспективу, то вона немає для цього даних про можливості технічного процесу у виробництві, нових видах сировини, змін у технології і тому не може орієнтувати виробництво. Це також викликає необхідність мати власні джерела інформації промисловості..


4. Формування товарного асортименту підприємства

Формування асортименту товарів - процес підбора та установлення номенклатури товарів, що відповідає попиту покупців і забезпечує високу прибутковість торговельного підприємства. Найважливішим принципом формування асортиментів товарів «Максус-сервіс» є забезпечення його відповідності характеру попиту населення, що обслуговується клієнтами підприємства. Воно передбачає комплексне задоволення попиту покупців у рамках вибраного сегмента ринку. У зв'язку із цим асортименти товарів, пропонованих покупцям, має достатню широту й глибиною. При цьому широта асортиментів визначається числом товарних груп, підгруп і найменувань товарів, включених у номенклатуру, а глибина - числом різновидів товарів по кожному найменуванню.

Формування асортиментів товарів на підприємстві «Максус-сервіс» - складний процес, здійснюваний з урахуванням дії цілого ряду факторів. Ці фактори можна підрозділити на загальні та специфічні. До загальних факторів, що впливають на формування асортиментів товарів на фірмі, ставляться купівельний попит і виробництво товарів.

До специфічних факторів, що роблять вплив на побудову асортиментів товарів ТОВ «Максус-сервіс» ставляться: тип і розмір підприємства, його технічна оснащеність, умови товаропостачання (у першу чергу - наявність стабільних джерел), чисельність і состав населення, що обслуговується, транспортні умови (наявність доріг із твердим покриттям, зупинок суспільного транспорту й т.д.), наявність інших роздрібних торговельних підприємств у зоні діяльності.

5. Формування господарських зв'язків в умовах ринку

Дуже важливим моментом в організації господарських зв'язків є особисті контакти між комерційними партнерами.

При довгостроковому співробітництві необхідне створення відносин довіри.

Коли досягнуто принципової згоди між виробником і споживачем із приводу співробітництва, треба найбільш твердий і найбільш важкий момент у маркетингу закупівель: переговори із приводу умов договору.

Тут необхідно обговорювати конкретні умови й способи платежу, на основі яких будуть здійснюватися поставки.

Варто розглянути дві можливості.

Довгострокова прив'язка постачальника у формі періодичних поставок у рамках основного договору - це перша можливість. Обидві сторони виражають волю до довгострокового співробітництва й визначають рамки й умови цього співробітництва. У першу чергу це стосується цін і умов поставок. Кожний учасник договору приймає на себе певні права й обов'язки, які необхідно виконати. У рамках домовленостей про умови проводяться окремі поставки, які можуть здійснюватися вже без великих окремих угод і окремих договорів.

У результаті звичності окремих відносин виникають ефекти раціоналізації, що ведуть до менших витрат при закупівлях. Крім того, гарантуються постійні контакти з покупцями на основі стабільних зв'язків.

Слід зазначити, що угоди такого роду мають і недоліки. Тут звужуються сфера прийняття рішень і гнучкість підприємств торгівлі.

Залежно від обставин у рамках договору можливо в окремих угодах обговорити особливі умови (наприклад, для особливо більших обсягів закупівель або при проведенні рекламних акцій).

Другою формою доручення є окремі угоди (час від часу). У цьому випадку обговорюється й полягає договір по конкретній поставці. У цьому договорі обговорюються, як правило, всі частковості.

Більшої гнучкості в цьому випадку як недолік звичайно протиставляються гірші умови закупівель, а також проблематичність регулярного й довгострокового доступу до товарів.

У ситуації дефіцитної економіки й недоліку товарів саме надійність закупівель повинна мати пріоритет для торгівлі. Метою менеджменту торгівлі, тому, повинне стати висновок довгострокових основних договорів з постачальниками, які гарантують надійне розпорядження товарами.

При вже наявних відносинах по поставках особливо важливо мати прості, швидкі методи, що дозволяють без ускладнень здійснювати угоди, наприклад, факс, телефон, електронна пошта.

Контроль за надходженням товарів на ТОВ «Максус-сервіс»

Після розміщення замовлення відбувається поставка товарів підприємству споживчої кооперації. При цьому контроль за надходженням товарів повинен гарантувати своєчасне здійснення поставок товару замовленого виду, у потрібній кількості й відповідній якості.

Окремі кроки такі. Спочатку прийом товару, що повинен бути перевірений на відповідність по кількості і якості. Поставлене замовлення повинен бути зіставлений із замовленням і даними в накладній. Можливі рекламації повинні бути невідкладно спрямовані постачальникові.

Якщо поставка здійснена коректно, то повинен бути здійснений платіж, якщо він не був зроблений раніше.

Платіж, як правило, виробляється після закінчення строку платежу.

Ретельне проведення контролю за надходженням товару є досить складною складовою частиною процесу закупівель, оскільки на цій стадії виробляється контроль виконання договору, або повинна бути покрита можлива недостача.

6. Комерційна діяльність підприємства з оптових закупівель товарів

План закупівель потрібний фірмі для визначення потреби в матеріально-речовинній продукції для її виробничо-комерційної діяльності. Цей план, побудований на основі теорії логістики, відбиває процес руху сировини, матеріалів, що комплектують, запасних частин і іншої продукції з ринку закупівель до складських приміщень фірми. Логістика являє собою область керування матеріальними потоками й пов'язаної з ними інформацією про виробництво й обіг. За допомогою логістики досягається високий ступінь погодженості дій учасників процесу керування продукцією, закуповуваною фірмою Ціль застосування логістики складається у визначенні того, як потрібний вантаж у потрібній кількості повинен виявитися в потрібнім місці й у потрібний час. І на ці питання повинен конкретно відповідати план закупівель фірми.

План закупівель ТОВ «Максус-сервіс» вирішує завдання:

визначення потреби в продукції, у тому числі по її номенклатурі;

обґрунтування каналів руху товарів;

вибору постачальників;

визначення методу закупівлі;

узгодження цін на продукцію;

виявлення строків поставок;

розміщення продукції на складах фірми;

визначення бюджету засобів на закупівлю.

План закупівель ТОВ «Максус-сервіс» включає такі основні розділи, як обсяг і асортименти закупівель (у натуральному й вартісному вимірі), постачальники, строки поставок і форми розрахунків за товари. Для визначення показників розділів плану закупівель потрібне залучення великого масиву інформації.

Обґрунтування плану закупівель пов'язане з виявленням витрат, необхідних з однієї сторони для безперебійного забезпечення потреби фірми в матеріалах для її діяльності, а з іншого боку - з мінімізацією запасів. Тому в плануванні закупівель використовуються принципи:

оптимізації (транспортних потоків, витрат на зберігання й транспортування);

економічності (облік мінімальних витрат обігу, економії часу);

планомірності (робота на основі укладених договорів і зазначених у них погоджених графіків завезення товарів);

ритмічності (організація поставок, що забезпечують ритмічність комерційно-виробничої діяльності відповідно до "хвиль" попиту);

оперативності (можливість зміни плану закупівель залежно від зміни попиту);

технологічність (використання сучасної індустріальної системи руху товарів);

наявності резерву (на випадок форс-мажорних обставин бізнесу).

7. Товаропостачання торгівельного підприємства

Форми й принципи товаропостачання

Товаропостачання - це комплекс комерційних і технологічних операцій по доведенню товарів до підприємств роздрібної торгівлі, що включає в себе закупівлю, доставку, приймання, зберігання, підготовку й продаж товарів.

На ТОВ «Максус-сервіс» наступні форми товаропостачання:

транзитна - надходження закуплених товарів у магазини безпосередньо від постачальників;

складська - надходження закуплених товарів через склади оптових посередників.

Рух товарів - це процес реального доведення товарів до споживача. Основу процесу руху товарів становлять:

транспортування товарів;

вантажно-розвантажувальні операції;

зберігання товарів;

комплектування торговельних асортиментів;

сортування, фасування, підготовка до продажу.

Принципи раціоналізації руху товарів:

використання найкоротших шляхів руху товарів;

установлення оптимальної звенности руху товарів;

правильний вибір транспортних засобів і ефективне їхнє використання;

застосування прогресивної системи товаропостачання з використанням тари-устаткування й засобів механізації вантажно-розвантажувальних і складських робіт.

Методи доставки товарів:

централізоване завезення - доставка товарів силами й засобами постачальника на основі заявок роздрібних підприємств;

децентралізоване завезення - доставка товарів роздрібними підприємствами власним або притягнутим транспортом.

Критерії оцінки і відбору джерел матеріальних потоків залежать від вимог споживаючої логістичної системи і можуть бути різними:

- надійність постачання;

- відстань між постачальником і споживачем;

- строки виконання замовлень;

- періодичність постачань;

- умови оплати;

- мінімальний розмір партії товару;

- можливість отримання знижки;

- частка постачальника у покритті витрат;

- повнота асортименту;

- умови розподілу ризиків;

- наявність сервісного обслуговування;

- рекламна підтримка;

- репутація постачальника;

- фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність тощо.

ТОВ «Максус-сервіс» визначає для себе найбільш значимі критерії за специфіки своєї діяльності.

Внаслідок аналізу потенційних постачальників формується перелік конкретних постачальників, що може бути у вигляді реєстру, та з якими проводиться робота із установлення договірних відносин. Список постачальників зазвичай складається за кожним конкретним видом матеріальних ресурсів, які постачаються.

Конкретні результати за багатьма з наведених позицій досягаються, як компроміс у процесі переговорів, і залежать від позицій постачальника та покупця на ринку.

8. Приймання товарів

Транспортні засоби, що доставили товари в ТОВ «Максус-сервіс» повинні бути без затримок прийняті й розвантажені. Розвантаження варто здійснювати з дотриманням загальних правил виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Товари, що надійшли в магазин, доставляють у зону приймання. Приймання товарів є однієї з важливих операцій торгово-технологічного процесу магазина й проводитися особами, на яких покладена матеріальна відповідальність. Прийманню й оприбуткуванню підлягають тільки доброякісні товари, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов.

Приймання товарів по кількості здійснюється відповідно до правил, установленими в інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості». Вона полягає у звіренні маси, числа місць, одиниць фактично, що надійшли товарів, з показниками рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних і інших супровідних документів.

Якщо товари надійшли в магазин без супровідних документів, то на фактично, що надійшло їхню кількість, складають акт із вказівкою в ньому відсутніх документів, а товари, що надійшли, приймають на відповідальне зберігання.

Кількість товарів, що надійшли, визначають у тих же одиницях виміру, які зазначені в супровідних документах.

Приймання товарів по якості на підприємстві «Максус-сервіс» здійснюється відповідно до правил, установленими в інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по якості».

Операції по надходженню товарів становлять початкову стадію складського технологічного процесу. Кількість операцій і послідовність їхнього виконання залежать від розмірів партій товарів і видів транспортних засобів, який вони доставляються на склад.

Якісна перевірка товарів сприяє кращій організації зберігання, обліку й наступної відпустки товару зі складу.

Приймання товарів по якості проводиться для виявлення відповідності якості товарів, що надійшли на склад, вимогам стандартів, технічних умов, умовам договору, а для деяких товарів - зразкам-еталонам і т. д.

Одночасно із прийманням товарів по якості виробляється перевірка їхньої комплектності, а також тари, упакування й маркування.

У цілому ж, процедура перевірки товарів по якості аналогічна описаної вище приймання по кількості.

Складені за результатами приймання товарів акти є документами, що підтверджують невиконання постачальником (відправником, виготовлювачем) умов договору. Тому вони служать підставою для пред'явлення йому претензій.

Претензія - вимога покупця до постачальника (виготовлювачеві) про відшкодування збитків, усуненні недоліків поставлених товарів тощо.

Претензія повинна бути підписана керівником підприємства або його заступником. Вона відправляється рекомендованим листом або поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Строки напрямку претензії одержувачем товарів, а також порядок і строки розгляду й відповіді на неї постачальником установлюються договором.

У випадку повної або часткової відмови в задоволенні претензії заявник вправі пред'явити позов в арбітражний суд. Він пред'являється у вигляді позовної заяви.

Позовна заява - вимога до компетентного органа про захист порушеного права організації.

9. Формування товарних запасів торгівельного підприємства

Товарними запасами називаються предмети споживання, що перебувають у сфері товарного обігу, а, попросту говорячи, "запасним" уважається товар, що очікує моменту свого продажу. Після того, як товар виявляється проданим, він переходить у сферу споживання й перестає бути товарним запасом.

Керування товарними запасами спрямовано на підвищення рентабельності й швидкості обігу вкладеного капіталу. Воно передбачає на стадії формування товарних запасів - контроль рівня товарних запасів і обґрунтування оптимального обсягу замовлень, на стадії реалізації товарних запасів - зміна обсягів і причин створення товарних запасів і розробка політики реалізації наднормативних товарних запасів.

При обліку та плануванні товарних запасів використовуються абсолютні та відносні показники. Абсолютна величина товарних запасів може бути виражена в натуральні або у вартісних одиницях. Абсолютна величина товарних запасів - величина непостійна. Вона увесь час змінюється залежно від надходження й продажу товарів. Тому при аналізі й плануванні велике значення має зіставлення товарних запасів з товарообігом. Із цією метою товарні запаси виражаються в днях. Цей показник - відносний, він характеризує величину товарного запасу, що перебуває на підприємстві торгівлі на певну дату, і показує, на скільки днів торгівлі вистачить товарних запасів.

Облік надходження товарів на склад ТОВ «Максус-сервіс» організований декількома способами залежно від способу зберігання товарів: аналітичним обліком і партійним.

Основними функціями керування запасами є планування, мотивація, організація й контроль схоронності товарних запасів.

Товарні запаси необхідні для безперебійного забезпечення попиту покупців - споживачів, тому планування й формування товарних запасів здійснюється по видах запасів: поточні, підготовчі, гарантійні (страхові), сезонні запаси.

На першому етапі планування товарних запасів необхідно оцінити купівельний попит, переваги й платоспроможність покупців, урахувати потреби в товарах на основі портфеля замовлень, договорів і вбрань на поставку конкретних товарів покупцям, оцінити динаміку обсягів продажів з метою прогнозування необхідного обсягу споживання товарів.

На основі отриманої інформації здійснюється розробка плану поставок товарів по асортиментах і строкам. План поставок товарів являє собою сукупність планово-розрахункових документів, у яких визначаються номенклатура товарів, що поставляються, вимоги до її якості, кількість і строки поставки, що повинне бути відбите в основних вимогах пропонованих до товару й істотних умовах договорів поставок, що містяться, товару.

Планування строків поставок здійснюється залежно від норм запасів у днях на всіх стадіях руху товарів: оформлення товарно-супровідних і митних документів, знаходження товару в шляху, страховий запас у днях при транспортування товарів, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування товарів до магазина, передпродажна підготовка, страховий запас у днях на випадок непередбачених затримок у шляху, запас у днях на повернення забракованих товарів.

Планована кількість товарних запасів також залежить від ряду критеріїв: безпосередньо необхідного обсягу товару для задоволення потреб покупців, тобто прогнозованого обсягу продажів у натуральних одиницях виміру по кожному виді товару, а також понад цю необхідну кількість ураховуються товарні втрати при транспортуванні, зберіганні й у результаті природного збитку, псування, бою, лома, шлюбу. Однак з метою незатоварення варто віднімати залишки товарів з перехідних запасів, тобто залишки не реалізованих товарів, продаж яких була запланована в минулому періоді.

10. Діяльність з організації торгівельно-технологічного процесу

Товари, прийняті на ТОВ «Максус-сервіс» по кількості і якості, із зони приймання надходять у зону зберігання.

Для переміщення товарів на зберігання:

- вирішують питання про те, яку кількість товару розмістити в активній складській зоні і яку - у резервній;

- визначають необхідні для розміщення товару розміри активного й резервного складського простору;

- розподіляють товари по маркуванню;

- визначають місце зберігання товару;

- переміщують товар до відведеного на складі місця.

Правильна технологія зберігання товарів на складі передбачає:

1. раціональне їхнє розміщення й укладання;

2. створення та підтримка оптимальних умов зберігання.

Пересування й укладання товарів у межах обраної зони здійснюють працівники відділу прийому складу. При виборі місця зберігання товару враховується кількість і частота надходження товарів. Рішення про розміщення певної кількості товару в активній або резервній зоні приймається окремо по кожному товарному найменуванню.

Для кожного найменування товару встановлюється певна зона зберігання. Товар переміщається у виділену зону й укладається.

На ТОВ «Максус-сервіс» перевага віддається стелажному способу укладання, при якому не допускається ушкодження товару й тари. При цьому способі розпаковані товари, а також товари в зовнішній тарі різними способами (рядами, десятками й т.д.) укладають на стелажі. Найбільше ефективно стелажне зберігання товарів, покладених на піддони. Воно забезпечує широке застосування підйомно-транспортних механізмів, створює гарні умови для повсякденного оперативного обліку товарів. Стелажне зберігання товарів дозволяє більш раціонально використовувати ємкість складу, тому що за допомогою виделкових навантажувачів або кранів-штабелерів товари можна укладати на полках, розташованих на максимальній висоті.

При укладанні товарів на зберігання дотримуються наступних основних вимог:

- однорідні товари повинні бути покладені в стелажі по обох сторони одного проходу;

- при укладанні товарів вручну їх варто розміщати в осередках стелажів по вертикалі, для того щоб вони перебували в одній або в декількох поруч розташованих секціях;

- на верхніх ярусах стелажів повинні розміщатися товари тривалого зберігання, а також товари, що відпускаються зі складу великими партіями;

- тарні місця повинні укладатися (при будь-якому способі зберігання) маркуванням назовні.

Раціональна організація зберігання товарів досягається не тільки правильним вибором способу зберігання, але й системою розміщення товарів на складі.

Така система передбачає закріплення за кожною товарною групою або окремим видом товару постійних місць зберігання (площадок, стелажів, секцій, осередків і т.д.). При цьому важливо враховувати частоту й черговість надходження й відпуску товарів, строки й умови їхнього зберігання, габарити й масу тарних місць, дотримувати правил товарного сусідства.

Найважливішою операцією технологічного процесу на ТОВ «Максус-сервіс» є підготовка товарів до продажу, що сприяє звільненню продавців і інших працівників від зайвих витрат часу й праці в процесі обслуговування покупців, швидкому відпуску товарів і збільшенню пропускної здатності магазинів, скорочує товарні втрати й підвищує коефіцієнт використання торговельного залу. Операції по підготовці товарів до продажу діляться на:

1.Загальні, до них ставляться

а) розпакування, б) сортування товарів, в) перевірка правильності позначення цін, г) додання виробам товарного виду (чищення, прасування), д) укладання на візки, у контейнери, ящики, кошики для подачі в торговельний зал, е) розміщення товарів у торговельному залі,

ж) викладення в зоні обслуговування покупців або на робочому місці продавця.

2. Спеціальні, містять у собі: а) комплектація, складання й монтаж виробів, що надходять у розібраному виді, б) усунення дрібних дефектів, накатку тканин, нарізку електропроводу, в) фасовка окремих товарів господарського призначення. Складені елементи процесу продажу товарів. Продаж товарів є заключним етапом технологічного процесу на торговельному підприємстві.

Особливість продажу товарів, послідовність проведення окремих операцій залежить від складності асортиментів продаваних товарів, характеру попиту покупців, застосовуваних форм продажу.

Незважаючи на принципові відмінності в організації продажу товарів із застосуванням різних форм (особливо самообслуговування) і з індивідуальним обслуговуванням покупців, вони мають і загальні риси. У магазинах процес продажу складається з наступних операцій:

1. Зустріч покупця й виявлення попиту.. 2. Пропозиція й показ товарів. При показі продавець уточнює запити покупців, звертає увагу на особливості окремих товарів. 3. Допомога у виборі товарів і консультація. У свою чергу підвищує культуру торгівлі. Вона проводиться при показі й відборі товарів і включає відомості про призначення товарів різних марок. Консультація сприяє пропаганді нових товарів, вихованню естетичних смаків покупців. 4. Оплата вартості товарів, упакування й видача товарів. Заключна стадія процесу обслуговування покупців здійснюється в розрахунковому вузлі, де покупець пред'являє товари контролерові-касирові, самостійно відібрані в залі самообслуговування.

Велике значення має рекламне оформлення магазинів, що вирішується з урахуванням архітектурних особливостей інтер'єра магазина й конструкції торгово-технологічного встаткування.

11. Комерційні операції з тарою

Під оборотом тари розуміють її обіг між двома послідовними заповненнями. У торгівлі виконується цілий ряд операцій, пов'язаних з обігом тари. Основними з них є:

приймання тари, що надійшла з товаром;

розкриття й вивільнення тари з-під товару;

зберігання тари;

повернення тари;

документальне оформлення операцій з тарою.

На ТОВ «Максус-сервіс» відбувається приймання тари по кількості і якості. Вона здійснюється в порядку, установленому договором купівлі- продажу або поставки. При цьому сторони договору можуть посилатися в ньому на правила, записані в інструкціях про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості і якості.

Приймання тари здійснюється матеріально відповідальними особами одночасно із прийманням товару, що надійшов у ній. Кількість тари, що надійшла, звіряється із зазначеним у супровідних документах. При перевірці якості й комплектності тари керуються нормами відповідних нормативно-технічних документів, що встановлюють вимоги до них.

Крім того, перевіряється правильність маркування. Маркування, що характеризує тару, повинна містити: найменування підприємства-виготовлювача тари або його товарний знак; позначення стандарту або іншої нормативно-технической документації; напис «Многооборотная» (для многооборотной тари).

У випадку виявлення розбіжностей у кількості тари або її неналежної якості покупцем складається акт, службовець підставою пред'явлення претензії постачальникові. Більш докладно питання приймання на підприємствах оптової й роздрібної торгівлі розглянуті у відповідних главах підручника.

Розкриття тари роблять у певній послідовності за допомогою спеціального інвентарю, що дозволяє уникнути її ушкоджень. Такий інвентар включає різні пристосування, за допомогою яких виробляється розкриття дерев'яної, металевої й м'якої тари.

Звільнену з-під товарів тару очищають, сортують по видах, призначенню й категоріям.

Зберігають тару в спеціально відведених приміщеннях або під навісом, що захищає її від впливу прямих сонячних променів і атмосферних опадів.

Розташовують тару на дерев'яних ґратах, настилах, подтоварниках. Умови зберігання тари різних видів і типів визначаються відповідними стандартами.

Многооборотная тара зберігається на ТОВ «Максус-сервіс» до нагромадження відвантажувальних партій. Разова тара після звільнення з-під товару в більшості випадків підлягає утилізації.

Як правило, у договорах передбачається майнова відповідальність покупця не тільки за несвоєчасне повернення тари, але й за повернення тари більше низького, чим при одержанні, якості. Тому на багатьох підприємствах оптової торгівлі й у великих магазинах створюються ремонтні майстерні, що роблять ремонт тари перед її відправленням постачальникам.

Завершальна операція з тарою на підприємстві ТОВ «Максус-сервіс» - її вивіз - виробляється на підставі товарно-транспортної накладної.

Окремим підвидом транспортної тари є піддони й контейнери, називані тарообладнанням. Перевага її в тім, що крім зручності транспортування їх можна ефективно використовувати й у торговельному залі, де вони виконують функцію торговельного встаткування, заміняючи собою торговельні полки. Використання такої тари дозволяє, по-перше, виключити досить трудомістка ланка в ланцюзі руху товарів, відбір товарів на складі по замовленнях роздрібних магазинів. По-друге, заощаджується час працівників залу на викладення товарів. Все це приводить до прискорення доставки товарів, зниженню витрат обігу, зменшенню втрат від псування товарів і в остаточному підсумку до збільшення прибутку в торгівлі.

12. Комерційні операції на транспорті

На підприємстві ТОВ «Максус-сервіс» використовується винятково автомобільний вид транспорту.

На автомобільному транспорті перевезення розрізняються, насамперед, по територіальній ознаці, а саме:

а) міські (у межах риси міста, іншого населеного пункту); б) приміські (за межі міста або іншого населеного пункту на відстань до 50 км включно); в) міжміські (за межі зазначених вище населених пунктів на відстань більше 50 км);

Перевезення автомобільним транспортом прийнято також розділяти на централізовані й децентралізовані. При централізованих перевезеннях автотранспортна організація містить договір з відправником (постачальником або грузообразующим пунктом - станцією, портом та ін.), за вказівкою якого вантажі доставляються до одержувачів. При децентралізованих перевезеннях автотранспортна організація містить договір з кожним з одержувачів, за завданням яких і доставляє їм вантажі. Для автомобільного перевезення характерна умова договору при тім, кого будуть експедируватися вантажі - відправником або одержувачем.

Здача вантажу до перевезення оформляється товарно-транспортної накладної, що є формою договору. Перевезення однорідних вантажів від одного відправника на адресу одного одержувача на те саме відстань може оформлятися актом виміру або актом зважування сумарно на весь обсяг перевезень, виконаних автомобілем протягом зміни. Користування автомобілем з оплатою його роботи з погодинного тарифу оформляється звичайно записами відправника (одержувача) у шляховому аркуші.

Плата за перевезення визначається угодою сторін договору (у тому числі річним договором) по тарифах або іншому встановленому способі. Всі розрахунки за перевезення виробляються замовниками автотранспорту, у якості яких можуть виступати як відправники, так і одержувачі. За зазначеними в законі вилученнями провізна плата повинна бути внесена до здачі вантажу до перевезення. У противному випадку автотранспортні підприємство не приймає вантаж до перевезення.

Строки доставки вантажів установлені тільки для перевезень у міжнародному сполученні й обчислюються з 24 годин дня прийому вантажів і оплати, а по термінових замовленнях-з моменту приймання вантажу й оплати вартості перевезення.

Перевезення вантажів повинна здійснюватися по найкоротшій відстані, відкритій для руху автомобільним транспортом, за винятком випадків, коли по дорожніх умовах більше раціональне перевезення зі збільшенням пробігу. У цих випадках автотранспортне підприємство повинне довести до відома замовника про збільшення відстані перевезення.

Видача вантажу виробляється на складі одержувача або в іншому зазначеному в замовленні на перевезення місці. Обов'язок одержувача затребувати доставлений на його адресу вантаж заснований на законі. Він може відмовитися від прийняття вантажу лише в тому випадку, якщо якість вантажу внаслідок псування або ушкодження, за які відповідає автотранспортне підприємство, змінилося настільки, що виключено можливість повного або часткового використання вантажу по прямому призначенню. Про причину відмови одержувач повинен указати в накладній.

13. Організація маркетингу на підприємстві

З позиції менеджменту (управління бізнесом) всі підприємства, фірми мають спільну ознаку — вони є організаціями. Організація — це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальних цілей. Складні організації мають такі загальні характеристики: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, вертикальний і горизонтальний розподіл праці, необхідність ефективного управління. Із цих позицій управління організацією розуміють як процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для формулювання й досягнення поставлених цілей. Ключ до успіху діяльності полягає в дотриманні й постійному забезпеченні певної логіки в організації управління підприємством. Основною передумовою ефективної роботи ТОВ «Максус-сервіс» є насамперед кваліфіковані дії її менеджерів, у тому числі менеджерів з маркетингу.

Організація маркетингу на ТОВ «Максус-сервіс» базується на відповідних організаційних структурах (підрозділах). Такі структури можуть створюватись згідно з виконуваними функціями, за географічними регіонами, товарами, марками, ринками тощо. В будь-якому разі в таких структурах здійснюються усі функції маркетингового менеджменту відповідно до цілей і завдань менеджменту підприємства.

До основних принципів організації маркетингу на підприємстві належать:

• цілеспрямованість — відповідність цілям, стратегії, політиці підприємства; спрямованість на пошук і задоволення потреб споживачів;

• чіткість і оптимальність організаційної структури відповідно до стратегії, цілей та завдань маркетингу;

• визначення напрямків діяльності — орієнтація на конкретну концепцію, чітке визначення функцій і завдань кожного підрозділу та його працівників;

• гнучкість — своєчасне реагування на зміни у навколишньому середовищі та можливостях підприємства;

• скоординованість і узгодженість дій маркетингових підрозділів (окремих працівників) для досягнення максимального ділового ефекту;

• економічність — витрати на маркетинг мають покриватись доходами від реалізації маркетингових заходів;

• наявність висококваліфікованих кадрів, постійна увага до їх вдосконалення;

• активна маркетингова політика — пошук нових ринків, вивчення потреб конкретних споживачів тощо.

Як видно із прайс-листа підприємства, представленому на додатку Б, ширина асортиментної продукції становить 5 найменувань: вироби з бутадієн-нітрильного еластомера, акрилатного, фторкаучука FPM-32, фторкаучука FPM та сілікатного еластомера. У свою чергу глибина асортиментів продукції охоплює всі види ремкомплекту для автомобілів вітчизняного виробництва як легкового, так і вантажного типу.

14. Інформаційні технології торгівельного підприємства

У ТОВ «Максус-сервіс» надходять великі суми грошового виторгу, тому на підприємстві забезпечено правильний облік коштів, чіткий контроль за їхньою схоронністю й своєчасною здачею їх у банк.

Правильно організований облік і контроль грошового виторгу – необхідна умова дотримання принципів раціонального господарювання в торгівлі й схоронності товарно-матеріальних цінностей. Розрахунки з покупцями й облік вступників від них грошових сум здійснює або безпосередньо продавець, або спеціально виділений для цієї мети працівник - касир-контролер.

Найбільш ефективний спосіб розрахунку з покупцями - автоматизований спосіб із застосуванням контрольно-касових машин (ККМ). Він забезпечує точний облік грошового виторгу й контроль продажу товарів, дозволяє перевірити правильність виконання розрахунково-касових операцій, скорочує час, необхідне для розрахунків, підвищує продуктивність праці контролерів-касирів, знижує до мінімуму можливість помилок при розрахунках, надає відомості про обсяги продажів товарів і кількості обслужених покупців по годинниках робочої зміни.

Рівень автоматизації розрахунково-касових операцій характеризується різноманіттям автоматично виконуваних функцій і швидкістю дії ККМ, оперативністю і якістю видаваної інформації й пропускною здатністю вузла розрахунку.

Машини, що електронно-реєструють (ЕКРМ) мають скануючі пристрої, що дозволяють визначити вартість товару автоматично, без набору її на клавіатурі. Нові моделі ЕКРМ можуть виконувати функцію касового термінала в ролі головного пристрою, що управляє роботою декількох ККМ.

Все це дає можливість:

збільшити швидкість обслуговування покупців;

автоматизувати розрахункові й облікові операції;

забезпечувати безпомилкову роботу контролерів-касирів, оперативно контролювати торгово-технологічний процес;

передавати й сприймати інформацію із сервера, розташованого в центральному офісі фірми.

ЕКРМ використовуються в складі комплексів для міжгалузевої інтегрованої автоматичної системи керування рухом товарів. На основі застосування штрихового кодування, що зчитують пристроїв - адаптерів, програмного забезпечення, портативних терміналів, автоматизованих робочих місць контролера-касира, етикетируючих пристроїв здійснюється автоматизація торгово-технологічного процесу в оптовій і роздрібній ланках руху товарів.

Касово-комп'ютерний облік збільшує не тільки продуктивність праці, але й прибуток підприємства. Це робиться в такий спосіб: товарознавець-менеджер бачить на екрані всю хронологічну послідовність торговельного процесу по товарних групах, у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Інформація з'являється перед ним у максимально наочній формі від одного натискання клавіші. Наприклад, сидячи за комп'ютером і займаючись поточними справами, товарознавець-менеджер бачить на екрані попередження про зниження товарних запасів нижче критичного рівня. Відразу автоматично на моніторі з'являється список постачальників цих товарів, до яких потрібно терміново звернутися, визначаються коливання попиту, виявляються закономірності не тільки по сезонах, але й по днях місяця. Це допомагає оперативно враховувати інтереси покупців і не витрачати гроші на закупівлі товарів, що не користуються попитом.


Список літератури

1. Альбеков А.У. Экономика коммерческой организации. – М.: Феникс, 2004. – 448 с.

2. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. – М.: Инфра-М, 2004. – 48 с.

3. Валевич Р.П., Давыдова Г.А. “Экономика торгового предприятия”. Учебное пособие, - Минск: Высшая школа, 2000г.

4. Ворст - М.: Высшая школа, 2002. -Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. Пер. с датского. 272 с.

5. Гудков А.В. Информация о товаре: основы логистики. – М.: Горячая линия телеком, 2004. – 336 с.

6. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов, – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2002 г.

7. Караваева Н.С. и др. Новые виды торгового оборудования. Учебное пособие. – М., ЗИСТ, 1990.

8. Караваева Н.С. и др. Новые виды торгового оборудования. Учебное пособие. – М., ЗИСТ, 1990.

9. Коммерция и технология торговли. Ф.Г.Панкратов. В.К.Памбухчиянс

10. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле, – М.: Новое знание, 2003г.

11. Краткий курс по экономике предприятия, под ред. Н.Н. Ушаковой, Киев, «Генеза», 1998 г.

12. Организация торговли непродовольственными товарами В.Г. Бурмистров.

13. Памбухчиянц В.К. Организация и технология торговых процессов. – М., -,,Экономика”, 1994.

14. Панкратов Ф.Г. и др. Организация и технология торговых процессов. – М.,,,Экономики”, 1994.

15. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия. Учебник пособие, - М.: ИНФРА-М, 2001г.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Маркетинг"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.