регистрация /  вход

Внутрішній аудит у банку (стр. 13 из 16)

Після отримання від банку виписки з рахунку клієнт складає реєстр роз­рахункових документів, які відправлені в банк каналами зв'язку і прийняті банком до оплати.

Такий же реєстр за кожним клієнтом складається в банку після надруку­вання балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розрахункових документів підшивається до документів дня банка як первинні документи, що надійшли від клієнта в банк для оплати. Реєстр має обов'язково містити відомості про дату і час подан­ня розрахункових документів власником рахунку до виконання.

Чіткій перевірці повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.

Виходячи з цього, основними завданнями перевірок та ревізій безготів­кових розрахунків є:

* відповідність обліку операцій комерційного банку за безготівко­вими розрахунками;

* своєчасність та достовірність відображення операцій за безготів­ковими розрахунками в бухгалтерському обліку;

* перевірка поточних розрахунків клієнтів банку;

* контроль за законністю операцій щодо грошово-розрахункових документів;

* перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень;

* перевірка безготівкових розрахунків платіжними вимогами без акцепту та безспірне списання (стягнення) коштів;

* перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів, чеків, дорожніх чеків;

* перевірка розрахунків векселями;

* перевірка розрахункових операцій за допомогою банківських пла­тіжних карток;

* оцінка стану контролю за безготівковими розрахунками;

* організаційна роль та відповідальність спеціалістів банку. При підготовці перевірки необхідно уважно вивчити основні нормативні документи по безготівкових розрахунках:

* Інструкцію № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджену постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204 (зі змінами та доповненнями);

* Інструкцію “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджену постановою Правління НБУ від 18.12.98 за №527;

” Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку комерційних банків України, затверджену постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520);

* Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Прав­ління НБУ від 30.12.98 за № 566 та інші.

У період підготовки до проведення перевірки необхідно проана­лізувати висновки попередніх перевірок, аудиту, дані фінансової та статистичної звітності, а також ознайомитися з внутрішньою нормативною базою банку, що ревізується (перевіряється).

Програма проведення перевірки

І. Перевірка поточних розрахунків клієнтів банку: Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527.

II. Перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень: Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204 (із змінами та доповненнями) — розділ III п.п. 20-36).

III. Перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів: Інструк­ція № 7. — Розділ VI, п.п. 86-117.

IV. Перевірка розрахунків векселями: Інструкція № 7. — Розділ VII, п.п. 118-119; Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цін­ними паперами установ КБ України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.97 за № 466 (зі змінами та доповнення­ми); Інструкція з бухгалтерського обліку операцій КБ з векселя­ми, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.00 за № 234; Положення про операції банків з векселями, затвер­джене постановою Правління НБУ від 28.05.99 за № 258 (зі змі­нами та доповненнями).

V. Організація перевірки операцій з банківськими платіжними карт­ками: Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національ­ній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Прав­ління НБУ від 18.12.98 за № 527; Правила бухгалтерського облі­ку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за №316; Інструк­ція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків

України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за №129, у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.96 за № 347; Положення НБУ “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”, затверджене постано­вою Правління НБУ від 24.09.99 за № 479).

Перевірка поточних рахунків клієнтів банку

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм влас­ності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових кош­тів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чин­ного законодавства України.

При перевірці ведення поточних рахунків, аудитор повинен звернути увагу на такі аспекти обліково-операційної роботи по поточних рахунках:

1. Усі операції з документами, що надійшли в операційний час (в тому числі і з філій), відображаються в обліку в той же день. На документах, що надійшли після операційного часу крім дати от­римання проставляється штамп “вечірня”. Такі документи, як правило, повинні проводитися наступним днем із залишків коштів на початок дня. Порядок приймання документів у позаопераційний час повинен бути передбачений у договорах на обслуговуван­ня клієнтів.

2. Приймання і контроль документів, обслуговування клієнтів, зане­сення інформації в операційний день банку, а також перевірка ви­хідних форм, формування архівних папок документів повинно здійснюватися протягом операційного дня безпосередньо відпо­відальними виконавцями.

3. Клієнт, залежно від своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у ви­гляді електронних розрахункових документів. При цьому, спосіб подання клієнтом документів до банку повинен бути обов'язково передбачений у договорі розрахунково-касового обслуговування.

4. Приймання розрахунково-платіжних документів від клієнтів, роз­рахункові операції за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюються безпосередньо відповідальним виконавцем. Аудитору слід знати, що у позаопераційний час документи можуть здава­тися у банк відповідальному виконавцю або через спеціальні при­строї (ящики), звідки документи вибираються не рідше, ніж один раз на годину.

5. Якщо документи з будь-якої причини не були прийняті до вико­нання, то вони повинні бути повернені клієнту відразу, а якщо во­ни були прийняті через спеціальні пристрої, то на їх зворотній стороні робиться напис про причину, з якої документи не були прийняті, після цього документи повертаються клієнту разом з ви­писками.

Оплата всіх розрахунково-грошових документів з поточних рахунків клі­єнтів повинна проводитися тільки в межах наявних коштів на цих рахунках або в межах суми овердрафту, яка повинна бути обумовлена в письмовій фор­мі заздалегідь з кожним клієнтом з дотриманням черговості платежів.

Аудитор, перевіряючи відкриття рахунків, повинен знати, що документи на відкриття або переоформлення банківських рахунків суб'єктів підприєм­ницької діяльності повинен подавати у банк особисто керівник чи головний бухгалтер. При цьому аудитор контролює, чи перевірив уповноважений пра­цівник комерційного банку при отриманні документів на відкриття банків­ського рахунку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичної чи фізич­ної особи) повноваження особи, яка подає документи на відкриття рахунку, її паспорт, а також, чи зробив працівник у присутності особи, що подає до­кументи, копії перших чотирьох сторінок паспорта керівника чи головного бухгалтера, які мають зберігатися у справі про відкриття рахунку. Аудитор повинен пересвідчитися, що при відкритті поточного рахунку до банку були подані та у юридичній справі клієнта зберігаються такі документи:

1. Заява на відкриття рахунку встановленого зразка

Заява повинна бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної ви­конавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати дер­жавну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), за­свідчена нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які за­тверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указа­ми Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

4. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають.

5. Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на подат­ковий облік, засвідчена податковим органом нотаріально.

6. Картка із зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного за­конодавства чи установчих документів підприємства, надано пра­во розпорядження рахунком та підписання розрахункових доку­ментів, завірену нотаріально або вищою організацією в уста­новленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства.

7. Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, які здійсню­ють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші ра­хунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого доку­мента, що засвідчує особу.

При цьому аудитор перевіряє, чи були подані до банку такі документи для відкриття рахунку:

* заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана суб'єктом підприємницької ді­яльності;

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.