Плід Будова і розвиток зрілого плода Розміри голівки і тулуба зрілого плода

РЕФЕРАТ

на тему:

Плід. Будова і розвиток зрілого плода. Розміри голівки і тулуба зрілого плода.

ОЗНАКИ ЗРІЛОСТІ ПЛОДА

Про зрілість народженого немовля­ти роблять висновок за сукупністю ря­ду ознак.

1. Довжина (зріст) зрілого доноше­ного новонародженого в середньому дорівнює 50 см (коливається від 48 до 57 см); маса 3200—3400 г (коливає­ться від 2600 до 5000 г і вище). Дов­жина є сталішою величиною, ніж ма­са, тому вона правильніше відображає ступінь зрілості плода.

Новонароджені, що мають понад 47 см, облічуються як зрілі; новонаро­джені, що мають довжину менше 45 см, облічуються як незрілі. Зрі­лість або незрілість новонароджених, що мають довжину в межах від 45 до 47 см, визначається в кожному окре­мому випадку на підставі особливо старанного аналізу всіх ознак. Висно­вок про зрілість таких дітей роблять акушер і педіатр разом. Коли нема даних про зріст новонародженого, враховується маса його, причому но­вонароджений масою менше 2500 г вважається незрілим.

2. У зрілого плода груди опуклі,пупкове кільце є посередині між лобком і мечовидним відростком.

3. Шкіра зрілого новонародженого блідо-рожева, підшкірна основа добре розвинена, на шкірі залишки сировидного мастила; пушок є тільки на плечах і верхній частині спинки; довжина волосся на голівці досягає 2 см, нігті заходять за кінчики пальців.

4. Вушні і носові хрящі пружні.

5. У хлопчиків яєчка опущені в мо­шонку, у дівчаток малі соромітні губи і клітор прикриті великими сороміт­ними губами.

6. Рухи зрілого новонародженого активні, крик голосний, очі відкриті, він добре бере грудь.

ГОЛІВКА ЗРІЛОГО ПЛОДА

Вивчення форми і розмірів голівки плода має важливе значення в аку­шерстві. В більшості родів (96%) го­лівка першою проходить родовий ка­нал, роблячи ряд послідовних рухів (поворотів). При внутрішньому дослі­дженні на голівці плода визначаються кісткові шви і тім'ячка (мал. 60), за розміщенням яких можна зробити ви­сновок про перебіг родів.

Голівка зрілого плода має ряд особливостей. Лицеві кістки плода з'єднані міцно, але між кістками че­репної частини голівки є щілиновидні шви та тім'ячка. Коли голівка прохо­дить через родові шляхи, шви і тім'яч­ка дають можливість кісткам черепа взаємно зміщуватися, заходити одна за одну. Кістки черепа плода легко гнуться. Зазначені особливості будови кісток надають голівці плода плас­тичності, тобто здатності змінюва­ти форму, що має надзвичайно важ­ливе значення для проходження її че­рез родові шляхи. Череп плода складається з двох лобних, двох тім'яних, двох вискових і однієї потиличної, основної і решіт­частої кісток (мал. 1). В акушерстві особливе значення мають такі шви.

Стріловидний шов (suturasagittalis) проходить між тім'яними кістками; спереду шов переходить у велике тім'ячко, ззаду — в мале.

Лобний шов (suturafrontalis) міститься між лобними кістками; має такий самий напрям, як і стріловидний шов.

Вінцевий шов (suturacoranarіа) з'єднує лобні кістки з тім'яними, проходить перпендикулярно до стріло-видного і лобного швів.

Ламбдовидний (потиличний) шов (suturalambdoidea) з'єднує по­тиличну кістку з тім'яними.

У ділянці з'єднання швів розміщу­ються тім'ячка — простори, вільні від кісткової тканини. Практичне значен­ня мають велике і мале тім'ячка.

1. Велике тім'ячко (fonticulusmagnus) є на місці з'єднання стріло-видного, лобного і вінцевого швів, має ромбовидну форму. Від великого тім'ячка відходять чотири шви: напе­ред лобний, назад стріловидний, пра­воруч і ліворуч відповідні відділи він­цевого шва.

2. Мале тім'ячко (fonticulusparvus) являє собою невелику загли­бину, в якій сходяться стріловидний і ламбдовидний шви. Мале тім'ячко має трикутну форму; від малого тім'ячка відходять три шви: наперед стріловидний, праворуч і ліворуч від­повідні відділи ламбдовидного шва.

Важливо знати такі горби на голів­ці плода: потиличний, два тім'яні, два лобні.


Мал. 1. Череп новонародженого (вигляд збоку)

1 – лобна кістка, 2 – тім’яна кістка, 3 – вискова кістка; 4 – потилична кістка; 5 – великий косий розмір; 6 – малий косий розмір; 7 – середній косий розмір; 8 – прямий розмір; 9 – вертикальний розмір.

РОЗМІРИ ГОЛІВКИ І ТУЛУБА ЗРІЛОГО ПЛОДА

Розміри голівки зрілого плода в се­редньому такі (мал. 1).

1. Прямий розмір (diameterfronto-occipitalis)—від перенісся (glabella) до потиличного горба — дорів­нює 12 см. Обвід голівки за прямим розміром 34 см.

2. Великий косий розмір (diametermento-occipitalis) — від по­тиличного горба до підборіддя — дорівнює 13 см. Обвід голівки за цим розміром 35—36 см.

3. Малий косий розмір (dia­metersuboccipito-bregmatica) — від підпотиличної ямки до переднього ку­та - великого тім'ячка — дорівнює &,5 см. Обвід голівки, що відповідає даному розмірові, 32 см.

4. Середній косий розмір (diametersuboccipito-frontalis) — від підпотиличної ямки до межі волоси­стої частини лоба — дорівнює 10 см. Обвід голівки за цим розміром 33 см.

5. Прямовисний, або вер­тикальний, розмір (diameterverticalis, s. sublinguo-bregmaticus) — від верхівки тім'я (маківки) до під'­язикової кістки — дорівнює 9,5—10см. Обвід голівки, що відповідає цьому розмірові, 33 см.

6. Великий поперечний розмір (diameterbiparietalis) — найбільша відстань між тім'яними горбами — дорівнює 9,5 см.

7. Малий поперечний р о з -м і р (diameterbitemporalis) — від­стань між найвіддаленішими точками вінцевого шва — дорівнює 8 см.

Розміри тулуба такі:

1. Розмір плечиків — попе­речник плечового пояса (diameterbiacromialis) - дорівнює 12 см. Обвід плечового пояса 35 см.

2. Поперечний розмір та­зової ділянки (diameterbisiliacus) — дорівнює 9 см. Обвід 28 см.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Медицина и здоровье"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.