Функції адміністративного управління

Функція термін латинського походження, що означає діяльність, обов’язок роботу. У функціях управління розкривається суть і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління (по вертикалі і горизонталі управлінської системи ).

Функція управління є результатом поділу і спеціалізації праці у виробництві і управління ним.

Виробнича система у поєднані з управлінською системою формують організаційну структуру підприємства.

Функції мають індивідуальні значення щодо управлінської діяльності так як визначають діяльність окремих співробітників апаратного управління. Кожній функції належить замкнутий цикл робіт обов’язків і видів діяльності.

Трактування узагальнюючого визначення категорії і функції управління – це відносно відособлені види і напрями управлінської діяльності які характеризуються певною однорідністю складністю і стабільністю виробничого управлінського завдання.

Функції управління допомагають здійснити цілеспрямований вплив на об’єкт управління (виробнича система підприємства) і на суб’єкт управління (апарат управління) з метою здобуття певного кінцевого виробничого результату в конкретних соціально економічних умовах.

Класифікація функції адміністративного управління

Автором першої розгорнутої класифікації функції адміністративного управління був французький вчений Анрі Фавольт він виділив наступні види адміністративного управління: адміністрування , передбачення, організація, розпорядження, узгодження, контроль.

Інші вчені дослідники управління по різному класифікують функції адміністративного управління але більшість з них виділяють за видами процесу управління: Основні (загальні функції управління), конкретні (спеціальні).

До загальних функцій відносяться ті стадії процесу управління які в кожній виробничій системі і на кожному рівні управління забезпечують керованість організаційною структурою підприємства.

Розрізняють наступні загальні функції управління

- планування

- організації

- регулювання

- стимулювання

- контроль

Реалізація кожної загальної функції управління і всієї взаємопов’язаної управлінської системи передбачає наявність замкнутого виробничого управлінського контору в отримання і переробки інформації.

Вчені Альберт, Кузьмін, визначають основними функції: планування, організації, мотивацію, контроль.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Менеджмент"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.