регистрация /  вход

Аудиторська перевірка Національного банку України (стр. 1 из 10)

ЗМІСТ

Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітності Банку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

ІІ. Зобов’язання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

ІІІ Капітал Банку та достатність резервів

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Примітка 18. Операції з пов’язаними особами/інсайдерами

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

VІ. Управління активами та пасивами

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

VIІІ. Події після дати балансу


Висновок незалежного аудитора

Національному банку України

Акціонерам та Керівництву Банку

Висновок щодо фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:

- інформація про обсяг активів та зобов’язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;

- резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами проводиться адекватно;

- бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

- за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.

Київ, 24 квітня 2007 року.

Балченко С. О.

Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1 2 3 4 5
АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

1190245

1718706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2

1893438

3819552

3

Кошти в інших банках 3

2371875

1684320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку 4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж 5

21423

26465

6

Кредити та заборгованість клієнтів 6

4111623

1614697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення 7

172284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи 9

1686805

505776

10

Нараховані доходи до отримання 10

40801

51959

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи 11

93642

85751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу 12

7730

7552

14

Усього активів

11590416

9515315

ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

913811

338728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

12864

16

Кошти клієнтів 13

8440596

8283402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком 14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати 15

137383

110681

20

Відстрочені податкові зобов’язання

293395

2820

21

Інші зобов’язання 16

13332

3733

22

Усього зобов’язань

9799009

8739736

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал 17

722000

703000

24

Капіталізовані дивіденди

1000

1000

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

26

Емісійні різниці

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

12508

11349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

899570

29867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

899570

29867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

11033

10204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

145296

20159

31

Усього власного капіталу

1791407

775579

32

Усього пасивів

11590416

9515315


Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року