регистрация /  вход

Основи наукових досліджень (стр. 1 из 2)

Програма спецкурсу “основи наукових досліджень”

Завданнями курсу „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів факультету ПВПК (всіх його спеціальностей та спеціалізацій) із завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів у науковій роботі педагогічного вузу у різних її формах (індивідуальній, груповій та колективній) і на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо). В програмі враховано, що певний досвід науково-пошукової діяльності студенти вже одержали на попередніх етапах їх навчання як у школі та позашкільних установах, так і у вузі, тому завданням даного курсу є створення належної теоретико-методичної бази для подальшої наукової дяльності.

Вступ

Загальна мета та завдання курсу “Основи наукових досліджень”. Роль науково-технічного прогресу у сучасних умовах і необхідність його прискорення. Наука як продуктивна сила суспільства. Наука як система знань. Наукові дослідження, їх особливості, класифікація. Значення наукової творчості у професії вчителя. Зв'язок педагогічної науки з педагогічною практикою. Форми впровадження досягнень педагогічної науки у практику роботи школи.

Форми організації наукової роботи. Організація роботи у науковому колективі. Індивідуальна наукова робота.

Професійні вимоги до вчених. Інтелект та пізнання. Ознаки інтелекту. Ознаки розумової праці. Колективний інтелект. Штучний інтелект. Перспективи інтелекту.

Організація науки

Організаційна структура і система державного управління наукою. Академія наук і її роль у організації наукових досліджень. Галузеві Академії наук. Роль вузів і НДІ. Фінансування науки. Форми підготовки наукових кадрів. Наукові центри. Громадські організації. Роль наукових шкіл. Специфіка організації наукової роботи у педагогіці. Система наукових закладів, що займаються розробкою педагогічних проблем.

Основні принципи організації НДРС

Зміст НДРС у педагогічному вузі. Умови, необхідні для її ефективної організації. Підбір відповідальних за організацію НДРС. Особливості організації НДРС у всі періоди навчання студентів у вузі. Організація систематичної наукової роботи студентів. Створення наукових мікроколективів під керівництвом викладачів. Інші форми наукової роботи студентів та їх характеристика. Планування, облік та контроль НДРС. Стимулювання наукової роботи студентів. Пропаганда та наукова робота студентства. Наочна агітація у студентській науковій роботі. Наукові школи у педагогіці.

Загальні питання наукових досліджень

Принципи організації наукових досліджень. Основні компоненти теорії: емпірична основа, теоретична основа, логіка теорії. Основний масив теоретичних знань. Наукова ідея. Принцип. Поняття. Категорії. Судження. Умовиводи. Гіпотеза. Методологічні принципи: наукової об’єктивності, історизму, системності, діалектичного протиріччя, єдності якості і кількості, діалектичного заперечення, розвитку, казуальності. Єдність історичного та логічного у педагогічному дослідженні. Діалектичний системно-структурний підхід до дослідження педагогічних проблем. Аналіз протиріч процесу виховання та навчання у педагогічних дослідженнях. З’ясування закономірних зв’язків у процесі педагогічних досліджень.

Основні елементи педагогічного дослідження: об'єкт, предмет, проблема, мета дослідження, завдання та гіпотеза дослідження. Характеристика кожного компоненту. Вибір оптимальних методів дослідження.

Методи наукових педагогічних досліджень: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ювання, анкетування, методи рейтингу та самооцінки, метод “педагогічного консіліуму”, діагностуючих контрольних робіт, педагогічного експерименту, теоретичні методи педагогічних досліджень, вивчення передового педагогічного досвіду. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, класифікація, моделювання, гіпотетичний метод, системний метод, узагальнення, формалізація, абстрагування.

Основні етапи наукового дослідження та їх характеристика. Проблеми впровадження результатів наукового дослідження у практику роботи школи. Організація використання вчителями результатів наукового дослідження.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №1

Тема: Організація наукової діяльності в Україні в галузі педагогіки та психології.

Мета: Продовжити знайомство студентів із системою наукової діяльності в Україні, із системою наукової роботи, яка існує у педагогічному вузі, вимогами до її змісту та організації, із науковим потенціалом окремих форм студентської наукової роботи.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою, підготувати реферат (один на підгрупу).

2. Вибрати тему майбутньої курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою педагогіки та методики початкового навчання або кафедрою психології (за вибором).

Реферат: Розвиток вітчизняної педагогічної науки (історичний огляд).

Питання для обговорення:

1. Історія становлення та розвитку психолого-педагогічної науки в Україні. Обговорення реферату.

2. Загальна характеристика форм студентської наукової роботи. Характеристика наукового стилю викладу матеріалу.

3. Форми роботи з науковою літературою.

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Конспектування: види, вимоги до конспектування.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №2

Тема: Форми студентської пошукової роботи з науковими джерелами та навчальний процес у вузі.

Мета: Продовжити знайомство студентів із формами студентської наукової роботи з науковою літературою, які використовується у вузі, вимогами до їх змісту та організації, із науковим потенціалом.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою

2. Підібрати приклади зворотів, які б характеризували науковий стиль тексту; виписати у зошит окремі речення, слова, словосполучення до кожної з суттєвих ознак даного стилю.

3. Дібрати анотацію на книгу, яка висвітлює наукову педагогічну проблему, на науково-популярну та художню книгу. Підготуватися до їх порівняльного аналізу.

4. Розробити (письмово) систему ключових (базових) понять для курсової роботи.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №3

Тема: Оформлення результатів наукової діяльності студентів у педагогічному вузі та навчальний процес у вузі.

Мета: Продовжити знайомство студентів із формами студентської наукової роботи з науковою літературою, які використовується у вузі, вимогами до їх змісту та організації, із науковим потенціалом.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою

2. Скласти список джерел до теми курсової роботи.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №4

Тема: Методи наукових психолого-педагогічних досліджень. Соціологічні методи.

Мета: Знайомити студентів із системою методів наукових досліджень, їх специфікою, способами практичного застосування соціологічних методів у психолого-педагогічних дослідженнях.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Самостійно розробити або знайти в літературі текст анкети, за допомогою якої можна вивчити міжособистісні стосунки у класному колективі (письмово у зошиті). Проаналізувати її з точки зору доцільності структури (технологія розгортання запитань за Геллапом) і внести необхідні правки.

3. Методи опитування: загальна характеристика.

4. Анкетування: сутність методу, вимоги до анкетування та анкетера, види анкетування, сфери використання. Технологія розгортання запитання (за Геллапом).

5. Практична робота. Аналіз анкет, підібраних студентами. Складання анкет за технологією Геллапа. Анкетування та обробка одержаних результатів.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №5

Тема: Методи наукових психолого-педагогічних досліджень. Соціологічні методи.

Мета: Знайомити студентів із соціологічними методами (крім анкетування), їх специфікою, способами практичного застосування у психолого-педагогічних дослідженнях.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Розробити послідовність використання соціологічних методів в процесі дослідження по темі курсової роботи та їх зміст (письмово в зошиті).

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №6

Тема: Методи психолого-педагогічних наукових досліджень. Тестування. Метод експерименту. Інші методи. Математичні методи у психолого-педагогічному дослідженні.

Мета: Продовжити ознайомлення студентів із системою методів, які використовуються у психолого-педагогічних наукових дослідженнях, та їх практичним застосуванням.

Завдання студентам:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою

2. Ознайомитися із тестом на вивчення рівня готовності шестирічних дітей до школи (Гільбух Ю.В., Коробко С.М., Кондратенко Н.О. Вивчення психологічної готовності дитини до школи // Початкова школа. – 1988. - №7. – С.65-68). Законспектувати у зошиті для лабораторних занять.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика емпірико-теоретичних методів дослідження.

2. Тестування як метод психолого-педагогічного дослідження: сутність, завдання, різновиди, вимоги до використання, сфера застосування.

3. Практична робота. Тестування студентів.

4. Підготовча робота до тестування шестирічних першокласників. Практична робота.

5. Метод педагогічного експерименту: загальна характеристика. Структура педагогічного експерименту та особливості діяльності науковця на кожному етапі.

6. Практична робота. Планування ходу експерименту з теми курсової роботи.

Основи наукових досліджень лабораторне заняття №7

Тема: Методи психолого-педагогічних наукових досліджень. Методи експертної оцінки. Математичні методи у психолого-педагогічному дослідженні.