регистрация /  вход

Методика виховної роботи (стр. 1 из 4)

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання

РОБОЧА ПРОГРАМА

з методики виховної роботи

/для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів/

Підготувала канд. пед. наук,

доцент С.М. Корнієнко

Тернопіль - 2002

МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка.

Педагогіка - наука, що визначає завдання правильного підходу до процесу формування особистості, встановлює, що має бути сформовано на різних етапах її розвитку, розробляє методику виховання, пропонує свої прийоми і способи здійснення визначеної цілі.

К.Д. Ушинський вважав, що виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, - її тіло, душу й розум. Недооцінка провідної ролі виховання в процесі формування особистості виявляється в тому, що в педагогічній науці і практичній діяльності нерідко дублюють методику навчання і методику виховання. У зв’язку з цим великий педагог А.С. Макаренко переконливо стверджував, що методика виховної роботи має свою логіку, порівняно незалежну від логіки роботи освітньої. І те, і друге - методика виховання і методика освіти, на його думку, становлять два розділи, більш чи менш самостійні розділи педагогічної науки. Зрозуміло, ці розділи органічно повинні бути пов’язані. Усяка робота в класі є завжди роботою виховною, але зводити виховну роботу до освітньої неможливо.

Виховувати - означає готувати людину до повсякденного життя, а саме: виховувати розум дитини, розвивати і зміцнювати його, щоб зробити її придатною до подальшої життєвої діяльності. Формувати характер, сприяти формуванню навичок і звичок, які за влучним висловлюванням К.Д. Ушинського є “основою виховної сили, підоймою виховної діяльності".

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Основи методики виховної роботи з школярами в національній школі України.

План:

Основні напрямки і зміст виховання молодших школярів національній школі

2. Особливості виховної роботи з молодшими школярами.

3. Наступність у вихованні дошкільників і молодших школярів.

4. Виховна робота з учнями на уроці.

5. Виховання школярів в позакласній і позашкільній діяльності.

6. Учитель початкових класів як вихователь.

7. Умови ефективності методики виховної роботи.

Література:

1. Богданова О. С., Петрова В.И. Методика воспитательной работи в начальних классах: Пособие для учителя. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1980-207с.

2. Оріентовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 2 с. _

3. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (Підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями). Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1996-232 с.

4. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для класних керівників, вихователів і вчителів / Авт. укл. В.К. Демиденко. - К.: ІСДО, 1995,-40с.

5. Довідник класного керівника: Збірник документів/Ред. кол.: П.М. Щербань (голова) та ін. - К.: ІЗМН, 1996-240с.

6. Зверева І. Д., Коваль Л. Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів: метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1995. - 156с.

7. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К.: ізмн, 1997. - 232с.

8. Міщик Л.Г. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 140с.

9. Бех І.Д. Особистісно зоріентоване виховання.: Науково - методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998.

ТЕМА 2. Виховний захід як основна форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами.

План:

Традиційні і нетрадиційні виховні заходи в системі національного виховання молодших школярів в сучасній школі.

Особливості і структурні елементи підготовки і проведення виховного заходу з молодшими школярами.

Алгоритми відкритого заходу (підготовка вчителя, спостереження заходу і аналіз в процесі загальної дискусії).

Умови ефективності виховного заходу.

Література:

1. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996-136с.

2. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 80с.

3. Класний керівник в сучасній школі: метод. посібник? В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко та ін. - К.: - КРСПОУ, 1993-68с.

4. Вінок калиновий сплітаю із звичаїв мого краю. - Дрогобич, 1994-106с.

ТЕМА 3. Особливості виховної роботи з першокласниками в адаптаційний період їх навчання в школі.

План:

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в організаційний період навчання (1-ий тиждень).

Завдання, зміст, форми і методи виховної роботи в період першої навчальної чверті.

Індивідуальні і колективні форми роботи з батьками першокласників.

Умови ефективності виховної роботи.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амонашвили Ш.О. Здраствуйте дети. - М.: 1989.

3. Будницкая И. И., Катаева А.А. Ребенок идет в школу. - М.: 1985.

4. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 1997-80с.

5. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1995-64 с.

6. Корнієнко Софія, Корнієнко Сергій. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998-140с.

7. Шабалина З.П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырехлетней начальной школы. - М.: 1988.

8. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К.: 1985.

9. Фролов В.Г. Фізкультурні заняття, ігри і вправи на прогулянці. - К.: 1986.

10. Українське дошкілля: Пісні,ігри, танці, вірші, загадки. - К.: Музична Україна.

ТЕМА 4. Методика індивідуальної виховної роботи з школярами.

План:

Соціально-психологічні умови розвитку молодших школярів.

Мистецтво життєтворчості особистості школяра.

Особливості індивідуального підходу до дітей з різним рівнем підготовки до школи та різним типом характеру.

Методика організації і проведення консультації для дітей із відхиленнями у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

Стиль стосунків вчителя з учнями початкових класів.

Література:

1. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. - К.: ІСДО, 1990-431 с.

2. Школа розвитку і самовдосконалення: Практичний матеріал з досвіду роботи для керівників шкіл, класних керівників, вихователів/Авт. укл. С.О. Свириденко, О.Л. Бененсон. - К.: ІЗМН, 1997. - 48с.

3. Гуралева Т.С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важкої виховуваності. - К.: 1997. - 136с.

4. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / Кол. авт. за заг. ред. Е.І. Коваленко. - К.: ІЗМН, 1996. - 136с.

5. Практикум по педагогике / Под. ред. З.И. Васильевой, М.: Просвищение, 1988. - с. ІІ,-125.

6. Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащихся. - К.: Рад. шк., 1982.

ТЕМА 5. Методика організації колективної діяльності молодших школярів.

План:

Психолого -педагогічні основи колективної діяльності школярів.

Види колективної діяльності школярів (навчально-пізнавальна, спортивно-ігрова, трудова, художньо-естетична, громадсько-корисна) їх особливості і взаємозв’язок.

Специфічні особливості організації колективної діяльності молодших школярів:

наступність у роботі дитсадка і школи;

d) організація перерв між уроками;

тимчасові доручення.

Умови ефективності колективної діяльності школярів.

Література:

1. Амоношвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: 1986.

2. Амоношвили Ш.О. “Здраствуйте, дети!": Пособие для учителя. /2-изд. - М.: Просвищение, 1988. - 208 с.

3. Амоношвили Ш.О. “Как живете, дети?: Пособие для учителя. - М.: Просвищение, 1986. - 176с.

4. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1989.

5. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. - К., 1995.

6. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - К., 1977.

7. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. - К., 1985.

8. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. - М., 1983.

9. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи. - К., 1993.

ТЕМА 6. Методика роботи вчителя з батьками школярів.

План:

Сім’я-основна ланка, первинний соціальний осередок розвитку особистості дитини.

Система роботи вчителя з батьками молодших школярів:

a) діагностика виховних можливостей сім’ї учня;

b) батьківські збори;

с) родинні виховні заходи;

d) “педагогічна школа” для батьків.

Умови ефективності застосування в практиці школи нетрадиційної системи роботи вчителя з батьками.

Наступність у роботі з батьками вчителя-класовода і класних керівників у ЗОШ України.

Література:

1. Азоров В.П. Семейная педагогіка. - М., 1993.

2. Корчак Я. Правила життя. - К., 1989.

3. Макаренко А.С. Книга для батьків. - К., 1987ю

4. Корнієнко С. М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник - Тернопіль, 1995. - с.64.

5. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д. і ін. Основи національного виховання. - Умань, 1993.

6. Постовий В.Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. - К.: 1994.

7. Сухомлинський В, О. Батьківська педагогіка. - К., 1987.

8. Савченко О. Сімейне виховання. Молодші школярі. К., 1979.

9. Дошкольна педагогіка / Под. ред. В.И. Логиновой, И.Г. Саморуковой. - М., 1988. - Ч.І.

10. Котырло В.К. Молодой семье о воспитание детей. - К., 1981.

11педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Методика організації виховної роботи з першокласниками в початковий (організаційний) період .

Завдання для самостійної роботи:

Заповнити таблицю “Зміст роботи класовода з першокласниками перший тиждень їх перебування в школі.