Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Об’єкт — процес діагностування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. Предмет дослідження — напрямки формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

-Об’єкт — процес діагностування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

-Предмет дослідження — напрямки формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

-Мета нашої роботи — на основі аналізу спеціальної психолого-педагогічної літератури теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність напрямів формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Гіпотеза дослідження :

формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов:

-застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів і закономірностей формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку;

-впровадження спеціально організованого процесу формування самооцінки з використанням новітніх методів і прийомів у поєднанні з традиційними у психокорекційній роботі.

Завдання дослідження

- проаналізувати загальну та спеціальну психолого-педагогічну літературу з метою визначення понятійно-термінологічного апарату, у контексті дослідження проблеми;

- з’ясувати й узагальнити структурні компоненти самооцінки як продукту самосвідомості людини та особливост і її становлення в онтогенезі;

- обґрунтувати методику експериментального дослідження і вивчити самооцінку у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ;

- визначити шляхи формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

РОЗДІЛ 1.НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

- 1.1.Самооцінка як продукт самосвідомості людини та її структурні компоненти

- 1.2.Науково-теоретичне становлення знань про самооцінку в історії психології

- 1.3. Становлення самооцінки в онтогенезі

Самооцінка

оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей - є важливим регулятором поведінки .

Самооцінка, на думку Л.Божович, Л.Благонадьожиної, Р.Стеркіної, характеризується з точки зору її адекватності і реалістичності.

Мірою адекватності при цьому виступає її відповідність об’єктивній цінності індивіда.

Онтогенез самооцінки

- 4 роки

Самооцінка пов’язується з успішністю предметно ї діяльності

- 5,5 років

У ставленні дитини до себе починає проникати оцінка однолітка. Самооцінка також пов'язана з наочною діяльністю, але у відношення до себе починає проникати досвід взаємин дитини з однолітками в предметній діяльності.

- 5,5-6,5 років

Втрата предметноїюдіяльностію свого провідного положення. Жоден вид дитячої діяльності (навіть гра) не має зв'язку з самооцінкою дитини. Самооцінка не пов'язана з соціальною сферою дошкільників. У цьому віці успішність предметної діяльності пов'язана тільки з передбачуваними дитиною оцінками цих дій іншими людьми.

- 6,5 років

Відношення дитини до себе опосередковане оцінками однолітків, мамою і вихователем.

- 7 років

Виробляє елементарні судження про свої досягнення, вчинки, якості. Прагне високої самооцінки, переживає оцінки, переживає свою відповідність-невідповідність певному еталону. Вміє порівняти себе з іншими. Усвідомлює зв'язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних дорослих. Виявляє здатність до елементарної рефлексії – усвідомлює, як її особливості сприймають дорослі та однолітки, може будувати свою поведінку з урахуванням можливих реакцій інших людей.

РОЗДІЛ ІІ.ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

- 2.1.Концепції психічного дизонтогенезу у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку

- 2.2.Зовнішні й внутрішні психологічні передумови формування самооцінки у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Психологічні передумови формування самооцінки

-а) внутрішні , які полягають особливостях функціонування психічних явищ, що залежать від впливу порушення;

-б) зовнішні , які характеризуються впливом соціуму.

Внутрішні передумови:

- Біологічні чинники, а саме - характер ушкодження мозку

- Генетичні чинники, можливо, визначають не тільки формування мисленнєвої і мовленнєвої системи, але й конкретні психопатичні синдроми, які зачіпають особистісну сферу людини з порушеннями мовлення

- Психологічні рефлексивні переживання дитиною власної неповноцінності, які досить часто ігноруються .

Зовнішні передумови:

- Дефіцит спілкування і недостатність володіння прагматикою спілкування (комунікативна депривація і фрустрація).

- Вимоги, що висуваються соціумом до тих здібностей, які формуються у дитини не благополучно.

РОЗДІЛ ІІІ.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

- 3.1. Обґрунтування змісту і методики експериментального дослідження самооцінки у дітей дошкільного віку із ЗНМ

- 3.2. Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

- 3.3.Визначення ефективності впроваджених напрямів формування самооцінки у дітей із загальним недорозвитком мовлення

Для дослідження самооцінки дітей із ЗНМ ми використали наступні методики:

} Метод спостереження за ігровою і навчальною діяльністю дошкільників.

} Проективні малюнкові тести „Намалюй сім’ю”, „ Автопортрет .

} Методики на визначення самооцінки Г.Урунтаєвої .

} Методика для вивчення самооцінки

М. Курінної.

Критерії визначення рівнів сформованості самооцінки у дітей старшого дошкільного віку :

- поведінковий ;

-пізнавально-інтелектуальний ;

-комунікативний .

Три рівні розвитку самооцінки у дітей:

-високий,

-середній,

-низький.

Таблиця 3 . 1 . 2 . Рівні сформованості самооц і нки у дітей дошкільного віку із ЗНМ і нормальним мовленнєвим розвитком (констатувальний експеримент першого порядку)

На етапі формувального експерименту були використані наступні напрями формування адекватної самооцінки:

} психологічна робота з родиною та педагогами;

} метод ідентифікації з лялькою або улюбленою твариною;

} довірлива бесіда і метод проблемних прожективних ситуацій;

} казкотерапія;

} комунікативні ігри.

Поради батькам із формування у дітей із ЗНМ адекватної самооцінки:

- Не оберігайте дитину від повсякденних справ, не прагніть вирішувати за неї всі проблеми, але і не перевантажуйте її тим, що їй непосильно. Нехай дитина виконує доступні їй завдання й одержує задоволення від зробленого.

- Не перехвалюйте дитини, але і н е забувайте заохочувати її, коли вона цього заслуговує.

- Заохочуйте в дитині ініціативу. Нехай вона буде лідером в усіх справах, але також покажіть, що інші можуть бути в чомусь кращими за неї.

- Не забувайте заохочувати інших дітей в присутності вашої дитини. Підкресліть достоїнства іншої дитини й доведіть, що й ваша дитина може також досягти схожих результатів.

Поради батькам із формування у дітей із ЗНМ адекватної самооцінки:

- Демонструйте на собі адекватність ставлення до успіхів і невдач. Оцінюйте вголос свої можливості й результати виконаної вами справи.

- Не порівнюйте дитини з іншими дітьми. Порівнюйте її із самою собою (тією, якою вона була вчора чи, можливо, буде завтра).

- Постійно зміцнюйте у дитини впевненість у собі, у власних силах.

- Важливо, щоб дитина повсякчас почувала, що ви її любите, цінуєте і приймаєте її. Не соромтеся зайвий раз її приголубити або пожаліти. Нехай вона бачить, що потрібна і важлива для вас.

Комунікативні ігри. „Моя долоня

Долоня друга

Таблиця 3 . 3.3 . Рівні сформованості самооц і нки у дітей дошкільного віку із ЗНМ (констатувальний експеримент другого порядку )


Результати експериментального дослідження

Порівнюючи дані констатувального та контрольного експериментів, ми виявили, що у дітей експериментальної групи з явився високий рівень сформованості самооцінки (13%),а також низький рівень змінився з 40% на 30%; а у дітей контрольної групи, в якій не застосовували систему формування самооцінки результати погіршились: відсоток дітей з високим рівнем сформованості самооцінки зменшився з 10% на 8% .

Результати експериментального дослідження

Це підтвердило гіпотезу нашого дослідження, що формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ може бути успішним за умов: застосування особистісно-зорієнтованого підходу з врахування психологічних механізмів і закономірностей формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку; впровадження спеціально організованого процесу формування самооцінки з використання новітніх методів і прийомів у поєднанні з традиційними у психокорекційній роботі.

Дякуємо за увагу!

- Автори:

- …….

- …….

- …….


Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
Особливості формування самооцінки у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення

Похожие материалы

Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі 2
Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
Психологічні особливості мотиваційної готовності до школи дитини старшого дошкільного віку
Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку
Психологічні стани дітей дошкільного віку
Використання дидактичних ігор та ігрових прийомів у роботі по збагаченню, уточненню та активізації словника у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мови ІІ рівня, обумовленим мотор
Розвиток міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігрової діяльності
Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками