регистрация /  вход

Проектування привода конвеєра (стр. 1 из 6)

Зміст

Вихідні дані

Вступ

1.Енергосиловий та кінематичний розрахунок

1.1 Визначення потрібної потужності привода

1.2 Вибір електродвигуна

1.3 Кінематичний та силовий розрахунок привода

2. Розрахунок клинопасової передачі

3. Розрахунок черв’ячної передачі

3.1 Вибір матеріалу

3.2 Допустимі напруження

3.3 Проектний розрахунок

3.4 Перевірний розрахунок

4. Проектування валів

4.1 Розрахунок валів з умови кручення

4.2 Вибір типа та схеми розташування підшипників

4.3 Ескізна компоновка редуктора

4.4 Вибір матеріалу валів

4.5 Розрахунок валів на статичну міцність та опір втомі тарозрахунок підшипників на витривалість

5. Розрахунок з’єднань

5.1 Шпонкові з’єднання

5.2 З’єднання з натягом

6. Тепловий розрахунок редуктора

7. Остаточна компоновка редуктора

8. Пристрої для натягу пасу передач та рама привода

Література


Вихідні дані

Завдання ДМ 4.2-3

Склад привода: 1 – електродвигун; 2 – клинопасова передача; 3 – редуктор черв’ячний

Обертовий момент Тт =255Нм

Частота обертання nт =75 хв-1

Термін використання L=6років

Коефіцієнти використання – річний Кр=0,55, добовий Кд=0,75, перевантаження ψ=1,8


Вступ

Значення машин для людського суспільства надзвичайно велике. Машини максимально підвищують продуктивність праці, сприяють поліпшенню якості продукції, що виготовляється, і зниженню її собівартості. У сучасній промисловості машинобудуванню належить провідна роль, оскільки на базі машинобудування розвивається решта всіх галузей промисловості, будівництва і сільського господарства. Рівень виробництва машин, ступінь їх технічної досконалості - основні показники розвитку всіх галузей народного господарства, основа технічного прогресу держави і добробуту суспільства.

Всяка машина складається з деталей. Деталь - виріб, виготовлений з однорідного по найменуванню і марці матеріалу без застосування складальних операцій (вал, гайка, кришка і т.п.). Комплекс спільно працюючих деталей, об'єднаних загальним призначенням і по конструкції тих, що є відособлену одиницю, називається складальною одиницею (муфта, редуктор, рама). Складальні одиниці і деталі, у свою чергу, утворюють комплекси (намотувальний пристрій, транспортер, робоча кліть). Деталі, складальні одиниці і комплекси утворюють готові вироби, що підлягають виготовленню (прокатний стан, продольно-строгальний верстат).

При конструюванні і виготовленні нових машин економічні показники повинні завжди стояти на одному з перших місць. Вартість машини, визначувана витратами на матеріали, виготовлення і збірку, повинна бути мінімальною. Габарити і маса машини в значній мірі визначаються її кінематичною схемою і компоновкою складників. Компоновка деталей і вузлів повинна бути такій. щоб можливо більш повно використовувався робочий простір несучих деталей (рам, станин, корпусів).

Величезне значення для здешевлення машин при одночасному підвищенні якості має стандартизація. Широке впровадження взаємозамінних деталей машин значно полегшує збірку машин і дозволяє використовувати для їх виготовлення більш передові методи масового і потокового виробництва, що дозволяє отримати великий економічний ефект.

Автоматизація роботи машини не тільки сприяє підвищенню продуктивності, поліпшенню якості роботи, але і до мінімуму знижує вплив людського чинника.


1. Енергосиловий та кінематичний розрахунок

1.1 Визначення потрібної потужності привода

При довгостроковому постійному або незначному змінному навантаженні, яке притаманне компресорам, конвеєрам, транспортерам та іншим механізмам, розрахункова потужність електродвигуна Р'д (кВт) привода визначається через потужність на вихідному валу привода Рт (кВт), яка може бути задана або визначена по тяговому зусиллю F (Н), коловій швидкості стрічки V (м/с), або обертовому моменту Тт (Нм), кутовійшвидкості вала ωт хв-1 .

(1.1)

де

РТ =1,047·10-4 ·255·75=2,0 кВт

η– загальний ККД привода

(1.2)

де η1 , η2 – ККД окремих передач привода

ηп , ηпк – ККД відповідно пасової передачі та підшипників кочення однієї пари

k – число валів або пар підшипників


η1 =0,95; η2 =0,8; ηп =0,98; ηпк =0,99; k=3

η=0,95·0,8·0,98·0,993 =0,72

кВт

1.2 Вибір електродвигуна

Для привода конвеєра і інших механізмів широко використовують асинхронні коротко замкнуті електродвигуни серії 4А виконання М1081, М1081 по ГОСТ 19523-81 потужністю від 0,55 до 30кВт та синхронними частотами обертання ротора nд с від 750 до 3000 хв-1

перенавантаження дорівнює:

(1.3)

що перевищує 12% які допустимі при змінному навантаженні привода. Тому вибираємо двигун з потужністю Рд =3кВт

При сталій потужності двигуна із збільшенням частоти обертання його розміри, маса та вартість зменшуються, а ККД зростає. Однак із збільшенням частоти обертання, робочий ресурс двигуна зменшується, а передаточне число привода, його маса, габаритні розміри і вартість зростають. Для приводів загального призначення, якщо немає спеціальних вказівок, перевагу слід віддати двигунам з частотою обертання 1500 та 1000хв-1 .

Вибираємо nс д =1000хв-1 , це двигун 1М1081 4А112М6У3, потужністю Рд =3кВт з частотою обертання nд = 950хв-1 , коефіцієнтом пускового та максимального перенавантаження ψпуск =2,0; ψmax =2,2(ГОСТ 19523-81)

Мал. 1.1. Ескіз електродвигуна

d30 =260мм

l1 =80мм

l30 =452мм

d1 =32мм

b1 =10мм

h1 =8мм

l10 =140мм

l31 =70мм

d10 =12мм

b10 =190мм

h=112мм

h10 =12мм

h31 =310 мм


1.3Кінематичний та силовий розрахунок привода

Розрахункове загальне передаточне число привода U' визначаємо із співвідношення частот обертання вала двигуна nд та вихідного вала привода nд :

(1.4)

Виходячи із розрахункового значення загального передаточного числа U'=U'п ·U'р визначимо попереднє передаточне число редуктора:

(1.5)

Вибираємо передаточне число клинопасової передачі по ГОСТ 17383-73 Uп =2

Узгодимо передаточне число редуктора з нормальним рядом чисел по ГОСТ 2144-76: Up =6,36

Загальне передаточне число привода

UП =U/Up =12,73/6,3=2,0

U=UП · UТ =6,3·2,0=12,6


Відхилення передаточного числа не повинно перевищувати 4%

(1.6)

Визначимо частоти обертання валів привода, потужностей та обертових моментів, що передаються валами

а) Вал електродвигуна – вал ведучого шківа пасової передачі:

Навантаження розрахункове

Потужність РД =2,78

Частота обертання nс д =1000хв-1

Обертовий момент Тд

(1.7)

б) Вхідний вал редуктора – вал веденого шківа пасової передачі – вал черв’яка редуктора:

Рш =Р'д ·ηп ·ηпк =2,78·0,95·0,99=2,61 кВт

(1.8)

хв-1

Тшд ·Uп · ηп ·ηпк =27,8·2,0·0,95·0,99=52,3 Н·м


в) Тихохідний вал редуктора – вал черв’ячної шестерні:

Ртш ·η1 ·ηпк =2,61·0,95·0,99=2,45 кВт

(1.9)

хв-1

Ттш ·Uш · η1 ·ηпк =52,3·6,3·0,95·0,99=310 Нм

Ресурс роботи привода

t =L·365·k·24·kc (1.10)

t =8·365·0,55·24·0,75=28908 годин

Таблиця 1.1 Розрахункові дані параметрів привода.

Номер вала Частота обертання, хв-1 Потужність,кВТ Обертовий момент, Н·м Передаточне число
D nа д =955 Рд ′=2,78 Тд =27,8 Uп =2,0
Ш nш =477,5 Рш =2,61 Тш =52,3
Т nт =75,8 Рт =2,0 Тт =310 Uт =6,3

2. Розрахунок клинопасової передачі