Облік на АТП ТОВ Перевізник

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”. 3

РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.. 4

2.1 Облік придбаних матеріалів. 4

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді4

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї6

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.10

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг. 11

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства. 12

2.7 Складання фінансової звітності12

ВИСНОВОК.. 13

ДОДАТКИ.. 14


Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку — завершальний етап фінан­сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий­няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас­ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ­ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні­стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль­ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри­ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау­ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по­сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви­конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч­них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв’язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

- навчитись обробляти облікові регістри;

- складати оборотно-сальдову відомість;

- заповнювати фінансову звітність.

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер – 1, майстер токар – 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок – 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів – 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив Сума Пасив Сума
104 85000 131,1 20000
105 400000 131,2 150000
203 157,5 40 342721
201 2400 441 740
210 120 641,1 24000
301 443,5 641,2 650
311 30600 651 1560
361 25200 652 225
26 13000 653 225
661 6800
Усього 546921 546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Облік придбаних матеріалів

Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці

Табл.. 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді

Найменування Од.виміру К-сть ПВ ТЗВ В-сть Форма оплати ПДВ
ДП л 1500 4,8 120 7200 попер 1464
Сталь М2 200 41 85 8200 наст 1657

Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн

Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн

ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн

ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн

Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784 грн

Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді

Таблиця 2.2.

Дані про використання виробничих запасів

Найменування Одиниці виміру Кількість
Залишкова Придбана Використана
ДП 45 1500 1520
Сталь 60 200 240

Використовуємо метод середньозваженої вартості:

Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545 = 7357,5/1545 = 4,7

Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:

Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн

Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011

Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному паливу:

Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн

Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн

Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн

ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн

Оборотна відомість

Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 Нарахували аванс за ДП 371 311 8784
2 Нарахували ПК 641,3 644 1464
3 Оприходували ДП на складі 203 631 7200
4 Нарахували ТЗВ по ДП 210 631 120
5 Закриття 644 644 631 2566
6 Закриття 371 631 371 8784
7 Оприходували сталь 201 631 8200
8 Нарахували ПК 641,3 631 1657
9 Нарахували ТЗВ по сталі 210 631 85
10 Оплатили сталь 631 311 9942
11 Списання ДП на перевезення 23,1 203 7238,45
12 Списання ТЗВ до ДП 23,1 210 82,6
13 Списання сталі на вир-во прод 23,2 201 9784,6
14 Списання ТЗВ по сталі 23,2 210 107,6

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї

Таблиця 2.3.

Дані табелю обліку і виконання робочого часу за звітний місяць

Професія Клас Всього Примітки
1 Водій 1 130
2 Водій 2 120 Бригадир
3 Водій 3 200
5 Керівник Бухгалтер
6 Майстер 3 170
7 Майстер 2 170 Електрик

Дані колективного договору, що необхідні для нарахування заробітної плати:

1) система оплати праці для водіїв рухомого складу погодинно-преміальна. Для допоміжних робітників відрядно преміальна.

2) Годинна ставка водія 3 го класу 5 грн/год

Майстра 1го розряду – 6грн/год

Посадовий оклад керівника – 2500 грн

Посадовий оклад охоронця – 750 грн

3)

Таблиця 2.4

Тарифна сітка майстра

Розряд 1 2 3
Коефіцієнт 1 1,2 1,4

4) Доплата водіям за класність:

Водіям першого класу – 30% від тарифного заробітку

2го – 15%

5) Доплата за бригадирство – 25% від тарифного заробітку

6) Доплата за сумісництво професій – 20% за кожну професію

Шкала преміювання:

- за якісне обслуговування – 30% від тарифного заробітку

- за виконання плану 105% включно – 10%

- понад 105% - 20%

- за недовиконання плану 90% включно і менше – 30%

Відрядна розцінка:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/N,

Де ФРЧ – місячний фонд робочого часу

В – питома вага операційного часу – 0,75

Сч – годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт – тарифний коефіцієнт

N – планова кількість продукції

Наряд – завдання для майстрів

План – 250

Фактично зробив перший майстер – 275

Фактично зробив другий майстер - 205

Таблиця 2.5

Нарахування заробітної плати водіям

ЗП Надбавки Усього
Класність Бригадирство За обслуг
1 130*5=650 195 253,5 1098,5
2 120*5=600 90 172,5 862,5
3 200*5=1000 300 1300
Усього 3261

Нарахування заробітної плати майстрам:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/Н,

Де ФРЧ – відпрацьовано годин

В – питома вага операційного часу (0,75)

Сч – годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт – тарифний коефіцієнт

Н – планова кількість продукції

Розрахуємо заробітну плату керівника

ЗП = 2500 + 2500*0,2 = 3000 грн

Са1 = 170 * 0,75 * 6* 1,2 / 250 = 3,7 грн/шт.

Са2 = 170 * 0,75 * 6 * 1,4 /250 = 4,2 грн/шт.

Тарифний заробіток = 170 * 6 * 1,2 = 1224 грн

Тарифний заробіток2 = 170 * 6* 1,4 = 1428 грн

Таблиця 2.6

Нарахування заробітної плати

ЗП Нарахування Штрафи Усього
Сумісництво Перевиконання Недотик.
1 275*3,7=1017,5 122,4 1139,9
2 205*4,2=861 172,2 (428,4) 604,8
1744,7

Після нарахування заробітної плати кожному працівнику необхідно визначити утримання із заробітної плати

Таблиця 2.7

Відомість нарахування ЗП та утримання із неї за звітний період

Назва водій водій водій майстер майстер керівник Усього
Нарахована ЗП 1098,5 862,5 1300 1139,9 604,8 3000 8005,7
Утримання
Внески на страхування у зв’язку з втратою працездатності (1%) 10,99 8,63 13 11,4 6,05 30 80,07
Внески на страхування на оплату безробіття (0,5) 5,49 4,31 6,5 5,7 30,24 15 67,24
Податок з доходів фізичних осіб (15%) 160,2 126,04 189,37 166,2 84,66 435,45 1161,92
Пенсійний фонд 13,99 9,27 18,02 14,82 4,12 52,02 112,24
Усього 190,67 148,25 226,89 198,12 125,07 532,47 1421,47

ПФ = (532* 0,005)+(1098,5-532)*0,02 = 13,99 грн

ПФ = (532*0,005) + (862,5-532)*0,02 = 9,27

ПФ = (532*0,005) + (1300-532)*0,02 = 18,02

ПФ = (532*0,005) + (1139,9 - 532)*0,02 = 14,82

ПФ = (532*0,005) + (604,8 - 532)*0,02 = 4,12

ПФ = (532*0,005) + (3000 – 532) = 52,02

Таблиця 2.8

Розподіл заробітної плати і нарахувань на неї за звітний місяць

Кредит рахунків ЗП, нарахування і утримання Дебет рахунків Усього
231 232 661 92
Нарахування ЗП
661 Водії 3261 3261
661 Майстри 1744,7 1744,7
661 Керівник 3000 3000
Нарахування
651 ПФ (33,2%) 1082,7 579,24 996 2657,94
652 ТВП (1,5%) 48,91 26,17 45 120,08
653 Безробіття (1,3%) 42,39 22,68 39 104,07
Утримання
641,1 Податок з доходів фіз..осіб 1161,92 1161,92
651 Пенсійний фонд 112,24 112,24
652 Тимчасова втрата працездатності 80,07 80,07
653 Страхування безробіття 67,24 67,24
Усього 4435 2372,79 1421,47 4080 12309,3

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.

ПП «Перевізник» нараховує амортизацію основних засобі кумулятивним методом

Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи цей метод.

Строк корисного використання

транспортних засобів – 6 років

станків – 5 років

ліквідаційна вартість ОФ – 0грн

Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років що залишилися до кінця очікуваного строку використання об’єкту на суму числа років його корисного використання.

Таблиця 2.9

Розрахунок амортизації транспортних засобів

КК Амортизація ТЗ
1 6/21 = 0,285714 400*0,28 =114,28
2 5/21 =0,238095 95,2381
3 4/21 = 0,190476 76,1905
4 3/21 = 0,142857 57,1429
5 2/21 = 0,095238 38,0952
6 1/21 = 0,047619 19,0476
Усього 400

Таблиця 2.10

Розрахунок амортизації станків

КК Амортизація станків
1 5/ 15 = 0,33 85* 0,33 = 28,33
2 4/15 = 0,267 22,67
3 3/15 = 0,2 17
4 2/15 = 0,13 11,33
5 1/15 = 0,067 5,67
Усього 85

Згідно договору про аренду, підприємство орендує офісне приміщення. Отримані орендні послуги за жовтень становлять 900 грн

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг

Для розрахунку доходу від реалізації продукції необхідно визначити фактурну ціну одиниці продукції кожного виду.

Цф = Сповна+прибуток+ПДВ (ПЗ)

Кількість реалізованих у звітному місяці підшипників 565


Таблиця 2.11

Визначення собівартості 1і продукції

Показник Сума
1 Прямі витрати
На перевезення 7321,05
На виробництво 9892,2
2 Питома вага прямих витрат
На перевезення 0,42
На виробництво 0,58

Собівартість одного тонокілометра:

Сткм = 7321,05/5654 = 1,29грн

Собівартість одного підшипника

Спід = 9892,2/580 = 17,06 грн

Розрахуємо собівартість реалізації підшипників методом середньозваженої вартості:

Цсер = 75*26,8+580*17,06/75+565 = 18,6 грн

Собівартість реалізованих підшипників = 565*18,6 = 10509,7грн

Таблиця 2.12

Розрахунок фактурної ціни реалізованої продукції та послуг

Назва Перевезення Підшипники
1 Собівартість одиниці 1,29 17,06
2 Питома вага адміністративних витрат 10% 15%
3 Адміністративні витрати 0,13 2,6
4 Повна собівартість 1,42 19,62
5 Нормативна рентабельність 20% 25%
6 Прибуток 0,28 4,9
7 Ціна без ПДВ 1,704 24,52
8 ПЗ 0,34 4,9
9 Ціна з ПДВ 2,04 29,12

Таблиця 2.13

Розрахунок доходу

Назва К-сть Ціна Заг.вартість ПЗ Форма розрахунку
Перевезення 5600 2,04 11424 1904 Попередня
Підшипники 565 29,12 16452,8 2742,13 Наступна

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи та витрати ПП «Перевізник».

Чистий дохід від реалізації продукції (рах. 70) = 13710,67+9520=23230,67

Собівартість реалізованої продукції (рах. 901 та 903) = 7321,05+10509,7=17830,75

Адміністративні витрати (рах. 92) = 4080+900=4980

Чистий прибуток = 23230,67 – 17890,75 – 4980 = 419,92

Таблиця 2.14

Фінансовий результат діяльності підприємства

Назва операції
1 Чистий доход від перевезень 9520
2 Чистий доход від реалізованих підшипників 13710,67
3 Собівартість перевезень 7321,05
4 Собівартість підшипників 10509,7
5 Адміністративні витрати 4080
6 Оренда 900
7 Фінансові результати 419,92

2.7 Складання фінансової звітності

Фінансова звітність

№ рах. Сальдо початкове Обороти Сальдо кінцеве
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
10 485000 485000
13 170000 485 169515
20 2557,5 15400 17023,05 934,45
21 120 205 190,2 134,02
23 24506,04 17298,25
26 13000 9892,2 10509,7 12382,5
30 443,5 443,5
31 30600 27876,8 19626 38850,8
36 25200 16452,8 16452,8 25200
37 8784 8784
40 342721 342721
44 740 740
63 18811 9176,05
64 24650 6639 3141,64 22152,6
65 2010 8005,7 10015,7
66 6800 1421,47 12324 17800,97
68 12324 27876,8
70 27876,8 23230,67
79 23230,67 419,92
90 17830,75 17830,75
92 4080
94 900 1050
96 4080
Усього 546921 546921 216230,5 216230,5 562945,3 562945,3

ВИСНОВОК

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.


ДОДАТКИ

Оборотна відомість

Операція Д-т К-т Сума
Перерахували аванс за Дп 371 311 8784
Нарахували ПК 641,3 644 1464
Оприходували ДП на складі 203 631 7200
Нарахували по ДП 210 631 120
Закриття 644 644 631 1464
Закриття 371 631 371 8784
Оприходували сталь 201 631 8200
Нарахували ПК 641,3 631 1657
Нарахували ТЗВ 210 631 85
Оплатили сталь 631 311 9942
Списання ДП на перевезення 23,1 203 7238,45
Списання ТЗВ до ДП 23,1 210 82,6
Списання сталі на виробництво підшипників 23,2 201 9784,6
Списання ТЗВ по металу 23,2 210 107,6
Нарахування ЗП
водіям 231 661 3261
майстри 232 661 1744,7
керівникам 92 661 3000
Відрахування до пенсійного фонду
водіям 231 651 1082,7
майстри 232 651 579,24
керівнику 92 651 996
Відрахування ТВП
водіїв 231 652 48,91
майстрів 232 652 26,17
керівник 92 652 45
Відрахування у фонд безробіття
водіїв 231 653 42,39
майстрів 232 653 22,68
керівник 92 653 39
Утримання податку з доходу фіз.осіб 661 641,2 1161,92
Утримання до пенсійного фонду 661 651 112,24
втрата працездатності 661 652 80,07
безробіття 661 653 67,24
Нарахування амортизації рухомого складу 231 132 400
Нарахування амортизації станків 232 131 85
Нарахування орендної плати 949 685 900
Нарахування ПК 641 949 150
Оплатили оренду 685 311 900
Отримали аванс 311 681 11424
Нарахували ПЗ 703 643 1904
Виконали перевезення 681 703 11424
Закриття 643 643 641,3 1904
Відвантажили продукцію 361 701 16452,8
Нарахували ПЗ 701 641 2742,13
отримали гроші за продукцію 311 361 16452.8
Списання прямих витрат на перевезення 903 231 7321,05
Списання прямих витрат на готову продукцію 26 232 9892,2
Списання собівартості реалізованих підшипників 901 26 10509,7
Списання доходу від перевезень на фінансовий результат 703 791 9520
списання доходу від реалізації підшипників 701 791 13710,67
Списання адмінвитрат на фінансовий результат 791 92 4080
Списання 949 на фінансовий результат 791 949 900
Списання собівартості перевезень на фінансовий результат 791 903 7321,05
Списання собівартості підшипників 791 901 10509,7
Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток 791 441 419,92
№ рахунку Зміст операції Сальдо Обороти
Дебет Кредит Дебет Кредит
104 Первісна вартість станків 85000
105 загальна вартість авто 400000
131,1 амортизація станків 20000
Нарахування амортизації станків 85
132,2 амортизація авто 150000
Нарахування амортизації рухомого складу 400
201 первісна вартість сталі на складі 2400
списання сталі на вир-во підшипників 9784,6
Оприходували сталь 8200
203 запаси палива 157,5
списання палива на перевезення 7238,45
Оприходували ДП на складі 7200
210 Нарахували по ДП 120
Нарахували ТЗВ 85
Списання ТЗВ до ДП 82,6
Списання ТЗВ по металу 107,6
первісна вартість ДП 120
26 Списання прямих витрат на готову продукцію 9892,2
Списання собівартості реалізованих підшипників 10509,7
13000
231 Списання ДП на перевезення 7238,5
Списання ТЗВ до ДП 82,6
Списання прямих витрат на перевезення 7321,05
Нарахування ЗП водіям 3261
Нарахування у ПФ водіям 1082,7
Нарахування у фонд ТВП водіїв 48,91
Нарахування у фонд безробыття водіїв 42,39
Нарахування амортизації рухомого складу 400
232 Списання сталі на виробництво підшипників 9784,6
Списання ТЗВ по металу 107,6
Нарахування амортизації станків 85
Списання прямих витрат на готову продукцію 9892,2
Нарахування ЗП майстрам 1744,7
Нарахування у ПФ майстрам 579,24
Нарахування у фонд ТВП майстрів 26,17
Нарахування у безробіття майстрів 22,68
Нарахування амортизації станків 85
311 Отримали аванс 11424
отримали гроші за продукцію 16452,8
Перерахували аванс за Дп 8784
Оплатили сталь 9942
Оплатили оренду 900
поточні рахунки в нац.валюті 30600
301 443,5
361 Відвантажили продукцію 16453
отримали гроші за продукцію 16453
розрахунки з покупцями 25200
371 Перерахували аванс за Дп 8784
Закриття 371 8784
40 статутний капітал 342721
441 Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток 740
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1560
652 Розрахунки за соціальним страхуванням 225
653 Розрахунки за страх. на випадок безробіття 225
631 Оприходували ДП на складі 7200
Нарахували по ДП 120
Закриття 644 1464
Оприходували сталь 8200
Нарахували ПК 1657
Нарахували ТЗВ 85
Закриття 371 8784
Оплатили сталь 9942
Нарахували ТЗВ 85
641 Нарахування ПК 150
Нарахували ПЗ 2742,13
розрахунки за податками 24000
641,2 Утримання податку з доходу фіз.осіб 1161,92
розрахунки за податками 650
641,3 Нарахували ПК 1464
Нарахували ПК 1657
Закриття 643 1904
643 Закриття 643 1904
Нарахували ПЗ 1904
644 Закриття 644 1464
Нарахували ПК 1464
651 Пенсійне забезпечення :водіям 1082,7
Майстрам 579,24
Керівнику 996
Утримання до пенсійного фонду 112,24
652 Соціальне страхування: водіїв 48,91
Майстрів 26,17
Керівника 45
втрата працездатності 80,07
653 Страхування у зв’язку з безробіттям: водіїв 42,39
майстрів 22,68
керівника 39
безробіття 67,24
661 Утримання податку з доходу фіз.осіб 1161,9
Утримання: до пенсійного фонду 112,24
втрата працездатності 80,07
Безробіття 67,24
Розрахунок з ЗП: водіям 3261
Майстрам 1744,7
Керівнику 3000
ФОП 6800
681 Виконали перевезення 11424
Отримали аванс 11424
685 Оплатили оренду 900
Нарахування орендної плати 900
701 Нарахували ПЗ 2742,1
списання доходу від реалізації підшипників 13710,7
Відвантажили продукцію 16452,8
703 Нарахували ПЗ 1904
Списання доходу від перевезень на фінансовий результат 9520
Виконали перевезення 11424
791 Списання адмінвитрат на фінансовий результат 4080
Списання 949 на фінансовий результат 900
Списання собівартості перевезень на фінансовий результат 7321,05
Списання собівартості підшипників 10510
Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток 419,92
Списання доходу від перевезень на фінансовий результат 9520
списання доходу від реалізації підшипників 13710,67
92 Списання адмінвитрат на фінансовий результат 4080
96 Нарахування ЗП керівникам 3000
Нарахування у ПФ керівнику 996
Нарахування у фонд ТВП керівнику 45
Нарахування у фонд безробіття керівнику 39
901 Списання собівартості реалізованих підшипників 10510
Списання собівартості підшипників 10509,7
903 Списання прямих витрат на перевезення 7321,05
Списання собівартості перевезень на фінансовий результат 7321,05
949 Нарахування орендної плати 900
Нарахування ПК 150
Списання 949 на фінансовий результат 900
Усього 546921 546921 216231 216231

Баланс (тис. грн.)

На 31 листопада 2007 р.

Актив Код ряд-ка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 315000 315000
Первісна вартість 011 485000 485000
Знос 012 (170000) (170000)
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030
Первісна вартість 031
Знос 032
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 315000 315000
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 2677,5 1068,47
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130 13000 12382,5
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 25200 25200
первісна вартість 161 25200 25200
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 31043,5 39294,3
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 2250
Усього за розділом ІІ 260 71921 77945,27
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 386921 392945,3
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 339721 339721
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 740 740
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом І 380
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом ІІІ. 480 340461 340461
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 24650 22152,6
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 2010 10015,7
з оплати праці 580 6800 17800,97
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610
Усього за розділом ІV 620 33460 49968,67
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 386921 392945,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

за ____листопад ____ 2007 р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 27876,8
Податок на додану вартість 015 4646,13
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 23230,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 17830,75

Валовий:

Прибуток

050

прибуток 050 5399,95
збиток 055
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

1319,95
збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

419,95
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

335,96
збиток 195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

прибуток

220 335,96
Збиток 225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

Керівник

Головний бухгалтер

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року.

2. Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28.06.1999.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Мінфіну № 137 від 28.05.99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене Наказом Мінфіну № 176 від 30.07.99.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене Наказом Мінфіну № 412 від 19.05.05.

12. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.-528с.

13. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002.-478с.

14. Бухгалтерська і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник./ За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ “Бланс-клуб”, 2000. – 768с.

15. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. Нормативно-практичні матеріали/ За ред. Р.Хом’яка.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “ Інтелект-Захід”, 2002 р., - 728 с.

16. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Харків: Фактор, 2003. – 60 с.

17. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.// за ред. Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.-Житомир: ПП”Рута”,2003.-726с.

18. Герасим П.М., Кизима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансів облік і звітність на підприємствах різних галузей. – Тернопіль: АСТОН, 2000.-316с.

19. Головко Т.П. Методика аналізу фінансової звітності підприємств. – К.: Компас, 2000. – 32 стор.

20. Грабова Н.Н., Добровський В. Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях: Учебн. пособие./ Под ред. Кужельного Н.В. – К.:А.С.К., 2000.-

21. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. - К.: «АСК», 1998. – 768 с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000.-152с.

23. Лень В. С., Гливенко В. В. бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 576 с.

24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те вид., доп. і перероб. – К.:А.С.К., - 2000. – 784с.

25. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 448 с.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Бухгалтерский учет и аудит"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.