Порядок обліку руху готівкових грошових коштів

Зміст:

Вступ 5

1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій

7

2. Порядок обліку руху готівкових грошових коштів

2.1. Облік касових операцій а національній валюті

11
2.2. Облік касових операцій в іноземній валюті 15

3. Порядок оформлення та обліку безготівкових розрахунків

3.1. Порядок відкриття та закриття рахунків у банках, оформлення розрахункових документів

20
3.2. Облік операцій на рахунках у банках 23

Практичне завдання

27
Висновки 50

Список використаної літератури:

51

Вступ

Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.

Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості.Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємствавиживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялося достатньої уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим в сучасних умовах, і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і формування кінцевих результатів його господарської діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Цим і пояснюється актуальність даної роботи.

Фінансовий облік підприємств є важливою складовою інформаційної системи підприємства, що забезпечує до 90 % загального обсягу економічної інформації. Тому сучасні спеціалісти з бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту повинні знати принципи його організації і ведення відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 року, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), володіти методикою та технікою відображення господарської діяльності суб’єктів підприємництва, щоб кваліфіковано організувати ведення бухгалтерського обліку, оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обґрунтовані фінансові, економічні та управлінські рішення.


1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій

Основним нормативним документом, що регулює облік касових операцій на підприємстві є постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637 (із змінами внесеними Постановою НБУ № 454 від 13.12.2006) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Система грошового обігу в нашій державі має велике народногосподарське значення. В зв'язку з цим в роботі на підставі теоретичних джерел і практичних матеріалів висвітлені питання бухгалтерського обліку та аудиторського контролю грошового обігу. На підставі облікової інформації: первинних касових документів (касових ордерів), касової книги та звітів касира, журналів реєстрації касових ордерів, журналу № 1, актів і довідок поточних перевірок коштів, розпорядження про використання коштів висвітлено облік та методика аудиту касових операцій. Здійснюючи виробничо-господарську діяльність, підприємства вступають у взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і установами. Ці взаємовідносини засновані на різноманітного роду грошових розрахунках у процесі виробництва, обертання і розподілу виробленої продукції. Здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства передбачає господарські зв'язки і розрахункові відносини з постачальниками матеріальних цінностей та послуг, з покупцями продукції та замовниками послуг, з робітниками підприємствами та з іншими організаціями і особами. Розрахункові операції здійснюються у грошовій формі. Значну частину у розрахункових операціях підприємства займають розрахунки готівкою, які використовуються, в основному, при оплаті праці та при здійсненні господарських операцій. Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні. Підприємства можуть відкривати у банках розрахункові, валютні, поточні, депозитні та інші рахунки, за допомогою яких потім проходить розрахунок підприємства з іншими підприємствами а також по розрахунках з бюджетом і т.д. Грошові кошти підприємства створюються за рахунок власних та залучених коштів. Облік грошового обігу має бути таким, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання і обробки інформації. Його важливим завданням є постійне вдосконалення та розвиток обліку з урахуванням досягнень науки і практики. Основна сума грошей до підприємства надходить з каси, крім того, це може бути повернення працівниками невикористаних підзвітних сум, позик, раніше виданих авансів, виручка від реалізації готової продукції (робіт, послу). Видаються гроші з каси на заробітну плату, заохочення, допомоги, господарські потреби, на службові відрядження. Готівка в касі зберігається лише в межах ліміту залишку готівки. Всю готівку понад встановлений ліміт підприємство здає в установу банку. Гроші в касу надходять як від фізичних та юридичних осіб, яким реалізується товар або послуги за готівку, так і з розрахункового рахунку банку. Цільове призначення таких надходжень - виплата заробітної плати, витрати по відрядженнях, господарчі, адміністративні й операційні витрати. Крім того, у касу надходять внески батьків на утримання дітей у дитячих установах, та інші. Каса - самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для збереження коштів і проведення розрахунків готівкою. Матеріальна відповідальність за цілістю грошової готівки і ведення касових операцій покладена на касира, із яких полягає договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира. В окремих випадках (при невеликих обсягах робіт) вирішується суміщення цієї роботи з іншою, якщо друга не пов'язана з розрахунками внаслідок яких будуть видані грошові суми (нарахування зарплати й ін..). Основною задачею обліку грошових коштів в касі є облік готівкових коштів і контроль за їх збереженням. Облік касових операцій у бухгалтерії ведеться на активному рахунку 30 "Каса". Підставою для запису є тільки дані касової книги. По Дебету записують надходження грошей у касу, а по Кредиту їх видачу. Усі вільні засоби підприємств повинні зберігатися на їхніх рахунках у банку. Банк є фінансовим посередником і робить ділові послуги своїм клієнтам -підприємствам. Відношення між банками і їхніми клієнтами будуються на договірній основі. Суттєвим недоліком нашого законодавства є відсутність валютного ліміту грошових коштів в касі (особливо це питання актуальне для підприємств які ведуть активну зовнішньоекономічну діяльність). Облік грошових коштів має дуже важливе значення, не залежно від того де він ведеться чи в касі, чи на рахунках в банку, бо у розпорядженні підприємства яке випускає продукцію, виконує роботи або надає послуги є грошові кошти за якими повинен бути встановлений жорсткий контроль. Щоб правильно вести облік розрахункових операцій, треба їх чітко формулювати в первинних документах і докладно розписувати суми платежу.

Згідно Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року N 436/95 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

· за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

· за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

· за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості — в розмірі здійснених виплат;

· за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

· за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, — у розмірі сплачених коштів;

· за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки;

· за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.


2. Порядок обліку руху готівкових грошових коштів

2.1. Облік касових операцій а національній валюті

Підприємства, які здійснюють розрахунки в готівковій формі, мають касу і організують облік наявності та руху грошових коштів. Організація та облік готівкового обороту регламентується «Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», яке затверджене постановою правління Національ­ного банку України від 19 лютого 2001 року за № 72 і набрало чинності з 17 квітня 2001 року.

Каса підприємства — приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших ціннос­тей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга.

До початку записів касова книга оформляється: сторінки нумеруються, аркуші прошнуровуються і скріплюються печаткою підприємства. На останній сторінці касову книгу підписує керівник й головний бухгалтер.

Касові операціїоформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 року № 51 «Про затвердження типових форм обліку касових операцій».

Для заприбуткування готівки в касу оформляється прибутковий касовий ордер. До нього заповнюється квитанція, яка завіряється печаткою підприємства і вручається особі, що внесла готівку. Якщо готівка надійшла з банку, квитанція не заповнюється, або ж заповнюється і без печатки прикріплюється до виписки банку.

Для видачі готівки з каси оформляється видатковий касовий ордер.

Касові документи складаються в одному примірнику. Дійсні лише в день виписки. Виписуються в бухгалтерії, реєструються в спеціальній книзі і передаються касиру для виконання.

Кожний касовий ордер записується касиром у касову книгу під копірку в двох примірниках. Другий примірник касової книги служить звітом касира, який разом із касовими ордерами здається в бухгалтерію.

Для каси кожного підприємства встановлюється банком ліміт. Це граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня. Для контролю за дотриманням ліміту залишок готівки визначається в касовій книзі щоденно.

Звіт касира з доданими касовими документами ретельно перевіряється в бухгалтерії і служить основою для бухгалтерського обліку касових операцій на рахунку 301 «Каса в національній валюті».

За дебетом рахунка 301 відображаються операції з надходження готівки в касу. Найбільш типовими операціями за дебетом рахунка 30 є:

Д-т 30 «Каса» — кредит рахунків

31 «Рахунки в банках» — надходження в касу готівки з поточ­ного рахунка в банку

37 «Розрахунки з різними дебіторами» — повернення в касу невикористаних авансів підзвітних осіб та повернення працівниками оформленої через підприємство безпроцентної позики

42 «Додатковий капітал» — отримання готівкою безповоротної фінансової допомоги та деякі інші.

За кредитом рахунка 30 (301, 302) відображаються операції з виплати готівкою з каси. Найбільш типовими операціями за кредитом рахунка 30 є:

Д-т 31 «Рахунки в банках» — передача готівки з каси на поточ­ний рахунок

Д-т 66 «Розрахунки по оплаті праці» — виплачено заробітну плату та допомогу по тимчасовій непрацездатності працюючим

Д-т 65 «Розрахунки зі страхування» — виплата разової допомоги працюючим за рахунок страхового фонду

Д-т 68 «Розрахунки за іншими операціями» — погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами та деякі інші.

Типові форми касових документів установлені наказами Державного комітету статистики України від 15.02.96 № 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”, від 22.05.96 № 144 “Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі”.

Прибутковий касовий ордер (Типова форма № КО-1) застосовується для оформлення надходження грошей до каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії та підписується головним бухгалтером або особою, яка на те уповноважена. Квитанція видається на руки особі, яка здала гроші, а ордер залишається у касі та реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Видатковий касовий ордер (Типова форма № КО-2) застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується в одному примірнику робітником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером чи особою, яка на те уповноважена. Реєструється в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (Типова форма № КО-3) застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Журнал відкривається окремо на прибуткові та видаткові касові документи.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (Типова форма № КО-3а). Форма № КО-3а ведеться за розсудом керівництва підприємсива замість журналу за формою № КО-3.

Касова книга на 20__ р. (Типова форма № КО-4) застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожний аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається у книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового та зворотного боку через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники аркушів нумеруються однаковими номерами.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка “Залишок на початок дня"). Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину, яка залишається у книзі. Для ведення записів після “Перенос” відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша. Бланк звіту до кінця операцій за день не відривається. По рядку “У тому числі на оплату праці” показується сума по платіжних відомостях на оплату праці, не списана на видаток каси. В кінці кожного робочого дня касир подає звіт під розписку до бухгалтерії з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей (Типова форма № КО-5) застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (роздавачу), яка виплачує заробітну плату, та повернення наявних грошей та сплачених документів. Книгу веде касир. Видача та повернення грошей сплачених документів оформлюється підписами.

Облік операцій з коштами, розрахунками та іншими активами установи здійснюється у грошовій одиниці України. Перерахунок активів, що отримані в іноземній валюті, в грошову одиницю України для відображення в бухгалтерському обліку здійснюється за Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 № 126 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за № 670/5861.

При прийманні готівки до каси необхідно керуватись Правилами визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 547 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за № 1549/10148.

Під час перевірок касових документів береться до уваги, що у разі наявності у підприємства податкового боргу виплати готівкою здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

2.2. Облік касових операцій в іноземній валюті

Для узагальнення інформації про наявність та рух готівкових грошових коштів у іноземній валюті в касі підприємства призначений субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом цього субрахунка відображається надходження іноземної валюти у касу підприємства, за кредитом – її видача (виплата) із каси підприємства.

Якщо підприємство використовує одночасно декілька іноземних валют (наприклад, американський долар, євро, російський рубль), для зручності їх обліку можна вибрати один із варіантів:

· до субрахунку 302 відкрити нові субрахунки (рахунки другого порядку), наприклад: 3021 «Каса в доларах США», 3022 «Каса в євро», 3023 «Каса в російських рублях», тощо;

· якщо облік ведеться у бухгалтерській програмі, то замість субрахунків створити аналітичні ознаки (субконто) до субрахунка 302.

Перший варіант більш зручний у застосуванні, проте на практиці дуже часто використовується і другий варіант.

При виборі будь-якого із запропонованих варіантів обов'язково слід пересвідчитися, що це не суперечить обліковій політиці підприємства. Якщо в наказі про облікову політику про це взагалі нічого не сказано, варто внести відповідні зміни.

Крім цього, головним бухгалтерам підприємств, облік на яких автоматизований, у будь-якому разі варто порадитися із програмістом, який обслуговує бухгалтерську програму. Це необхідно для того, щоб рішення бухгалтера про вибір того чи іншого варіанта не створював суттєвих проблем під час автоматизації, адже відомо, що бухгалтерські програми мають власну специфіку, і те, що просто зробити в одній, є дуже складною задачею в іншій.

Проблема, з якою насамперед стикаються бухгалтери, коли на підприємстві з'являється готівкова іноземна валюта, – це визначення порядку її первинного обліку (а саме: необхідність ведення касової книги, оформлення видаткових та прибуткових касових ордерів тощо), оскільки норми Положення № 637 стосуються лише ведення обліку національної валюти.

У чинному законодавстві немає нормативного документа, аналогічного Положенню № 637, в якому детально був би описаний порядок ведення операцій в іноземній валюті. У зв'язку з цим звернемося до аналізу положень інших нормативних документів.

Вимоги до порядку оформлення первинних документів, крім ст. 9 Закону про бухоблік, містяться також у Положенні № 88.

Згідно з п. 2.7 даного Положення первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов'язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Типові форми з обліку касових операцій затверджено наказом № 51:

1. КО-1 «Прибутковий касовий ордер»;

2. КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

3. КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

4. КО-3а «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

5. КО-4 «Касова книга»;

6. КО-5 «Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей».

Згідно з наказом № 51 перелічені касові документи використовуються для обліку руху грошей у касі. Проте, формою усіх цих документів передбачено зазначення суми операції у гривнях. Тобто, незважаючи на те що у наказі йдеться про гроші взагалі, у типових формах за одиницю виміру грошей прийнято лише національну валюту. З іншого боку, жодним іншим наказом Мінстату не затверджено типові форми для обліку касових операцій в іноземній валюті.

Враховуючи норми другого речення п. 2.7 Положення № 88, підприємство може самостійно виготовити бланки, які повинні обов'язково містити реквізити типових форм. Тобто підприємство у типових формах КО-1–КО-5 замість позначення «грн.» може вказувати позначення будь-якої іншої іноземної валюти. Такий підхід цілком відповідає вимогам Положення № 88 та ст. 9 Закону про бухоблік.

Розібравшись із формою первинних документів, необхідно розглянути питання, яке не є складним, проте його найчастіше задають бухгалтери: касову книгу необхідно вести одну на всі іноземні валюти чи по кожній іноземній валюті окремо?

Згідно з п. 5 ст. 8 Закону про бухоблік підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них.

Тобто ведення касових документів (не тільки касової книги, а й журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касових ордерів) окремо щодо кожного виду іноземної валюти відповідає вимогам Закону про бухоблік, тому немає будь-яких обмежень для його використання підприємством.

Всі бухгалтери звикли до такого поняття, як ліміт залишку готівки у касі, що застосовується до національної валюти. А чи необхідно встановлювати такий ліміт щодо іноземних валют?

Згідно з п. 4.10 Правил № 119 «якщо залишки іноземної валюти зостаються в неробочі часи доби у касах тих суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу або як заставу, то уповноважений банк встановлює ліміт зазначених залишків іноземної валюти в касі (до розрахунку ліміту каси не включаються кошти, які направляються на виплату заробітної плати, та кошти на відрядження). Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації в установах уповноважених банків та зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті юридичної особи – резидента. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності працюють цілодобово, то закінченням робочого дня вважається початок операційного дня банку, в якому вони обслуговуються.

Якщо юридичні особи – резиденти працюють у вихідні та святкові дні, то вони можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов'язковою інкасацією понадлімітних залишків до установи уповноваженого банку не пізніше наступного робочого дня банку».

Таким чином, ліміт каси в іноземній валюті встановлюється лише для тих суб'єктів підприємницької діяльності, яким дозволяється використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу або як заставу.

Підтвердження цьому також можна знайти у листі НБУ від 01.12.99 р. № 11-110/1711-9474 «Щодо залишку готівкової іноземної валюти».

Вичерпний перелік випадків використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу або як застави наведено у ст. 2 Правил № 119. У всіх інших випадках ліміт каси не встановлюється.

Відповідно до п. 4.12 Правил № 119 готівкова іноземна валюта, отримана юридичними особами – резидентами та/або представництвами юридичних осіб – нерезидентів в уповноваженому банку, використовується виключно на цілі, на які вона отримана. На власників рахунків згідно з чинним законодавством України покладається відповідальність за цільове використання цих коштів.

Щодо іноземної валюти відповідальність за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах, передбачена ст. 1 Указу № 436/95, не застосовується. Про це йдеться також у відповіді на запитання про те, чи можуть податкові органи застосувати штрафні санкції при виявленні факту залишку іноземної валюти понад установлений ліміт готівки в касі підприємства, підготовленій заст. начальника відділу по роботі з платниками податків у Ватутінському районі м. Києва О. Вінцевич («Вестник бухгалтера и аудитора Украины», січень 2000 р., № 1 (69), с. 21).

За нецільове використання іноземної готівки підприємством відповідальність на сьогодні також не передбачена.


3. Порядок оформлення та обліку безготівкових розрахунків

3.1. Порядок відкриття та закриття рахунків у банках, оформлення розрахункових документів

Відповідно до Інструкції № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженої постановою правління Національного банку України № 121 від 27.05.96 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами правління Національного банку України), банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні й субрахунки.

Банки відкривають рахунки юридичним і фізичним особам за місцем реєстрації підприємства або в іншому банку України за погодженням сторін.
Якщо банк, в якому відкрито рахунки підприємства у національній валюті, не має ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій, то рахунки в іноземній валюті можуть відкриватися в іншому банку, який має таку ліцензію. Відповідно до Закону України, що набрав чинності 15.01.98 р., "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" № 725/97-ВР від 16.12.97 р. до 01.01.99 р. юридичним і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності дозволено відкривати поточні рахунки не' більше ніж у двох банках. Поточні рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам, що здійснюють науково-дослідну, виробничу й іншу комерційну діяльність з метою одержання прибутку, що володіють основними і оборотними засобами і мають самостійний Баланс.
Інші рахунки відкриваються організаціям І установам, Що не мають вищезазначених ознак, установам і організаціям, Що перебувають на державному бюджеті; постійним уповноваженням різних громадських фондів; підприємствам, які прибули на гастролі, та ін.
Субрахунки можуть бути відкриті підприємствам, що мають філії, представництва, відділи та інші відособлені підрозділи, які перебувають на окремому балансі і є самостійними платниками податку, а також структурним підрозділам, які відокремлюються у процесі приватизації за клопотанням власника основного рахунка і за погодженням установи банку, в якому відкривається субрахунок. Субрахунки відкриваються для проведення розрахунків за місцем знаходження цих підрозділів.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам ('їх відособленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджетів з метою цільового їх використання.

Позикові рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати позики з додержанням вимог чинного законодавства.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка і установою банку на визначений у договорі термін. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з Розрахункового, поточного рахунків підприємства і після закінчення терміну зберігання повертаються на ці ж Розрахунковий або поточний рахунки.
Проценти по депозитних вкладах перераховуються у такому ж порядку.
Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняються.

Відкриття рахунка з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється згідно з Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 991 від 8.12.95 р.
Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву про відкриття рахунка встановленого зразка;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

в) копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;

г) копію належним чином зареєстрованого Статуту (Положення), засвідчену нотаріально або реєструючим органом;

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів. До картки включається також відтиск печатки підприємства.

Право першого підпису належить керівникові підприємства, якому відкривається рахунок, а також службовим особам, уповноваженим керівником.

Право другого підпису належить головному бухгалтерові й уповноваженим ним особам.

Право першого підпису не може бути надано головному
бухгалтерові та іншим особам, що мають право другого підпису. Право першого підпису по рахунках колгоспів належить голові колгоспу, який може передовірити розпорядження рахунком своєму заступникові.

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, профспілкової організації, релігійні організації (громади, управління і центри, монастирі, братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунка подають, окрім вищезазначених документів, копію протоколу або виписку з протоколу загальних зборів про створення, засвідчені нотаріально.
Орендні підприємства, крім вищезазначених документів, подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Статут для відкриття рахунків в установах банків не подається повним товариством, селянськими (фермерськими) господарствами, підприємствами (без створення юридичної особи), установами й організаціями, що перебувають на державному бюджеті.

Для відкриття тимчасових Поточних рахунків господарським товариствам, у т.ч. банкам для зарахування коштів, що вносяться для формування Статутного капіталу, подається заява про відкриття рахунка.
У разі переоформлення рахунка у зв'язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням, виділенням) подаються такі ж документи, що й при створенні підприємства.

Поточні та інші рахунки закриваються в установах банку на підставі:

а) заяви власника рахунка;

б) рішення органу, на який законом покладено функції з ліквідації або реорганізації підприємства;

в) відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства або визнання його банкрутом;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України або договором між установою банку і власником рахунка.

3.2. Облік операцій на рахунках у банках

Рахунок № 31 "Рахунки в банках" призначено дляобліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок № 31 "Рахунки в банках" має такі субра­хунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

16 Бух.фінансовий облік

№ 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

№ 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";

№ 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

На дебеті рахунка № 31 "Рахунки в банках" відобра­жається надходження грошових коштів, на кредиті — їх використання.

Субрахунки № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Операції по рахунку № 31 "Рахунки в банках" відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31 "Рахунки в банках", то вони відображаються відповідно на дебеті або кредиті рахунка № 31 в кореспонденції з рахунком № 374 "Розрахунки за претензіями . Про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка № 31 "Рахунки в банках", необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов'язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані на збитки підприємства. На рахунку № 31 "Рахунки в банках" залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по рахунку № 31 "Рахунки в банках".

Аналітичний облік на рахунку № 31 "Рахунки в банках" здійснюється за, виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.

Виписки банку. Основою для запису операцій на рахунку № 31 "Рахунки в банках" є виписки з цього рахунка. Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахун­кових операцій.

Виписка обов'язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 "Рахунки в банках".

Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахува­ти, що рахунок № 31 "Рахунки в банках" підприємства е активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасив­ними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде

показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті — зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.

Сальдо на рахунку № 31 "Рахунки в банках" завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.

Виписка банку замінює регістр аналітичного обліку по рахунку, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

При журнально-ордерній формі обліку операції накредиті рахунка № 311 відображаються у журналі-ордері № 2, а на дебеті - у відомості №2. При використанні електронно-обчислювальних машин всі первинні документи разом з виписками банку передають на машинолічильну установу (МЛУ), яка на основі їх обробки складає відповідні машино­грами синтетичного й аналітичного обліків.

На основі відомості на обчислювальних машинах розробля­ють машинограму — оборотну відомість (із залишками та оборотами) на рахунку № 31 "Рахунки в банках", підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.

У разі переоформлення рахунка на ім'я ліквідаційного комітету подаються рішення про ліквідацію юридичної особи із зазначенням у ньому терміну дії ліквідаційного комітету і засвідчена картка із зразками підписів і відтиском печатки ліквідаційного комітету, а у разі відсутності такої печатки -з відтиском печатки організації, що створила ліквідаційний комітет.

При передачі рахунка до іншої установи банку одночасно передаються за списком всі документи з оформленням рахунка, крім карток із зразком підписів та відтиском печатки. Передача здійснюється у 3-денний строк.

Бухгалтерський облік іноземної валюти, що знахо­диться в установах банків, ведеться за новим Планом рахунків - на субрахунку № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і на субрахунку № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та №314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.

Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться за новим Планом рахунків - на субрахунку № 302 "Каса в іноземній валюті". На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в націо­нальній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".


Практичнезавдання

Варіант 1

1. Складемо журнал реєстрації господарських операцій:

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій

Найменування господарської операції Дебет Кредит Сума

1

Придбання матеріалів за попередньою оплатою
Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення, банківська виписка) 371 311 30000,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 6415 644 5000,00
Отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) 20 631 25000,00
Відображено податковий кредит (податкова накладна) 644 631 5000,00
Проведено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка) 631 371 30000,00

2.

Придбання запасів з наступною оплатою у нерезидента за іноземну валюту
Нараховано митні платежі (вантажно-митна декларація) 201 642 450,00
Нараховано ввізне мито (вантажно митна декларація) 201 642 1008,00
Сплачено митні платежі та ввізне мито (платіжне дорученя, банківська виписка) 642 311 1458,00
Сплачено ПДВ на імпорт та нараховано податковий кредит (податкова накладна) 644 641 2217,60
641 311 2217,60
Отримано матеріали від іноземного постачальника, курс долара - 5,04 грн. (вантажно-митна декларація) 201 632 2000 дол.
2000*5,04=10080,00
Перераховано іноземну валюту постачальнику, курс долара - 5,03 (платіжне доручення, банківська виписка) 632 312 2000 дол.
2000*5,03=10060,00
Нараховано курсову різницю за залишком коштів на валютному рахунку (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків): 974 312 11000-10060=40,00
Відображено доход від курсової різниці за заборгованістю перед іноземним постачальником (бухгалтерська довідка на дату проведення розрахунків): 632 714 10080-10060=20,00
3 Безоплатно отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) 201 718 25000,00

4

Придбання матеріалів підзвітною особою
Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка) 301 311 2400,00
Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер) 3721 301 2400,00
Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт) 201 3721 2000,00
Відображено податковий кредит за придбаними матеріалами (податкова накладна) 644 3721 400,00

5

Нараховано зарплату і премію (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість)
працівникам виробництва 23 661 1800,00
загальновиробничому персоналу 91 661 1900,00
адміністративному персоналу 92 661 2800,00
працівнику відділу збуту 93 661 850,00
6 Нараховано лікарняні за 3 дні непрацездатності Журавського М.О. (листок непрацездатності 93 661 80,00

7

Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):
внесків до Пенсійного фонду 661 651 147,00
внесків на страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності 661 652 65,00
внесків на страхування на випадок безрбіття 661 653 44,10

податку з доходів фізичних осіб

661

641

673,04

8

Нараховано на зарплату:
внески до пенсійного фонду:
виробничого персоналу 23 651 349,40
загальновиробничого персоналу 91 651 630,80
адміністративного персоналу 92 651 929,60
збутового персоналу 93 651 282,20
внески на страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності:
виробничого персоналу 23 652 25,20
загальновиробничого персоналу 91 652 26,60
адміністративного персоналу 92 652 39,20
збутового персоналу 93 652 11,90
внески на страхування на випадок безробіття:
виробничого персоналу 23 653 28,80
загальновиробничого персоналу 91 653 30,40
адміністративного персоналу 92 653 44,80
збутового персоналу 93 653 13,60
внески на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:
виробничого персоналу 23 656 3,60
загальновиробничого персоналу 91 656 3,80
адміністративного персоналу 92 656 5,60
збутового персоналу 93 656 1,70
Відпущено сировину та матеріали (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів):
у цех №1 23 201 1456,95
у цех №2 23 201 2070,00

9

Нараховано амортизацію необоротних активів (відомість нарахування амортизації):
верстата для виробництва продукції №1 23 13 14,20
верстата для виробництва продукції №2 23 13 22,20
машини для виробництва продукції №3 23 13 23,67
верстата для виробництва продукції №4 23 13 16,00
монтажних інструментів 23 13 8,33
будівлі цеху №2 91 13 230,00
будівлі цеху №1 91 13 375,00
адміністративного приміщеня 92 13 64,00
калькулятора (100% його вартості) 92 13 500,00
легкового автомобіля 92 13 200,00
комп'ютера (відділ збуту) 93 13 75,00
будівлі магазину 93 13 312,50

10

Витрати на електроенергію (рахунок):
цех №1 91 631 60,00
цех №2 91 631 40,00
адмінбудівля 92 631 34,00
торговельне приміщення 93 631 50,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 644 631 36,80

11

Витрати на прибирання приміщень (акт виконаних робіт):
цех №1 91 6852 75,00
цех №2 91 6852 30,00
адмінбудівля 92 6852 40,00
торговельне приміщення 93 6852 50,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 644 6852 39,00
12 Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів) 23 201 32,70

13

Віднесено загальновиробничі витрати до (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат):
виробничих витрат 23 91 1654,83
собівартості реалізованої продукції 901 91 1746,77

14

Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції):
продукція №1 (цех №1) 10 одиниць 26 23 1350,00
продукція №2 (цех №1) 6 одиниць 26 23 1980,00
продукція №3 (цех №2) 20 одиниць 26 23 1460,00
продукція №4 (цех №2) 10 одиниць 26 23 1970,00

15

Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції №1 по 300 грн і 6 одиниць продукції №2 по 792 грн.
Одержано передоплату від покупця (банківська виписка) 311 681 7152,00
Нараховано податкові зобовязання з ПДВ 643 641 1192,00
Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна) 361 701 7152,00
Закрито рахунок податкових зобов’язань (податкова накладна) 701 643 1192,00
Відображено собівартість реалізованої продукції (відомість обліку готової продукції 901 26 3060,00
Відображено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка) 681 361 7152,00

16

Реалізація продукції з наступною оплатою (22 одиниці продукції №3 по 186 грн. і 7 одиниць продукції №4 по 450 грн.)
Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна) 361 701 7242,00
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 701 641 1207,00
Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка) 901 26 4756,00
Одержано оплату від покупця (банківська виписка) 311 361 7242,00

17

Виплата зарплати за попередній місяць
перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб (платіжне доручення, банківська виписка) 641 311 387,34
перераховано внески до Пенсійного фонду (платіжне доручення, банківська виписка) 651 311 1425,96
перераховано внески на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (платіжне доручення, банківська виписка) 652 311 171,95
перераховано внески на страхування на випадок безробіття(платіжне доручення, банківська виписка) 653 311 108,02
перераховано внески на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (платіжне доручення, банківська виписка) 656 311 99,01
Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) 301 311 4750,00
Виплачено зарплату (платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість) 661 301 4050,62
Депоновано невиплачену заробітну плату (відомість депонування заробітної плати) 661 662 699,38
Повернено готівку на рахунок у банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка) 311 301 699,38

18

Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства
одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу від засновника - неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів) 152 46 3000,00
104 152 3000,00

19

Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою
Одержано калькулятор (договір купівлі-продажу, накладна) 152 631 500,00
Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна) 644 631 100,00
Введено калькулятор в експлуатацію (передано в бухгалтерію підприємства на підставі акта прийманя-передачі основних засобів) 109 152 500,00
Перераховано кошти постачальнику (платіжне доручення, банківська виписка) 631 311 600,00

20

Продаж основних засобів з одержанням авансу
Одержано аванс за комплект монтажних інструментів (банківська виписка) 311 681 480,00
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (податкова накладна) 643 641 80,00
Виведено з експлуатації об'єкт основних засобів у зв'язку з продажем (списано залишкову вартість, акт приймання-передачі основних засобів) 972 106 350,00
Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів) 131 106 150,00
передано комплект монтажних інструментів покупцю (договір купівлі-продажу, накладна) 377 742 480,00
Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка) 681 377 480,00
Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями (податкова накладна) 742 643 80,00

21

Списання об'єкта основних засобів:
Виведено з експлуатації автомобіль у зв'язку з його крадіжкою (акт приймання-передачі основних засобів) 976 105 23200,00
Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів) 131 105 12800,00
Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку (бухгалтерська довідка) 072 30000,00

22

Передача в оренду основного засобу (магазину)
Відображено первісну вартість і знос переданої в оренду частини будівлі магазину (договір оренди, акт приймання-передачі) 972 103 7500,00
131 103 1312,50
Нараховано податкові зобов'язання (податкова накладна) 643 641 200,00
Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди (прибутковий касовий ордер) 301 681 1200,00
Нараховано орендну плату за поточний місяць (договір оренди, акт виконаних робіт, рахунок на оплату) 377 713 1200,00
Відображено закриття рахунка податкових зобов'язань (податкова накладна) 713 642 200,00
Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка 681 377 1200,00
Здано готівку в банк (видатковий касовий ордер, банківська виписка) 311 301 1100,00

23

Отримання в оренду основного засобу (легковий автомобіль)
Отримання за договором операційної оренди легковий автомобіль (договір оренди, акт приймання-передачі 011 25000,00
Нараховано орендну плату і податкові зобов'язання з ПДВ (договір оренди, акт виконаних робіт, податкова накладна) 92 685 400,00
641 644 66,67
Сплачено орендну плату за поточний місяць (платіжне доручення, банківська виписка) 685 311 480,00

24

Ремонт власних основних засобів (підтримання у робочому стані)
Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства (акт виконаних робіт) 92 685 500,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 685 100,00
Оплачено ремонт автомобіля (платіжне доручення, банківська виписка) 685 311 600,00

25

Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів:
собівартість реалізованої продукції 791 901 9562,77
адміністративні витрати 791 92 5557,20
витрати на збут 791 93 1726,90
собівартість реалізованих необоротних активів 791 972 7850,00
витрати від неопераційних курсових різниц 793 974 40,00
вартість списаних необоротних активів 794 976 23200,00

26

Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів:
від реалізації готової продукції 701 791 11995,00
від операційної оренди активів 713 791 1000,00
від операційної курсової різниці 714 791 20,00
від безоплатно одержаних оборотних активів 718 791 25000,00
від реалізації необоротних активів 742 793 400,00
інші доходи від звичайної діяльності 791

27

Визначено фінансовий результат:
прибуток від операційної діяльності 791 441 13318,13
збиток від іншої діяльності 442 793 22840,00

2. Розрахуємо відсутні суми, заповнивши таблиці довільної форми:

Розрахуємо суму амортизації необоротних активів підприємства.

Таблиця 2

Відомість нарахування амортизації необоротних активів

Найменування об'єкту основних засобів Термін корисного використання (місяців) Первісна вартість Накопи-чений знос на початок періоду Знос, нарахований за звітний період Нако-пичений знос на кінець періоду
1 Адміністративна будівля 360 23040 7872 64,00 7936,00
2 Будівля магазину 240 75000 12812,5 312,50 13125,00
3 Будівля цеху №1 240 90000 37125 375,00 37500,00
4 Будівля цеху №2 300 69000 9890 230,00 10120,00
5 Верстат для виготовлення продукції №2 60 1332 244,2 22,20 266,40
6 Комп'ютер (відділ збуту) 36 2700 1800 75,00 1875,00
7 Комплект монтажних інструментів 60 500 141,67 8,33 150,00
8 Легковий автомобіль 180 36000 12600 200,00 12800,00
9 Машина для обробки деталей продукції №3 84 1988,28 1017,81 23,67 1041,48
10 Верстат для обробки деталей продукції №4 72 1152 608 16,00 624,00
11 Верстат для виробництва продукції №1 60 852 227,2 14,20 241,40
Разом: 85679,28

Розрахуємо суму заробітної плати та платежів до бюджету та фондів соціального страхування:

Таблиця 3

Відомість нарахування заробітної плати

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Заробітна плата ПДФО Пенсійний фонд Фонд соціального стрвхування на випадок тимчасової втрати працеспроможності Фонд соціального страхування на випадок безробіття ЗП до видачі
1 Іванчук Віктор Олексійович Директор 1000 79,43 20 10 6 884,58
2 Соложенко Віра Павлівна Головний бухгалтер / троє дітей до 18 років 1800 260,28 36 18 10,8 1474,92
3 Захарченко Петро Романович Начальник цеху №1 950 72,20 19 9,5 5,7 843,61
4 Харламов Іван Андрійович Начальник цеху №2 / студент-заочник 950 72,20 19 9,5 5,7 843,61
5 Вірчук Олексій Вікторович Столяр (цех №1) 950 72,20 19 9,5 5,7 843,61
6 Кравченко Євген Валерійович Комплектувальник (цех №2)/інвалід 2 групи 850 58,37 17 4,25 5,1 765,28
7 Журавський Максим Олександрович Керівник відділу збуту 850 58,37 17 4,25 5,1 765,28
Разом: 7350 673,04 147 65 44,1 6500,87

Розрахуємо суму розподілених та нерозподілених загально виробничих витрат:

Таблиця 4

Відомість розподілу загально виробничих витрат

Статі витрат Сума
Заробітна плата загальновиробничого персоналу 1900,00
Нарахування на фонд заробітної плати загальновиробничого персоналу 691,60
Амортизація необоротних активів 605,00
Витрати на електроенергію 100,00
Витрати на прибирання приміщень 105,00
Разом: 3401,60
Заробітна плата основних робітників 1800
Розподілена частина загально виробничих витрат 1654,83243
Нерозподілена частина загально виробничих витрат 1746,77

3. Складемо оборотно-сальдову відомість:

Таблиця 5

Оборотно–сальдова відомість

Рахунок Сальдо на початок періоду Обороти за період Сальдо на кінець періоду
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
103 257040 500 8812,5 248727,5
104 5324,28 3000 8324,28
105 36000 36000 0
106 3200 500 2700
131 84338,38 14262,5 1840,9 71916,78
152 3500 3500,00 0
201 63538,00 3559,65 59978,35
23 7505,88 6760 745,88
26 2377 6760 7816 1321
301 8350 8250 100
311 35540 16673,38 44697,88 7515,5
312 10100 10100,00 0
361 14394 14394 0
371 30000,00 30000,00 0
3721 2400 2400 0
377 1680 1680 0
40 202000 202000
441 60000 13318,13 73318,13
442 23200 360 22840
46 3000 3000
631 30600,00 30820,80 220,8
632 10080,00 10080,00 0
641 387,34 10498,34 5569,64 4541,36
642 1658,00 1658,00 0
643 1272,00 1272,00 0
644 7793,40 7793,40 0
651 1425,96 1425,96 2339 2339
652 171,95 171,95 167,9 167,9
653 108,02 108,02 161,7 161,7
656 99,01 99,01 14,7 14,7
681 8832 8832 0
661 4050,62 5679,14 7430 5801,48
662 699,38 699,38
685 1080 1234 154
701 14394 14394 0
713 1200 1200 0
714 20 20 0
718 25000 25000 0
742 480 480 0
791 38015 38015 0
793 400 400 0
794 23200 23200 0
901 9562,77 9562,77 0
91 3401,6 3401,6 0
92 5557,2 5557,2 0
93 1726,9 1726,9 0
972 7850 7850 0
974 40,00 40 0
976 23200 23200 0
Разом: 352581,28 352581,28 429109,05 429109,05 356793,87 356793,87
072 30000
011 25000

4. Складемо баланс та звіт про фінансові результати:

Таблиця 6

Баланс

Актив

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 10
первісна вартість 11
знос 12
Незавершене будівництво 20
Основні засоби:
залишкова вартість 30 217225,9 187835
первісна вартість 31 301564,3 259751,8
знос 32 84338,38 71916,78
Довгострокові фінансові інвестиції:
щовраховуються по методу участі в капіталі інших підприємств 40
інші фінансові інвестиції 45
Довгострокова дебіторська заборгованість 50
Відстрочені податкові активи 60
Інші необоротні активи 70
Разом по розділі І 80 217225,9 187835
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 0 59978,35
тварини на вирощуванні і відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 0 745,88
готова продукція 130 2377 1321
товари 140
Векселі отримані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
с бюджетом 170
по виданих авансах 180
по нарахованих доходах 190
по внутрішніх розрахунках 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Кошти і їхні еквіваленти:
у національній валюті 230 35540 7615,5
в іноземній валюті 240 10100
Інші оборотні активи 250 4541,36
Разом по розділі ІІ 260 48017 74202,09
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 265242,9 262037,09

Пасив

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 202000 202000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервный капитал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 60000 50478,13
Неоплачений капітал 360 3000
Вилучений капітал 370
Разом по розділі І 380 259000 252478,1
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Разом по розділі ІІ 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Разом по розділі ІІІ 480
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 374,8
Поточні зобов'язання по розрахунках:
по отриманих авансах 540
с бюджетом 550 387,34
по позабюджетних платежах 560 1804,94 2683,3
по страхуванню 570
по оплаті праці 580 4050,62 6500,86
с учасниками 590
по внутрішніх розрахунках 600
Інші поточні зобов'язання 610
Разом по розділі ІV 620 6242,9 9558,96
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 265242,9 262037,1

Таблиця 7

Звіт про фінансові результати

Стаття Код рядка За звітній період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) 10 14394
Податок на додану вартість 15 2599
Акцизний збір 20
25
Інші вирахування з доходу 30
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) 35 11795
Собівартість реалізованої продукції 40 9562,77
Валовий: 50 2232,23
Прибуток
Збиток 55
Інші операційні доходи 60 26020
Адміністративні витрати 70 5557,2
Витрати за збут 80 1726,9
Інші операційні витрати 90
Фінансові результати від операційної діяльності
Прибуток 100 20968,13
Збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 480
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витати 160 31090
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування : 170 -9881,87
Прибуток
Збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності : 190
Прибуток
Збиток 195 (9881,87)
Надзвичайні: 200
Доходи
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: 220
Прибуток
Збиток 225 (9881,87)

Висновки

Грошовий обіг здійснюється в готівковій і безготівковій формах.

Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки. Частка безготівкових розрахунків у Україні раніш складала біля 80 %, сьогодні трохи збільшилась . Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій країні говорить про правильну, грамотну організаціїю всього грошового обігу.

Готівково- грошовий обіг - прямування готівки в сфері обігу і виконання ними 2-х функцій: засобу платежу і засобу обігу. Готівка використовуються: для оплати товарів, робіт, послуг; для розрахунків за товари і послуги, для розрахунків, не пов'язаних із рухом товарів і послуг( розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових відшкодувань по договорах страхування, при оплаті цінних паперів і виплаті прибутку по ним, по платежах населення, на господарські потреби, на оплату відряджень, на представительські витрати, на закупівлю сільгосппродукції і т.д). Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різноманітних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів.

У Україні починаються спроби обмежити готівково-грошовий обіг, тому що воно дозволяє йти від контролю держави за діяльністю юридичних і фізичних осіб. Цим пояснюється і ппідвищений інтерес до стану готівкових розрахунків з боку контролюючих органів. Незважаючи на це, готівкові розрахунки в практиці вітчизняних суб’єктів господарювання досить розповсюджені. І хоча останнім часом спостерігається значне скорочення обсягів готівкових розрахунків в порівняння з безготівковими, всілякі законодавчі обмеження та інші фактори роблять актуальною проблеми організації обліку, операцій з готівкою


Список використаної літератури:

1. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / В. В. Сопко [и др.]. - Тернопiль : Астон, 2005. - 496 с.

2. Бухгалтерський облік в Україні : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Р. Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

3. Гарасим, П.М. Курс фінансового обліку : навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. - К. : Знання, 2007. - 566 с.

4. Гольцова, С.М. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Суми : Університетська книга, 2006. - 255 с.

5. Гольцова, С.М. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 254 с.

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В. Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 704 с.

7. Коблянська, Олена Іванівна. Фінансовий облік : навчальний посібник / О. І. Коблянська. - 2-ге вид. виправ. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с.

8. Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік : підручник / О. В. Лишиленко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 632 с.

9. Ловінська, Людмила Геннадіївна. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім.Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 256 с.

10. Михайлов, М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / М. Г. Михайлов, Л. І. Полятикіна, О. П. Славкова. - К. : ЦУЛ, 2008. - 320 с.

11. Палий, В.Ф. Международные стандарты учёта и финансовой отчётности : учебник / В. Ф. Палий. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 473 с.

12. Первинний та аналітичний облік на підприємстві : навчальний посібник / П. М. Гарасим [и др.]. - Тернопiль : Астон, 2005. - 464 с.

13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України / Україна. Закон. - [Б. м. : б. и.], 1999. - Б. ц.

14. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 2007.

15. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 1995. - Б. ц.

16. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку : наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м. : б. и.], 2001. - Б. ц.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Бухгалтерский учет и аудит"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.