Методика проведення аудиторської перевірки

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Індивідуальна робота

з дисципліни

«Організація і методика аудиту»

Рівне – 200 9

Содержание

1. Рекламне оголошення аудиторської фірми

2. Договір на проведення оглядової перевірки історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності

3. Характеристика клієнта

4. План проведення огляду історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності

5. Програма аудиту товарів

6. Зразки робочих документів аудитора для фіксації аудиторських процедур при реалізації програми аудиту товарів

7. Ризики і типові порушення в системі обліку і внутрішнього контролю

8. Консультація для клієнта


1. Рекламне оголошення аудиторської фірми

Поштовий індекс: 33000

Область: Рівненська

Місто: Рівне

Вулиця: Петлюри 15

E-mail: Atlant_ua@bigmir.net

WEB: www.audit_ua.net

Тел.: 26-55-13

Графік роботи: пн.- пт.: 8:00-19:00

сб.: 9:00 – 15.00

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності України № 1450 видане згідно з рішенням АПУ від 23.02.2001р. №99 з терміном дії Свідоцтва до 02.03.20011 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм,які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000141 від 27.02.2001р. і дійсне до 02.03.2011р.

Аудиторська фірма «Атлант» — одна з найкращих аудиторських фірм м. Рівного, яка надає всі види аудиторських послуг, консультаційно-інформаційні послуги, супутні аудиту послуги та юридичні послуги.

При наданні послуг ми чітко дотримуємось етичних та професійних норм.

Ураховуючи побажання наших клієнтів, ми пропонуємо різні форми обслуговування: разове та абонентне.

Наша мета — забезпечити своїм клієнтам всебічну підтримку в податкових, юридичних та економічних питаннях.

Склад фірми: 6 аудиторів, з яких один - сертифікований аудитор, один – сертифікований аудитор банку, два головних спеціалісти і два старших.

Команда фахівців АФ «Атлант» має значну практику, знання і досвід у різних сферах ведення бізнесу (аудитори, економісти, маркетологи, бухгалтери, юристи, менеджери в різних галузях та ін.) і орієнтована на довгострокову та перспективну роботу з клієнтами.

Директор фірми – сертифікований аудитор – Бондарук Марія Леонідівна

2. Договір на проведення оглядової перевірки історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності

ДОГОВІР

НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

№ 5/ЗАТ-08

М. Рівне 10 листопада 2009 року

Аудиторська фірма «Атлант», іменована надалі ВИКОНАВЦЕМ, в особі директора Бондарук Марії Леонідівни, яка діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності України № 1450, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 року № 99 з терміном дії Свідоцтва до 02.03.2011 р., з однієї сторони, та закрите акціонерне товариство «РІВНЕ-БОРОШНО», іменовано надалі ЗАМОВНИК, в особі директора Горбатюка Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання провести оглядову перевірку історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності з метою підтвердження повноти та достовірності фінансових звітів, відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятої облікової політики та Міжнародним стандартам аудиту.

1.2. Перевірка проводиться у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту.

1.3. Період, що перевіряється: січень – грудень 2008 року

1.4. Початок робіт 10.11.2009 р. закінчення 08.12.2008 р.

ІІ. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість винагороди за послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ згідно чинного Договору, визначена по взаємній згоді сторін 600 (шістсот) гривень з ПДВ, ПДВ 100 (сто) гривень.

2.2. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

ІІІ. Зобов’язання сторін

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується:

- надати аудиторам можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, яка запрошена у зв’язку з оглядовою перевіркою;

- не чинити будь-яких дій, які можуть вплинути на висновок аудиторів.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

- провести оглядову перевірку згідно вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту;

- за результатами оглядової перевірки надати ЗАМОВНИКУ аудиторський висновок та акт приймання-передачі виконаних робіт.

IV . Відповідальність сторін

4.1. ЗАМОВНИК несе відповідальність за:

- достовірність наданих аудиторам: первинних документів, записів в регістрах аналітичного та синтетичного обліку; фінансової звітності та іншої інформації, яка необхідна для проведення оглядової перевірки;

- правильність і повноту вхідних залишків по балансових рахунках;

- виявлені оглядовою перевіркою помилки та недоліки;

- невиконання рекомендацій аудиторів за результатами оглядової перевірки.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за:

- за дотримання нормативів та принципів аудити при виконанні роботи;

- дотримання термінів роботи;

- якість виконання робіт.

4.3. Майнова відповідальність ВИКОНАВЦЯ перед ЗАМОВНИКОМ обмежується сумою, яка отримана виконавцем згідно пункту 2.1. даного Договору.

4.4. Всі спірні питання роз’яснюються шляхом мирних переговорів або у встановленому законодавством України порядку.

V . Конфіденційність

5.1. Сторони зобов’язують зберігати в таємниці будь-які дані, що надаються кожною із сторін одна одній в зв’язку з чинним Договором, не розголошувати відмінності, що становлять комерційну таємницю і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

VI . Інші умови

6.1. Чинний Договір укладений у двох примірниках, по одному примірнику кожній стороні. Кожний примірник однаковий за текстом і має однакову юридичну силу.

6.2. Договір вступає в дію в день його підписання і діє до повного виконання умов Договору.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК

Аудиторська фірма «Атлант» ЗАТ «Рівне-Борошно»

33000, м. Рівне 33001, м. Рівне,

вул. Петлюри, 15 вул. Біла, 35

п/р 26005301585488

МВО333335

3. Характеристика клієнта

Повна назва: Закрите акціонерне товариство "РІВНЕ-БОРОШНО".

Код за ЄДРПОУ: 31435947.

Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Біла 35.

Форма власності: приватна власність.

Дата проведення державної реєстрації: 29.03.2001 року.

Місце проведення державної реєстрації: Лубенська районна державна адміністрація Рівненської області.

Основні види діяльності за КВЕД:

- 15. 61.1 Виробництво борошна;

- 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

- 51.70.0 Інші види оптової торгівлі;

- 51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

- 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Перелік перевіреної фінансової звітності товариства за 2008р.:

- "Баланс" (форма N1) станом на 31.12.2008 року;

- "Звіт про фінансові результати" (форма N2);

- "Звіт про рух грошових коштів" (форма N3);

- "Звіт про власний капітал" (форма N4)

- "Примітки до річної фінансової звітності" (форма N5).

Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації № 205 від 29.03.2001 р. з 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії товариству на внутрішнє перевезення вантажу № 75Л, а також з 01.05. 2006 р. торгового патенту на право здійснення підприємницької діяльності у сферах торгівельної діяльності за готівкові кошти.

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є види діяльності, передбачені пунктом 2.3. статуту підприємства.

Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб’єктами господарювання, в тому числі і з іноземними.

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством порядку.

Діє на підставі: установчого договору і статуту.

Директор: Горбатюк Олександр Анатолійович.І.

Головний бухгалтер: Рибій Г. В.

4. План проведення огляду історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності

Після укладання договору із замовником аудитор переходить до планування процесу здійснення аудиту. Аудитори повинні планувати свою роботу таки чином, щоб мати можливість своєчасно і ефективно провести аудит.

Планування — це процес вироблення аудиторської стратегії. Планування ведеться протягом усієї аудиторської перевірки. Аудитор повинен скласти графік завершення основних етапів операції. Графік показує заплановану аудиторську роботу і служить засобом контролю за проведенням операції. При складанні графіка мають враховуватися вимоги клієнта.

Мета планування – це звернення уваги аудитора, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно.

Мета огляду фінансових звітів – дати можливість аудитору, використовуючи процедури, які не надають усіх свідчень, що вимагалися б при аудиторській перевірці, констатувати: чи побачив аудитор те, що змушує його вважати, що фінансові звіті не складені в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

План проведення огляду історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності

Організація, що перевіряється _______ ЗАТ «Рівне-Борошно» ______

Період аудиту _______січень-грудень 2008 року ______________

Кількість людино-годин на перевірку ____160 годин _____________

Керівник аудиторської перевірки _____ Бондарук марія Леонідівна _____

Запланована суттєвість____20 % __________________________

з/п

Заплановані види робіт

Період

проведення

Кількість днів Виконавець Примітка
1. Отримання загальної інформації про підприємство 10.11 – 11.11 2

Бондарук М. Л.

Бурцев В. О.

Кузменко О. Ю.

Попенка А. В.

Андрощук В. Н.

2. Попередня оцінка систем обліку та внутрішнього контролю 12.11 – 16.11 5

Попенка А. В.

Бурцев В. О.

Бондарук М. Л.

3. Визначення аудиторського ризику та суттєвості помилок 12.11 – 17.11 6

Кузменко О. Ю.

Андрощук В. Н.

4. Оглядова перевірка окремих статей активу Балансу 16.11 – 20.11 5

Бондарук М. Л.

Попенка А. В.

5. Оглядова перевірка окремих статей пасиву Балансу 17.11 – 20.11 4

Кузменко О. Ю.

Андрощук В. Н.

Бурцев В. О.

6. Оглядова перевірка Звіту про фінансові результати 21.11 – 27.11 7

Андрощук В. Н.

Попенка А. В.

Кузменко О. Ю.

7. Оглядова перевірка Звіту про рух грошових коштів 21.11 – 29.11 9

Бурцев В. О.

Бондарук М. Л.

8. Оглядова перевірка Звіту про власний капітал 27.11 – 05.12 9

Андрощук В. Н. Попенка А. В.

Кузменко О. Ю.

9. Аналіз фінансового стану підприємства 29.11 – 06.12 8

Бурцев В. О.

Бондарук М. Л.

10. Складання аудиторського висновку та звіту 06.12 – 08.12 3 Бондарук М. Л.

На відміну від аудиторської перевірки, об’єктом оглядової перевірки може бути не лише річна, але й проміжна фінансова звітність, а результатом перевірки є формування висновку не про достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, а про вірність методики (принципів) формування даної звітності.

Оглядова перевірка є більш короткостроковою у порівнянні з аудиторською перевіркою.

Огляд фінансової інформації здійснюється у тому випадку, коли клієнта задовольняє надання обмеженої впевненості щодо фінансової інформації чи фінансової звітності.

5. Програма аудиту товарів

Програма аудиту – це детальний документ, який розробляється по відношенню до окремих статей звітності, що становлять предмет аудиту, або категорій операцій, розрахунків бухгалтерського обліку.

Програма аудиту товарів

Загальні завдання аудиту Конкретні завдання аудиту Процедури аудиту Термін проведення Виконавець
Реальність існування Товари, відображені на рахунках, представляють собою повний перелік товарів, якими володіє підприємство або ці активи знаходяться у наявності, дорозі, на відповідальному зберіганні Спостереження за здійсненням інвентаризації товарів підприємства
Перевірка документального оформлення і відображення результатів інвентаризації в обліку
Огляд товарно-матеріальних запасів, які є в наявності
Порівняння сум залишку товарів у картках складського обліку товарів із залишками по даних синтетичного обліку та у Головній книзі
Перевірка поточних господарських операцій протягом року з метою підтвердження залишків на кінець року як результату
Права і обов'язки Товарні запаси не включають найменувань, які не належать підприємству Перевірка договорів постачання, платіжних документів, документів на оприбуткування товарів.
На основі опитування, підтверджень заборгованостей, банківських підтверджень визначають наявність запасів, які були заставлені, передані для забезпечення боргу
Перевірка правильності врахування переходу права власності на товари протягом звітного періоду
Підприємство має право власності на товари Вивчення первинних документів на оприбуткування товарів (договорів купівлі - продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, вантажних квитанцій)
Одержання підтвердження щодо товарів, розташованих за межами підприємства
Повнота обліку Перелік товарно-матеріальних запасів точно складається, поповнюється, підраховується, а підсумкові дані належним чином відображені на рахунках Перевірка наявності і правильності оформлення первинних документів, які підтверджують рух товарно-матеріальних запасів
Наявність та якість аналітичного обліку та його відповідність даним синтетичного обліку
Перевірка відповідності даних товарно-матеріальних звітів по складах та роздрібної мережі даним регістру синтетичного обліку
Прослідковування відображення операцій з придбання і продажу товарів у первинних документах, регістрах аналітичного і синтетичного обліку, Головній книзі.
Прослідковування відображення операцій повернення, уцінки, втрати товарів
Оцінка Товари оцінюються У відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку Перевірка систематичності застосування одного методу оцінки товарів
Перевірка правильності обліку знижок при обчисленні вартості товарі
Документальна перевірка вартості товарів на підставі рахунків-фактур, накладних, книги придбання товарів. Перевірка чистої вартості реалізації придбаних товарів. Перевірка правильності обчислення торгових націнок. Перевірка дотримання обмежень щодо розміру торговельних націнок по товарам, ціни на які регулюються державою. Вивчення реєстру роздрібних цін.
Операції по товарам відображені у належній сумі (арифметична правильність) Перевірка арифметичної точності записів первинних документів на придбання, продаж та переміщення всередині підприємства товарно-матеріальних запасів. Перевірка правильності визначення суми націнки, що припадає на залишок нереалізованих товарів
Своєчасність і правильність уцінки товарів Перевірка правильності і точності розрахунків уцінки товарів до чистої вартості реалізації. Обґрунтованість визначення чистої вартості реалізації. Перевірка правильності документального оформлення уцінки товарів. Перевірка правильності уцінки та обліку бракованих товарів.
Оцінка нестач Перевірка правильності визначення розміру відшкодування збитків нестачі товарів. Перевірка правильності розрахунку природних втрат товарів та їх списання в межах встановлених норм.
Факт події Операції із товарами, віднесені до відповідного звітного періоду Перевірка правильності віднесення операцій по руху товарно-матеріальних цінностей до відповідного звітного періоду (зіставлення дат здійснення операцій у первинних документах з датами записів у облікових регістрах).
Подання і розкриття

Товари належним чином класифіковані у Балансі та надається відповідне розкриття інформації відносно

основних категорій товарно-матеріальних запасів і методів, які використовуються для оцінки товарів у примітках.

Арифметична перевірка статті на правильність застосування одиниці виміру. Перевірка включення до статті "Товари" лише вартості товарів, які:

- придбані підприємствами для наступного продажу;

- не передані для застави. Перевірка належного розкриття інформації по товарам у примітках до звітності.

Завдання аудиту товарів полягають в тому, щоб забезпечити перевірку:

– правильності і своєчасності оформлення операцій, пов’язаних з надходженням і використанням товарів;

– збереження товарних цінностей за місцями зберігання та на всіх стадіях їх руху;

– договірно-розрахункової системи матеріально-технічного постачання, правильності і своєчасності розрахунків з постачальниками;

– використання і дотримання встановлених норм витрачання матеріалів у процесі виробництва;

– стану аналітичного (складського і бухгалтерського) обліку матеріалів та правильності визначення їх собівартості;

– правильності встановлення номенклатурних цінників та обґрунтованості визначення собівартості продукції.

6. Зразки робочих документів аудитора для фіксації аудиторських процедур при реалізації програми аудиту товарів

Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації — робочої та підсумкової.

Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які, в свою чергу, будуть покладені в основу аудиторського висновку.

Робоча документація — це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які робляться під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію вноситься інформація, яка, на думку аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку, і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації, на кіно- чи відеоплівку.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом ЇЇ проведення, в ній реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень.

Суть робочих документів, їх зміст, форма, володіння та порядок зберігання викладені в МСА 230 "Документація".

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного управління процесом перевірки; створення основи для визначення ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності поточних методів аудиту, які використовуються, чинному господарському законодавству.

Розглянемо деякі приклади робочої документації:


Робочий документ аудитора по результатам руху матеріальних цінностей за 200_р.

з/п

Показники

За бухгалтерськими даними За даними аудиту Результат
більше (+) Менше (-)
1 Залишок матеріалів на 01.01.200_р.
2 Надійшло матеріалів за 200_р.
3 Вибуло матеріалів за200_р.
4 Залишок матеріалів на 01.01.200_р.
5 За даними інвентаризації на 01.01.200. р.

6

Попередній результат:
нестача
надлишок
7 Природні втрати
8 Остаточний результат:
нестача
надлишок

Робочий документ аудитора з послідовності аудиту матеріальних цінностей

Інвентаризація матеріальних цінностей
Аудит прибуткових і видаткових документів
Звіти матеріально відповідальних осіб
Регістри аналітичного обліку
Головна книга
Фінансова звітність

Робочий документ аудитора з повноти надходження внесків засновників у статутний капітал підприємства (тис. грн)

№ з/п Дата Підлягає внесенню Фактично внесено Відхилення (+;-) Вид внеску Назва первинних документів
1 гроші

платіжне доручення

№ 11 від 9.08.2000 р.

до виписки банку

2 основні засоби

акт приймання-передачі

основних засобів

№32 від 25.11.2000 р.


Робочий документ аудитора з перевірки відповідності залишків станом на кінець попереднього періоду і початок звітного періоду у розрахунках з оплати праці

Показники На кінець попереднього періоду На початок звітного періоду Відхилення
Д К Д К Д К
Залишок у Журналі-ордері
Сума залишків за аналітичними рахунками
Залишок у Головній Книзі
Залишок у Балансі

Отже, робочі документи фіксують отримані аудиторські докази, що є підставою для визначення виду аудиторського висновку.

7. Ризики і типові порушення в системі обліку і внутрішнього контролю

Аудиторський ризик (AR) – ризик того, що аудитор може надати неправильний аудиторський висновок відносно фінансової звітності замовника,, тобто, сформувати неправильну думку і як наслідок, скласти помилковий висновок про відсутність суттєвих помилок, тоді, як вони насправді є.

Існування аудиторського ризику пов’язане з двома групами чинників:

1. факторами, які обумовлюють наявність помилок та відхилень у обліку та звітності;

2. фактори, пов’язані із здатністю аудитора виявляти суттєві відхилення у обліку клієнта.

Аудиторський ризик поділяється на ризик наявності помилок (властивий ризик, ризик контролю) та ризик не виявлення помилок (залежить від сертифікації аудитора з перевірки).

Властивий ризик (IR) – схильність рахунків обліку, класу операцій, або системи обліку в цілому до суттєвих неточностей.

Ризик контролю (CR) – це ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта може бути недостатньо ефективною, щоб своєчасно виявляти і попереджати помилки в обліку та звітності.

Ризик не виявлення помилок (DR) – ризик того, що аудитор може не виявити суттєві відхилення.

Розглянемо організаційну структуру внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками (рис. 1.).

Рис. 1. Організаційна структура внутрішнього розподілу обов’язків між обліковими працівниками на ЗАТ «Рівне-Борошно»

Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку. Спосіб обробки облікової інформації відбувається автоматизовано за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.

Також, для зменшення ризику контролю, на ЗАТ «Рівне-Борошно» проводяться такі основні процедури контролю:

- інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії.

- санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роздруки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;

- обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;

- розподіл обов’язків. Правильність дотримання розподілу обов’язків між працівниками згідно з організацією бухгалтерського обліку. На ЗАТ «Рівне-Борошно» розроблено посадову інструкцію головного бухгалтера та бухгалтера сектору заготівлі та реалізації;

- робочий план рахунків. Забезпечує системну структуру детермінування інформації, яка в подальшому представляється керівництву та іншим користувачам.

Отже, складемо лист оцінки властивого ризику та ризику контролю:


Лист оцінки властивого ризику та ризику контролю

ЗАТ «Рівне-Борошно»

Номер __1___

Етап робіт ___початковий____

Склав: _аудитор Бондарук М. Л. дата __19.05.09__

Перевірила_Ткач Н.О. дата _20.05.09_

Питання Відповідь Так/Ні Джерело інформації
Зовнішні фактори властивого ризику

1.Який загальний стан економіки галузі?

- спад виробництва

- депресія

- зростання ділової активності

Ні

Ні

Так

Дані Держкомстатистики, публікації

2.Чи вплинули негативно на розвиток підприємств галузі загальний стан економіки України?

- зростання рівня інфляції

- чинне законодавство

- зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют

Так

Так

Ні

Дані ВРУ,

Інформація НБУ,

Економічні газети та журнали

3.Чи належить продукція галузі до:

- конкурентноспроможної

- швидко старіючої

- енергоємної

- матеріалоємної

- трудомісткої?

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація з економічних публіцистичних джерел, дані звітності підприємства
4.Чи відбувались в галузі протягом звітного періоду банкрутства (згортання виробництва)? Ні Дані Держкомстатистик, публікації
5.Чи отримує галузь значні дотації від уряду? Ні Дані ВРУ
6.Чи спостерігались значні зміни у тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі? Ні

Статистичні щорічники

Економічні газети та журнали

Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю

1.Яка форма власності підприємства:

- державна

- приватна

Ні

Так

Статут

2.Як здійснюється керівництво підприємством:

- одноосібно

- колегіально?

Ні

Так

Статут

3.Чи має керівництво:

- достатню кваліфікацію

- практичний досвід роботи?

Так

Так

Трудова книжка
4.Чи має керівництво негативну репутацію? Ні Трудова книжка
5.Чи знаходиться керівництво під чиїмось негативним впливом? Ні Усне опитування
6.Чи є причини у керівництва прикрасити фінансовий стан підприємства?

Ні

Фінансова звітність статут

7.Чи відбулись у звітному періоді (очікуються найближчим часом) зміни:

- у складі керівництва

- у складі власників

- формі власності

Ні

Ні

Ні

Статут, Протокол зборів акціонерів
8.Чи існує чіткий розподіл функціональних обов'язків на підприємстві? Так Посадова інструкція
9.Чи зберігається реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальними обов’язками? Так Посадова інструкція

10.Чи передбачений організаційною структурою підприємства орган внутрішнього контролю:

ревізійна комісія

відділ внутрішнього аудиту

Спостережна рада

Так

Ні

Так

Організаційна структура
11.Чи усвідомлює керівництво важливість бухгалтерського обліку? Так Усне опитування
12.Чи немає конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером? Ні Усне опитування
13.Чи здійснюється інвентаризація перед складанням річної звітності? Так Наказ про облікову політику, висновок ревізійної служби
14.Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках? Так Договори про матеріальну відповідальність
15.Чи були випадки крадіжок, зловживань на підприємстві? Ні Звіт про інвентаризацію, висновок ревізійної комісія

16.Чи спостерігалась висока плинність кадрів серед:

- працівників бухгалтерії

- матеріально відповідальних осіб

Ні

Ні

Звіт з праці, особові справи, заяви на звільнення
17.Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій справі? Ні Матеріали листування, претензії
18.Чи є філії (дочірні підприємства)? Ні Статут, фінансова звітність, наказ про облікову політику
19.Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів? Ні Фінансова звітність
20.Чи використовуються підприємством позики? Так Фінансова звітність
21.Чи спостерігається високий рівень постійних витрат? Ні Фінансова звітність
22. Чи є підприємство прибутковим? Так Фінансова звітність

23.Чи залежить підприємство від:

- незначної кількості замовників

- незначної кількості постачальників?

Так

Так

Реєстри обліку по рахунках 36, 63
24.Чи здійснює підприємство декілька видів діяльності? Ні Статут, довідка з статистики

25.Які форми оплати переважають на підприємстві:

- готівкова

- безготівкова

Ні

Так

Облікові регістри по рахунках 30,31
26.Чи здійснює підприємство зовнішньоекономічну діяльність? Ні Акредитація в органах державної митної служби

27.Чи застосовується на підприємстві:

- ручна обробка облікової інформації

- комп’ютерна?

Ні

Так

Наказ про облікову політику, програмне забезпечення «Акцент 6.0»
28.Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у звітному році? Так Акти перевірок
29.Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді? Так Аудиторський висновок
30.Чи змінився аудитор ( аудиторська фірма)? Ні Аудиторський висновок, договір на проведення аудиту
31.Чи відбувались у звітному періоді зміни в обліковій політиці підприємства? Ні Наказ про облікову політику
32. Чи сплачувало підприємство значні санкції за податками і платежами? Ні Податкові рішення, акти

В результаті складання листа оцінки властивого ризику та ризику контролю, можна сказати, що при перевірці діяльності ЗАТ «Рівне-Борошно», властивий ризик (IR) становитиме 0,15, а ризик контролю (DR) 0,1при цьому, ризик не виявлення помилок становитиме 0,03, а отже аудиторський ризик становитиме 0,02.

Отже аудиторський ризик не виявлення помилок є досить низьким, що свідчить про достовірний і правдивий аудиторський висновок.

Оскільки, при обрахунках в бухгалтерії, деякі числа заокруглюються в більше чи меншу сторону, то існує таке поняття, як рівень допустимої помилки (рівень суттєвості).

Відхилення вважають несуттєвим, якщо вони не впливають на рішення користувачів звітності, що будуть прийматися по ній. Рішення щодо рівня суттєвості приймається аудитором самостійно на основі професійного судження індивідуально для кожного клієнта аудиту.

8. Консультація для клієнта

Чи є основним засобом тротуарна плитка у дворі магазину? Будівля магазину перебуває на балансі підприємства.

Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) який більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Спочатку, потрібно ознайомитися з нормативно-правовими аспектами проведення операцій, рішеннями і дозволами власника на придбання та укладання тротуарної плитки у дворі магазину, організацією бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. Джерелами інформації для отримання таких відомостей є установчі документи, рішення власників, наказ про облікову політику магазину.

Потім, потрібно підтвердити правильність віднесення тротуарної плитки до основних засобів так як це впливає на правильність її відображення у відповідних статтях звітності. Увагу потрібно звернути на умови визнання об’єктів активами підприємства – отримання в майбутньому економічної вигоди від використання об’єкта, його достовірна оцінка. Перевіряється вартість тротуарної плитки, що підлягає обліку у складі основних засобів, та порівнюється з вартістю основних засобів передбаченою наказом про облікову політику.

Наступним етапом перевіряємо достовірність визнання строку корисної експлуатації тротуарної плитки. Перевіряється наявність в наказі про облікову політику магазину інформації про строк корисної експлуатації основних засобів, при цьому строк експлуатації має бути більшим за один рік.

Встановивши, що ніяких відхилень нормативно-правових аспектів щодо купівлі та укладання тротуарної плитки нема, що її вартість не менша вартість основних засобів, яка передбачена в наказі про облікову політику, та визначивши, що строк корисного використання більше одного року, тротуарну плитку у дворі магазину можна віднести до основних засобів.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Бухгалтерский учет и аудит"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.