регистрация /  вход

Індустріально-педагогічна психологія (стр. 1 из 4)

Реферат на тему „Індустріально-педагогічна психологія"

1. Предмет індустріально-педагогічної психології

При визначенні предмету індустріально-педагогічної психології виходить з комплексного підходу при вивченні трудової діяльності людини.

Предметом індустріально-педагогічної психології є вивчення системи психологічних закономірностей відносин людини в процесі трудової діяльності.

Схема предмету індустріально-педагогічної психології представлена на мал.1.1

Про вплив інженерно-технічних, педагогічних, соціальних процесів на психологію людини свідчать дослідження, що проводяться при вивченні різних видів діяльності (учбової, трудової, спортивної і т.д.).

Методологічною основою індустріально-педагогічної психології є матеріалістична діалектика. Діалектичний підхід дозволяє проникнути в суть явищ і фактів, що відносяться до організації і управління трудовою діяльністю, розкрити за зовнішніми проявами трудової активності людини її внутрішнє єство.

Розвиток індустріально-педагогічної психології як науки пройшов ряд етапів - від накопичення і аналізу даних про роль людського чинника в процесі трудової діяльності до системного підходу до психологічних проблем організації і управління процесом праці.

Індустріально-педагогічна психологія тісно пов'язана з практикою. Тому розробка проблем індустріально-педагогічної психології ґрунтується на вивченні, систематизації і узагальненні досвіду організації і управління процесом праці. Зв'язок з практикою додає індустріально-педагогічній психології і її висновкам необхідну об'єктивність і точність. Важливим видом зв'язку індустріально-педагогічної психології з практикою є проведення психолого-педагогічних, інженерно-психологічних і соціально-психологічних експериментів для перевірки її наукових гіпотез.

Зміст індустріально-педагогічної психології. Зміст індустріально-педагогічної психології визначається об'єктом її дослідження. Об'єктом дослідження індустріально-педагогічної психології є система взаємодіючих відносин людини до процесів, що виникають при організації і виконанні трудової діяльності. Праця здається простою категорією, але в своїй соціальній обумовленості, в своєму розвитку це явище можна зрозуміти лише за допомогою все стороннього і глибокого дослідження загальних властивостей, зв'язків і відносин, що виникають в процесі праці.

Індустріально-педагогічна психологія вивчає особливості взаємодії і взаємовплив інженерно-психологічних, психолого-педагогічних і соціально-психологічних чинників в процесі трудової діяльності, досліджує психологічні закономірності організації цілісної трудовий діяльності.

Важливо помітити, що індустріально-педагогічна психологія не підміняє, не замінює і не поглинає ні інженерну, ні педагогічну, ні соціальну психологію. Включаючись в комплекс рішення тієї або іншої народногосподарської задачі, жодна з цих наук не втрачає самостійності.

Трудова діяльність людини вивчається і іншими науками. Тому для індустріально-педагогічної психології важливо точно визначити зміст предмета, межі його вивчення, а також мету, яку вона ставить перед собою. Загальні напрями досліджень в індустріально-педагогічній психології представлені на мал.1.2

Задачі індустріально-педагогічної психології. Індустріально-педагогічна психологія служить цілям гуманізації трудової діяльності людини, так як вона вивчає умови, в яких кожна окрема людина зможе проявити себе якнайповніше, всебічно розвинути свої потреби, інтереси, здібності, що кінець кінцем надає значущий вплив на підвищення продуктивності праці, його ефективність і якість.

У зв'язку з цим індустріально-педагогічна психологія вирішує наступні задачі: виявляє взаємозв'язки і взаємодію інженерно-психологічних і індивідуально-психологічних особливостей людини, обумовлених технікою, технологією, організацією виробництва, предметом праці і майстерністю робітника; досліджує психолого-педагогічні питання підготовки людини до праці і питання трудового виховання; виявляє між групові і між особові відносини в трудовому колективі; вивчає соціально-психологічні закономірності організації і управління процесом праці.

Задачі індустріально-педагогічної психології не обмежуються вищезгаданими. Є ще і ряд інших проблем, рішення яких вимагає активної участі в їх розробці не тільки психологів, але і педагогів, соціологів, філософів і інших фахівців.

Індустріально-педагогічна психологія вивчає взаємозв'язок психологічних, соціально-психологічних, соціально-технологічних, соціально-економічних, психолого-педагогічних методів управління працею ( і в цьому вивченні вона проводить дослідження разом з індустріальною соціологією, інженерною психологією, психологією праці, педагогічною психологією, економікою праці). Вона вивчає також матеріальні і моральні стимули, психологічні чинники задоволеності працею, шляхи і форми переходу від соціалістичної праці до праці комуністичної.

Значення індустріально-педагогічної психології для педагогіки, загальної, вікової і педагогічної психології. Курс індустріально-педагогічної психології покликаний розкрити майбутнім викладачам трудового навчання основні психологічні закономірності відносин, що виникають в трудовій діяльності людини. Знання цих закономірностей є важливим фундаментом для більш глибокого засвоєння і осмислення курсу загальної і педагогічної психології, педагогіки, вікової, фізіології, шкільної гігієни.

Індустріально-педагогічна психологія знаходиться в тісному взаємозв'язку з педагогікою. Рішення найважливіших педагогічних проблем управління трудовою діяльністю неможливе без вивчення закономірностей психічних процесів, без пошуку нового в справі управління трудовим навчанням.

Індустріально-педагогічна психологія пов'язана і з психофізіологією. Вміст психічних процесів причинно обумовлено об’єктивним миром. Зв’язок індустріально-педагогічної психології і психофізіології необхідно розглядати з точки зору вікових закономірностей функціонування сенсорних систем в процесі трудової діяльності людини.

На основі знання загальної і педагогічної психології, вікової психофізіології, індустріально-педагогічної психології студенти поступово опановують психолого-педагогічними основами організації учбово-трудового і виховного процесу в школі.

Зв'язок індустріально-педагогічної психології з соціологією здійснюється на основі рішення схожих задач. Соціологія вивчає закономірності розвитку і функціонування соціальних систем, зокрема, взаємозв'язок різних соціальних явищ і загальні закономірності соціальної поведінки людей, що тісно переплітається із задачами індустріально-педагогічної психології, що досліджує властивості і стан психічної діяльності людини в процесі праці.

Важливу роль в розвитку індустріально-педагогічній психології має кібернетика. Теорія само регульованих систем, інформаційні моделі і математичний опис трудової діяльності відкривають можливість широкого використовування в індустріально-педагогічній психології точних методів технічних наук.

Для розвитку індустріально-педагогічної психології важливе значення мають наступні напрями кібернетики:

загально методичні аспекти кібернетики стосовно вивчення трудових процесів;

проблеми теорії інформації і теоретико-інформаційні аспекти теорії віддзеркалення в процесі трудової діяльності; проблеми автоматизації і моделювання інтелектуальних-процесів;

методологічні проблеми вивчення і конструювання складних систем управління.

Застосування кібернетики і ЕОМ в вивченні трудової діяльності дозволяє кількісно оцінити складні взаємодії процесів відчуття, сприйняття, уявлення, пам'яті, мислення, і також оптимізувати зберігання і передачу інформації. Кібернетика надає велику дію на процес інтелектуальної діяльності і дозволяє комплексно вивчити різні властивості осіб в процесі праці.

Індустріально-педагогічна психологія інтенсивно розвивається як в нашій країні, так і за кордоном. Проте треба мати на увазі, що цілі індустріально-педагогічної психології в країнах капіталізму і соціалізму істотно різні. В капіталістичних країнах, де виховання працівників виступає як форма маніпулювання їх свідомістю і поведінкою, її дані використовуються для затвердження класового панування буржуазії.

В нашій країні і в інших соціалістичних країнах розвиток інідустріально-педагогічної психології направлено на комплексне рішення задач підвищення ефективності і якості праці, все сторонній і гармонійний розвиток особистості, покращення умов і гуманізації праці людини.

Значення індустріально-педагогічної психології для підготовки викладача трудового навчання. Знання індустріально-педагогічної психології дасть викладачу трудового навчання можливість побачити індивідуальні особливості школярів, розвиток їх відношення до праці, вчасно побачити зародження у них нових якостей пізнавальної діяльності, зв’язаних з впливом професійно-технічних особливостей праці, виробничого навчання. Вивчення професіонально-технічних здібностей школярів в процесі їх виробничого навчання дасть можливість викладачу трудового навчання бачити перспективу розвитку школярів і дозволить правильно проектувати формування особи школяра з врахуванням вибраної трудової спеціальності, знаходити самі ефективні шляхи і методи роботи з ним, розвивати його трудові нахили і задатки. Знання індустріально-педагогічної психології необхідне викладачу трудового навчання для того, щоб пред'являти певні вимоги до самого себе і розвивати в собі якості, необхідні для успішного трудового навчання і виховання школярів. Це допоможе цілеспрямовано, з більшою ефективністю використовувати свої власні індивідуальні особливості для успішного здійснення виробничого навчання, виховання і самовиховання. Знання основ виробничо-педагогічної психології допоможе вчителю сформувати біля учнів необхідні психологічні установки на певну професію. Важливо ще в школі дати тим, що вчиться уявлення про основи сучасної праці, познайомити з різними професіями у сфері матеріального виробництва і сфері обслуговування, виховати моральну і психологічну готовність до будь-якої трудової діяльності. Знання психологічних основ профвідбору, розвитку виробничої спрямованості вчаться допоможе вчителю трудового навчання вирішити ряд складних питань по організації суспільно корисної праці школярів.