Організація і методика аудиту фінансової звітності

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Курсова робота з дисципліни

«Організація і методика аудиту»

на тему

«Організація і методика аудиту фінансової звітності»

Рівне – 2008

Зміст

Вступ

1. Завдання та інформаційна база аудиту вилученого капіталу

2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.2 Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком готової продукції

3. Методика аудиту

3.1 Методика аудиту адміністративних витрат

3.2 Програма аудиту статутного капіталу

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності

4.1 Перевірка показників фінансової звітності

4.2 Перевірка показників даних аналітичного і синтетичного обліку готової продукції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Кожний директор будь якого підприємства хотів би отримувати чим більший прибутку, адже саме завдяки прибутку дані підприємства і створюються. Та чи можливо це якщо інші працівники на підприємстві, зокрема бухгалтера, інженери, працівники зі складу та збуту продукції та інші, працюватимуть не чесно по відношенню до директора (крадіжки, подання не правдивих даних і т. д.), або не вірно вестимуться розрахунки в зв’язку з недостатньою кількістю знань, що призведе до сплати штрафів, пені та неустойок.

Тому для уникнення незапланованих і не потрібних підприємству витрат (штрафів, пені, неустойок), керівники підприємств звертаються до аудиторських фірм, з метою проведення перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності для вчасного виявлення помилок у звітностях, а також щоб покращити господарську діяльність підприємства і одержувати вищі прибутки завдяки висловленню незалежної думки аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень бухгалтерського обліку або іншим правилам.

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, П(С)БО, або іншим правилам (внутрішнім положенням суб’єкта господарювання) згідно із вимогами.

Суб’єкт аудиту – незалежний аудитор, який може працювати самостійно, або у складі аудиторської фірми.

Аудиторська діяльність здійснюється у двох організаційно-правових формах: аудиторськими фірмами та аудиторами одноособово. Зокрема, аудиторська фірма являє собою організацію, яка має право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг, а аудитор – це фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю.

Метою написання даної курсової роботи для мене послугувало бажання перевірити свій рівень теоретичних знань з дисципліни «Організація і методика аудиту», та вміння їх застосовувати для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно».

Під час виконання даної курсової роботи, потрібно буде вирішити такі завдання:

- закріпити і розширити набуті теоретичні знання з дисципліни «Організація і методика аудиту»;

- розширити навички самостійної роботи при формуванні і вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

- ознайомитися з організацією, методикою і технікою здійснення внутрішнього контролю на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»;

- описати методику здійснення аудиторської перевірки активів, капіталу та витрат;

- документувати процес здійснення перевірки та його результатів.

Об’єктом дослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно”, яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 3, 4].

Основними видами діяльності Товариства є наступне:

· виробництво борошна;

· виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

· інші види оптової торгівлі;

· оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

· роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом [див. дод. 2, 5].

Дана курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Поставлене у вступі завдання послідовно вирішується у розділах основної частини курсової роботи.

У першому розділі формуються конкретні завдання аудиту з перевірки вилученого капіталу, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності.

У другому розділі проводиться вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно». Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства надасть нам можливість розробити програму аудиту, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур.

У третьому розділі курсової роботи представляється методика проведення аудиторської перевірки адміністративних витрат і статутного капіталу. Також у даному розділі потрібно розробити програму аудиторської перевірки статутного капіталу.

У четвертому наводяться результати практичного виконання процедур аудиту.

У висновках формуються результати дослідження та основні практичні рекомендації по підприємству, які повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями курсової роботи.


1. Завдання та інформаційна база аудиту вилученого капіталу

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО, або іншим правилам (внутрішнім положенням суб’єкта господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Щоб визначити конкретні завдання аудитора при перевірці вилученого капіталу, для початку з’ясуємо що таке вилучений капітал а також які є завдання аудитора.

Капітал - це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання

Вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників. При визначенні власного капіталу, сума вилученого капіталу підлягає вирахуванню.

Метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

Завданнями аудиту (твердженнями фінансової звітності) є отримання аудитором аудиторських доказів щодо:

1. наявності – актив чи пасив існує на конкретну дату;

2. прав і обов’язків – актив чи паси належить (є зобов’язанням) підприємству на певну дату;

3. факту події – факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з підприємством у конкретний період;

4. повноти — не існує не відображений в обліку активів, пасивів, суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; операція чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а надходження й видатки відображені у відповідному періоді;

5. оцінки — оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку і звітності за оцінкою, передбаченою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

6. подання і розкриття — позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описана за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Якщо розглянути фінансову звітність ЗАТ «Рівне-Борошно», то можна побачити, що у ф. № 1 «Баланс» в рядку 370 «Вилучений капітал» і в ф. № 4 стовпчику 10 «Вилучений капітал» дані відсутні, що свідчить про відсутність на підприємстві такого показника як Вилучений капітал.

Сформуємо конкретні завдання аудиту з перевірки вилученого капіталу, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності. Дані подамо і таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Конкретні завдання аудиту вилученого капіталу

Загальні положення аудиту

Конкретні завдання аудиту

Наявність

Чи відображені в бухгалтерському обліку операцій щодо вилученого капіталу.

Права і зобов’язання

Вивчення документів, які є підставою для відображення операцій з викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання, тощо.

Оцінка

Перевірка правильності щодо операцій з викупленими акціями власної емісії, перепродажу та анулюванню акцій.

Відповідність аналітичного обліку вилученого капіталу синтетичному.

Факт події

Чи віднесені операції з вилученим капіталом до відповідного звітного періоду. Чи відбувалось збільшення або зменшення суми вилученого капіталу. Чи здійснено обороти в бухгалтерському обліку по рахунку 451 «Вилучений капітал».

Повнота обліку

Чи прослідковується відображення операцій по вилученому капіталу від первинних документів до реєстрів синтетичного обліку по рахунку 451, Головної книги та звітності.

Подання і розкриття інформації у звітності

Перевірка правильності перенесення даних по вилученому капіталі з Головної книги у рядок 370 «Вилучений капітал» Ф. № 1 «Баланс», стовпчик 10 «Вилучений капітал» Ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

Зіставлення суми вилученого капіталу у Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 4 «Примітки до річної фінансової звітності».


Сформувавши конкретними завданнями аудиту вилученого капіталу, визначимо джерела інформації для проведення аудиторської перевірки вилученого капіталу (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Джерела інформації для аудиту вилученого капіталу

Нормативні документи

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», ЗУ «Про господарські товариства»

Форми фінансової звітності

№ 1 «Баланс», № 4 «Звіт про власний капітал».

Первинні документи

ВКО, ПКО, виписки банку.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку

Журнал 7, Виписки з головної книги та оборотно-сальдової відомості по рахунку 451 «Вилучені акції».

Інші документи

Рішення зборів засновників, Статут, Свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, Протокол зборів засновників

Загальні відомості щодо операцій з вилученим капіталом доречно оформити у робочому документі аудитора й врахувати при розробці програми аудиту (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Клієнт______________________ Аудиторська фірма __АФ «Азалія»___

Період перевірки_____________ Аудитор (асистент)__Б.М.Леонідівна_

Номер (шифр документа)______

Перелік інформації, що належить до отримання

при перевірці вилученого капіталу

№ п/п

Перелік необхідних даних

Джерело інформації

1.

Залишок на початок року

Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»

2.

Процедури з викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу.

Рішення зборів засновників, ВКО, ПКО, оборотно-сальдова відомість по рахунку 451 «вилучений капітал»

3.

Перепродаж акцій.

Рішення зборів засновників, ВКО, ПКО, оборотно-сальдова відомість по рахунку 451 «вилучений капітал»

4.

Анулювання акцій.

Рішення зборів засновників, Оборотно-сальдова відомість по рахунку 451 «вилучений капітал»

5.

Залишок вилученого капіталу на кінець року

Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»

Складено аудитором ____________ ____________

Сформувавши конкретні завдання, джерела інформації для аудиту вилученого капіталу та сформувавши робочий документ аудитора, після отримання всіх визначених документів, можна приступати до аудиторської перевірки вилученого капіталу.


2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

Внутрішній аудит – це процес, яки забезпечує відповідність функціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення мети.

Основною метою аудиту є об’єктивне вивчення фактичного стану справ у суб’єкта господарювання, виявлення та попередження тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети, та доведення цієї інформації до органу управління. Внутрішній контроль за діяльністю цехів, бригад, ділянок та інших внутрішньогосподарських формувань проводиться в суб’єктах господарювання їх керівниками і спеціалістами при виконанні ними своїх функціональних обов’язків, а також штатними контролерами, ревізорами та аудиторами.

Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» (рис. 2.1) включає в себе досить велику кількість етапів контролю, що забезпечує йому можливість своєчасного виявлення помилок та їх виправлення.


Рис. 2.1. Система внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

Як бачимо на рисунку 1.1., до системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно» входить такі елементи контролю, як середовище контролю, система бухгалтерського обліку та процедури контролю. Кожен з даних елементів в свою чергу включає піделементи. Отже, розглянемо детально кожну із процедур внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно».

Система внутрішнього контролю – процедури, дії і заходи, які відображають загальне ставлення адміністрації, директорів і власників підприємства до організації ефективної системи внутрішнього контролю. Управлінська ланка може створювати сприятливі умови для підтримки ефективної бухгалтерської системи і процедур контролю. Щоб зрозуміти і оцінити середовище контролю, аудитору необхідно розглянути його найважливіші складові елементи.

Отже, розглянемо основні елементи системи внутрішнього контролю, яка включає в себе середовище контролю, що складається із зовнішніх та внутрішніх факторів. Зовнішні фактори:

- стан економіки країни. У зв’язку з випадом великої кількості опадів в літку 2007 р. по всій Україні, було зруйновано близько 50% урожаю, що загрожує підприємству не отриманням достатньої кількості сировини на виготовлення продукції.

- нестабільність законодавства. Оскільки ЗАТ «Рівне-Борошно» належить до харчової галузі, то ціни на свої товари товариство встановлює спираючись на ринкові конкурентні ціни, а також складається попередня калькуляція, і згідно розпорядження Обласної Державної Адміністрації встановлюється граничний рівень рентабельності, зокрема на борошно вищого ґатунку – 15 %, 1 ґатунку – 5 %, 2 ґатунку – 2 % та житнє борошно – 2 %.

- регулювання обліку. Перевірка правильності проведення облікових операцій згідно з П(С)БО.

Внутрішні фактори:

- філософія і стиль управління. Виражається у відношенні керівництва та розумінні ним важливості обліку та контролю, а також включає в себе ризики пов’язані із здійсненням господарських операцій, складанням звітів та фінансової діяльності;

- організаційна структура [див. дод. 212]. Дає чіткий розподіл підпорядкованості працівників один одному та розподіл обов’язків між ними.

Система бухгалтерського обліку - це виконання частини функцій керівництва підприємства. До неї входять такі показники:

- облікова політика. Основні положення даного показника зазначені в Наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. [див. дод. 456];

- форми обліку. Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 22 січня 2006 р. на ЗАТ «Рівне-Борошно» використовується журнально-ордерна форма обліку;

- спосіб обробки облікової інформації. Автоматизована обробка даних за допомогою програми бухгалтерського обліку «Акцент» версії 6.0.

Основними процедурами контролю на ЗАТ «Рівне-Борошно» є:

- інвентаризація. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов’язань відповідно до інструкції основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами і доповненням. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами, на ЗАТ «Рівне-Борошно» створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі якої: голова комісії (Хіміч Сергій Валентинович – головний інженер), та члени комісії. На підприємстві установлені такі терміни інвентаризації [див. дод. Про обл. пол.]:

- незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва – щомісяця на 1-е число місяця, що настає за звітним;

- готової продукції, сировини, матеріалів, товарів на складах – щокварталу на 1-ше число місяця, що настає за минулим кварталом;

- бланків суворої звітності – щокварталу;

- грошових коштів у касі – щомісяця;

- основних фондів і нематеріальних активів – щороку станом на 1-е грудня;

- розрахунків з постачальниками і покупцями (замовниками) – щомісяця станом на 1-е число місяця, що настає за звітним;

- у разі зміни матеріально-відповідальних осіб або виявлення розкрадання (нестач) – відповідно у момент зміни або факту виявлення розкрадання (нестачі).

- санкціонування. Дозвіл на здійснення господарських операцій, що є обов’язковим реквізитом первинних документів, або реалізується через оформлення наказів та розпоряджень. На ЗАТ «Рівне-Борошно», для повної і реальної картини господарських операцій та їх результатів дозволяється головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, які відображаються в обліку відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису. Роз друки журналів-ордерів та інших облікових регістрів з комп’ютерної програми підписувати операторові-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа;

- обмеження доступу до активів. Дотримання правил виконання договору про матеріальну відповідальність;

- розподіл обов’язків. Правильність дотримання розподілу обов’язків між працівниками згідно з організацією бухгалтерського обліку. На ЗАТ «Рівне-Борошно» розроблено посадову інструкцію головного бухгалтера та бухгалтера сектору заготівлі та реалізації [див. дод. Посад інстр];

- робочий план рахунків [див. дод. ]. Забезпечує системну структуру детермінування інформації, яка в подальшому представляється керівництву та іншим користувачам.

2.2 Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком готової продукції

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». Основними завданнями аудиту є встановлення правильності і достовірності відображення у звітності фактичної виручки від реалізації робіт (послуг) та фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції, формування фінансових результатів, з'ясування правильності визначення виробничої собівартості готової продукції.

Отже, наведемо опис системи обліку і внутрішнього контролю операцій з продажу готової продукції на ЗАТ «Рівне-Борошно» на 21 червня 2007 р.

Опис системи обліку і внутрішнього контролю операцій з продажу готової продукції на ЗАТ «Рівне-Борошно»

«Між ЗАТ «Рівне-Борошно» (далі Постачальником), та ВАТ «Рівнехолод» (далі Покупцем), при продажі готової продукції (борошна вищого ґатунку та борошна першого ґатунку) спочатку укладається Договір поставки № 28-03/01 БП від 03 січня 2007 р. [див. дод. ]. На основі договору, Постачальник зобов’язується передавати у власність Покупця протягом терміну дії чинного договору дану продукцію.

Поставка товару Постачальником Покупцю здійснюється окремими партіями, на протязі трьох календарних днів з моменту отримання Постачальником від Покупця замовлення на поставку відповідної партії товару, замовлення здійснюється Покупцем в усній чи письмовій формі, також в замовлені має бути відображено асортимент, кількість товару та інші відомості, що необхідні для поставки товару Постачальником Покупцю.

Отримавши замовлення від Покупця, Постачальник надсилає покупцю Рахунок фактура № 456 від 21 червня 2007 р. [див. дод. ], в якому вказується кількість, ціна, та загальна сума товару. На його основі оформляється Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р. [див. дод. ] і Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р., яка реєструється бухгалтером у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних. На основі переліченої документації, Покупець здійснює оплату, про що свідчить Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р.

На основі даних первинних документів, заносяться дані про вибуття готової продукції в Відомість обліку залишків матеріалів на складі по рахунку 261 «готова продукція - МЛИН»[див. дод. Оборотка по складу]. На основі Відомість обліку залишків матеріалів на складі, заповнюється Оборотно-сальдова відомість по рахунку 261 «Готова продукція - МЛИН» [див. дод. Оборот ведом], та заносяться дані в розділ Головної книги по рахунку 261 «Готова продукція - МЛИН» [див. дод. Раздел глав книг]. На основі Головної книги, в кінці року дані за рік заносяться в ф. № 1 Баланс [див. дод. Баланс], ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» [див. дод. Ф2] та ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»».

Розробимо анкету вивчення процедур контролю готової продукції на ЗАТ «Рівне-Борошно» (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Клієнт__ЗАТ «Рівне-Борошно»___ Аудиторська фірма__АФ «Азалія»__

Період перевірки_______________ Аудитор (асистент)_Б. М. Леонідівна

Номер (шифр документа)________

Опитувальний листок (анкета) з внутрішнього контролю готової продукції на ЗАТ «Рівне-Борошно»

№ п/п

Питання (основні процедури контролю)

Наявність так/ні

1.

Чи має підприємство право власності на готову продукцію?

+

2.

Чи відповідає зберігання готової продукції вимогам належного зберігання: охорона, страхування (технологічні умови, необхідні пристрої, запобігання псуванню) тощо?

+

3.

Чи перевіряється правильність обліку готової продукції службами внутрішнього контролю?

-

4.

Чи відображається в обліку результат інвентаризації?

+

5.

Чи проводиться інвентаризація готової продукції щокварталу?

+

6.

Чи закріплена готова продукція, що знаходиться на складі, за особами відповідальними за її зберігання і використання?

+

7.

Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність із працівниками, які безпосередньо пов’язані зі зберіганням, продажем (відпусткою), перевезенням, якщо вони обіймають посади, передбачені спеціальним переліком?

+

8.

Чи порівнюються суми залишку готової продукції у картках складського обліку готової продукції із залишками по даних синтетичного обліку та у Головній книзі?

+

9.

Чи виявляють посадові особи зіпсовану готову продукцію?

-

10.

Чи проводиться контроль за списанням готової продукції від псування?

-

11.

Чи перевіряється законність вибуття готової продукції?

+

12.

Чи правильно відображаються в обліку операції з тарою?

+

13.

Чи оцінюються готову продукцію у відповідності з прийнятими принципами бухгалтерського обліку?

+

По результатам опитувального листа, можна сказати, що на ЗАТ «Рівне-Борошно» ведеться достатній контроль за зберіганням та вибуттям готової продукції. В свою чергу це свідчить, що аудитори, які здійснюватимуть перевірку на підприємстві, можуть обирати вибірковий спосіб організації аудиту.

3. Методика аудиту

3.1 Методика аудиту адміністративних витрат

Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати які спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Зокрема: загально-корпоративні витрати, витрати на службове відрядження, на утримання апарату управління, на утримання основних засобів загального призначення, на зв'язок, податки, збори, платежі, плата за розрахунково-касове обслуговування та ін.

Адміністративні витрати не відносяться на собівартість виробленої та реалізованої продукції і покриваються за рахунок інших джерел.

Мета аудиту — підтвердити достовірність формування та правильність відображення в обліку адміністративних витрат.

При перевірці адміністративних витрат необхідно виконувати аудиторські процедури, спрямовані на отримання доказів щодо:

- обґрунтованості віднесення витрат до складу адміністративних відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»;

- складу витрат за статтями згідно із застосованою підприємством класифікацією;

- обґрунтованості віднесення до складу адміністративних витрат податків, зборів то обов’язкових платежів;

- складання переліку та сум податків, віднесених на адміністративні витрати;

- наявність та повнота оформлення документів, які підтверджують витрати.

При перевірці аудитор повинен врахувати, що згідно з П(С)БО 16 «Витрати» адміністративні витрати є витратами звітного періоду і не входять до собівартості реалізованої продукції.

До адміністративних витрат відповідно до Методичних рекомендацій відносяться витрати на управління підприємством:

а) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

в) витрати на утримання основних засобів та необоротних активів адміністративного призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо);

г) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

д) витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

е) витрати на вирішення судових спорів;

є) податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

ж) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

з) інші витрати адміністративного призначення.

Аудитор має з’ясувати:

- дотримання норм на службові відрядження та витрат на утримання управлінського персоналу;

- обґрунтованість визнання витрат на проведені ремонти;

- дотримання норм витрат на комунальні послуги, охорону тощо;

- обґрунтованість розміру винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські з оцінки майна тощо);

- оцінити правильність включення витрат до адміністративних;

- наявність договору на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку;

- правильність відображення в регістрах бухгалтерського обліку адміністративних витрат та віднесення їх в кінці місяця на фінансові результати.

Залежно від використання класу рахунків адміністративні витрати відображують в обліку так (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Відображення в обліку адміністративних витрат

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Підприємства, які не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

1.

Списано матеріальні витрати, що відносяться до адміністративних

92 «Адміністра-тивні витрати»

20 «Виробничі витрати»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2.

Списано витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу (директора, бухгалтера)

92 «Адміністра-тивні витрати»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

3.

Нараховано відрахування на соціальні заходи з фонду оплати праці працівників адміністративно-управлінського персоналу

92 «Адміністративні витрати»

65 «Розрахунки за страхуванням»

4.

Нараховано амортизацію необоротних активів загальногосподарського призначення

92 «Адміністративні витрати»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

5.

Відображено інші адміністративні витрати (наприклад, оплату послуг телефонного зв’язку, поштового зв’язку, оплату юридичних і аудиторських послуг)

92 «Адміністра-тивні витрати»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

Підприємства, які використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

6.

Списано виробничі запаси, малоцінні і швидкозношувані предмети, використані для загальногосподарських потреб, інші матеріальні витрати

80 «Матеріаль-ні витрати»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та шви-дкозношувані предмети»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

92 «Адміністра-тивні витрати»

80 «Матеріальні витрати»

7.

Нараховано заробітну плату працівникам адміністративно-управлінського персоналу

81 «Витри на оплату праці»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

92 «Адміністра-тивні витрати»

81 «Витри на оплату праці»

8.

Нараховано відрахування на соціальні заходи з фонду оплати праці працівників адміністративно-управлінського персоналу

82 «Відрахував-ння на соціаль-ні заходи»

65 «Розрахунки за страхуванням»

92 «Адміністра-тивні витрати»

82 «Відрахування на соціальні заходи»

9.

Нараховано амортизацію необоротних активів

загальногосподарського призначення

83 «Амортиза-ція»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

92 «Адміністра-тивні витрати»

83 «Амортизація»

10.

Відображено інші адміністративні витрати (наприклад, оплату послуг телефонного зв’язку, поштового зв’язку, оплату юридичних і аудиторських послуг)

84 «Інші опера-ційні витрати»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

92 «Адміністра-тивні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

При аудиті адміністративних витрат найчастіше зустрічаються такі помилки, як неправильне віднесення витрат до складу адміністративних витрат та включення адміністративних витрат до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

Також аудиторові потрібно враховувати, що застосування бланків застарілих та довільних форм не допускається. В окремих випадках, при наявності відповідних технічних засобів, можливе створення первинних документів на машинозчитувальних носіях інформації. При цьому обов'язково повинні дотримуватись вимоги положення про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, загальногалузевих керівних вказівок по наданню юридичної сили документам на магнітних, паперових носіях, що створюються засобами обчислювальної техніки, загальногалузевих керівних методичних матеріалів зі створення та ведення автоматизованого бухгалтерського обліку в складі автоматизованих систем управління підприємств та інших нормативних документів.

Проводячи аудит адміністративних витрат, слід розглядати такі документи, як: авансовий звіт, акт виконаних робіт, ВКО, накладна, рахунок, посвідчення про відрядження. РПВ, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, акт відремонтованих об’єктів, виписка банку. Також необхідно знати порядок відображення витрат діяльності в облікових регістрах та фінансовій звітності, зокрема, для адміністративних витрат – це Журнал 5/5А та 070 рядок у Звіті про фінансовий результат.

Отже, до основних завдань внутрішнього аудиту адміністративних витрат підприємств можна віднести:

· формування ефективних інформаційних потоків, що задовольняють потреби керівництва підприємства та його структурних підрозділів у достатній інформації для прийняття необхідних стратегічних та оперативних рішень з питань управління адміністративними витратами;

· отримання необхідних для внутрішньогосподарських потреб управління і складання фінансової та управлінської звітності даних про адміністративні витрати за елементами витрат і за номенклатурними статтями в цілому по підприємству, а також у розрізі місць виникнення та центрів відповідальності за здійснені адміністративні витрати;

· забезпечення адекватного розподілу адміністративних витрат між конкретними видами продукції для потреб управлінського обліку;

· забезпечення достовірного відображення в оперативному, управлінському та фінансовому обліку, а також у внутрішньогосподарській звітності фактичної величини адміністративних витрат як в цілому по підприємству, так і за місцями виникнення та центрами відповідальності;

· формування інформації для вдосконалення процесу планування адміністративних витрат;

· контроль за непродуктивними і нераціональними адміністративними витратами з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів їх зниження.

Для отримання конкретної та точної інформації, що дасть змогу ефективно здійснювати контроль за адміністративними витратами структурних підрозділів підприємства, аудитору доцільно усі виробничо-господарські підрозділи підприємства групувати за центрами виникнення адміністративних витрат і центрами відповідальності за здійснені адміністративні витрати. За таких умов на кожній ланці і на кожному рівні управління можливо забезпечити чітку відповідальність працівників за здійснені витрати і їх раціоналізацію.

3.2 Програма аудиту статутного капіталу

Статутний капітал – це сума, зафіксована в установчих документах, як загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Статутний капітал є одним із предметів аудиту власного капіталу.

Розмір статутного капіталу фіксується в установчих документах і будь-які зміни його розміру повинні відображатися в обліку та звітності тільки після внесення відповідних змін в установчі документи підприємства.

Отже, зясуємо які конкретні завдання потрібно виконати для аудиту власного капіталу (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 Конкретні завдання аудиту статутного капіталу ЗАТ «Рівне-Борошно»

Загальні положення аудиту

Конкретні завдання аудиту

Наявність

Перевірка зафіксованого статутного капіталу у Статуті або інших установчих документах.

Перевірка фактичної наявності здійснення внесків засновників до статутного фонду ЗАТ «Рівне-Борошно».

Відповідність фактичних внесків по датах у розрізі засновників з установленими в документах на заснування підприємства.

Права і зобов’язання

Перевірка створення статутного фонду за допомогою внесків зборів акціонерів.

В разі збільшення або зменшення розміру статутного фонду за рішенням зборів акціонерів, перевірка внесення змін в статут та проведення перереєстрації в органах статистики.

Оцінка

Перевірити:

- чи загальний розмір статутного фонду не менший від суми еквівалентної 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної ЗП, що діє на момент створення товариства;

- поділ статутного фонду здійснений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості;

- чи є в наявності внески акціонерів у вигляді нематеріальних активів.

Факт події

Перевірити вчасність внесків акціонерами до статутного фонду.

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу на підставі аналізу обліку по Кт рахунку 40 та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документі про перереєстрацію статутного капіталу при новому, додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні чи зниженні їх номінальної вартості.

Повнота обліку

Здійснити контроль кореспонденції рахунків стосовно правильності ведення обліку операцій по статутному капіталу, а також методики ведення облікових реєстрів з аналітичного обліку по рахунках 40, 67.

Подання і розкриття інформації у звітності

Перевірка відповідності величини статутного фонду в установчих документах, Головній книзі (рах. 40 «Статутний капітал», рах. 67 «Розрахунки з учасниками»), формі № 1 «Баланс» (рядок № 300) та формі № 4 «Звіт про власний капітал» (стовпчик № 3).

Дана програма аудиту статутного капіталу дасть нам можливість швидко і якісно провести його аудит та вияснити всі недоліки пов’язані з його формуванням.

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності

4.1 Перевірка показників фінансової звітності

Метою проведення аудиту фінансової звітності аудитором є висловлення думки про достовірність цієї звітності та її подання відповідно до встановлених принципів та правил. Фінансова звітність – це відображення керівництвом підприємства фінансового стану і результатів діяльності фірми. Ця звітність містить у собі твердження керівництва, які стосуються активів, зобов’язань, господарських операцій і подій. Мету аудиту деталізують цілі або завдання аудиту, які полягають у одержання аудиторських доказів щодо відповідності звітності встановленим критеріям.

Отже, проведемо формальну, арифметичну перевірки, перевірку за змістом та зустрічну перевірки Балансу (ф. № 1) [див. дод. ], Звіту про фінансовий результат (ф. № 2) [див. дод. ] та Звіту про власний капітал (ф. № 4) [див. дод. ] ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2007 рік.

При проведенні формальної перевірки, було виявлено такі помилки:

- ф. № 1 «Баланс»: не вказана галузь (борошномельна), у стовпчику КОДИ не вказана дата (2008.01.), відсутні підписи керівника і головного бухгалтера;

- ф. № 2 «Звіт про власний капітал»: галузь товариства (борошномельна) вказана в рядку «вид економічної діяльності» замість рядка «галузь», у стовпчику КОДИ не вказана дата (2008.01.), не вказано за який період складена звітність (за січень - грудень), відсутні підписи та їх розшифровка керівника та головного бухгалтера;

- ф. № 4 «Звіт про власний капітал»: у стовпчику КОДИ не вказана дата 2008.01, відсутні підписи керівника та головного бухгалтера;

При проведенні перевірки за змістом Балансу (ф. № 1), Звіту про фінансовий результат (ф. № 2) та Звіту про власний капітал (ф. № 4), ніяких помилок та відхилень виявлено не було.

Отже, провівши формальну перевірку та перевірку за змістом Балансу, Звіту про фінансовий результат Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал, проведемо арифметичну перевірку даних форм звітності (табл. 4.1 – 4.4.):

Таблиця 4.1

Замовник __ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма __АФ «Азалія»_

Період перевірки ________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Робочий документ аудитора з перевірки Форми № 1 Балансу ЗАТ «Рівне-Борошно» за січень - грудень 2007 р .

№ з/п

Показники перевірки

Значення за даними ЗАТ «Рівне-Борошно»

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

Дані аудитора

Відхилення

1.

Залишкова вартість нематеріальних активів

на поч. року

2,9

8,3-5,4

2,9

-

на кінець року

2,4

8,3-5,9

2,4

-

2.

Залишкова вартість основних засобів

на поч. року

9213,5

12891,4-3677,9

9213,5

-

на кінець року

8812,4

13375,9-4563,5

8812,4

-

3.

Усього за розділом І

на поч. року

9844,4

2,9+420,6+9213,5+207,4

9844,4

-

на кінець року

9152,1

2,4+337,3+8812,4

9152,1

-

4.

Чиста реалізаційна вартість

на поч. року

4810,3

4810,3

4810,3

-

на кінець року

6138,9

6138,9

6138,9

-

5.

Усього за розділом ІІ

на поч. року

11682,4

4955,5+462,2+0,2+4810,3+0,7+1007,7+270,0+164,3+11,5

11682,4

-

на кінець року

24707,0

14524,4+1280,3++0,4+6138,9+14,1+1159,1+806,9+782,9

24707,0

-

6.

Баланс активів

на поч. року

21528,4

9844,4+11682,4+1,6

21528,4

-

на кінець року

33861,4

9152,1+24707,0+2,3

33861,4

-

7.

Усього за розділом І

на поч. року

7366,9

7869,0-502,1

7366,9

-

на кінець року

8345,9

7869,0+476,9

8345,9

-

8.

Усього за розділом ІІ

на поч. року

0,0

0,0

0,0

-

на кінець року

0,0

0,0

0,0

-

9.

Усього за розділом ІІІ

на поч. року

0,0

0,0

0,0

-

на кінець року

0,0

0,0

0,0

-

10.

Усього за розділом IV

на поч. року

14161,5

9270,8+2873,9+315,0+158,8+75,4+186,3+1281,3

14161,5

-

на кінець року

25513,8

21050,0+2496,1+111+0,8+

123,3+55,2+142,3+536,1

25513,8

-

11.

Баланс пасив

на поч. року

21528,4

7366,9+14161,5

21528,4

-

на кінець року

33861,4

8345,9+25513,8+1,7

33861,4

-

Таблиця 4.2

Замовник __ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма __АФ «Азалія»_

Період перевірки________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Робочий документ аудитора з перевірки Форми № 2 Звіту про фінансові результати ЗАТ «Рівне-Борошно» за січень - грудень 2007 р.

№ з/п

Показники перевірки

Значення за даними ЗАТ «Рівне-Борошно»

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

Дані аудитора

Відхилення

1.

Податок на додану вартість

за звітний період

5570,0

33419,9/6

5570,0

-

за попередній період

5177,6

31065,7/6

5177,6

-

2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

за звітний період

27849,9

33419,9-5570,0

27849,9

-

за попередній період

25888,1

31065,7-5177,6

25888,1

-

3.

Валовий: прибуток

за звітний період

4580,7

27849,9-23269,2

4580,7

-

за попередній період

3715,5

25888,1-22172,6

3715,5

-

4.

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

за звітний період

1964,5

4580,7+23,6-1736,9-180,3-722,6

1964,5

-

за попередній період

1710,0

3715,5+71,4-1517,7-207,9-351,3

1710,0

-

5.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

за звітний період

1153,5

1964,5-792,8-18,2

1153,5

-

за попередній період

517,1

1710,0-1124,5-68,4

517,1

-

6.

Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток

за звітний період

979,0

1153,5-174,5

979,0

-

за попередній період

390,2

517,1-126,9

390,2

-

7.

Чистий: прибуток

за звітний період

979,0

979,0

979,0

-

за попередній період

390,2

390,2

390,2

-

8.

Елементи операційних витрат: разом

за звітний період

25903,9

18653,7+2647,4+

1446,1+909,5+2247,2

25903,9

-

за попередній період

24837,9

15988,1+2535,9+

1003,4+766,9+4543,6

24837,9

-


Таблиця 4.3

Замовник __ ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма __ АФ «Азалія»_

Період перевірки________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Робочий документ аудитора з перевірки Форми № 4 Звіту про рух грошових коштів ЗАТ «Рівне-Борошно» за січень - грудень 2007 р.

№ з/п

Показники перевірки

Значення за даними ЗАТ «Рівне-Борошно»

Порядок перевірки (алгоритм у цифровому виразі)

Дані аудитора (результат перевірки)

Відхилення

По рядках

1.

Залишок на початок року, разом

7366,9

7869,0 – 502,1

7366,9

-

2.

Скоригований залишок на початок року, разом

7366,9

7869,0-502,1

7366,9

-

3.

Залишок на кінець року, разом

8345,9

7869,0+476,9

8345,9

-

По стовпчиках

4.

Статутний капітал, залишок на кінець року

7869,0

7869,0

7869,0

-

5.

Нерозподілений прибуток, залишок на кінець року

476,9

-502,1+979,0

476,9

-

6.

Разом, залишок на кінець року

8345,9

7366,9+979,0

8345,9

-

В ході арифметичної перевірки ф. № 1 «Балансу», ф. № 2 «Звіт про фінансовий результат» та ф. № 4 «Звіт про власний капітал» ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2007 р., не було виявлено ніяких відхилень. За даними звітностей, всі показники є достовірними і правильно обрахованими.

Провівши арифметичну перевірку, формальну та перевірку за змістом ф. № 1, ф. № 2 та ф. № 4, проведемо зустрічну перевірку даних форм між собою та з Примітками до річної фінансової звітності (ф. № 5) [див. дод. ] (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Замовник__ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма__АФ «Азалія»_

Період перевірки________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Відомість перевірки узгодженості показників фінансової звітності за 2007 р. між собою

№ п/п

Документ, що перевіряється (стаття)

Значення тис. грн.

Документ, що перевіряється (стаття)

Значення тис. грн..

Відхилення тис. грн.

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

На поч. періоду

На кін. періоду

І

Ф. № 1 «Баланс»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Нематеріальні активи: первісна вартість

8,3

8,3

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: первісна (переоцінена) вартість

8,3

8,3

-

-

2.

Нематеріальні активи: накопичена амортизація

5,4

5,9

Нематеріальні активи: залишок на початок (кінець) року: накопичена амортизація

5,4

5,9

-

-

3.

Незавершене будівництво

337,3

Капітальні інвестиції: разом

337,3

-

4.

Основні засоби: первісна вартість

12891,4

13375,9

Основні засоби: залишок на початок року: первісна (переоцінена) вартість

12891,4

13375,9

-

-

5.

Основні засоби: знос

3677,9

4563,5

Основні засоби: залишок на початок року: знос

3677,9

4563,5

-

-

6.

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших

207,4

Фінансові інвестиції: А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі (

рядків 350-370)

207,4

-

7.

Виробничі запаси

14524,4

Запаси (

рядків 800-880)

14524,4

-

8.

Готова продукція

1280,3

Запаси: готова продукція

1280,3

-

9.

Товари

0,4

Запаси: товари

0,4

-

10.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги

6138,9

Дебіторська забо-ргованість: дебіто-рська заборгованість за товари, роботи і послуги

6138,9

-

11.

Інша поточна дебіторська заборгованість

1159,1

Дебіторська заборгованість: інша поточна дебіторська заборгованість

1159,1

-

12.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

806,9

Грошові кошти: разом

806,9

-

ІІ

Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»

Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

1.

Інші операційні доходи

23,6

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

23,6

-

2.

Інші операційні витрати

722,6

Доходи і витрати: інші операційні доходи і витрати

722,6

-

3.

Фінансові витрати

792,8

Доходи і витрати: проценти

792,8

-

4.

Інші витати

18,2

Доходи і витрати: інші доходи і витрати

18,2

-

5.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

174,5

Податок на прибуток: податок на прибуток

174,5

-

ІІІ

Ф. № 4 «Звіт про власний капітал»

Ф. № 1 «Баланс»

1.

Статутний капітал

7869,0

7869,0

Статутний капітал

7869,0

7869,0

-

-

2.

Нерозподілений прибуток

-502,1

476,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-502,1

476,9

-

-

3.

Разом

7366,9

8345,9

Усього за розділом І

7366,9

8345,9

-

-

В ході зустрічної перевірки даних Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» і Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». А також Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» з Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», не було виявлено жодних відхилень.

Отже, провівши, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірки річної фінансової звітності, зокрема. Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал» та Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», можна сказати, що фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2007 р. та його фінансові результати за 2007 рік.

Проте, оскільки в результаті формальної перевірки у всіх звітностях було виявлено відсутність підписів керівника і головного бухгалтера, дана звітність не повністю відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів України та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що дане відхилення пов’язане в зв’язку з автоматизованою обробкою даних, проте надалі рекомендуємо виправити дану помилку та подавати документацію на підписи відповідальним особам.

4.2 Перевірка показників даних аналітичного і синтетичного обліку готової продукції

Готова продукція - це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам, та роботи, які прийняті замовником, показується у складі незавершеного виробництва.

На ЗАТ “Рівне-Борошно” до готової продукції відносяться: борошно вищого ґатунку, борошно другого ґатунку, борошно першого ґатунку.

Отже, проведемо формальну перевірку, арифметичну перевірку, перевірку за змістом та зустрічну перевірку комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007 р. [див. дод. ], зокрема перевіримо такі документи, як: Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2007 р., Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р., Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р., Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р., а також Оборотна відомість по складу за липень 2007 р., Оборотна відомість за липень 2007 р. та розділ Головної книги за липень 2007 р.

При проведенні формальної перевірки, було у майже у всіх документах (зокрема: Рахунок-фактура, Видаткова накладна, Податкова накладна, Банківська виписка) було виявлено помилки, зокрема, на кожному з перелічених документів відсутні підписи посадових осіб та печатки. В оборотно-сальдових відомостях ніяких відхилень виявлено не було.

При проведенні перевірки за змістом даного комплекту облікових документів, ніяких помилок та відхилень виявлено не було.

Отже, провівши формальну перевірку та перевірку за змістом комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолодингу» 21 червня 2007 р., проведемо арифметичну перевірку даних документів (табл. 4.5 – 4.6.):


Таблиця 4.5

Замовник __ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма __АФ «Азалія»_

Період перевірки________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Робочий документ аудитора з арифметичної перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007р.

№ п/п

Показник

Облікові дані

Порядок перевірки

Дані аудитора

Відхилення

І

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2007 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІ

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р.

1.

Борошно вищого ґатунку: Сума

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Борошно першого ґатунку: Сума

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Всього: разом

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Всього: НДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

5.

Всього: всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р.

1.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставками: 20%

1500,00

1,000*1500,00

1500,00

-

2.

Обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставками: 20%

666,67

0,500*1333,33

666,67

-

3.

Усього по розділу І: обсяги поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставками: 20%

2166,67

1500,00+666,67

2166,67

-

4.

Усього по розділах І+ІІ+ІІІ

2166,67

2166,67

2166,67

-

5.

Податок на додану вартість

433,33

2166,67*20%

433,34

-

6.

Загальна сума з ПДВ

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

ІІІ

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р.

1.

Расх. ПДС 20%

433,33

2166,67*20%

433,33

-

2.

Всього

2600,00

2166,67+433,33

2600,00

-

IV

Оборотка по складу за липень 2007 р. по рах. 261

1.

Борошно вищого ґатунку:

На початок: Дебет

220139,58

166,317*1323,61

220138,84

-0,74

Обороти дебету: всього

1147379,91

971,641*1180,87

1147381,7

1,79

Обороти кредит: Сумма

1295758,64

1077,190*1202,91

1295762,62

3,98

На кінець: Дебет

71760,85

60,768*1180,90

71760,93

0,08

2.

Борошно другого ґатунку:

На початок: Дебет

63973,27

59,965*1066,84

63973,06

-0,21

Обороти дебет: всього

7,60

0,008*950,00

7,6

-

Обороти кредит: Сумма

54860,32

51,435*1066,60

54860,57

0,25

На кінець: Дебет

9120,55

8,538*1068,23

9120,55

-

3.

Борошно першого ґатунку:

На початок: Дебет

52600,31

43,340*1213,67

52600,46

0,16

Обороти дебет: всього

342051,52

316,399*1081,08

342052,63

1,11

Обороти кредит: Сумма

324308,15

294,670*1100,58

324307,9

-0,24

На кінець: Дебет

70343,68

65,069*1081,06

70343,5

-0,18

4.

Всього

На початок: Дебет

336713,15

220138,84+63973,06+52600,46

336712,36

-0,79

Обороти дебет: всього

1489439,03

1147381,7+7,6+342052,63

1489441,93

2,9

Обороти кредит: Сумма

1674927,11

1295762,62+54860,57+324307,9

1674931,09

3,98

На кінець: дебет

151225,07

71760,93+9120,55+70343,5

151224,98

-0,09

V

Оборотна ведомость за липень 2007 р. по рах. 261

1.

Обороти за липень в дебет рахунків

1674927,11

1650510,14+24416,97

1674927,11

-

2.

На 01/08/2007 з кредита рахунків

151225,07

1674927,11-336713,15-1489439,03

151225,07

-

VI

Розділ Головної книги за січень – липень 2007 р. по рах. 261

1.

Січень: Сальдо: дебет

563914,41

1037471,84-1216562,38-384823,87

563914,41

-

2.

Лютий: Сальдо: дебет

978394,06

1085720,06-1500199,71-563914,41

978394,06

-

3.

Березень: Сальдо: дебет

1034070,17

1418365,05-1474041,16-978394,06

1034070,17

-

4.

Квітень: Сальдо: дебет

1085707,72

1418886,98-1470524,53-1034070,17

1085707,72

-

5.

Травень: Сальдо: дебет

318259,49

1852775,04-1085326,81-1085707,72

318259,49

-

6.

Червень: Сальдо: дебет

336713,15

1208719,01-1227172,67-318259,49

336713,15

-

7.

Липень: Сальдо: дебет

151225,07

1674927,11-1489439,03-336713,15

151225,07

-

8.

Всього за рік

В кредит рахунку: 23

9463105,40

1216562,38+1500038,82+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463105,40

-

Оборот по дебету

9463266,29

1216562,38+1500199,71+1474041,16+1470524,53+1085326,81+1227172,67+1489439,03

9463266,29

-

Оборот по кредиту

9696865,09

1037471,84+1085720,06+1418365,05+1418886,98+1852775,04+1208719,01+1674927,11

9696865,09

-

Отже, в результаті арифметичної перевірки комплекту документації по продажі готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007р., було виявлено певні відхилення в оборотно-сальдовій відомості по складу за липень 2007 року по 261 рахунку. Проте, дані відхилення не є суттєвими, оскільки облікова інформація не перекручена, а відхилення відбулися в результаті автоматичної обробки даних за допомогою програми «Акцент: 6.0». щодо інших документів, то в них не було виявлено жодних відхилень.

Отже, для детальнішої перевірки комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007р., проведемо її зустрічну перевірку (табл.4.6).

Таблиця 4.6

Замовник __ЗАТ «Рівне-Борошно»_ Аудиторська фірма __АФ «Азалія»_

Період перевірки________________ Аудитор (асистент)_______________

Номер (шифр документа)_________

Відомість перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007р.

Показник, що перевіряється

Значення грн.

Показник

Значення грн.

Відхилення

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2007 р.

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна

1500,00

-

Сума

1500,00

Сума

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна

1333,33

-

Сума

666,67

Сума

666,67

-

Разом

2166,67

Разом

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

ПДВ 20%

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2007 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об’єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об’єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Рахунок-фактура № 456 від 21 червня 2007 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р.

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р.

Борошно вищого ґатунку:

Борошно вищого ґатунку:

Кількість

1,000

Кількість (об’єм, обсяг)

1,000

-

Ціна

1500,00

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1500,00

-

Сума

1500,00

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

1500,00

-

Борошно першого ґатунку:

Борошно першого ґатунку:

Кількість

0,500

Кількість (об’єм, обсяг)

0,500

-

Ціна

1333,33

Ціна поставки одиниці продукції без урахування ПДВ

1333,33

-

Сума

666,67

Обсяг поставки без урахування ПДВ, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20%

666,67

-

Разом

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Видаткова накладна № 3126 від 21 червня 2007 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р.

Разом

2166,67

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

-

ПДВ 20%

433,33

Расх. НДС 20%: сума

433,33

-

Всього

2600,00

Всього

2600,00

-

Податкова накладна № 1391 від 21 червня 2007 р.

Банківська виписка № 997 від 09 липня 2007 р.

Борошно вищого ґатунку: сума

2166,67

Усього по розділу І+II+-IV

2166,67

-

Расх. НДС 20%: сума

433,33

Податок на додану вартість

433,33

-

Всього

2600,00

Загальна сума з ПДВ

2600,00

-

Оборотка по складу за липень 2007 р. по рах. 261

Оборотна ведомость за липень 2007 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

На 01/07/2007: з кредиту рахунків

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

На 01/08/2007: з кредиту рахунків

151225,07

-

Всього: обороти дебету: 23

1489439,03

Рахунок 23

1489439,03

-

Борошно вищого ґатунку рахунок 901+Борошно другого гатунку рахунок 901 + Борошно першого ґатунку рахунок 901

1650510,14

Рахунок 901

1650510,14

-

Борошно вищого гатунку рахунок 947+Борошно дру-гого гатунку рахунок 947 + Борошно першого гатунку рахунок 947

24416,97

Рахунок 947

24416,97

-

Оборотка по складу за липень 2007 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень – липень 2007 р. по рах. 261

Всього: на початок: дебет

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Всього: обороти дебету: всього: 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

Всього: обороти дебету: всього

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Всього: обороти кредиту: сума

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

Всього: на кінець: дебет

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Оборотна ведомость за липень 2007 р. по рах. 261

Розділ Головної книги за січень – липень 2007 р. по рах. 261

На 01/07/2007: з кредиту рахунків

336713,15

Червень: сальдо: дебет

336713,15

-

Оборот за липень: з кредиту рахунків

1489439,03

Липень: оборот по дебету

1289439,03

-

Оборот за липень: в дебет рахунків

1674927,11

Липень: оборот по кредиту

1674927,11

-

На 01/08/2007: з кредиту рахунків

151225,07

Липень: сальдо: дебет

151225,07

-

Рахунок 23

1489439,03

Липень: в кредит рахунку 23

1489439,03

-

В результаті перевірки узгодженості показників комплекту документації по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007р. не було виявлено жодних відхилень за даними перевірки, всі показники є вірними, правильно обрахованими та відображеними.

Отже, в результаті проведення аудиторської перевірки, було виявлено порушення в ході формальної перевірки, оскільки було виявлено відсутність підписів посадових осіб та печаток на первинних документах.

Також, при проведенні арифметичної перевірки, було виявлено порушення в оборотно-сальдовій відомості по складу по рахунку 261 «готова продукція - МЛИН».

Проте, було встановлено, що помилки в результаті формальної перевірки і арифметичної перевірки виникли в результаті автоматизованої обробки даних. Проте, оскільки, первинні документи без підписів та печаток підприємств вважаються невірними, рекомендуємо в подальшому виправити дані помилки та подавати документи відповідним особам для проставлення підписів та печаток.

В результаті зустрічної перевірки та перевірки за змістом, ніяких відхилені в документації виявлено не було.

Висновки

В результаті написання даної курсової роботи, ми встановили, що аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, П(С)БО, або іншим правилам (внутрішнім положенням суб’єкта господарювання) згідно із вимогами. На сьогоднішній день аудит стає невід`ємною часткою фінансового життя країни. Успішна робота сучасного підприємства неможлива без знання його реального виробничого та фінансового стану та конкурентного становища на ринку, на основі чого здійснюється планування подальшої діяльності.

Тому, в курсовій роботі ми розглянули операції щодо вилученого капіталу, готової продукції, адміністративних витрат, статутного капіталу, а також розглянули внутрішній аудит ЗАТ «Рівне-борошно».

Отже:

1. Вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників. При визначенні власного капіталу, сума вилученого капіталу підлягає вирахуванню. Метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

2. Внутрішній аудит – це процес, яки забезпечує відповідність функціонування конкретного об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення мети. Система внутрішнього аудит ЗАТ «Рівне-Борошно» включає в себе такі процедури, як: система внутрішнього контролю (зовнішні фактори (стан економіки країни, нестабільність законодавства, регулювання обліку), внутрішні фактори (нестабільність законодавства, регулювання обліку)), середовище контролю (облікова політика, форми обліку, спосіб обробки облікової інформації), система бухгалтерського обліку (інвентаризація, санкціонування, обмеження доступу до активів, розподіл обов’язків, робочий план рахунків).

3. Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати які спрямовані на обслуговування та управління підприємством. Зокрема: загально-корпоративні витрати, витрати на службове відрядження, на утримання апарату управління, на утримання основних засобів загального призначення, на зв'язок, податки, збори, платежі, плата за розрахунково-касове обслуговування та ін. Мета аудиту адміністративних витрат — підтвердити достовірність формування та правильність відображення в обліку адміністративних витрат.

4. Основними завданнями внутрішнього аудиту адміністративних витрат є: формування ефективних інформаційних потоків; забезпечення адекватного розподілу адміністративних витрат між конкретними видами продукції для потреб управлінського обліку; забезпечення достовірного відображення в оперативному, управлінському та фінансовому обліку, а також у внутрішньогосподарській звітності фактичної величини адміністративних витрат як в цілому по підприємству, так і за місцями виникнення та центрами відповідальності; формування інформації для вдосконалення процесу планування адміністративних витрат; контроль за непродуктивними і нераціональними адміністративними витратами з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів їх зниження.

5. Статутний капітал – це сума, зафіксована в установчих документах, як загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Статутний капітал є одним із предметів аудиту власного капіталу. Розмір статутного капіталу фіксується в установчих документах і будь-які зміни його розміру повинні відображатися в обліку та звітності тільки після внесення відповідних змін в установчі документи підприємства.

6. В результаті арифметичної перевірку, перевірки за змістом та зустрічної перевірки річної фінансової звітності ЗАТ «Рівне-Борошно», зокрема. Ф. № 1 «Баланс», Ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. № 4 «Звіт про власний капітал» та Ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», можна сказати, що фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2007 р. та його фінансові результати за 2007 рік.

Проте, оскільки в результаті формальної перевірки у всіх звітностях було виявлено відсутність підписів керівника і головного бухгалтера, дана звітність не повністю відповідає вимогам діючих нормативно-правових актів України та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Але, також було встановлено, що дане відхилення пов’язане в зв’язку з автоматизованою обробкою даних, та було порекомендовано надалі виправити дану помилку та подавати документацію на підписи відповідальним особам.

7. В результаті формальної перевірку, арифметичної перевірку, перевірки за змістом та зустрічної перевірку комплекту облікових документів по продажу готової продукції ЗАТ «Рівнем-Борошно» ВАТ «Рівнехолоду» 21 червня 2007 р. було виявлено порушення в ході формальної перевірки, оскільки виявлено відсутність підписів посадових осіб та печаток на первинних документах. Також, при проведенні арифметичної перевірки, було виявлено порушення в оборотно-сальдовій відомості по складу по рахунку 261 «готова продукція - МЛИН».

Проте, було встановлено, що помилки в результаті формальної перевірки і арифметичної перевірки виникли в результаті автоматизованої обробки даних. Але, оскільки, первинні документи без підписів та печаток підприємств вважаються невірними, рекомендуємо в подальшому виправити дані помилки та подавати документи відповідним особам для проставлення підписів та печаток.

В результаті зустрічної перевірки та перевірки за змістом даних документів, ніяких відхилені виявлено не було.

Список використаної літератури

1. Закон України № 44 – Про внесення змін до Закону України від 14.09.06 р. № 44 «Про аудиторську діяльність».

2. Закон №996. - Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

3. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». – «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.

4. П(С)БО 2 “Баланс”. - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

5. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

6. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

7. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87

8. П(С)БО 9 "Запаси". - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246.

9. П(С)БО 16 “Витрати”. - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» студентам факультету економіки і підприємництва, Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти НУВГП, навчальним консультаційним центрам НУВГП спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання/Суха О. Р., Рівне: НУВГП, 2007. – 32 с.

11. Суха О. Р., Стрибулевич Т. О. Організація і методика аудиту. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 163 с.

12. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К. : «Каравелла»; Львів: «Новий світ - 2000», 2002. – 504 с.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Бухгалтерский учет и аудит"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.