Ухилення від сплати податків (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ

1. Особливості відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

2. Кримінально-правове регулювання питання ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів у кримінальному праві

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Податкова система – це сукупність установлених у країні податків та механізму їх справляння. Необхідність системності полягає в тому, що всі податки мають бути взаємопов'язані між собою, органічно доповнювати один одного, не вступати в суперечність з системою в цілому та окремими її елементами. Системний підхід означає, що мають реалізуватися обидві функції податків. З фіскальної позиції податкова система повинна забезпечити гарантоване і стабільне надходження доходів у бюджет. З регулюючої позиції – забезпечувати державі можливість впливу на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства.

Проблема ухилення від сплати податків має місце практично в усіх країнах з ринковою системою господарювання. Але структура податків в Україні суттєво відрізняється від структури податкових надходжень у розвинених країнах. Якщо в нашій системі оподаткування найбільшу частку мають ПДВ, акцизний збір, мито, податок на прибуток, то у структурі податкових надходжень західних країн переважає індивідуальній прибутковий податок, податки на заробітну плату (внески на соціальне страхування), податки на споживання, на власність і багатство.

Загальна сума податків в Україні досягає у середньому 85 % від виторгу за реалізацію товарів та послуг.

Податковий тиск змушує підприємця шукати недоліки у податкових законах або використовувати різні схеми фіктивних підприємств для ухилення від сплати податків. Крім того, свідомо занижуються ціни та використовуються фіктивні документи, товарообмінні операції. Все це негативно відображається на продуктивному підприємництві.

1. Особливості відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Юридична відповідальність за ухилення від оподаткування дозволяє найбільш ефективно, з урахуванням економії кримінальних репресій, досягти виконання конституційного обов’язку громадян, по своєчасній і повній сплаті податків, а також профілактики подібних правопорушень у майбутньому.

Юридична відповідальність за ухилення від оподаткування – це застосування до осіб, уповноваженим органом державної податкової служби України (їх посадовою особою) заходів адміністративної, кримінальної та фінансової відповідальності, які мають факти навмисного ухилення, а також приховування ухилення від оподаткування чи приховування об’єкта оподаткування на підставах і у порядку встановлених процесуальними нормами чинного законодавства.

Юридична відповідальність дозволяє використовувати певні "варіації" при притягненні осіб, які вчинили правопорушення у сфері оподаткування, інваріантність вибору мір відповідальності щодо осіб, які вчинили правопорушення у цій сфері, пов’язана з використанням такого явища в інституті відповідальності, як трансформація заходів впливу, які можуть бути застосовані до порушників податкового законодавства;

До санкції фінансово-правових норм, які застосовуються у разі порушення податкового законодавства, належать: стягнення донарахованих сум податків, інших обов'язкових платежів; штрафи; пеня, адміністративні штрафи. Слід чітко зазначити, що в даному разі йдеться саме про перелік санкцій, які визначаються у фінансово-правових нормах (у даному разі податкових), однак зазначені санкції не є в чистому вигляді фінансовими санкціями, особливо щодо адміністративних штрафів [7, с. 54].

Згідно із законодавством України, карна відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів посадовою особою підприємства, закладу, організації незалежно від форм власності настає, якщо ці дії призвели до ненадходжень до бюджету або державних цільових фондів коштів: в значних розмірах (1700 — 4250 грн.); у великих розмірах (4250 — 17 000 грн.); в особливо великих розмірах (більш як 17 000 грн.). Склад злочину "Ухилення від оподаткування" можливий тільки з прямим наміром, тобто коли особа, що його здійснила, усвідомила суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачала їхні соціальне небезпечні наслідки та бажала їх настання. Відповідно до суми ненадходжень до бюджету відповідальність коливається від накладання штрафу до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 5 років. Наприклад, несвоєчасне подання декларації про доходи фізичних осіб або внесення в неї заздалегідь неправильних даних карається накладенням штрафу розміром від шести до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Під значною величиною коштів, що не надійшли до бюджетів або державних цільових фондів розуміється сума податку, збору або іншого обов'язкового платежу, що у 100 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Для посадових осіб (керівник підприємства, його заступник, який здійснює керівництво бухгалтерським обліком і звітністю, головний бухгалтер) кваліфікованими видами злочинності є ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів у таких випадках: здійснене за попередньою домовленістю групи осіб; якщо воно призвело до ненадходжень до бюджетів або державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах; здійснене особою, раніше покараною за ухилення від податків, зборів та інших обов'язкових платежів [6, с. 168].

Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства пов'язана зі стягненням невнесених вчасно податків і неподаткових платежів. Відповідно до законодавчих актів регламентується діяльність органів стягнення, їхні права, порядок стягнення недостачі, повернення та перегляд неправильно сплачених податків і неподаткових платежів.

Наприклад, відповідальність платників податку на прибуток полягає у тому, що, по-перше, платники податку, які не мають відповідної документації, сплачують штраф у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за одноразове порушення. Якщо протягом наступних 12-місячних податкових періодів платник податку припускає друге порушення, він виплачує штраф у сумі 10 неоподаткованих мінімумів, помножених на кількість таких порушень.

Платники податку, які не подали або несвоєчасно подали податкову декларацію про прибуток, розрахунок податку на прибуток, платіжне доручення на перерахування податку до бюджету, сплачують штраф у розмірі 10 % суми нарахованого податку за кожен випадок порушення.

Адміністративним правопорушенням вважається порушення податкового законодавства керівниками та іншими посадовими особами, громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами — платниками податків. Наприклад, адміністративна відповідальність накладається на громадян, винних у несвоєчасному поданні або неподанні декларації про доходи або у внесенні до декларації викривлених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких передбачена обов'язкова форма обліку — у сумі від одного до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян [5, с. 103].

Податки на доходи фізичних осіб вимагають ознайомлення зі змістом таких понять, як сукупний дохід громадянина, максимальна ставка податку, кількість неоподаткованих мінімумів, середньомісячна зарплата. На цій основі доцільно ознайомитися з порядком заповнення декларації про доходи, самостійно зробити перерахунки прибуткового податку з сукупного доходу громадян, використовуючи власні або умовні дані. Нижче наводиться приклад перерахунку прибуткового податку з сукупного доходу громадян. Сукупний річний доход, що підлягає оподаткуванню, складається із сум місячних доходів, визначених у гривнях. Якщо протягом звітного року не змінювався розмір неоподаткованого мінімуму і діяла єдина шкала прогресивного оподаткування, перерахунок здійснюється у такій послідовності: визначаються суми річного сукупного оподаткованого доходу; розраховується середньомісячний дохід шляхом ділення суми річного сукупного оподаткованого доходу на 12; визначається прибутковий податок із середньомісячного оподаткованого доходу на підставі діючої шкали ставок оподаткування. Величина прибуткового податку розраховується множенням значення прибуткового податку за середньомісячним податком на 12 місяців; якщо платник податку має пільги, суми пільг враховуються при остаточному визначенні величини податку на доходи фізичної особи. Наприклад, якщо громадянин працював протягом року і отримав сукупний дохід у сумі 5200 грн., та колись проходив військову службу у складі військ у Республіці Афганістан, йому надається пільга на зменшення сукупного оподаткованого доходу в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів [2, с. 133].

У цьому випадку величина річного сукупного доходу громадянина становитиме5200 грн. - (17 грн. • 14 • 12) = 2344 грн.

Величина середньомісячного доходу, відповідно, становитиме 2344 грн.: 12 = 195,23 грн.

Розмір оподаткованого доходу на підставі діючої шкали ставок оподаткування за середньомісячним оподаткованим доходом становитиме

19,55 + 20 % (195 грн. - 170 грн.) = 24,55 грн. Розмір прибуткового податку, що підлягає сплаті за рік, дорівнює 24 грн. 55 коп. • 12 - 294 грн. 60 коп.

Вивчення всього ланцюжка платежів та зборів свідчить, що врешті-решт реальним платником є не суб'єкти підприємницької діяльності, а кінцевий споживач товарів, продукції, послуг. Це означає, що збільшення ціни товарів під тиском системи оподаткування зумовлює звуження попиту. А останнє негативно відображається на підприємництві: змушує займатися нелегальним бізнесом, користуватися незаконними послугами для розрахунків готівкою, а в кінцевому рахунку — криміналізувати господарську діяльність.