регистрация /  вход

Аналіз діяльності підприємства (стр. 1 из 8)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Факультет заочного навчання

Кафедра обліку і аудиту

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

"Фінансовий менеджмент"

Варіант № 3

Виконала: студентка групи

Залікова книжка №

Перевірив: _______________

Харків 2009


ЗМІСТ

Баланс
Звіт про фінансові результати
1. Аналіз майнового стану підприємства
2. Аналіз фінансової стійкості підприємства
3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
4. Аналіз фінансових результатів
5. Аналіз ділової активності підприємства
6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Література

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса
Баланс
на _____1 січня_______ 2009 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 3400,0 2881,0
первісна вартість 011 3520,0 3039,0
накопичена амортизація 012 120,0 158,0
Незавершене будівництво 020 130,0 29,0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5257,0 6039,0
первісна вартість 031 5487,0 6320,0
знос 032 230,0 281,0
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 331,0 480,0
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 9118,0 9429,0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 5126,0 5574,0
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120 1945,0 1899,0
Готова продукція 130 244,0 314,0
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 0,0 0,0
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0,0 0,0
за виданими авансами 180 22,0 0,0
з нарахованих доходів 190 0,0 0,0
із внутрішніх розрахунків 200 0,0 0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 185,0 189,0
Поточні фінансові інвестиції 220 32,0 15,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 907,0 289,0
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 98,0 33,0
Усього за розділом II 260 8559,0 8313,0
III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 17677,0 17742,0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 5980,0 6013,0
Пайовий капітал 310 892,0 905,0
Додатковий вкладений капітал 320 421,0 604,0
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 1847,0 1917,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 178,0 239,0
Неоплачений капітал 360 () ()
Вилучений капітал 370 () ()
Усього за розділом I 380 9318,0 9678,0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430 0,0 0,0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 682,0 1395,0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 1384,0 2811,0
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 2314,0 345,0
Усього за розділом III 480 4380,0 4551,0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 1274,0 1051,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 2162,0 2212,0
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 543,0 250,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620 3979,0 3513,0
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 17677,0 17742,0

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Звіт про фінансові результати
за 20 р.
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15318,0 20100,0
Податок на додану вартість 015 ( 2553,0 ) ( 3350,0 )
Акцизний збір 020 ( 41,0 ) ( )
025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12724,0 16750,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 7925,4 ) ( 12509,4 )
Валовий:
прибуток 050 4798,6 4240,6
збиток 055 ( ) ( )
Інші операційні доходи 060 980,0 600,0
061
Адміністративні витрати 070 ( 418,6 ) ( 400 )
Витрати на збут 080 ( ) ( )
Інші операційні витрати 090 ( 3296,0 ) ( 3114,3 )
091 ( ) ( )
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 2064,0 1326,3
збиток 105 ( ) ( )
Доход від участі в капіталі 110 310,0 262,6
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 ( 620 ) ( )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 1754,0 1588,9
збиток 175 ( ) ( )
176
177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1515 ) ( 1410,9 )
185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 239,0 178,0
збиток 195 ( ) ( )
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Чистий:
прибуток 220 239,0 178,0
збиток 225 ( ) ( )
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5 139,5 7 468,8
Витрати на оплату праці 240 2 379,4 5 182,5
Відрахування на соціальні заходи 250 892,3 1 943,4
Амортизація 260 89,0 78,3
Інші операційні витрати 270 1 017,4 569,5
Разом 280 9 517,6 15 242,5
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1. Аналіз майнового стану підприємства

Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і зобов'язань). Інформація про наявні у підприємства ресурси та прийняті ним зобов'язання наведена в балансі (форма №1, П(С) БО 2 "Баланс"). Економічні ресурси забезпечуються зобов'язаннями та капіталом власників:

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!