регистрация /  вход

Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг (стр. 1 из 3)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему

"Поняття і характеристика

договору на надання посередницьких послуг"


ЗМІСТ

І. Загальна характеристика договору на надання посередницьких послуг.

1. Загальна методика укладання договору на надання посередницьких послуг.

2. Чотири основні правила укладання договору на надання посередницьких послуг.

3. Структура договору на надання посередницьких послуг:

1) Преамбула;

2) Предмет договору та права та обов′язки сторін;

3) Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг;

4) Інші умови договору на надання посередницьких послуг.

4. Порядок оформлення тексту договору на надання посередницьких послуг.

5. Порядок виконання договору на надання посередницьких послуг.

6. Матеріальна стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.

7. Техніко - юридична стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.

8. Порядок змін і розірвання договору на надання посередницьких послуг:

1) Зміни або доповнення до договору на надання посередницьких послуг;

2) Зміни сторін за договором на надання посередницьких послуг;

3) Порядок розірвання договору на надання посередницьких послуг.

ІІ. Зразок договору на надання посередницьких послуг.

Список використаної літератури.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Реалізація комерційних планів будь-якого підприємства неможлива без складання угод та укладання договорів, тому що договір - це форма, в якій втілюються задуми та розрахунки бізнесменів, їх прагнення отримати прибуток. Займатися підприємництвом і не складати угод, не укладати договорів просто неможливо. Всі ділові взаємовідносини між суб'єктами ринку регламентуються законодавством і тими умовами, які вони передбачили у своїй угоді, і успіх всього комерційного заходу або операції часто залежить від того, як таку угоду складено і оформлено. Це й не дивно, оскільки саме в договорі визначаються права і обов'язки сторін, їх відповідальність, ціна, строки, порядок розрахунків тощо.

Договір - це, в першу чергу, угода сторін, акт, у якому виражена їхня взаємна згода діяти спільно в інтересах взаємної вигоди. Якщо взаємна згода сторін відсутня, то немає і договору. Зокрема, в договорі на надання посередницьких послуг одна із сторін - замовник - доручає іншій стороні - посереднику - виконати ряд дій для того, щоб знайти оптимального покупця, готового придбати продукцію замовника у відповідності до умов останнього, та посприяти замовнику в укладенні договору купівлі - продажу між ним та покупцем.

"Надійним" має бути договір, який, по-перше, укладено в інтересах підприємств, що його укладають; по-друге, він не порушує чинне законодавство; по-третє, інтереси кожної із сторін юридично надійно захищені, а їх обов'язки по договору суворо забезпечені відповідальністю, і, по-четверте, в ньому немає жодного «підводного каменя» або так званих «юридичних мін». Наявність останніх у договорі створює серйозну загрозу всій угоді і може звести нанівець будь-який прекрасний і добре пропрацьований з економічної точки зору комерційний проект.

ЧОТИРИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКЛАДЕННЯ

ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

1. Необхідно чітко уявляти, для чого необхідні послуги посередника, тобто яка саме продукція чи послуги будуть реалізовуватись та по якій ціні.

2. Проект передбачуваного договору на надання посередницьких послуг краще готувати самому, ніж довіряти це контрагенту.

3. Ніколи не підписувати договір, доки його не продивиться і не завізуває юрист. Це одне з найголовніших правил, яким має керуватися кожний підприємець. За своєю значимістю це правило справедливо може бути віднесено до «золотої заповіді бізнесмена». Будь-який договір - це завжди юридичний документ, і гріш йому ціна, якщо його складали некомпетентні особи. Юрист запропонує змінити формулювання, роз'яснить правові наслідки тієї чи іншої умови, порекомендує свій варіант якої-небудь статті, пункту тощо.

4. Не допускати двозначностей і недомовок. Формулюючи умови договору, не допускати розмитості фраз, нечіткості.

СТРУКТУРА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ

ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСНОВНІ УМОВИ

Договір на надання посередницьких послуг складається з чотирьох частин:

1. Преамбула (або вступна частина).

2. Предмет договору. Обов"язки посередника та замовника та порядок їх виконання.

3. Додаткові умови договору.

4. Інші умови договору.

Преамбула договору на надання посередницьких послуг містить наступні основні положення:

1. Назва договору - договір на надання посередницьких послуг.

2. Дата підписання договору на надання посередницьких послуг . З датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та встановлення завершення строку дії, а отже, і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані. Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту підписання його останньою стороною.

3. Місце підписання договору на надання посередницьких послуг (місто або населений пункт). Місце складання договору - це не просто формальність; ця умова має інколи дуже велике юридичне значення. За законодавством місцем складання договору визначаються:

а) правоздатність і дієздатність осіб, які укладають договір;

б) форма договору;

в) зобов'язання, що виникають з договору (хоча в цьому випадку сторони в договорі можуть передбачити інше положення).

4. Повна фірмова назва контрагентів, під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.

5. Назва сторіни за договором на надання посередницьких послуг - замовник та посередник. Це необхідно для того, щоб у тексті договору кожен раз не повторювати повністю фірмову назву сторони.

6. Докладна назва посади, прізвища, імена, по-батькові особи, що підписує договір, а також назва документу, з якого випливають її повноваження на підписання договору на надання посередницьких послуг .

Предмет договору на надання посередницьких послуг. Права та обов'язки сторін. Ця частина договору на надання посередницьких послуг містить суттєві умови :

1. Обов'язки та права замовника за договором.

2. Обов'язки та права посередника за договором.

3. Строк виконання своїх зобов'язань сторонами.

4. Місце виконання зобов'язань кожної із сторін.

5. Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін

Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг. Даний розділ будь-якого договору включає у себе такі умови, які в принципі не обов'язково передбачати в договорі на надання посередницьких послуг, проте Їх наявність суттєво впливає на права та обов'язки сторін, а також на порядок їх виконання.

1. Термін договору на надання посередницьких послуг .

2. Відповідальність сторін. При складанні договору на надання посередницьких послуг можна запропонувати наступну методику визначення відповідальності: проти кожного обов'язку контрагента має бути передбачена певна відповідальність, в основному, звичайно, штрафна неустойка.

3. Способи забезпечення зобов'язань. Українське законодавство знає чотири основні способи забезпечення зобов'язань, а саме: неустойка, застава, порука (гарантія), завдаток.

4. Підстави дострокового розірвання договору на надання посередницьких послуг в односторонньому порядку і порядок дій сторін при односторонньому розірванні договору.

5. Порядок розв'язання спорів між сторонами по договору.

Інші умови договору.

1. Чим ще, окрім договору, регулюються відносини сторін? Природньо, що сторони визначають в договорі свої конкретні зобов'язання і немає смислу переписувати до того ж норми законодавства, якими регулюються всі відносини сторін по договору. Тому можливе наступне формулювання: «У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством».

2.Умови про узгодження зв'язку між сторонами. У даному пункті для кожної сторони зазначаються:

а) особи, повноважні надавати інформацію і вирішувати питання, що належать до виконання договору. Це може формулюватися двома способами: з персональним визначенням повноважень особи (осіб) або із зазначенням посад;

б) способи зв'язку. Це може бути телефон, факс, телекс, телеіраф, телетайп із зазначенням їх номерів та інших даних.

3. Переддоговірна робота, та її результати після підписання договору.

4. Реквізити сторін. У цьому пункті для кожної сторони зазначаються:

а) поштові реквізити;

б) місцезнаходження (адреса підприємства);

в) банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО, дані розрахунково-касозого центру, кореспондентський рахунок банку),

г) відвантажувальні реквізити (для залізничних відправлень, для контейнерів, для дрібних відправлень). Крім того, сторони повинні прийняти на себе зобов'язання негайно повідомляти одна одну у випадку змін своїх реквізитів.

5. Кількість примірників договору. Звичайно цей пункт містить наступне формулювання: «Дану угоду складено в оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін».

6. Порядок виправлень за текстом договору.

7. Підписи представників сторін. Кожний договір, оскільки в ньому виражено волю певної особи, має бути підписаний цією особою або її повноважним представником власноручно.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

У відповідності з чинним законодавством, договір на надання посередницьких послуг вважається укладеним тоді, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх існуючих його умов. Момент укладення договору визначається моментом надання угоді встановленої форми. Договір укладається кількома способами, основні з яких представлені й проаналізовані нижче. Проте, у будь-якому випадку конкретний вибір способу укладення договору на надання посередницьких послуг віддано на розсуд сторін і залежить від особливостей та специфіки конкретного договору.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!