регистрация /  вход

Управління банківськими ризиками (стр. 5 из 6)

В (ххх): здатність страхових компаній, яким привласнений рейтинг цього рівня, виконувати зобов'язання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування, є уразливою. Такі страхові компанії в значній мірі піддані впливові негативних факторів.

CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx): здатність страхових компаній, яким привласнений рейтинг цього рівня, виконувати зобов'язання перед власниками полісів і виплачувати страхові відшкодування, є значно уразливою. Дана страхова компанія може знаходитися під спостереженням страхових регулювальних органів і вже не робити всі платежі вчасно.

Рейтинги можуть бути доповнені знайомий "+" або "–" для позначення відносного положення в рамках основних рейтингових категорій. Дані значки не додаються до рейтингів категорії "AAA".

Національні рейтинги індивідуальні для кожної країни, у якій вони привласнюються. Причому ступінь ризику, позначений однієї і тією же буквою в різних країнах, буде розрізнятися.

2. В табл.4.1 наведені дані з сайту www.cbonds.ru історії та опису рейтингу України та 3 провідних українських банків (Приватбанк, Укрсиббанк та Укрсоцбанк) [27].

Як показує аналіз рейтингів 3-х ведучих рейтингових агенцій світу, рейтинг України на сучасному етапі (лруге півріччя 2008 року) оцінюється як: ВВ- ( за рейтингом агентств FitchRatingsnfStandard&Poor’s); B1 – ( за рейтингом агенства Moody’s).

Рівень цих рейтингових оцінок відповідає (BB-): поза небезпекою в короткостроковій перспективі, однак більш висока чутливість до впливу несприятливих змін у комерційних, фінансових і економічних умовах.

Прогноз агенцій змінився з негативного у 2007 році до стабільного у 2008 році.


Таблиця 4.1


Як показує аналіз рейтингів 3-х ведучих рейтингових агенцій світу, рейтинг 3 найбільших банків України (Приватбанк, Укрсиббанк, Укрсоцбанк) на сучасному етапі (лруге півріччя 2008 року) оцінюється як:

ВВ- ( за рейтингом агентств Fitch Ratings nf Standard&Poor’s);

Bа2 – ( за рейтингом агенства Moody’s).

Рівень цих рейтингових оцінок відповідає (BB-): поза небезпекою в короткостроковій перспективі, однак більш висока чутливість до впливу несприятливих змін у комерційних, фінансових і економічних умовах.

Прогноз агенцій з 2005 -2006 року для перерахованих банків України залишився стабільним, рейтингові оцінки піднялися на 1 – 2 позиції у 2008 році.

Враховуючи стабільність оцінок для 3-х банків ведучими рейтинговими агенціями світу, банки можуть розраховувати на залучення коштів іноземних інвесторів за рахунок розміщення середньо- та довгострокових валютних облігацій за рівнем європейських ставок (до 8 -9% річних), що дозволить суттєво знизити процентний ризик для короткострокової депозитної бази банків України.


Завдання № 5

Нижче наведені ринкові ставки по депозитах для клієнтів банку (середньозважені).

Рішення

1. Для запобігання процентного ризику, визначення оптимальної процентної політики в подальшому та аналізу фактично існуючої ситуації банками розробляються "Методики внутрішньосистемного управління ризиком відсоткових ставок", які основані на аналізі процентних ставок по залучених і наданих у кредит коштах, їх співвідношення, а також вплив різних факторів на динаміку процентної ставки [13].

Процентний ризик полягає в перевищенні ставки процента по залучених банком коштах відносно процентної ставки за користування кредитом банку, тобто зона ризику з’являється там, де процент по залучених коштах більше або дорівнює проценту по наданих кредитах [5].

Для визначення ризиків відсоткових ставок та управління ними Банк має інформаційні системи управління, які складаються із звітів:

- відповідність обсягів активно-пасивних операцій по кожній існуючій відсотковій ставці;

- середня вартість зобов’язань та в розрізі кожної її складової;

- середня доходність активних операцій в розрізі кожної її складової;

- крива дохідності кредитного портфелю.

Процесу управління процентним ризиком допомагає Методика розрахунку кумулятивного гепу з метою контролю за ризиком ліквідності та встановлення ліміту індексу процентного ризику, на підставі якої визначається рівень узгодженості між чутливими до змін процентних ставок активами та зобов’язаннями.

На рис.5.1 наведена крива депозитної витратності (з боку банку) та депозитної доходності (з боку інвесторів депозитів) на інтервалі залучення коштів 1 -12 місяців згідно вихідних даних завдання.

Як показує аналіз наведених графіків:

- на всьому часовому інтервалі залучення коштів 1-12 місяців депозитні ставки по депозитам у національній валюті вище депозитних ставок по депозитам в іноземній валюті в середньому на 4%, що відповідає різниці облікових ставок національних банків – 10% в Національному банку України по національній валюті та 4,5-5% в Федеральній резервній системі США по долару США. Облікова ставка в світі використовується як оцінка зниження вартості грошей у часі, яка застосовується в якості ціни продажу грошей за умови збереження рівня їх купівельної спроможності [11];

- відсоткова ставка по депозитах зростає при зростанні терміну залучення депозитів за рахунок зниження для банків ризику втрат при терміновому залученні необхідних депозитних коштів і , відповідно, привабливості для банків "довгострокової" депозитної бази та можливості йти на додаткові витрати по залученню довгострокових депозитів за рахунок зниження ризикового резервування короткострокової депозитної бази;

- в той же час, крива депозитної доходності має нелінійний характер зростання, який враховує появу ризиків зниження на довгостроковому інтервалі ставок по активних доходних операціях, що може знизити прибутковість банку при наявності "твердих" ставок на довгострокові депозити;


Рис.5.1. – Криві доходності депозитів


- окрім цього на короткострокових інтервалах (1 місяць) ставки залучення депозитних коштів юридичних осіб є вищими, ніж ставки залучення короткострокових депозитів фізичних осіб, оскільки для обслуговування юридичних осіб відносні витрати на обслуговування їх депозитів на відносно великі суми тимчасово вільних коштів значно нижчі, ніж витрати на обслуговування короткострокових депозитів фізичних осіб на малі суми депозитів.

Форма кривої депозитної доходності у комерційному банку залежить від двох основних факторів:

- від структури часового розподілу кредитів в кредитному портфелі (тобто нерівномірності на часових інтервалах необхідних обсягів депозитів для обслуговування кредитних заявок);

- від конкуренції комерційних банків на ринку депозитів, яка веде до вирівнювання конкурентних ставок в середньому на банківському ринку України, але є, одночасно, фактором зниження доходності банків, оскільки часові інтервали кредитних портфелів у банків суттєво різняться.

Список використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III// Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997-V- Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України "Ліга-закон", 2007

2. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними ЗаконамиУкраїни станом на 1 грудня 2005 року N 3163-IV- Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України "Ліга-закон", 2007

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 19 лютого 2007 року N 52)

4. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104- Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України "Ліга-закон", 2007

5.Про методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 N 361- Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України "Ліга-закон", 2007

6. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків //Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 ( Із змінами і доповненнями, внесенимипостановами Правління Національного банку України станом від 6 липня 2007 року N 248) - Комп’ю-терна законодавчо-довідкова система законодавства України "Ліга-закон", 2007

7. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій.- Киїів, КНТЕУ, 2007. – 123 с.

8. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.; Яценюк А.П.; Коваленко В.В.; Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 c.

9. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования - М.:Издательская группа "БДЦ-ПРЕСС", 2003г. , 256 стр.

10. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия/ И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. - 776 с.

11. Ван Хорн, Джеймс. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ./ Дж.К. Ван Хорн, Дж.М. Вахович. - 12-е изд.. - М.: Вильямс, 2006. - 1225 с

12. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2001. – 313 с.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.