регистрация /  вход

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства (стр. 4 из 8)

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

2. Облік оренди транспортних засобів

3. Облік бланків транспортної документації

4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

1. Облік надходження транспортних засобів на АТП

Основні засоби можуть надходити на автотранспортні підприємства в порядку капітальних інвестицій, внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу, шляхом придбання основних засобів у постачальників і капітального будівництва, в результаті безоплатного отримання від інших підприємств. Крім того, підприємство може отримати в тимчасове користування основні засоби іншого підприємства в порядку оренди на певний строк за договором.

Придбання автомобіля у юридичної особи на території України

Усі платежі, що стягує ДАІ при оформленні права власності, відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля.

Якщо витрати по доставці автомобіля не включаються до його ціни, а доставка здійснюється самовивезенням, то на збільшення вартості відносяться всі витрати, понесені при доставці: використані паливно-мастильні матеріали, заробітна плата водіїв та відрахування на соціальні заходи тощо.

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації ( таблиця 1).

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку придбання

автомобіля в юридичної особи

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Відображено вартість придбаного автомобіля без ПДВ 152 631
2 Сума ПДВ 641 631
3 Введено в експлуатацію автомобіль 105 152

Облік внесення автомобіля до статутного капіталу

Оціночна вартість майна, що вноситься до статутного капіталу, погоджується із засновниками підприємства. Якщо відсутні документи, які підтверджують вартість цього майна, вартість визначається засновниками, про що складається Протокол зборів засновників. Якщо засновники не можуть дійти спільної думки з оцінки майна, то проводиться експертна оцінка.

При отриманні автомобіля в результаті внеску до статутного капіталу податкові зобов'язання не виникають. Отримувач основних засобів за умовою їх використання у виробничій діяльності може нараховувати на них амортизацію (таблиця 2).

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку внесення автомобіля до статутного капіталу

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 Відображено заборгованість засновників по внескам до статутного капіталу 46 40
2 Внесено новий автомобіль до статутного капіталу 105 46

Облік безоплатного отримання автомобіля

Безоплатна передача автомобільних засобів від підприємства фізичній особі здійснюється на підставі договору даріння, який укладається в письмовій формі.

Автомобіль, отриманий безоплатно, обліковується за вартістю, яка вказана в документах на передачу; тобто первісна вартість безоплатно отриманих, основних, засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб, відображається на субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи”.

У випадку безоплатного отримання підприємством необоротних активів дохід визначається виходячи з суми амортизації таких активів одночасно з її відображенням на субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” (таблиця 3).

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку безоплатного отримання автомобіля, який був в експлуатації

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Відображено плату за державну реєстрацію та інші витрати, пов'язані з оприбуткуванням автомобіля

152

685

2 Внесено плату за державну реєстрацію та понесено інші витрати, пов’язані з придбанням автомобіля

685

311

3 Оприбутковано автомобіль за вартістю, зазначеною в документах на передачу або в оціночному акті

105

424

4 Відображено суму зносу 105 131
5 Віднесено на збільшення вартості об’єкту витрати, пов’язані з його оприбуткуванням

105

152

2. Облік оренди транспортних засобів

Орендні операції проводяться на підставі договору оренди, укладання якого можливе лише із власником автомобіля або з особою, яка має належним чином оформлену та нотаріально завірену довіреність.

Технічний стан автомобіля відображається в акті технічного огляду, копія якого є невід’ємною частиною договору. До договору також додається акт приймання-передачі транспортного засобу.

Оскільки в договорі оренди зазначається вартість орендованого автомобіля, то для її визначення необхідно провести експертну оцінку.

Прийняті в оперативну оренду транспортні засоби обліковуються у орендаря за інвентарними номерами орендодавця і відображаються в бухгалтерському обліку наступними проводками (таблиця 4).

Таблиця 4.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого

автомобіля (операційна оренда)

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Прийнято автомобіль в оперативну оренду 01 -
2 Нарахована орендна плата 92 685
3 Відображено ПДВ 641 685
4 Перераховано орендну плату 685 311

Автомобіль, переданий у фінансову оренду, включається до складу основних засобів орендаря і відображається у нього наступними записами (таблиця 5 ).

Таблиця 5.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку орендованого автомобіля (фінансова оренда)

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Отримано у фінансову оренду автомобіль за оцінкою, погодженою з орендодавцем

105

531

2 Відображено поточну заборгованість за об'єкт оренди

531

611

3 Сплачено орендну плату 377 311
4 Зменшено поточну заборгованість за фінансовою орендою

611

377

5 Нараховано амортизацію 91 131

При викупі орендарем транспортного засобу, як об’єкта фінансової оренди, після закінчення її терміну оренди, орендодавець на підставі документів на оплату кредитує рахунок 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” в кореспонденції з рахунком 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” на залишкову вартість об’єкта оренди.

3. Облік бланків транспортної документації

Бланки первинної транспортної документації обліковуються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю їх придбання по дебету рахунку 20 “Виробничі запаси” субрахунок 209 “Інші матеріали".

В бухгалтерському обліку оприбуткування і списання бланків транспортної документації відображаються наступним чином (таблиця 6).

Таблиця 6.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування та списання бланків транспортної документації

п/п

Зміст господарської операції
Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Оприбутковані комплекти товарно-транспортних накладних 209 631
2 Оприбутковано бланки подорожніх листів 209 631
3 Відображено суму ПДВ 641 631
4 Списано в кінці періоду: - комплекти товарно-транспортних накладних - подорожні листи

91, 92

209

91, 92 209

Бланки, що є документами суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку” за ціною не менше 0,1 мінімальної заробітної плати.

4. Облік витрат діяльності автотранспортних підприємств

Основними завданнями обліку витрат на АТП є : своєчасність, повне і правильне визначення витрат на перевезення за статтями витрат і елементами витрат, при порівнянні їх з плановими в перерахунку на фактичний обсяг перевезень, розрахунок собівартості виконаних робіт і послуг за їх окремими видами та в цілому на підприємстві; виявлення внутрішніх резервів зниження собівартості перевезень; точне відображення всіх невиробничих витрат і втрат з метою їх ліквідації в подальшому.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.