регистрация /  вход

Вивчення системи роботи вчителя (стр. 1 из 4)

Реферат з педагогіки

Вивчення системи роботи вчителя

Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів.

Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере­вірку діяльності вчителя. Оскіль­ки це велика за обсягом і значен­ням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учи­телів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учи­телів.

Водночас за наслідками ви­вчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному на­вчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі ви­кладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ мож­на узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою чи напрямом.

Без вивчення СРВ немож­ливо:

. об'єктивно оцінити педаго­гічну діяльність учителя;

. у разі потреби допомогти вдосконалити систему його ро­боти;

. провести атестацію вчителя;

. вивчити перспективний пе­дагогічний досвід учителя.

Результати вивчення СРВ уза­гальнюють у доповідній записці на ім'я директора школи, в наказі або заслуховують на засіданні педра­ди, методичного об'єднання. Кра­щий досвід, виявлений під час вивчення СРВ, рекламують у ме­тодичному бюлетені.

Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або дирек­тор) вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчи­тель, усі інші нормативні та роз­порядчі документи, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складає план та визна­чає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педа­гогічній проблемі, над якою пра­цює школа); формує групу педа­гогів, яких залучає до вивчення СРВ (керівник методичного об'єд­нання, керівник школи ППД або творчої групи, до складу яких вхо­дить і даний вчитель, методично грамотні вчителі, які ефективно працюють).

Методи вивчення СРВ: спо­стереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу; ви­вчення навчальної документації, проведення контрольних зрізів знань учнів, бесіди з учителем і його колегами; анкетування батьків та учнів.

Під час вивчення СРВ:

1. Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Кожен урок учителя не потребує грунтов­ного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проана­лізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати мож­ливість побачити діяльність учите­ля в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчи­тель.

Доцільно також відвідати уро­ки (епізодично) в паралельному класі для порівняння психолого­педагогічних підходів учителя до класів із різним рівнем успіш­ності; в старших та молодших кла­сах - для виявлення вміння вчи­теля враховувати вікові особли­вості учнів під час вибору тих чи інших методів і форм роботи на уроці. Всього відвідують до 40 уроків, позакласних заходів з на­вчального предмета, виховних заходів у класі, де вчитель є клас­ним керівником, масові заходи з батьками.

2. Вивчають класні журнали, зошити та щоденники учнів з ме­тою перевірки виконання вчите­лем навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.

Аналізуючи письмові роботи, необхідно встановити систему цих робіт, звернувши увагу при цьому на такі питання:

- Чи достатню кількість пись­мових робіт загалом проводить учитель і, зокрема, чи достатня кількість контрольних робіт?

- Чи достатньо приділено ува­ги письмовим роботам навчаль­ного характеру?

- Яке місце серед письмових робіт, які проводить учитель, зай­мають роботи творчого характе­ру?

- Наскільки тексти письмових контрольних робіт відповідають вимогам навчальних програм відповідного класу?

- Чи виконують учні роботу над помилками?

Особисті навчальні докумен­ти та матеріали вчителя: поурочні плани, календарний план, матері­али з самоосвіти, дидактичний матеріал.

Кілька порад до вивчення до­кументації:

. зіставляючи записи в класно­му журналі з навчальною програ­мою, календарним планом та по­урочними планами, можна вияви­ти стан виконання вчителем на­вчальних програм;

. на підставі вивчення записів у класному журналі можна отри­мати дані про систему контролю за знаннями учнів. Для цього слід звернути увагу на: кількість учнів, знання яких оцінені протягом уро­ку, періодичність перевірки знань учнів, наявність тематичного об­ліку знань, контроль учителя за успішністю слабовстигаючих учнів, обгрунтованість оцінок за чверть, наявність необхідної кількості кон­трольних, лабораторних, практич­них робіт.

Аналізуючи поурочні плани. необхідно звернyти увагу на такі питання:

. наскільки правильно вчитель визначає мету уроку (навчальну, розвивальну, виховну);

. чи правильно визначає об­сяг навчального матеріалу;

. чи доцільно підібрано мето­ди і прийоми роботи на уроці нарізних його етапах;

. чи є система видів само­стійної роботи на уроці;

. чи враховано диференційо­ваний підхід до знань учнів на уроці;

. чи доцільно застосовано на­очність на уроці;

. чи відповідає зміст та обсяг домашнього завдання нормам.

Аналізувати потрібно одночас­но поурочні плани певної теми програми. Проводять контрольні зрізи знань учнів. По суті, якість навчальних досягнень учнів є ви­рішальним показником для оцін­ки роботи вчителя.

Якщо вчитель забезпечує грунтовні й усвідомлені знання учнів, уміння їх використовувати в нестандартних умовах, працюва­ти самостійно, то якими б недо­сконалими не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно.

Проводять також бесіди з учи­телем, його колегами, керівника­ми методичного об'єднання або творчої групи, іншими членами адміністрації. Під час бесіди з учи­телем, систему роботи якого вив­чають, потрібно звернути увагу на такі питання:

. як працює над підвищенням своєї фахової й методичної ква­ліфікації;

. наскільки обізнаний із загаль­ною культурою;

. бачення самим учителем си­стеми в своїй роботі;

. чи може вчитель самості0нОдати оцінку своїй роботі.

у бесідах важливо виявити вміння вчителя критично аналізу­вати й оцінювати свою діяльність, помічати в ній позитивні й нега­тивні сторони. Якщо людина може об'єктивно оцінювати свої про­фесійні якості та вміння, то шлях до самовдосконалення відкрити й для неї (табл. 1, 2).

Таблиця 1

Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя

№ п/н Зміст роботи Форми і методи вивчення Кількість годин Дата Клас Хто вивчає
1 Аналіз об'єктивних даних про вчителя Робота з документами ЗДНВР
2 Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета Бесіда, аналіз ЗДНВР
3 Відвідування та аналіз системи уроків (назва тем, які передбачено вивчати) Спостереження та аналіз ЗДНВР
4 Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій (назва тем, класи) Спостереження, аналіз Керівники методичних об'єднань
5 Проведення контрольних зрізів знань (назва розділу чи теми навчальної програми, класи) Тecтyвання, усне опитування ЗДНВР, Керівники методичних об'єднань
6 Перелік тем бесід з учителем (питання самоосвіти, самоаналізу й аналізу відвіданих занять, стану виховної роботи в класі, в якому вчитель - класний керівник) Бесіда ЗДНВР
7 Відвідування позакласних заходів з навчального предмета (назва заходу, тема) Спостереження, аналіз Керівники методичних об'єднань
8 Відвідування заходів з виховної ро6оти (назва заходу, тема) Спостереження, аналіз ЗДНВР
9 Відвідування заходів, спрямованих на роботу з батьками Спостереження, аналіз директор
10 Перевірка навчальної документації (перелік назв документів) Бесіда, аналіз, узагальнення Директор, ЗДНВР
11 Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивчення системи роботи вчителя Доповідна записка, проект наказу чи рішення педагогічної ради ЗДНВР

Таблиця 2

План і методи вивчення системи уроків учителя

Зміст перевірки

Методи і форми перевірки

1

Ознайомлення із загальною підготовкою вчителя: науковою,

психолого-педагогічною, знання програми та пояснювальної

записки, спеціальної літератури з досліджуваної теми

Бесіда з учителем

2

Підготовка вчителя до вивчення теми. Лабораторія вчителя, елементи наукової організації праці. Якість календарно-тематичного та поурочного планування

Ознайомлення з планами

3

Відвідування всіх уроків з досліджуваної теми. Спостереження в ході уроків таких моментів:
3.1 Психологічний режим. Мобілізаційний початок уроку. Емоційний настрій учнів і його підтримка протягом усього уроку. Система стимулювання вчителем пізнавальної активності учнів, Їхньої навчальної праці й старанності. Намагання вчителя допомогти учням; підтримання інтересу до навчальної праці, до уроку. Виховання на уроці. Культура спілкування. Стиль і тон під час спілкування з учнями. Контакт із класом. Запобігання втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя та учнів

Спостереження на уроках, бесіди з учнями

3.2

Зміст навчання на уроках. Відповідність змісту навчання вимогам програми (повнота); науковість, систематичність та послідовність матеріалу; його доступність. Встановлення міжпредметних зв'язків.

Зв' язок навчання з сучасністю, з життям; використання краєзнавчого матеріалу

Спостереження на уроках, бесіди з учнями

3.3

Методи і прийоми роботи вчителя та учнів на уроці.

Методи вивчення нового матеріалу; методи закріплення вироблених умінь і навичок; методи і прийоми перевірки та оцінки знань учнів; використання на уроках методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів (проблемне

навчання, пошуково-дослідницький метод тощо); керівництво на уроці розумовою діяльністю учнів, навчання Їх на високому рівні складності; місце й питома вага самостійних і творчих робіт учнів на уроках; якість їх

використання; елементи наукової організації праці вчителя та учнів на уроці

Спостереження, аналіз планів проведення уроків, вивчення системи письмових робіт учнів
3.4 Обладнання уроків. Ефективність використання наочності, ТЗН; їхній характер (ілюстративний, пошуково- пізнавальний) Спостереження уроків, інформація лаборанта
3.5 Система домашніх завдань. Характер завдань. Диференційований підхід до визначення завдань. Зв'язок із життям, працею, краєзнавством.

Запобігання перевантаженню учнів домашньою роботою

Спостереження, аналіз класного журналу й зошитів учнів; бесіда з учнями
3.6

Система перевірки та оцінювання знань учнів. Методи перевірки

домашньої роботи

Спостереження, бесіда з учителем
3.7

Озброєння учнів навичками самоосвіти. Самостійне набуття знань на

уроці; робота з книгою, підручниками, посібниками. Складання плану тез;

конспектування; підготовка рефератів, доповідей, рецензій

Ознайомлення з розробками, пам`ятками для учнів; бесіди з учнями
3.8

Використання різних типів уроків у системі вивчення теми.

Різноманітність структури уроків, Їх чітка організація. Запобігання

шаблону в композиції та структурі уроків, у виборі типів уроку

Спостереження, бесіда з учителем; детальне ознайомлення з тематичним планом
3.9 Реалізація на уроках дидактичних принципів навчання Цілеспрямоване спостереження
3.10 Виконання єдиних вимог, встановлених у школі Спостереження, аналіз журналу; зауваження чергових у школі
3.11 Санітарно-гігієнічний режим на уроці Аналіз санітарного журналу; бесіда зі шкільним лікарем, черговим класом
3.12

Дотримаиня вчителем технологічних вимог ведення уроку.

Організація робочого місця вчителя та учнів. Чітка організація діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку й на уроці загалом. Завершеність усіх навчальних операцій. Поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи учнів на уроці. Диференційований підбір завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів для кожногo етапу уроку. Встановлення зворотних зв'язків у ході уроку. Неперервний коmpоль і самоконтpоль, залучення учнів до взаємоконтpолю. Оптимальний для кожногo учня темп і ритм роботи на уроці. Економія часу

Спостереження
4 Якість уроків, їхня результативність: педaгoгічний задум уроку та йогo реалізація. Ступінь оволодіння учнями знаннями, вміннями й навичками; їхні глибина і міцність. Обсяг і якість засвоєного, зробленого (написаногo або розв'язаного), просування учня в розумовому розвитку, вихованні. Система письмових робіт учнів та якість їх виконання

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем

5

Організація вчителем позакласногo читання з предмета, що рекомендує вчитель; контроль та оцінка даної роботи

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем

Здійснення управлінської діяльності