регистрация /  вход

Модель покрокового навчання писемного мовлення за психолінгвістичною моделлю висловлювання (стр. 1 из 7)

Розділ ІІ. Методика формування навичок та вмінь писемного мовлення із застосуванням психолінгвістичної моделі висловлювання

§ 2. Модель покрокового навчання писемного мовлення за психолінгвістичною моделлю висловлювання

Створення методики покрокового навчання писемного мовлення

передбачає, в першу чергу, характеристику запропонованих кроків, операцій, які вони містять, та обгрунтування їхньої послідовно­сті. Крім того, серед завдань, вирішення яких вимагає дана система, виділяють наступні: І/ виявлення особливостей покрокової методики навчання кожної КМФ; 2/ створення си­стеми пам'яток, що містять правила, характеристики явищ, впра­ви, призначені для оволодіння ними, приклади та iн.

При формуванні методичної системи покрокового навчання ПМ та його композиційно-мовленнєвих форм ми свідомо випускаємо з уваги жанри та функціональні стилі. Це пов"язано, з одного бо­ку, з універсальним застосуванням елементів КМФ у різних жанрах письмової комунікації, а з іншого, з тим що метою застосування даної си­стеми є формування у студентів вищої мовної школи комунікативної компетенції з загаль­ної специфіки організації та використання вказаних форм.

Отже, нашим першочерговим завданням є виявлення специфіки кроків писемного мовлення, співвіднесення їх змісту з відповідними мовленнівими діями психолінгвістичної моделі висловлювання та порівняння з аналогічними кроками, що виявлені у методичній літературi /якщо такі аналоги існують/. Ми дотримуємось традиційно ві­домих етапів ПМ, серед яких: етапи підготовки до ПМ, письма та редагування. Грунтуючись на вказаних етапах, ми розробили покрокову систему, окремі кроки якої є складовими цих етапів, зумовлюються характером та послідовністю мовленнєвих операцій психолінгвістичної моделі висловлювання, і тому є необхідними та достатніми для ефективного навчання ПМ студен­тів ІІІ курсу вищої мовної школи. При цьому студенти ознайомлюються з цими етапами у вигляді загального визначення, а потім і з кроками, що їх складають, наочно, у вигляді таблиці 1 (Етапи та кроки писемного мовлення) .

Таблиця 1

Stages and steps of writing process

STAGES

STEPS

I Prewriting /Writing task/ 1. Defining a purpose you want to realize in writing and an object you are going to write about. 2. Making a decision about an appropriate speech type or their combination to embody the purpose and the object best. 3. Defining the peculiar features of the speech type or their combination chosen (text structure, content of the text parts, etc). 4. Generating ideas to form the text with the help of special techniques, chosen according to the main speech type. 5. Developing and connecting ideas according to the speech type or their combination chosen.
II Writing 1. Writing the first draft. 2. Its development, or writing more drafts, and at last writing the final version.
III Revising 1. Revising the writing purpose and the object. 2. Revising the content, coherence, etc. 3. Proofreading for errors.

Розглянемо докладніше загальний перелік кроків, про які вже йшлося у попередньому параграфі. Серед них варто виділити такі:

І/ З'ясування мети, предмета висловлювання та уточнення адресата мовлення (Defining a purpose you want to realize in writing and an object you are going to write about).

Сутність цього кроку полягає у формуванні у студентів навичок з"ясування комунікативних цілей та предмету мовлення, які найадекватніше відповідають поставленому завданню та мовленнєвій ситуації. Відповідно, цей крок є передумовою виявлення ними взаємозв‘язку мети і предмета з конкретною формою ПМ або певною ком­бінацією таких форм. Наслідками вибору певної КМФ писемного мов­лення є можливість ефективного визначення на подальших кроках навчання логіко-композиційної структури майбутнього твору, особливостей його плану­вання, синтаксису, відбору лексики, характеру необхідної додат­кової інформації тощо. Ця думка, як вже зазначалось у попередньому розділі, підтверджується і рядом методистів. Т.Т.Ямчинська, наприклад, зазначає, що семантична та структурна організація тексту підпорядковується реалізаціі його прагматичних цілей, що i зумовлюе домінування його прагматич­них аспектів. Інакше кажучи, уся мовленнєва діяльність мовця спрямована на реалізацію його прагматичних цілей, висунутих на ЇЇ початку /Ямчинська 1997, 144; Шуверова 1990, 5/.

В свою чергу, уточнення адресату мовлення крім мотивуючої функції, яку виконує i процес визначення мети, здійснює певний вплив на вибір стилю, адекватного до створеної мовленнєвоі си­туації, характер лексики тощо. На нашу думку, адресат мовлення повинен подаватись студентам як складова навчального завдання.

Як вже було зазначено, у ряді робіт методистами пропонується впроваджувати цей крок після здійснення студентом ряду інших операцій. Проте, ініціальна позиція кроку з"ясування мети та адресату мов­лення, відповідаючи структурі психолінгвістичної моделі висловлювання, значно підвищує ефективність його застосування та інтен­сифікує навчальний процес. Це пов"язано з тим, що у такій по­зиції даний крок сприяє організації усієї подальшої роботи, відкриває мовцеві її тактику, специфіку та перспективу.

Взаємозалежність між метою, предметом та КМФ писемного мовлення у нашій системі ілюструється уривками текстів, що належать до статичного та динамічного опису, повідомлення, та доказу і умовиводу. Крім того, студентам подаються пари комунікативних цілей та предметів, які відповідають поданим уривкам текстів, і які необхідно зіставити з останніми. Наприклад:

I. Read and listen to five text extracts. Each of them belongs to a definite speech type and can be characterized by a special writer’s purpose and an object which is concerned. Pay your attention to such aspects as: what the writer wants to say, what object he is writing about.

1.Star gazing on a winter night is not necessarily a romantic pastime. Even when your boy-friend is the instructor, learning constellations for your astronomy midterm, it is not necessarily a heart-warming experience. All you can think about is your cold feet, your cold hands, your cold nose. All you want to do is to get someplace warm, and to get there as quickly as possible.

(Melinda G. Kramer)

2.»Apple Cake».

The apples are peeled and chopped and mixed with raisins, sultanas, milk, and sugar. Flour and butter (softened) are mixed together in another bowl. The fruit mixture and the egg are admitted to the flour and butter mixture and mixed carefully. The mixture obtained is put into a buttered 20-centimetre square cake tin. A little white sugar is put on the top. The cake is cooked in the oven at 170 C for 1 hour 45 minutes.

(John & Liz Soars)

3.One night during my junior year of high school I put away my homework, turned out the light, and slipped into bed. But I did not go to sleep. I began to think about Anna. The clock ticked. Sleep would not come. Anna. Anna. She simply would not leave my thoughts. Finally I got up of bed, turned on the light, sat down at the desk and wrote her a letter. She never received it. That was the night Anna died.

(Van Varner)

4.Mark & Spencer, Britain’s favourite store.

There is no special secret about M&S store. It bases its business on three principles: good value, good quality, and good service. Also, it changes with the times - once it was all jumpers and knickers. Now it’s food, furniture, flowers as well. Top fashion designers advise on styles of clothes.

But perhaps the most important key to its success is its happy, well-trained staff. Conditions of work are excellent. There are company doctors, dentists, hairdressers, and even chiropodists to look after the stuff, and all the stuff can have lunch for under 40p. That is why it became so successful.

(John & Liz Soars)

5.France has a population of 38.8 million. It is usual in Europe because it has more single young men than single young women. It has about 20% unemployment but the tourist industry brings high seasonal employment. The people often borrow to buy houses. Many, however, have second holiday homes. Most people cook with gas, not electricity. They like low alcohol drinks.

(John & Liz Soars)

2.Read the pairs of the writer’s purposes and objects given below. Match them with the text extracts by putting the text extract numbers into the boxes opposite to them.

Writer’s Purpose (P) and Object(O).

a .P.: to describe some peculiar features about life in France. O.: France.

b. P.: to describe the stages of preparing a cake. O.: a process of cooking.

c. P.: to make conclusions about trade at M&S. O.: M&S’s business .

d .P.: to retell about past events. O.: strange events which happened to the author in the past.

e .P.: to prove that sitting in the winter night out-of-doors is not at all romantic. O.: a winter night.

3.Read the speech-type-list given below and try to guess what their difference is. Try to decide to which speech types the text extracts above belong. Explain your choice.

Speech Types.

Subject description (SD).

Process description (PD).

Narration (N).

Reasoning-argumentation (RA).

Reasoning-deduction (RD).

Після первинного з‘ясування студентами взаємозалежності мети, предмета та КМФ писемного мовлення на конкретних прикладах відбувається узагальнення таких знань за допомогою, наприклад, наступного завдання.

4.Read the items given below. They all disclose the essential difference between the speech types. Look through the text extracts above once more and decide what this difference is.

1. Writer’s purpose:

* to describe object(s)

* to describe process(es);

* to retell about some order of events in the past;

* to prove that something is true/ false;

* to solve a problem by making conclusions.

2. The object which is concerned:

* subject(s);

* process(es);

* past events;

* question(s)/ problem(s).

3. Text peculiarities:

* arguments;

* order of events;

* process stages;

* conclusions;

* descriptive words.

3.Try to characterize the speech types due to the items above.

Виконання студентами цих завдань дозволяє перейти до наступного кроку навчальної моделі.

2. Вибір КМФ, адекватної до комунікативного наміру та предмета мовлення (Making a decision about an appropriate speech type or their combination to embody the purpose and the object best).

З‘ясування взаємозалежності мети, предмета мовлення та КМФ, що їм відповідає, раціонально, на нашу думку, здійснювати за допомогою розробленої нами таблиці 2 (Взаємозалежність мети, предмета ПМ та комунікативно-мовленнєвих форм).

Таблиця 2

Purpose, Object and Speech Type

Purpose to give a complete and appropriate information about: to retell about some events which happened in the past to solve a problem by means of:
Object subject/ subjects process/ processes proving/ disproving theses working out a new idea/ making conclusions
subject/ subjects (a human being, an animal, a landscape, a room or house,etc). subject description speech type SD
actions as stages of a process (e.g.: recommendations on how to make sth) process description speech type PD
events that happened in the past one after another narration speech type N
problem/ problems which should be solved by proving/ disproving ideas, theses reasoning-argumentation speech type RA
problem/ problems which should be solved by working out a new idea/ ideas reasoning- deduction speech type RD

Ознайомлення студентів з цією таблицею можна супроводжувати, наприклад таким завданням:

4.Review the Table 2 which shows the interdependence between the speech type, writer’s purpose and object which is concerned (what purposes and objects are typical for different speech types). Read and listen to two more text extracts and define according to the Table 2 their purposes, objects and speech types.