КНИГИ        регистрация / вход

ЗНО химия 2009 с ответами

СОДЕРЖАНИЕ: Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року № і зміст завдання Правильна відповідь 1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

A

2. Визначте формулу складної речовини.

A Al

Б N2

В O3

Г SO3

Г

3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...

A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2 - + H2 O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2 - + H2 O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2 O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2 - + H2 O

В

4. Ізотопи - це ...

A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів

A

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

Б

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...

A 15 і 16

Б 7 і 15

В 8 і 16

Г 15 і 33

A

7. Сполука з йонним зв’язком ...

A H2

Б HF

В NaF

Г H2 O

В

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це ...

A Ba(OH)2

Б CH3 OH

В Mn(OH)2

Г Zn(OH)2

Г

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

A N2 O + H2

Б SO2 + H2 O →

В SiO2 + H2 O →

Г ZnO2 + H2 O →

Б

10. Формула несолетвірного оксиду ...

A CO

Б CO2

В SiO2

Г PbO2

A

11. Формула кислої солі ...

A NaHCO3

Б NaOCH3

В NaO(O)C-H

Г NaO(O)CCH3

A

12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить ...

A 1

Б 2

В 3

Г 4

Б

13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

A HE, E2 O7 , HEO4

Б H3 E, E2 O5 , H3 EO4

В H2 E, EO3 , H2 EO4

Г H4 E, EO2 , H2 EO3

В

14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом?

A у першій

Б у другій

В у першій і другій спалахне одночасно

Г не спалахне в жодній

Б

15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 - розбавлена сульфатна кислота
2 - барій нітрат
3 - купрум(ІІ) сульфат
4 - натрій нітрат
5 - аргентум(І) нітрат
6 - магній хлорид

A 1, 2, 4

Б 2, 3, 4

В 1, 4, 6

Г 1, 3, 5

Г

16. Електронна формула катіону Феруму(3+):

A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Б 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s1
В 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0
Г 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0

Г

17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках.

A - 4 і +4

Б - 3 і +5

В - 2 і +6

Г - 1 і +7

A

18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

A окиснювальні
Б відновні
В окиснювальні та відновні
Г окиснювальних та відновних властивостей не виявляє

Б

19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

В

20. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень CO → X → Na2 CO3 .

A NaHCO3

Б H2 CO3

В CO2

Г NaOH

В

21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні ...

A розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б нерозчинні у воді живого організму
В не розчиняються в жирах та у воді
Г нерозчинні в полярних розчинниках

A

22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого ...

A С6 Н6

Б С6 Н10

В С6 Н12

Г С6 Н14

В

23. Структурна формула ізомеру н-гексану ...

Б

24. Назва сполуки (див. рис.), що відповідає міжнародній номенклатурі...

A 2,5-диметилгексен-2
Б 2,5-диметилгексен-3
В 2,5-диметилгексен-4
Г 2,5-диметилгексен-5

A

25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

A дихлорметан

Б тетрахлорметан

В трихлорметан

Г хлорметан

Б

26. Формула багатоатомного спирту ...

Б

27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?

A аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б водний розчин брому
В водний розчин натрій карбонату
Г суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот

A

28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

A метанол

Б глицерол (гліцерин)

В етанова кислота

Г етанол

Г

29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них ...

A карбонових кислот

Б альдегідів

В спиртів

Г естерів

Г

30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

A гліцерол (гліцерин)

Б глюкоза

В сахароза

Г фруктоза

Б

31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою ...

A 2-метилпропанол-2

Б пропаналь

В пропанова кислота

Г фенол

A

32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків ...

A рибози

Б лактози

В альфа-глюкози

Г бета- глюкози

В

33. Формула ароматичного аміну ...

A CH3 –NH2

Б СН3 –CH2 –CH2 –NH2

В CH3 –NH–СН3

Г C6 H5 –NH2

Г

34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.

A бутиламін

Б метиламін

В пропиламін

Г етиламін

Б

35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення:

A синє

Б зелене

В жовте

Г фіолетове

В

36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що утворюються під час електролітичної дисоціації.

1 Кисла сіль

A → Ca2+ + OH- + Cl-

2 Кислота

Б → 2H+ + SeO4 2-

3 Основа

В → K+ + H+ + HPO4 2-

4 Основна сіль

Г → Sr2+ + 2OH-

Д → 3K+ + PO4 3-

1-В, 2-Б, 3-Г, 4-A

37. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою речовини.

1 Кислота

A Ca(OH)2

2 Оксид

Б CaSO4

3 Основа

В H2 SO4

4 Сіль

Г SO2 Cl2

Д SO3

1-В, 2-Д, 3-A, 4-Б

38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки.

1 Доломіт

A CaCO3

2 Гіпс

Б CaCO3 ?MgCO3

3 Кальцит

В CaF2

4 Фосфорит

Г Ca3 (PO4 )2

Д CaSO4 ?2H2 O

1-Б, 2-Д, 3-A, 4-Г

39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання.

1 бензен

A виробництво пластмас

2 гліцерол (гліцерин)

Б консервант у харчовій промисловості

3 метан

В пальне в побуті та промисловості

4 фенол

Г парфумерія і фармація

Д розчинник

1-Д, 2-Г, 3-В, 4-A

40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки.

1

A Альдегіди

2

Б Карбонові кислоти

3

В Білки

4

Г Естери

Д Спирти

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-A

41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів:

A CuO + NH3 → N2 + Cu + H2 O
Б NO2 + H2 O + O2 → HNO3
В H2 S + O2 → SO2 + H2 O
Г NH3 + O2 → N2 + H2 O

В, Б, A, Г

42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям:

A CO

Б CO2

В NO

Г NO2

A, В, Б, Г

43. Розчин аргентум нітрату ("Адського каменю") (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого "Адського каменю". Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.

A K2 CO3

Б AgNO3

В Ag2 СO3

Г Ag

Б, A, В, Г

44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

A HSO4 -

Б H2 О

В H2 SO4

Г SO4 2-

Б, Г, A, В

45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

A алюміній

Б кальцій

В натрій

Г силіцій

В, Б, A, Г

46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид → кислота → сіль → основний оксид.

A CuO

Б Cu(NO3 )2

В HNO3

Г NO2

Г, В, Б, A

47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe2 O3 → Fe3+

A нагрівання

Б хлор

В хлоридна кислота

Г натрій гідроксид

Б, Г, A, В

48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри:

A HNO3

Б NH3

В NO

Г NO2

Б, В, Г, A

49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу:

A ацетилен

Б бензен

В фенол

Г хлоробензен

A, Б, Г, В

50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти:

A хлоретанова кислота

Б етаналь

В етанова кислота

Г етанол

Г, Б, В, A

51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль.

128

52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть суму індексів.

4

53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу.

278

54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

200

55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л (н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної реакції за схемою: FeCl3 + H2 S → FeCl2 + S + HCl

64

56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

10

57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

112

58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.) гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату.

96

59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію ? 47,83%; Сульфуру ? 17,39%; Оксигену ? 34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів.

6

60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули.

9

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Предложения интернет-магазинов

Химия. ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Универсальный задачник

Автор(ы): Доронькин Владимир Николаевич   Издательство: Легион, 2015 г.  Серия: Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ

Цена: 141 руб.   Купить

Для успешного овладения всем спектром предметных умений, успешного прохождения любой формы аттестации по химии (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ или контрольная работа) необходимо, кроме уверенного знания теории, умение решать разнообразные задачи. Пособие предназначено для отработки и совершенствования навыков решения химических задач и призвано помочь систематизировать материал, ликвидировать возможные пробелы, обеспечить результативный тренинг в 9-11-х классах. Книга включает четыре главы: стандартные (формальные) вычисления; теоретический расчёт по химическим уравнениям; комплексные задачи; задачи на вывод формул веществ. Всего в пособии более 300 задач с ответами и решениями и более 60 разобранных примеров. Пособие включает задачи самого широкого спектра и различных уровней сложности, что позволит школьникам качественно подготовиться к любой форме аттестации и быть готовыми к любым изменениям в формах экзаменов. Издание адресовано, прежде всего, обучающимся 9-11 классов для самостоятельной работы и занятий с педагогом, для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, учителям для организации процесса обучения, тренинга, проведения контрольных и проверочных работ, методистам, а также родителям, которые хотят помочь своему ребёнку хорошо подготовиться к экзаменам. Книга логически дополняет учебно-методические комплексы "Химия. Подготовка к ЕГЭ" и "Химия. Подготовка к ОГЭ". Учебные пособия издательства "Легион" Допущены к использованию в образовательном процессе приказом Минобрнауки России № 729 от 14.12.2009. 2-е издание, исправленное.


Химия. 9 кл. Тетрадь для оценки качества знаний к уч. О.С. Габриеляна "Химия. 9 кл". Вертикаль. ФГОС

Автор(ы): Габриелян Олег Сергеевич, Купцова Анна Викторовна   Издательство: Дрофа, 2017 г.  Серия: Химия

Цена: 156 руб.   Купить

Тетрадь является частью учебного комплекса по химии, основа которого учебник О. С. Габриеляна "Химия. 9 класс", переработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Учебное пособие включает 32 проверочные работы, в том числе для подготовки к ГИА, и может быть использовано как на уроках, так и в процессе самоподготовки. 5-е издание, стереотипное.


Химия. 8 кл. Тетрадь для оценки качества знаний к уч. О.С. Габриеляна "Химия. 8 кл." Вертикаль. ФГОС

Автор(ы): Габриелян Олег Сергеевич, Купцова Анна Викторовна   Издательство: Дрофа, 2016 г.  Серия: Химия

Цена: 156 руб.   Купить

Тетрадь является частью учебного комплекса по химии, основа которого учебник О.С.Габриеляна "Химия. 8 класс", переработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Учебное пособие включает 33 проверочные работы по соответствующим разделам учебника и может быть использовано как на уроках, так и в процессе самоподготовки. 4-е издание, стереотипное.


Химия в таблицах. 10-11 классы. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций

Автор(ы): Чередник Елена Алексеевна, Зыкова Елена Викторовна   Издательство: Вентана-Граф, 2013 г.  Серия: Химия. Дополнительная литература

Цена: 438 руб.   Купить

Пособие включает обобщенный материал школьного курса химии в виде коротких статей и справочных таблиц. Для проверки степени усвоения материала предлагаются варианты тестовых заданий для самостоятельного выполнения. Варианты включают задания различной степени сложности - от стандартных вопросов школьной программы до задач для абитуриентов. К каждому заданию даются ключи с ответами. Данное пособие предназначено старшеклассникам как для углубленного изучения химии в 10-11 классах общеобразовательных учреждений, так и для подготовки абитуриентов к поступлению в вуз. Преподаватели могут использовать пособие для подготовки к занятиям и непосредственно на уроках для закрепления и проверки знания теоретического материала.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Все материалы в разделе "ЗНО"