регистрация /  вход

Застосування технологій навчання на уроках фізики (стр. 6 из 10)

- нагороди - всій команді;

- індивідуальний підхід;

- рівні можливості - працюють і тут.

Група отримує нагороди залежно від досягнень кожного учня. На думку розробників даного методу, велика увага повинна бути приділена вчителем питанню комплектації груп (з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей кожного члена) і розробці завдань для кожної конкретної групи. Усередині групи учні самостійно визначають ролі кожного члена групи для[26]:

- виконання загального завдання (у кожного таким чином своя частина, своє підзавдання);

- відстежування;

- моніторингу;

- активності кожного члена групи в рішенні загальної задачі;

- культури спілкування усередині групи.

Таким чином, із самого початку група має як би подвійне завдання: з одного боку, академічне - досягнення якоїсь пізнавальної, творчої мети, а з іншою, соціальне або скоріше, соціально-психологічне - здійснення в ході виконання завдання певної культури спілкування. І те, і інше однакове значуще. Вчитель також обов'язково відстежує не тільки успішність виконання академічного завдання групами учнів, але і спосіб їх спілкування між собою, спосіб надання необхідної допомоги один одному.

Дуже ефективно перевіряти домашнє завдання в групах. Адже склад груп може мінятися від уроку до уроку, а може залишатися постійним на період роботи над темою, а то і довше, якщо вчитель бачить, що учні працюють разом злагоджено, зацікавлено і головне, ефективно. Учням пропонується по вертушці або іншим чином перевірити правильність виконаних удома вправ, рішення задач, т.д. Причому важливо, щоб кожен учень аргументував своє рішення. Якщо виявляється у когось помилка, її можна виправити, але тільки після того, як учень зрозуміє причину допущеної помилки. Помилка виправляється, а учень пише в зошиті пояснення, чому допущено виправлення. Тоді учні можуть скласти разом свої зошити (3-4), підписавши все виконання домашнього завдання. Це означає, що всі згодні з таким рішенням. Ось тепер буде цілком справедливо, якщо вчитель при перевірці зошитів (одній з трьох) або при усному фронтальному опиті оцінить всю групу цілком. Аналогічну роботу можна провести і при проміжному тестуванні. Спочатку дати можливість учням ще раз перевірити свої знання, а потім, "розсипавши" поодинці, дати кожному свій варіант тесту. Результати можна зараховувати всій групі (по середньому балу) або кожному учневі, по вибору викладача.

Іноді метод навчання в співробітництві використовується і для ознайомлення з новим матеріалом, тобто вчитель надає учням можливість самостійно розібратися з новим матеріалом, привчаючи їх до складної і копіткої роботи з інформацією, до аналітичної роботи.

3. Застосування технологій навчання на уроках фізики

3.1 Методи навчання з використанням «Портфеля учня»

У процесі навчання фізиці за технологією «Портфель учня» тісно взаємодіють дві лінії: наочний зміст і методи отримання знань і обробки інформації.

При роботі за технологією «Портфель учня» вчитель, плануючи процес навчання, повинен не тільки визначити послідовність фізичного матеріалу, не тільки час, що відводиться на вивчення теми, але і, в обов'язковому порядку, якому методу роботи з джерелами інформації і якому способу самоконтролю він навчатиме на кожному уроці[8].

Ця логіка взаємодії двох ліній визначає не тільки особливості планування, але і організацію самого навчального процесу. Плануючи і реалізовуючи методичну лінію, вчитель створює простір для самостійної роботи учня

Як варіант такого підходу складено планування теми «Вступ».

Може здатися, що витрати часу на вивчення теми «Вступ» невиправдано високі. Але відповідно до поставлених цілей в даному варіанті планування акцент зроблений на освоєнні методів навчальної роботи і тимчасові витрати цілком виправдані.

Предметний зміст Методичний зміст
Що таке «Портфель учня», як з ним працювати, вимоги до організації. Анкетування.
Предмет фізичної науки. Принципи обробки навчального тексту.
Науковий метод пізнання. Фізика як наука. Як працювати на навчальній лекції.
Сучасні уявлення про матерію Вироблення навичок конспектування лекції
Симетрія і фізичні закони. Вироблення навичок конспектування лекції
Тестова перевірка засвоєння теми «Введення» Тест як засіб самоконтролю і самооцінки. Принципи створення тестів.
Повторення Що таке рефлексія. Бесіда про самооцінку і самоаналіз. Анкетування.

Взаємозв'язок різних методів навчання один з одним не такий жорсткий, як у разі наочного змісту. Тому послідовність освоєння методів, матеріал, на якому ці методи відпрацьовуються, форми роботи - все це предмет творчості вчителя.

Але основа, база творчості, майстерності і мистецтва вчителя - це, звичайно, урок.

Урок

Вчитель, який хоче навчити школяра рефлексії, сам повинен володіти навиками самоспостереження, самооцінки, повинен уміти бачити свій урок як би з боку, мати оцінні шкали, повинен володіти методами самоосвіти. Відповідно до цілей і пріоритетів змінилися і критерії оцінки уроку при спостереженні.

Для досягнення однієї з найважливіших цілей - вміння працювати з різними джерелами інформації, вчителеві необхідно використовувати все різноманіття типів уроків, що розрізняються формою надання інформації.

Це можуть бути і урок - лекція, і урок - робота з текстом, і урок -диспут, семінар, відеоурок, урок - гра, мультимедіа-урок і ін.

Як приклад можна привести урок, спеціально позбавлений «архітектурних надмірностей», щоб була ясна логіка його побудови.

План уроку «Фізика як наука (науковий метод пізнання)»

(як працювати на лекції)

Мета уроку:

1. Познайомити учнів з деякими правилами ефективної роботи на лекції. Розпочати практичне вироблення відповідних умінь.

2. Познайомити учнів з логікою наукового мислення. Показати особливості фізики, як науки.

3. Розвивати навики рефлексії. Стимулювати самостійність і критичність мислення.

Хід уроку.

Етап Зміст Примітки

Мотиваційний етап 8хв.

Бесіда з класом. - Чи пам'ятає хто-небудь з вас афоризм, в якому говориться, що краще навчити людину ловити рибу, ніж весь час годувати його? - Як Ви самі вважаєте, що краще для Вас і чому? - Ви прийшли в школу і на цей урок зокрема вчитися. Як Ви розумієте цей афоризм стосовно Вашого навчання? - Якщо урок проходити у формі лекції, то, що Ви можете зробити, щоб краще засвоїти матеріал, запропонований Вам вчителем? (Після кожного питання вчитель вислуховує охочих висловитися) На цьому етапі вирішуються завдання первинної мотивації учнів, включення їх в проблему. Тут же актуалізується їх первинний досвід запису лекцій, який надалі замінюватиметься, розширюватиметься, удосконалюватиметься.

Організаційний момент 7хв.

Робота з пам'яткою. - Мені дуже хотілося б навчити Вас ловити рибу. Я підготував для Вас пам'ятку «Як працювати на лекції». Прочитайте її і скажіть, що нового для себе Ви в ній виявили? - Що в ній Вам здається корисним і цікавим? Що б Ви хотіли підкреслити в цій пам'ятці? - Може виникли якісь нові думки з приводу запису лекцій? - Я зараз прочитаю вам коротку лекцію, а Ви постарайтеся так «розставити сіті», щоб вся потрібна інформація залишилася у ваших конспектах. Працюючи з пам'яткою, відбувається подальший настрій на роботу, формується готовність зробити конспект інакше, ніж зазвичай. Швидше за все успіхів на початку буде не багато, але головне, що буде діяльність, рефлексія, аналіз

Вивчення фізичного матеріалу 20 хв.

Тема - «Фізика як наука. Науковий метод пізнання». План лекції: 1. Пізнати мир - означає створити його образ. 2. Інтуїтивний, емоційний, релігійний шляхи пізнання світу. 3. Чотири етапи, що відрізняють науковий метод пізнання світу. 4. Формулювання проблеми. «Мислення починається із здивування». 5. Висунення гіпотези. 6. Перевірка гіпотези (спостереження, експеримент). 7. Створення або уточнення теорії. Що таке теорія. Моделювання у фізиці. 8. Застосування наукового методу в повсякденній практиці. Лекцію не можна перетворювати на диктування. На уроці повинне активно працювати мислення. Для ілюстрації етапів наукового методу пізнання слід використовувати знайомий учням фізичний матеріал.

Рефлексія. Обмін досвідом 7хв.

Бесіда вчителя з класом. - Які основні думки Ви записали і як Ви це зробили? - Як цю ж думку можна зафіксувати інакше, швидше і наочніше (схеми, малюнки, піктограми). - Якщо наступний урок проходитиме у формі лекції, то що Ви зробите інакше, ніж сьогодні? В ході цієї бесіди з'ясовується, чи досягнуте учнями розуміння суті наукового методу пізнання і створюються умови для початку заміни нераціональних способів конспектування.

Д/з 3хв.

Удома приведіть в порядок записи, зроблені сьогодні. Потім прочитайте і законспектуйте відповідні параграфи. Порівняєте логіку викладу в підручнику з логікою сьогоднішньої лекції. Який виклад для Вас кращий і чому? Завдання не на відтворення матеріалу, а на його обробку.

Окрім спостережень учителя про ефективність уроків може свідчити спеціально організований зворотний зв'язок.

Організація зворотного зв'язку

Роль зворотного зв'язку для вчителя завжди виконували контрольні роботи. У технології «Портфель учня» контрольні роботи також використовуються як зворотний зв'язок для учня (принаймні, ця їх функція помітно посилена).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.


Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 100 рублей на первый заказ!