Задачі та основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах (стр. 1 из 2)

Міністерство освіти і науки України

Криворізький економічний інститут Державного вищого

навчального закладу «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

Облік в банках

Кривий Ріг

2011


Варіант 2

Завдання 1

Банк залучає депозит у фізичної особи обсягом 17000 грн. на 6 місяців за річною ставкою 34% з виплатою в разі погашення процентів, які нараховуються щомісяця. При визначенні кількості днів дії депозиту розрахунок виконують за методом «30/360».

Роз'вязання

Отже, сума процентів за 6 місяців становитиме:

=5780*0,5=2890 грн.

Сума депозиту в момент його погашення (вкл. проценти) становитиме 19890 грн. Коли застосовується номінальна ставка і щомісяця нараховуються проценти, витрати банку щомісяця дорівнюють:

грн.

Таблиця 1. Процентні витрати за депозитною операцією

Період (місяць) Метод рівних частин
Сума витрат за нарахованими процентами, грн. Сума зобов`язань банку, грн. Ставка витрат до сумарних зобов`язань, %
1-й 481,7 17000 2,75
2-й 481,7 17481,7 2,68
3-й 481,7 17963,4 2,6
4-й 481,7 18445,1 2,5
5-й 481,7 18926,8 2,4
6-й 481,7 19408,5 2,4
Період (місяць) Актуарний метод
Сума витрат за процентами, грн. Сума зобов`язань банку, грн. Ставка витрат до зобов'язань, %
1-й 425 17000 2.5
2-й 435.6 17425 2.5
3-й 446.5 17860.6 2.5
4-й 457.7 18307.1 2.5
5-й 469.12 18764.8 2.5
6-й 480.8 19233.9 2.5

Сума витрат за % обчислюється за формулою:

, де

S – нарощена сума депозиту наприкінці попереднього періоду (номінал депозиту та проценти);

і – річна фактична процентна ставка;

n – кількість періодів за депозитом, за яким нараховані проценти.

Нехай банк залучає депозит фізичної особи обсягом 17000 грн. на 6 місяців за ставкою 34 % річних з капіталізацією процентів щоквартально. Нарахування процентів проводиться в останній день місяця. Кількість днів у розрахунку береться за методом «30/360». Розрахувати річну процентну ставку.

Таблиця 2. Розрахунок процентних витрат у разі капіталізації процентів

Період Номінал депозиту, грн. Процентна ставка Метод підрахункуднів Сума процентнихвиплат, грн.
1-й 17000 34 30/360 481,7
2-й 17000 34 30/360 481,7
3-й 17000 34 30/360 481,7
4-й 18445,1 34 30/360 481,7
5-й 18445,1 34 30/360 481,7
6-й 18445,1 34 30/360 481,7

Сума процентних дорівнює


грн.

Отже, сума депозиту під час погашення (разом із нарахованими процентами) становлять: 17000+3012,9=20012,9 грн.

Фактична процентна ставка

річних

Як бачимо, фактична процентна ставка вища за ту, яку визначено угодою.

За формулою

проведемо розрахунок актуарним методом за кожний місяць чинної депозитної угоди.

Таблиця 3 Витрати банку за нарахованими процентами при використанні актуарного методу, грн.

Період (місяць) Нарощена сума депозиту Витрати за процентами Усього
1-й 17000 469.2 17469,2 17951
2-й 17469.2 482.15 17951.35
3-й 17951.35 495.46 18446.81
4-й 18446.81 509.13 18955.94
5-й 18955.94 523.18 19479.12
6-й 19479.12 537.62 20012,9

У цьому разі виконуються такі бухгалтерські проводки:

- залучення депозиту:

Дт 2600 Кт 2630 – 17000 грн.

- у разі застосування методу рівних частин наприкінці кожного місяця І кварталу банк проводить операцію з нарахування процентів за депозитом:

Дт 7041 Кт 2638 – 481.7 грн.

- у разі застосування актуарного методу до витрат банку щомісяця відносять суми нарахованих процентів, зазначених в таблиці. Протягом 1-го, 2-го, 3-го місяців дії депозитної угоди бухгалтерським проведенням на витрати відносять відповідно 469.2, 482.15, 495.46:

Дт 7041 Кт 2638

Завдання 2

Скласти бухгалтерські записи за наведеними операціями банку з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів, а саме:

- дол. США — код валюти 840;

- євро код валюти 280;

- російських рублів — код валюти 810;

- українська гривня має код валюти 980.

На замовлення клієнта банк А купує 34000дол. США на УМВБ (курс долара до гривні1:3,54).

1. Задепонувати гривневу суму на рахунку кредиторської заборгованості

Дт 2600 Кт 2900 – 120360 грн.(34000*3,54)

2. Проплати за операцією з купівлі валюти банк проводитиме зі свого рахунку ностро, який відкрито в АБ «Кліринговий дім». У разі необхідності він забезпечує залишок за рахунком, що необхідний для розрахунку, тобто переказує кошти на поповнення рахунку.

Дт 1500 Кт 1200-120360грн.

3. Після встановлення курсу торгів УМВБ (наприклад USD/UАН - 3,3592) АБ «Кліринговий дім» дебетує кореспондентський рахунок банку А. Відобразити дану операцію за балансом банку А, котрий виконує замовлення клієнта.

Дт 2900 Кт 1500 – 114212,8грн (34000*3,3592)

4. Крім цього, АБ «Кліринговий дім» стягує комісію в розмірі 0,15 % від суми гривневого еквівалента. Записати зміст цієї операції за балансом банку А бухгалтерським проведенням.

Дт 7104 Кт 1500 – 171,32грн (0,0015*114212,8)

5. Банк А, у свою чергу, стягує з клієнта комісію за придбання валюти в розмірі 0,3 %

Дт 2900 Кт 6114 – 342,64 грн (0,003*114212,8)

6. Залишок невикористаних коштів у національній валюті банк А зараховує на поточний рахунок клієнта: Дт 2900 Кт 2600 – 119846,04 (120360-171,32-342,64)

7. У день торгів (для доларів США) або наступного банківського дня (для інших валют) АБ «Кліринговий дім» перераховує банку А куплену валюту на його кореспондентський рахунок. Надходження валюти відобразити проведенням: Дт 1500 Кт 2600 – 34000 дол.

Продаж на УМВБХ дол. США за дорученням клієнта:

1) Згідно із заявою клієнта валюта, що призначена на продаж, списується з валютного рахунку клієнта: Дт 2600 Кт 2900 – 34000 дол.

2) У день торгів банк перераховує валютні кошти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» у зарубіжному банку-кореспонденті. Записи в бухгалтерському обліку виконуються за датою валютування:

Дт 2900 Кт 1500 – 34000 дол.

3) У день торгів УМВБ стягує з учасників операції продажу валюти 0,15 % гривневого еквівалента проданої валюти (курс, установлений на торгах- 5,6598USD/UАН). АБ «Кліринговий дім» списує, у свою чергу, відповідну суму комісії з кореспондентського рахунку банку

ДтКт – 288,65грн (34000*5,6598*0,0015)

4) Наступного дня після зарахування проданої валюти на кореспондентський рахунок АБ «Кліринговий дім» за результатами торгів виконуються розрахунки в національній валюті

Дт 1500 Кт 2900 – 6007,28 грн. (34000/5,6598)

5) Банк стягує комісію в розмірі 0,2 % з продавців валюти

Дт 2900 Кт 6114 – 12,01 грн. (0,002*6007,28)

6) Банк перераховує гривневий еквівалент проданої валюти за вирахуванням комісії (0,2 %) на поточний рахунок клієнта-продавця валюти

Дт 2900 Кт 2600 – 5995,27 грн (6007,28-12,01)


Завдання 3

Скласти бухгалтерські записи за наведеними операціями банку з купівлі акцій:

a) 1.12.1998р. банк «Новий» придбав 5100 акцій ВАТ «Укррічфлот», сплативши за них12,09:

Дт 3105 Кт 1200 – 61659 грн.

b) 31 грудня цього самого року поточна ринкова вартість зросла до 13 грн. за акцію. В обліку дана ситуація не відображається.

c) 20 січня 1999 року ВАТ «Укррічфлот» оголосив дивіденди за 1998 рік із розрахунку 15 копійок на акцію:

Дт 3108 Кт 6300 – 765 (0,15*5100)

d) 2 лютого 1999 року на кореспондентський рахунок КБ «Новий» зараховано суму дивідендів:

Дт 1200 Кт 3108 – 765 грн.

e) 5.02.1999 року банк «Новий» продав 1250 акцій по 14 грн. за акцію:

1250*14=17500 грн. виручка

Балансова вартість: 1250*12,09=15112,5 грн.

Перевищ. виручки над балансовою вартістю 17500-15112,5=1887,5 грн.

Дт 1200 Кт 3105 – 15112,5 грн.

Дт 1200 Кт 6203 – 1887,5грн.


f) 28лютого 1999 року поточна ринкова вартість акцій 13,03 знизилась до 11 грн.

(5100-1250)*12,09=46546,5 грн.;

(5100-1250)*11=42350 грн.;

Дт 7703 Кт 3190 – 4196,5 грн. (46546,5-42350)

g) 15 березня 1999 року банк реалізував решту акцій за ціною10 грн. за акцію:

Балансова вартість: 3850*12,09=46546,5

Виручка від реалізації: 4196,5

Сума створеного спеціального резерву під та знецінення: 3850

Збиток від продажу: 46546,5-4196,5-38500=3850

Дт 1200,3190,6203 Кт 3105 – 38500; 4196,5; 3850.

Завдання 4.

«основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах»

Однією з найгостріших проблем функціонування банківської системи України в посткризовий період є оптимальне управління проблемними активами. Через недосконале управління ризиками в деяких банках суттєво погіршилася якість кредитних портфелів, що уповільнює, або навіть повністю гальмує зростання галузі загалом, а в багатьох випадках, унеможливлює подальшу кредитну діяльність банків. Для подолання наслідків кризових явищ на фінансовому ринку України вкрай необхідне поліпшення систем корпоративного ризик-менеджменту банків з урахуванням уроків кризи та запозичення кращого зарубіжного досвіду в сфері управління проблемними активами з метою відновлення ефективного кредитування реального сектору економіки країни [1,2].


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.