Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

Реферат на тему:

Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

ПЛАН

1. Функції законодавчої влади.

2. Президент України.

3. Кабінет Міністрів України та його компетенція.

4. Функції судової влади та судова система України.

5. Місцеві органи виконавчої влади.

1 . Функції законодавчої влади

Верховна Рада України розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулю­вання законами України, а також здійснює установчі й контрольні функції, передбачені Конституцією України. Во­на приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Кон­ституцією.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і по­рядку, передбаченому розд. XIII Конституції України;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції;

3) прийняття законів;

4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

5) призначення виборів Президента України в строки, передбачені Конституцією;

6) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище України;

7) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);

8) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

9) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Мініст­рів України та ін.

Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:

права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;

громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іно­земців та осіб без громадянства;

права корінних народів і національних меншин;

порядок застосування мов;

правовий режим власності;

правові засади і гарантії підприємництва; правила кон­куренції та норми антимонопольного регулювання;

засади зовнішніх зносин;

засади регулювання демографічних та міграційних про­цесів та ін.

Конституція передбачає, що виключно законами Укра­їни встановлюються:

Державний бюджет України і бюджетна система Укра­їни;

система оподаткування, податки і збори;

засади створення і функціонування фінансового, грошо­вого, кредитного та інвестиційного ринків;

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

порядок утворення і погашення державного внутрішньо­го й зовнішнього боргу;

порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види й типи;

одиниці маси, міри і часу; порядок встановлення дер­жавних стандартів тощо.

2. Президент України

Президент України є главою держави і виступає від її імені ст. 102. Він є гарантом державного суверенітету, територіаль­ної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення ре­зультатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Повноваження Президента України:

ст. 106 забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє станови­ще України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначає, за згодою Верховної Ради Украї­ни, Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку та ін.

Президент України користується правом недоторкан­ності на час виконання повноважень, ст. 105

Він очолює Раду національної безпеки і оборони Украї­ни, яка є координаційним органом з питань забезпечення безпеки і оборони в Україні.

Президент України виконує свої повноваження до всту­пу на пост новообраного Президента України, але Конституція України встановлює, що повноваження Президен­та України припиняються достроково у разі його відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.

3 . Кабінет Міністрів України та його компетенція

Розділ 6 ст.113 Кабінет Міністрів України є вищим органок у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Прези­дентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується Конституцією України і законами України, акта­ми Президента України.

Ст.114 до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр« міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр. три віце-прем'єр-міністри, міністри. Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України на подання Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Мі­ністрів України.

Кабінет Міністрів України:

забезпечує державний суверенітет і економічну са­мостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів Укра­їни, актів Президента України; вживає заходів щодо за­безпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сфері праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони при­роди, екологічної безпеки і природокористування та ін.

Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає по­станови і розпорядження, які є обов'язковими до вико­нання ст. 115 Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним президентом України.

4. Функції судової влади та судова система України

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами ст. 124. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допу­скається.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, Що є у державі. Народові України забезпечується можли­вість брати участь у здійсненні правосуддя через запро­вадження інститутів народних засідателів і присяжних.

Судочинство здійснюється Конституційним Судом Ук­раїни та судами загальної компетенції. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрис­дикції є Верховний Суд України. Крім того, вищими судо­вими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди (наприклад, для арбітражних — Вищий арбітражний суд.

України). В Україні відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.

В Україні гарантується незалежність і недоторканність суддів. Вони не можуть без згоди Верховної Ради бути затриманими чи заарештованими до винесення обвинуваль­ного вироку судом ст. 126. Крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше, судді обіймають свої посади безстрокове. Консти­туція детально встановлює обставини, за наявності яких суддя звільняється з посади: закінчення строку, на який його обрано чи призначено, досягнення суддею віку 65 ро­ків, порушення суддею присяги та ін.

Основними засадами судочинства в Україні є: законність; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; зма­гальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх до­казів і у доведенні перед судом їх переконливості та ін.

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої на­лежить вирішення організаційних питань здійснення пра­восуддя.

5. Місцеві органи виконавчої влади

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації усіх склад формують голови місцевих державних адміністрацій ст. 118. Їх склад формують голови місцевих державних адміністрацій. Останні призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України на подання Кабінету Міністрів України. Вони при здійсненні своїх повноважень відпові­дальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації під­звітні і підконтрольні також у частині повноважень, деле­гованих їм відповідними районними та обласними радами.

Ст.119 Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

виконання Конституції та законів України, актів Прези­дента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональ­них програм соціально-економічного і культурного роз­витку, програм охорони довкілля та ін.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Ми вже не просимо! Ми повертаємо своє! Досить нас грабувати!  [ВИДЕО]Галасюк: Підприємцям потрібен сильний захисник!  [ВИДЕО]
Дніпровській РДА м. Києва про порушення законодавства та нелегітимність органів державної влади  [ВИДЕО]
Порошенко: Судова система України гальмує перезавантаження влади  [ВИДЕО]
Сергій Войченко: політичний піар — ось, що таке запровадження презумпції правоти поліцейського.  [ВИДЕО]
Андрій Магас: представники влади не повинні займати корпоративну позицію.  [ВИДЕО]
Кравчук та Янукович на Конституційній асамблеї  [ВИДЕО]
Віктор Шокін привітав колектив Генеральної прокуратури з Днем Незалежності України  [ВИДЕО]
Органи державної влади в Україні  [ВИДЕО]
Чи покращить життя державних органів закон про люстрацію? Результати опитування  [ВИДЕО]
Стратегічна ціль країни – це нова система державного управління  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.