Функції держави 5

Тема: Функції держави.

План.

1. Функції в залежності від поділу влади на:

а) законодавчу;

б) виконавчу;

в) судову.

2. Функції в залежності від сфери впливу:

а) зовнішні,

б) внутрішні.

1. Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати своїм приписам загальнообов’язкової сили для всього населення країни.

Стаття 6 Конституції України визначає порядок здійснення державної влади в Україні на основі принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Реалізація цього принципу в практичній діяльності державного механізму покликана запобігати концентрації всієї влади в руках однієї особи чи одного органу, що, як показує практичний досвід, призводить до свавілля у здійсненні керівництва державою і суспільства. Слід мати на увазі, що необхідною умовою реального втілення цього принципу в практику організації й діяльності державного апарату є створення системи взаємних стримань і противаг між органами, які належать до різних гілок влади. Інакше кажучи, з метою запобігання ситуації, за якої одна з гілок влади набуває певних переваг над іншими, необхідна чітка визначеність їх компетенції й наявність реальних можливостей протистояти спробам інших гілок влади здійснювати невластиві їм функції.

а) Законодавчу владу іноді називають представницькою. Органи законодавчої влади вибирає народ на виборах. Ст.76 і 77 Конституції України.

Стаття 75 Конституції України закріплює, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Головна функція законодавчої влади – створення законів, обов’язкових для виконання. Крім того, вона затверджує бюджет, тобто прибутки і витрати держави, здійснює контроль за діяльністю виконавчої влади.

Загальноприйнята назва вищого законодавчого органу країни - парламент. Але в різних країнах його називають по-різному.

в) Виконавчу владу іноді називають адміністративною.

Її головне завдання – забезпечення виконання рішень, законів, прийнятих законодавчою владою. Ця влада діє в межах законів, її рішення повинні відповідати їм. До Виконавчої Влади входять як центральні органи (здебільшого вони мають назву Кабінету Міністрів або Уряду), так і місцеві органи Виконавчої Влади.

Стаття 113 Конституції України закріплює:

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів Виконавчої Влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України у межах, передбачених у статтях 86, 87 Конституції України.

Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується Конституцією і законами, актами Президента України.

В окремих країнах до Виконавчої Влади входить також глава держави – Президент, який очолює Виконавчу Владу.

Згідно статті 160 Конституції України Президент України теж має повноваження в цій сфері.

в) Важливу роль у державі відіграє судова влада, що здійснює захист права від будь-яких посягань, від кого б вони не виходили

Суд незалежний від інших гілок влади, більше того, в разі суперечки між законодавчою і виконавчою владою він виступає як арбітр, визначає правоту однієї з сторін , суд здійснює правосуддя, керуючись виключно законом.

Діяльність судової влади в Україні спрямована на захист прав і свобод громадян, конституційного ладу, національної безпеки, територіальної цілісності, дотримання законності й справедливості в суспільстві Розділ VІІІ КУ.

Отже, державі, в якій здійснюється принцип розподілу влади, притаманні певні особливості:

1) єдиним джерелом влади є лише народ;

2) жодний орган не концентрує в собі всю повноту державної влади;

3) є відносна незалежність трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої, судової.

4) Існує система противаг, що заважає концентрації всієї влади в руках однієї з гілок влади.

2. Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійснення завдань, заради яких вона створена, називають функціями держави .

Держава здійснює влади і функції як на своїй території, так і за її межами, через те їх поділяють на внутрішні і зовнішні.

а) головною внутрішньою функцією сучасної демократичної держави здебільшого є забезпечення прав і свобод людини, створення кожному члену суспільства належних умов для існування. Її називають соціальною. Ці права закріплені в Конституції України згідно статей від 43 по 53. Для цього держава дбає про розвиток виробництва, регулювання його, тобто виконує господарські або економічні функції. Ступінь участі держави в економічній діяльності залежить від багатьох чинників – її типу, соціально-економічної системи тощо.

Важливою функцією держави є забезпечення законності і правопорядку , регулювання відносин між членами суспільства, розробка норм суспільних відносин.

Серед функцій держави виділяють культурно-виховну – сприяння розвитку культури, науки, освіти. Стаття 53 – 54 Конституції України.

В сучасному світі в держави з’явилася нова функція – екологічна . Стаття 50 Конституції України людство стикається з прямою загрозою для існування внаслідок забруднення навколишнього середовища, лише держава зі своїми можливостями здатна розв’язати чимало складних екологічних проблем.

б) зовнішні функції держави соціально-економічної орієнтації:

У гуманітарній сфері – участь у міжнародному забезпеченні та захисті прав людини. Основним нормативним документом є загальна декларація прав людини, допомога населенню інших країн, участь у захисті природнього середовища (екологічна функція), участь у міжнародному співробітництві.

В екологічній сфері – участь у створенні світової екологічної системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції виробництва і праці участь у розв’язанні господарських та наукових проблем (використання Світового океану, дослідження і освоєння космосу).

В політичній сфері - організація, підтримка і розвиток міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних принципів міжнародного права, оборона своєї країни від зовнішнього нападу, участь у боротьбі з порушеннями міжгалузевого правопорядку (у тому числі використання військових засобів).

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування“  [ВИДЕО]Реєстр електронних декларацій буде відкритий 16 серпня – НАЗК  [ВИДЕО]
НАЗК щодо моніторингу рівня життя суб'єктів декларування  [ВИДЕО]
Лекції з ТДП. Поняття, система і функції юридичної науки. Лекція №1. Лекции по ТГП. Юриспруденція  [ВИДЕО]
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми  [ВИДЕО]
Член НАЗК: Агентство уникає відповідальності за провал е-декларування  [ВИДЕО]
Диспут в ЧОМРЦ Волонтери - благодійники чи чорнороби?  [ВИДЕО]
Час. Підсумки дня 03.06.16  [ВИДЕО]
Онлайн-урок ЗНО. Історія України №5. Галицько-Волинська держава - правонаступниця Київської Русі  [ВИДЕО]
Функції держави  [ВИДЕО]
Зі смітника на ринок іменем Держави 17.09.2016  [ВИДЕО]
Святковий випуск до Дня Прикордонника України  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.