Демократія в Америці

Міністерство освіти України

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

РЕФЕРАТ

з прочитаної англійською мовою літератури

з фаху (всесвітня історія, 07.00.02)

на тему:

Демократія в Америці -

" DEMOCRACY IN AMERICA "

by

Alexis de Tocqueville

Пошукувача КОСТЮКА Сергія Михайловича

Науковий керівник: д.і.н., проф. Троян Сергій Станіславович

Викладач англійської мови: Романова Тетяна Олександрівна

Чернівці, 2000 р.

ЗМІСТ

Вступ

1. Історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки

2. Основні параметри і характеристики демократії в Америці

3. Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Висновки

Термінологічний словник

Вступ

Безумовно, "Демократія в Америці" Алексіса де Токвілля, займає одне із центральних місць серед низки класичних праць як з політології так і з історії. Водночас, це дослідження присвячене також історії, культурі та традиціям американців.

Написана майже два століття тому "Демократія в Америці" і сьогодні залишається актуальним дослідженням інформаційно-аналатичного характеру як в політологічній так і в історичній думці. Неабияке значення ця праця має для України, яка знаходиться на шляху демократичного розвитку.

Мета реферату - стислий аналіз англомовної праці Алексіса де Токвілля, "Демократія в Америці". Беручи до уваги обсяги реферату, його автор приділятиме увагу лише окремим аспектам книги французького дослідника. Відповідно розробленого плану, слід виділити наступні завдання роботи:

- показити історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки, за Алексісом де Токвіллем;

- окреслити основні параметри і характеристики демократії в Америці;

- зазначити характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців;

- створити термінологічний словник;

- зробити висновки з прочитаної праці, а також висновки реферату українською мовою.

Структура роботи відповідає поставленій меті та завданням.

Використання англомовної літератури покращує як рівень фахової підготовки так і рівень англійської мови. Реферат українською мовою з англомовної книги "Демократія в Америці" також сприятиме ефективному засвоєнню основних моментів дослідження.

I . Історичні передумови демократичних інститутів Сполучених Штатів Америки

Історія утворення та розвитку Сполучених Штатів Америки є одним із головних чинників зародження та функціонування демократії в цій країні. Все що побачив Алексіс де Токвілль під час своїх двох подорожей до Америки та відобразив у своїй праці майже два століття тому, свідчить про незмінність тих принципів на яких базується демократія в США. Вони (принципи) практично не зазнали суттєвих змін. В чому ж тут суть? Відповідь на питання про походження, утвердження та "стійкість" принципів американської демократії необхідно шукати в наступних розділах роботи А. Токвілля:

· "Походження англо-американців",

· "Демократичні суспільні умови англо-американців",

· "Суверенітет людей в Америці",

· "Майбутні перспективи США",

· "Філософський метод американців".

У вище зазначених розділах книги автор зазначає причини зародження і утвердження демократії в Америці, а також робить ряд висновків, на яких хотілось би зупинитися більш детально. Алексіс де Токвілль в "Демократія в Америці", зазначає, що .... було одним із головних факторів саме такого устрою США (С. ) Як відомо, дослідники визначають цей устрій терміном "американська демократія". Саме "американська", бо разом із спільними складовими всіх демократичних режимів, демократія в США має цілу низку характерних особливостей. Останні беруть свій початок із витоків історії Сполучених Штатів Америки. Цей фактор виступає ключем для розуміння відмінностей демократії в США та Франції (батьківщиною А. де Токвілля), США та Англії (хоча більшість дослідників вважають Англіє "колискою" світової демократії) та ін. В "Демократії в Америці", автор з цього приводу зазначає: "Америка - єдина країна, де можна спостерігати природній та спокійний розвиток суспільства, і де вплив походження штатів на їхній подальший розвиток є беззаперечно суттєвим". Далі автор продовжує: "Якщо детально розглядати соціальний і політичний аспекти розвитку США, попередньо проаналізувавши історію країни, необхідно пам’ятати, що ні думка, ні звичай, ні закон, навіть, я б сказав, ні подія, не можуть розглядатись доти, поки не пояснено походження людей" (С. 40).

Більше того, Алексіс де Токвілль зазначає, що читачі книги в її І-й главі знайдуть ключ до всієї роботи.

II. Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Праця Алексіса де Токвілля, характеризує вплив демократії на головні сфери життя країни і суспільства:

політичну (законодавча, виконавча і судова гілки влади в країні, політичні партії, громадські організації та ін.) ,

економічну (формування податків і цін) ,

соціальну (соціальна політика, сім’я, гендер) ,

культурну (мораль, релігія) та інші сфери життя американців.

Зокрема, автор присвячує цим питанням низку глав частини ІІ:

Книга І "Вплив демократії на дію інтелекту в Сполучених Штатах Америки",

Книга ІІ "Вплив демократії на почуття американців",

Книга ІІІ "Вплив демократії на манери/образ американців",

Книга ІV "Вплив демократичних ідей і почуттів на політичне суспільство".

Принцип суверенітету народу в Америці лежить в основі демократичних ідей у всіх вище згадуваних аспектах життя США, зазначає Алексіс де Токвілль (С. 55).

Таким чином, демократія в США - не є чимось абстрактним. У цього явища знаходить конкретне заземлення на тому способі життя, який сповідують американці. І знову ж таки, необхідно пам’ятати про те, яким чином проходило формування менталітету і утворенні держави жителів Америки. Саме це і визначає "американський "спосіб мислення і життя. Це помітив Алексіс де Токвіль, це видно і по сучасних жителях континенту.

III . Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Щодо характерних особливостей політичного та соціально-культурного життя американців, то автор книги віддає належну увагу цьому питанню. Зокрема Алексіс де Токвілль присвячує їх розгляду декілька глав. Серед тих, які безпосередньо стосуються зазначених питань слід вказати наступні:

2. "Democratic Social Conditions of the Anglo-Americans",

43. "Some Reflection on American Manners",

36."Why Americans Show SoLittle Sensitiveness in Their Own Country, and Are So Sensitive in Europe".

Алексіс де Токвілльвказує, що соціальні умови англо-американців є беззаперечно демократичні; це лягло в основу заснування колоній, і все-ще зберігаї вплив навіть сьогодні... (С. 49). Демократія панує у всіх сферах життя. Характерною ознакою від самого початку заселення колоній, яку відзначає Алексіс де Токвілль, було те, що принципи демократії набули поширення також на всіх берегах Америки - від Сходу й до Заходу Гудзона і аж до Флориди. В цьому дусі дослідник пише: "Такі принципи, як участь у громадському житті, проведення вільної податкової політики, підзвітність носіїв влади, особиста свобода, винесення вироку судом, які лягли в основу сучасних конституцій, в XVII столітті ще не були чітко зрозумілими для Європи, і ці принципи навіть не домінували в Англії, але вони були загальновизнаними і встановленими Законом у Новій Англії, без обговорення (С. 45-46).

Використовуючи "підказу" Алексіса де Токвілля щодо розуміння його праці, зроблену у І-й главі, в котре зауважимо, що ці особливості беруть свій початок з історії Пн. Американського континенту. "Всі європейські колонії містили елементи демократії, тому що залишивши свою метрополію, емігранти на нових землях не мали ніякого бажання до панування над іншими". А це вже суттєва ознака, яка багато пояснює.

Фундаментом демократії в Америці є особиста свобода індивіда. Поряд із "індивідуалізмом" слід підкреслити також інші складові демократії: "суверенітет" та "рівноправність".

Вражає те, як А. де Токвілль зміг проаналізувати і описати цю складну, і, водночас просту систему демократії в порівняно невеликій за своїй об’ємом праці. В цьому полягає її додаткова цінність.

Висновки

Отже, здійснивши стислий аналіз праці французького дослідника Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці" можна зробити дві групи висновків. Перша група стосується власне самої книги, а друга - того змісту, який вкладає автор в поняття "демократія в Америці".

Публікація добре структурована, і легко сприймається (зрозуміло, що також і завдяки адаптації Річардом Хефнером, зробленої для сучасного читача). В "Демократії в Америці" автор приділяє достатньо уваги практично всім аспектам демократичного устрою в США: політичному, економічному, соціально-культурному та ін. Ключем до розуміння всієї праці є Глава І цієї книги.

Щодо самого визначення демократії в Америці, то звісно, однозначної відповіді немає. Алексіс де Токвілль детально описує переваги і недоліки цього устрою в США, використовує порівняння "американської моделі демократі" із англійською та французькою. Токвілль навіть зазначає відмінності та спільні риси американської та російської націй.

В закінчення можна навести фразу сера Вінстона Черчілля щодо демократії: "Демократія - це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі решта форм, які вже були випробувані людством".

В цілому, мета та завдання, які були поставлені автором реферату у вступі, виконані. Реферат сприяє кращому розумінню твору Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці".

Докл. див.: Alexis De Tocqueville. Democracy in America / Edited and abridged by Richard D. Heffner. - Penguin Books, USA Inc. - New York, 1984. - 321 p.

Термінологічний словник

1. Absolutesovereignty - повний суверенітет

2. Alternativelaw - альтернативний закон

3. Anarchy - анархія

4. Aristocracy - аристократія

5. Authority - орган з відповідними повноваженнями

6. A principle of equality - принцип рівності

7. Ballot - голосування, бюлетень

8. Boundless - необмежений

9. Branches of power - гілки влади

10. Community - спільнота

11. Compulsory occupation - примусове становище

12. Concentration of power - централізація влади

13. Constitution - конституція

14. Conservatism - консерватизм

15. Concentration of power - концентрація влади

16. Corruption - корупція

17. Centralization of government - централізація уряду

18. Civil society - громадянське суспільство

19. Civil life - громадянське життя

20. Civilization цивілізація

21. Criminal law - кримінальний закон

22. Creative power - креативна влада

23. Democracy - демократія

24. Democratic revolution - демократична революція

25. Democratic communities - демократичні співтовариства

26. Domestic economy - внутрішня економіка

27. Despotism - деспотизм

28. Despotic power - деспотична влада

29. Decentralization - децентралізація

30. Direct democracy - пряма демократія

31. Disorder - безлад

32. Dissimilarities of the political thoughts - розмаїття політичних думок

33. Elections - вибори

34. Enlightening - просвітництво

35. Executive power - виконавча влада

36. Equality of sexes - рівність між статями

37. Equality - рівність

38. Freedoms - свободи

39. Federalism - федералізм

40. Fixed regulations - фіксовані регулювання

41. Justice - правосуддя

42. Juridical power - судова влада

43. Individualism - індивідуалізм

44. Individual action - індивідуальна дія

45. Instability - нестабільність

46. Intelligence - інтелігенція

47. Irresistible- неспроможний до опору

48. Legislation - законодавство

49. Legislativepower - законодавча влада

50. Liberty - свобода

51. Liberalism - лібералізм

52. Limits - обмеження

53. Massmedia - засоби масової інформації

54. Massculture - масова культура

55. Majority - більшість

56. Majority rule - право більшості

57. Mentality - менталітет

58. Morality - мораль

59. Military glory - військова слава

60. Minority - меншість

61. Monarchy - монархія

62. Natural opponents - природні опоненти

63. Nobleman - дворянин

64. Partnership - партнерство

65. Physical force - фізична сила

66. Principle of equality - принцип рівності

67. Presidential influence - президентський вплив

68. Progressive motion - прогресивна дія

69. Political power - політична влада

70. Political economy - політична економіка

71. Political rights - політичні права

72. Political party - політична партія

73. Political society - політичне суспільство

74. Political action - політична дія

75. Political theory - політична теорія

76. Public opinion - громадська думка

77. Public administration - громадська адміністрація

78. Public relations - громадські відносини

79. Public Prosecutor’s Office - прокуратура

80. Population - населення

81. Regeneration - регенерація

82. Religion - релігія

83. Religious belief - релігійне переконання

84. Revolution - революція

85. Republican government - республіканський уряд

86. Representative government - представницький уряд

87. Representative democracy - представницька демократія

88. Standardization - стандартизація

89. Social scale - соціальна шкала

90. Suffrage - право голосу

91. Sovereignty - суверенітет

92. Superiority of people - верховенство народу

93. The will of the nation - воля нації

94. Human rights - права людини

95. Totalitarianism - тоталітаризм

96. Tyranny - тиранія

97. Unlimited power - необмежена влада

98. Usurpation of the rights - узурпація прав

99. Veto - вето

100. Violence- насильство

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.