Основні засади місцевого самоврядування

ПЛАН

1. Вступ.

2. Основні засади місцевого самоврядування.

3. Висновок

ВСТУП

Місцеве самоврядування є складовою частиною організації управління сус­пільством. Його треба розглядати у декількох аспектах: політичному, господарському, органі­заційному, правничому. У першому випадку мова піде про питання, пов'язані з відносинами між державою і суспіль­ством, про сутність, види і форми таких відносин, тобто про самоврядування як реалізацію демократичної ідеї, один з інститутів парламентського режиму, про політичну владу громади тощо. У другому випадку — про форми власності, на підставі яких діють органи самоврядування, про їхню компетенцію у господарських справах, про спів­відношення господарської діяльності держави, її структур з такою ж діяльністю самоврядних органів. Щодо органі­заційного аспекту, то найбільш важливими тут є питання, пов'язані зі здійсненням координаційних функцій, обся­гом підпорядкованості тощо. Дуже важливим є і правничий аспект, тобто правові гарантії реального здійс­нення принципу самоврядності, забезпечення органів са­моврядування необхідними повноваженнями, правовий захист їх діяльності.

Основні засади місцевого самоврядування.

Усі ці проблеми дістали вияв у Конституції України (розділ XI "Місцеве самоврядування").

Визначаючи основні засади, на як г: діють органи са­моврядування, можна погодитись із професором Ю.Панейком з Української вільної академії наук в Німеччині, який пише: "Діяльність самоврядних одиниць, а спеціаль­но громад, не повинна обмежуватися тільки виконуванням законних обов'язків. Ці одиниці можуть і повинні викону­вати також завдання, які випливають не з їх законного обов'язку чи управнення, але з їх публічного характеру і можливості розпоряджатись відповідними засобами. Ді­яльність цього роду може бути дуже широка і проявлятися в різних напрямах. Єдиним обмеженням самоврядування в суспільній діяльності є загальні і спеціальні приписи правного порядку, що стосуються до обов'язку виконувати завдання, накладені на них державними законами. Пере­рахувати всі завдання, що їх самоврядні одиниці можуть виконувати поза законними обов'язками, — неможливо.

ВИСНОВОК

Головне у самоврядуванні — це надати колективам сіл, селищ, міст можливість самостійно вирішувати питання місцевого значення. Адже ніхто краще, ніж мешканці цих населених пунктів, не знає їх потреб, бажань, інтересів.

Організаційною основою місцевого самоврядування є відповідна територіальна громада, яка може діяти як без­посередньо, так і через створені нею відповідні органи — ради громади. Раду громади складають обрані громадою депутати, а також голова відповідно села, селища, міста, який здійснює керівництво виконавчим органом ради та головує на її засіданнях.

Усі організаційні питання щодо діяльності органів міс­цевого самоврядування та їх повноважень, врегулюються спеціальним законом про місцеве самоврядування, прийнятим на розвиток і з метою конкретизації положень Конституції України.

На рівні району, області діють обрані радами громад рай­онні та обласні ради, які представляють і реалізують у своїй діяльності спільні інтереси мешканців сіл, селищ та міст.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.