Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві (стр. 1 из 6)

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Допущено до захисту

Зав. кафедри_______І.М. Ломачинська

"__"_____________________2008 р.

Курсова робота

"Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві"

за спеціальністю 6.020100

"Документознавство та інформаційна діяльність"

Подгайченко Любов Миколаївна

студентки ІІІ курс, ЗДІ – 62,

факультету філології та масових комунікацій

Науковий керівник:

старший викладач кафедри

документознавства та інформаційної діяльності

Ліпінська А.В.

Київ - 2008


ЗМІСТ

Перелік умовних позначень. 3

Вступ.. 4

Розділ 1. Теоретичні підходи до використання інформаційних технологій 6

1.1. Поняття інформаційної технології 6

1.2. Інтегровані пакети: поєднання різних технологій. 10

1.3. Етапи розвитку інформаційних технологій. 12

1.3. Види сучасних інформаційних технологій. 16

Розділ 2. Особливості використання ІТ в документознавстві 21

2.1. Використання ІТ в документознавстві 21

2.2. Дослідження ІТ в мережі Інтернет / Інтранет. 24

Висновки.. 30

Список використаної літератури.. 33

Перелік умовних позначень

АІС – автоматизована інформаційна система

АІСОД – автоматизовані інформаційні системи опрацювання даних

АРМ – автоматизоване робоче місце

АСЗУ – автоматизована система забезпечення управління

АСУ – автоматизована система управління

БД – база даних

ІДС – інформаційно-довідкові системи

ІС – інформаційна система

ІТ – інформаційна технологія

СУБД – система управління базами даних

СОД – система опрацювання даних

Вступ

Об'єктом дослідження є особливості використання інформаційних технологій в документознавстві, які передбачають існування комплексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, і важливу роль мережі Інтернет / Інтранет, що пов'язує дії персоналу і технічних засобів у єдиний технологічний процес.

Предметом дослідження роботи - перспективи розвитку значного прогресу, який можна досягти в галузі документознавства з впровадженням відповідних інформаційних комп’ютерних технологій, які роблять інформаційний процес більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно забезпечує можливість користувачам використовувати глобальні ресурси для документознавства, спілкуватись та обмінюватись досвідом.

Мета визначає завдання роботи:

· розглянути етапи розвитку інформаційних технологій та поняття інформаційної технології в документознавстві;

· використання інформаційних технологій в документознавстві, складові частини та інструментарій інформаційних технологій;

· особливості використання інформаційних технологій шляхом мережі Інтернет / Інтранет та технічних засобів з впровадження відповідних інформаційних технологій.

Теоретичне значення роботи – огляд використання інформаційних технологій в документознавстві, як систему методів і способів збирання, передавання, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації з застосуванням технічних засобів.

Практичне значення роботи – розгляд шляхів практичного використання технічних засобів і мереж Інтернет / Інтранет сучасних електронних ресурсів для впровадження в роботу організацій, працюючих у будь-якій галузі

Структура курсової роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, вступ, основна частина – розділ 1 (підрозділів 3) і розділ 2 (підрозділів 2), висновки, список використаної літератури, додатки – роздрукована презентація курсової роботи (7 сторінок) та компакт-диск (з текстом і презентацією курсової роботи).

Ключові слова: технологія, інформаційна технологія, автоматизація, автоматизована інформаційна система, автоматизовані інформаційні системи опрацювання даних, автоматизоване робоче місце, автоматизована система забезпечення управління, технологія баз даних, копіювальні апарати, сканер, принтер, мережа Інтернет, мережа Інтранет.

Розділ 1. Теоретичні підходи до використання інформаційних технологій

1.1. Поняття інформаційної технології

Існування сучасного світу неможливе без використання розвинутої структури інформаційних технологій. Визначимо, що мається на увазі під поняттям "інформаційні технології".

Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і зберігання інформації; інформаційну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів.

Технологія – це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції. Технологія – це уміння щось робити досконало. Коли йде мова про інформаційну технологію, то матеріалом виступає інформація. Продуктом є також інформація. Але це якісно нова інформація про стан об'єкта, процесу або явища. Технологія представлена методами і способами роботи персоналу і технічних пристроїв з інформацією [3. c.17].

Інформаційна технологія в документознавстві – це система методів і способів збирання, передавання, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації, різні види інформаційного пошуку, вміння працювати в операційній системі Windows, вміння працювати з MS Excel, вміння створювати СУБД Access тощо.

У технологічному плані підприємство можна розглядати як сукупність інформаційних, людських і технологічних ресурсів та методів їх взаємодії, організованих для досягнення певної мети (табл.1).

Кожна з перелічених у визначенні інформаційної технології фаз перетворення і використання інформації реалізується за допомогою специфічної технології, тому інформаційну технологію можна розуміти як сукупність технологій – технології збирання інформації, технології передавання інформації тощо.

Таблиця 1.

Зіставлення основних компонентів

Компоненти технологій для виробництва продуктів
Матеріальних Інформаційних
Підготовка сировини і матеріалів Збирання даних або первинної інформації
Виробництво матеріального продукту Опрацювання даних і отримання результатної інформації
Збут вироблених продуктів користувачам передавання результатної інформації для прийняття на її основі рішень

Інформаційні технології в документознавстві реалізуються в автоматизованому і традиційному (паперовому) видах. Обсяг автоматизації, тип і характер використання технічних засобів залежать від характеру конкретної технології.

Автоматизація – це заміна діяльності людини роботою машин і механізмів. Ступінь автоматизації може змінюватися і в широких межах – від систем, у яких процес управління повністю здійснюється людиною, до таких, де він реалізується автоматично [3. c.17].

Автоматизація управління, а, отже, й автоматизація інформаційної системи та автоматизація технологій, необхідні в таких випадках:

· фізіологічні та психологічні можливості людини для управління даним процесом є недостатніми;

· система управління знаходиться в середовищі, небезпечному для життя і здоров'я людини;

· участь людини в управлінні процесом вимагає від неї дуже високої кваліфікації;

· процес, яким треба управляти, переживає критичну або аварійну ситуацію.

Автоматизована інформаційна технологія в документознавстві передбачає існування комплексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, і системи управління цим комплексом технічних засобів (як правило, це програмні засоби й організаційно-методичне забезпечення, що пов'язує дії персоналу і технічних засобів у єдиний технологічний процес). Оскільки істотну частку технічних засобів для реалізації інформаційних технологій становлять засоби комп'ютерної техніки, то часто під інформаційними технологіями, особливо під новими інформаційними технологіями (HIT), мають на увазі комп'ютерні інформаційні технології, хоча поняття "інформаційна технологія" стосується будь-якого перетворення інформації, в тому числі й на паперовій основі.

Інструментарієм нової інформаційної технології є один або декілька взаємопов'язаних програмних продуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в якому забезпечує можливість досягти поставленої користувачем мети (табл.2).

Таблиця 2.

Основні характеристики нових інформаційних технологій

Методологія Основна ознака Результат
Принципово нові засоби опрацювання інформації "Вбудовування" в технологію управління Нова технологія комунікацій
Цілісні технологічні системи Інтеграція функцій фахівців і менеджерів Нова технологія опрацювання інформації
Цілеспрямовані створення, передавання, зберігання і відображення інформації Облік закономірностей соціального середовища Нова технологія прийняття управлінських рішень

Таким чином, автоматизована інформаційна технологія в документознавстві складається з технічних пристроїв, найчастіше – комп'ютерів, комунікаційної техніки, засобів організаційної техніки, програмного забезпечення, організаційно-методичних матеріалів, персоналу, об'єднаних у технологічний ланцюжок, який забезпечує збирання, передавання, накопичення, зберігання, опрацювання, використання і поширення інформації в документознавстві шляхом інформаційних технологій. Якщо розглядати весь життєвий цикл інформаційної системи, то під автоматизованими інформаційними технологіями в документознавстві розуміють сукупність методологій і технологій проектування інформаційних систем, базових програмних, апаратних і комунікаційних платформ, які забезпечують весь життєвий цикл інформаційних систем та їх окремих компонентів від проектування до утилізації.