Система передачі "Сопка-4" (стр. 1 из 2)

Система передачі "Сопка-4"


ВОСП "Сопка-4" призначена для застосування на магістральних лініях зв’язку первинної мережі. У системі застосовується одномодовий оптичний кабель з загасанням, що не перевищує 0,7 дБ/км на довжині хвилі 1,3 мкм. Апаратура забезпечує передачу всіх видів інформації, передбачених на вітчизняних мережах зв’язку в дискретному вигляді та дозволяє організувати по одному лінійному тракту 1920 каналів ТЧ.

Лінійне обладнання ЦСП "Сопка-4" складається з прикінцевого обладнання, проміжного та спеціалізованої контрольно-вимірювальної апаратури. Прикінцеве обладнання встановлюється в прикінцевих пунктах (ПКП), а проміжне – в транзитних регенераційних пунктах (ТРП) та в регенераційних пунктах, що обслуговуються. Усе обладнання має стандартні цифрові стики, це дозволяє здійснювати виділення цифрових потоків або окремих каналів в ТРП. Структурна схема обладнання оптичного лінійного тракту (ООЛТ) ВОСП "Сопка-4" наведена на рис. 1.

Обладнання прикінцевого пункту містить:

- стояк обладнання лінійного четвіркового цифрового тракту оптичний СОЛТ-4-О з пристроєм стику станційного та лінійного оптичних кабелів ПССЛК;

- стояк телемеханіки (ТМ) для документування та відображення інформації;

- стояк службового зв’язку (СЗ) та пристрій переносний переговорний (ППП), що забезпечує дільничний службовий зв’язок (ДСЗ) та постанційний службовий зв’язок (ПСЗ).

Комплекс апаратури "Сопка-4" містить цифрове каналоутворююче обладнання, що забезпечує формування стандартних первинних, вторинних, третинних та четвіркових цифрових потоків, а також каналів ТЧ та ОЦК (це обладнання на схемі рис. 1 не зображено).

Обладнання ОРП аналогічно обладнанню ПКП, але воно не містить апаратури часового групо утворення та каналоутворюючої апаратури. Обладнання НРП вміщує контейнер для розміщення апаратури регенераційного пункту типу НРПГ-4; апаратуру регенераційного пункту типу АРП-4-О зі станційним ОК. НРП системи може живитися від автономного джерела, яким є радіоактивний ізотопний термоелектрогенератор (РІТЕГ). Дані ТМ надходять до секції технічного обслуговування (СТО).

Стояк типу СОЛТ-4-О призначений для експлуатації на ПКП, ТРП, а також на ОРП з можливістю виділення цифрового потоку зі швидкістю, нижчою, ніж 140 Мбіт/с. Структурна схема СОЛТ-4-О наведена на рис. 2.

Обладнання СОЛТ-4-О діє таким чином. Сигнал стику у коді СМІ надходить до кодера зі швидкістю 139,265 Мбіт/с, де перетворюється в код NRZ без зміни швидкості. Далі сигнал через скремблер надходить до формувача сигналу передачі, в якому здійснюється формування сигналу у коді 10ВІРІR, який передається зі швидкістю 167,1168 Мбіт/с, цей сигнал крім інформаційного, містить сигнали службового зв’язку та телемеханіки. З виходу ФСП сигнал у коді 10ВІРІR надходить до передавального оптичного модуля і далі через оптичний з’єднувач в оптичний кабель.

На другому кінці лінійний сигнал із оптичного кабелю зі швидкістю 167,1168 Мбіт/с через оптичний з’єднувач надходить до приймального оптичного модуля, де він перетворюється з оптичного в електричний, далі у ПВС електричні імпульси регенеруються по амплітуді, тривалості та місцезнаходженню на тактовому інтервалі. Регенерований сигнал надходить на вхід пристрою перетворення сигналу, який формує з лінійного сигналу два потоки з одночасним пониженням швидкості до 83,558 Мбіт/с. В ПКС здійснюється входження сигналу в синхронізм, виділення з двох потоків сигналів службового зв’язку, сигналів телемеханіки та об’єднання двох інформаційних напівпотоків в один та двох напівпотоків сервісної інформації в один.

Рис. 1

Після виділення з лінійного сигналу сервісної інформації у пристрої формування сигналу прийому (ФСПр) відбувається перетворення сигналу з коду 10ВІРІR у сигнал у коді NRZ з пониженням швидкості до 139,264 Мбіт/с. З виходу ФСПр сигнал надходить до дескремблера, а далі до декодера, на виході якого формується сигнал СМІ зі швидкістю 139,264 Мбіт/с. У склад ПФПП входять дві плати, які формують первинні потоки для асинхронного перетворення за швидкістю інформаційного цифрового потоку 2,048 Мбіт/с в коді HDB3 в цифрові інформаційні потоки РКІ та РК2 та зворотного перетворення їх в інформаційний потік 2,048 Мбіт/с в коді HDВ3.

Використання лінійного коду 10ВІРІR дозволяє створювати лінійне обладнання ВОСП для швидкості передачі 140 Мбіт/с, що задовольняє усім вимогам до магістральних ліній зв’язку. На базі цього обладнання досить легко побудувати лінійну апаратуру ВОСП більш високих ступенів ієрархії.

Формування сигналу в коді 10ВІРІR зводиться до об’єднання основного інформаційного потоку у форматі NRZ (139,264 Мбіт/с) з двома службовими потоками Р-біт та R-біт. На рис. 3 наведений алгоритм об’єднання цифрових потоків у коді 10ВІРІR.

Потік Р-біт (13,9926 Мбіт/с) призначається для забезпечення балансу цифрового лінійного сигналу, потік R-біт (13,9926 Мбіт/с) – для передачі сигналів сервісних служб: службового зв’язку (32 кГц), телемеханіки (1,2 кГц), циклової синхронізації (290 кбіт/с), контролю помилок лінійного сигналу (2,321 Мбіт/с), додаткові первинні потоки ( nx2,048 МБіт/с, де n=1--4). Крім того, в потоку R-біт передаються вставки узгодження швидкостей.

Система телемеханіки необхідна для автоматичного контролю за станом апаратури лінійних трактів з оптичним кабелем, що має 8 волокон, а також за станом станційних приміщень усіх типів (сигнали про відкриття дверей НРП, підвищення температури в НРП або в лінійно-апаратному цеху (ЛАЦ), появу води в НРП та ін.). В апаратурі "Сопка-4" функції дільничного та магістрального службового зв’язку поєднані.

Передача сигналів ТМ здійснюється без перерви зв’язку сумісно з інформаційним сигналом. Канал ТЧ формується в основному лінійному тракті та передається по двох трактах передачі одночасно. Введення сигналів ТМ здійснюється як в інформаційний сигнал, так і в той, що передається при зникненні основного – СІАС. Передача сигналів ТМ здійснюється посередництвом введення в цифровій потік додаткових інформаційних бітів.

Апаратура ТМ складається з обладнання, що встановлюється на ПКП, та такого, що встановлюється на НРП. Апаратура розрахована на обслуговування оптичної лінії зв’язку, що містить 28 пунктів контролю, п’ять з яких можуть бути такими, що обслуговуються. Однією системою ТМ обслуговуються чотири системи передачі "Сопка-4".

Рис. 2

Рис. 3

Апаратура ТМ (розміщується на одному стояку) виконує такі функції:

- збір та обробку інформації, що надходить зі здавачів пунктів, які розміщуються в зоні обслуговування даної станції;

- передачу інформації на пристрої відображення та документування цієї інформації;

- передачу інформації про стан станційних давачів ТМ на інші пункти контролю;

- організацію каналу передачі даних для обміну інформацією з управляючим обчислювальним комплексом;

- ретрансляцію інформації зі сторони А в сторону Б та навпаки;

- передачу інформації на секцію технічного обслуговування.

Обладнання ТМ функціонує на основі розподільчого принципу вибирання та адресного принципу опитування. Адреса формується бінарним кодом на всі сполучення з послідовним завданням адрес пунктів, що контролюються.

При роботі пристроїв ТМ формуються два різновиди повідомлень: інформаційне повідомлення та повідомлення опитування.

Після одержання повідомлення опитування пристрій ТМ формує інформаційне повідомлення про стан здавачів ТМ власної станції та передає його по лінії як в сторону А, так і в сторону Б. Це повідомлення приймається та обробляється усіма ОРП даної ВОЛЗ.

В зону обслуговування ОРП входять усі НРП, що знаходяться між даним ОРП, та найближчими ОРП із сторони А та із сторони Б. В зону обслуговування ПКП та ТРП входять всі пункти (ОРП та НРП), через які проходять тракти, що закінчуються на даному ПКП або ТРП.

Пристрій ТМ може діяти в одному з двох режимів – активному та пасивному. В активному режимі пристрій ТМ формує та надсилає в лінію передачі цикл опитувань всіх пунктів, що контролюються. В цьому режимі діє пристрій, що встановлений на головній прикінцевій станції. При зникненні каналу ТМ обидва прикінцеві пункти починають діяти в активному режимі до місця пошкодження зі своєї сторони. Одночасно в усіх ОРП формується сигнал зникнення каналу телемеханіки із зазначенням номера найближчого пункту, що знаходиться за місцем пошкодження при опитуванні з відповідної сторони.

В пасивному режимі пристрій ТМ тільки передає в лінію інформацію про стан власних здавачів ТМ по запитанню з прикінцевих пристроїв. Місцезнаходження пункту на магістралі задається шляхом переключень у блоці введення інформації стояка ТМ.

Стояк ТМ забезпечує прийом з кожного ОРП, включаючи і пункт, де знаходиться дана система, ТМ до сорока восьми сигналів повідомлення (обрив ОК, аварія випромінювача, зникнення ІКМ сигналу, значення коефіцієнта помилок, пожежа в ЛАЦ, перехід на резервне живлення при пошкодженні пристрою гарантованого живлення, резервні сигнали) та до шістдесяти сигналів повідомлення з кожного із НРП (кришка РІТЕГ, вода в РІТЕГ, напруга РІТЕГ, кришка НРП, вода в НРП, виклик СЗ, обрив ОК, передаварія випромінювача, значення коефіцієнтів помилки, резервні сигнали).

Стояк ТМ забезпечує формування чотирьох каналів на передачу інформації в лінію зв’язку (2 канали на станцію А та 2 канали на станцію Б) та чотирьох каналів для введення інформації з лінії передачі (по два канали зі станції А та Б).

Для управління системою ТМ, зберігання та накопичування інформації, обміну нею між пунктами, що контролюються, передачі інформації на СТО використовуються персональні комп’ютери.

Слід зазначити, що на СОЛТ-4-О передбачений контроль напруги живлення випромінювача, фотодетектора, інших функціональних вузлів системи, ці дані також надходять у систему ТМ.