Технічна експлуатація та потоки енергії в СЕУ у режимі повного ходу танкера "Победа" (стр. 1 из 10)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Машинобудівний інститут

Кафедра суднових і

стаціонарних

енергетичних установок

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

по дисципліні "Випробування та експлуатація СЕУ"

на тему "Технічна експлуатація та потоки енергії в СЕУ у режимі повного ходу танкера "Победа"

Спеціальність: 7.090509 – СЕУ та устаткування

Спеціалізація: "Експлуатація, випробування та монтаж СЕУ"

Виконавець: студент гр. 5214

_____________ Петренко П.П.

Консультант: асистент кафедри ССЕУ

_____________ Манзюк А.Ю.

"_____"____________20___ р.

Керівник: професор кафедри ССЕУ

_____________ Шостак В.П.

"_____"____________20___ р.

Миколаїв 2009


АНОТАЦІЯ

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини на 2-х аркушах формату А2. Пояснювальна записка містить в собі 48 сторінок текстового матеріалу, до складу якого у тому числі входить 6 таблиць і 21 рисунок.

В 1-й частині курсової роботи визначено часові параметри побудови та експлуатаційно-ремонтних циклів танкера «Победа», розраховано витрати палива на переході від п. Миколаїв до п. Гавана, побудовано гістограму розподілу хвиль трьох відсоткового забезпечення у Атлантиці стосовно цього переходу та визначено відповідно до завдання швидкість уявного вітру. У другій частині розраховано потоки енергії як для окремих елементів СЕУ, а саме: для головного двигуна, дизельгенератора та утилізаційного котла, так і для СЕУ в цілому у режимі повного ходу танкера з повним вантажем.

Перший аркуш графічної частини присвячено основним експлуатаційним характеристикам, а другий – потокам енергії у режимі повного ходу танкера «Победа».


АННОТАЦИЯ

танкер суднова енергетична установка

Курсовая работа состоит с пояснительной записки и графической части на 2-х листах формата А2. Пояснительная записка содержит в себе 48 страниц текстового материала, в состав которого в том числе входит 6 таблиц и 21 рисунок.

В 1-й части курсовой работы определены временные параметры строительства и эксплуатационно-ремонтных циклов танкера «Победа», рассчитаны расходы топлива на переходе от п. Николаев до п. Гавана, построена гистограмма распределения волн трехпроцентной обеспеченности в Атлантике относительно этого перехода и определена согласно заданию скорость вымпельного ветра. Во второй части рассчитаны потоки энергии как для отдельных элементов СЭУ, а именно: для главного двигателя, дизельгенератора и утилизационного котла, так и для СЭУ в целом в режиме полного хода танкера в полном грузу.

Первый лист графической части посвящен основным эксплуатационным характеристикам, а другой – потокам энергии в режиме полного хода танкера «Победа».


АBSTRACT

The term paper consists from an explanatory note and a graphic part on 2 sheets of format А2. The explanatory note comprises 48 pages of a text material into which structure including enters

6 tables and 21 drawings.

In 1st part of a term paper time parametres of building and ekspluatatsionno-repair cycles of dry tanker "Победа" are defined, fuel expenses on transition from the item Nikolaev to the item Havana are calculated, the histogram of distribution of waves of three-percent security in Atlantic concerning this transition is constructed and speed вымпельного a wind is defined according to the task. In the second part energy streams as for separate elements СЭУ are calculated, namely: for the main engine, дизельгенератора and утилизационного a copper, and for СЭУ as a whole in a mode of a full speed of the tanker in full to cargo.

The first sheet of a graphic part is devoted the basic operational characteristics, and another – to energy streams in a mode of a full speed of dry tanker "Победа".


ЗМІСТ

Завдання

Вступ

1. Аналіз технічної експлуатації судна та його енергетичної установки

1.1 Параметри експлуатаційно-ремонтних циклів судна

1.2 Район плавання та його гідрометеорологічні умови

1.3 Режими роботи судна та ЕУ під час рейсу

1.4 Технічне обслуговування, ремонт СЕУ

1.4.1 Структура і чисельність екіпажів

1.4.2 Підготовка дизельної установки до дії та пуск дизеля

1.4.3 Ремонт енергетичного обладнання

1.5 Витрати палива на головний двигун за рейс

2. Визначення потоків енергії в ЕУ на сталому режимі повного ходу судна

2.1 Зовнішні параметри сталого режиму руху судна

2.2 Технічні (номінальні) параметри основного енергетичного обладнання, яке працює на режимі

2.3 Ступінь навантаження основного обладнання на режимі

2.4 Локальні енергетичні потоки в основному устаткуванні

2.4.1 Потоки енергії в двигуні 7K80GF

2.4.2 Потоки енергії в дизельгенераторі ДГР 500/500

2.4.3 Потоки енергії в утилізаційному котлі КУП-1100

2.5 Потоки енергії в СЕУ

Висновок

Список використаної літератури


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Машинобудівний інститут

Кафедра суднових та стаціонарних

енергетичних установок

З А В Д А Н Н Я

на виконання курсової роботи по дисципліні

“Випробування та експлуатація СЕУ”

Тема: "Технічна експлуатація та потоки енергії в СЕУ у режимі повного ходу

танкера "Победа"

ЗМІСТ І ОБСЯГ роботи

1. Розрахунково-пояснювальна записка

Вступ (основні характеристики судна і його енергетичної установки).

1. Аналіз технічної експлуатації судна та його енергетичної установки.

1.1. Параметри експлуатаційно-ремонтних циклів судна.

1.2. Район плавання та його гідрометеорологічні умови.

1.3. Режими роботи судна та ЕУ під час рейсу.

1.4. Технічне обслуговування, ремонт СЕУ.

1.5. Витрати палива на головний двигун за рейс.

2. Визначення потоків енергії в ЕУ на сталому режимі повного ходу судна.

2.1. Зовнішні параметри сталого режиму руху судна.

2.2. Технічні номінальні параметри основного енергетичного обладнання,

яке працює на режимі.

2.3. Ступінь навантаження основного обладнання на режимі.

2.4. Локальні енергетичні потоки в основному устаткуванні.

2.5. Потоки енергії в СЕУ.

Висновки.

2. Графічна частина

Аркуш 1. Параметри експлуатаційно-ремонтних циклів судна, дані про режими роботи судна і його ЕУ, зовнішні характеристики режиму руху судна, узагальнена інформація для розрахунків потоків енергії СЕУ.

Аркуш 2. Потоки енергії в судновій енергетичній установці на режимі повного ходу.

Загальні вимоги до курсової роботи

1. Обсяг пояснювальної записки – 30...50 сторінок рукописного тексту на аркушах формату А4.

2. Записка вміщує статистичні дані, результати замірювань, розрахунки, що містять обґрунтування вхідної інформації, необхідні рисунки, таблиці та графіки.

3. Записка закінчується висновками, які визначають область використання результатів розрахунків і можливі напрямки підвищення ефективності ЕУ даного типу суден.

4. Пояснювальна записка та графічна частина (на аркушах формату А1 або А2) повинні бути виконані згідно з вимогами ЄСКД.

Завдання видано"25" січня 2009 р.

Плановий термін захисту курсової роботи "25" травня 2009 р.

Виконавець студент гр. 5214____ ________________________ Варіант 11

Консультант _________________ А.Ю. Манзюк

Керівник проекту професор ____________В.П. Шостак

"Завдання на виконання курсової роботи отримав"

" " __________ 20_ _ р.

Дані для виконання курсової роботи студентом Петренком П.П.

Тип судна і його назва Порти Висота хвиль3%-ї забезпеченості h3%, м Швидкість вітру V, вуз Кут напрямку вітру qв, град Розрахунковий вік судна напочаток останньогозаводського ремонту Троз, роки Тривалість ремонту, доби Вік судна при списанні Tсп, роки
початку рейса завантаження бункеровки розвантаження
заводського докового
середньо-річного
міні-маль-на
макси-мальна
Танкер"Победа" Миколаїв Одеса Пірей Гавана 3,5 27 344 28 20 8 20 32

Дата підписання здавально-приймального акту – 08.10.1981 р. 1)

Дата для визначення потоків енергії в СЕУ – 03.03.2010 р.2)

1) Для суден, що знаходяться в експлуатації, ця дата може буди взята за фактом.

2) Дата визначення потоків енергії в СЕУ не повинна буди пізніше віка судна

. Вона, стосовно курсової роботи, за числом і місяцем повинна співпадати з датою народження студента-виконавця, в наступний після видачі завдання рік, але не в період ремонту або докування. В іншому випадку ця дата вибирається довільно.

ВСТУП

Теплохід (т/х) "Победа" спроектовано у 1980 році радянським центральним конструкторським бюро (ЦКБ) "Балтсудопроект" з урахуванням побудови серії таких суден на суднобудівному заводі СРСР.

Це універсальне нафтоналивне судно призначено для перевезення різних рідких вантажів, в першу чергу нафтопродуктів, з необмеженим районом плавання, з льодовими підкріпленнями класу Л3(рис. В1).

Т/х "Победа" – одногвинтове, однопалубне судно, з баком і кормовим розташуванням машинного відділення (МВ) та житлових і службових приміщень. Воно має бульб у підводній носовій кінцевій частині, похилий у надводній частині форштевень, крейсерську корму і транець вище ватерлінії. Це судно спроектовано на клас Регістру СРСР. Воно має помірну швидкість ходу і на ньому встановлено найдосконаліший тепловий двигун - малообертовий дизель (МОД) корпорації МАН БіВ.