Мир Знаний

Технологія та автоматизація виробництва блока живлення БП 94 (стр. 1 из 7)

Міністерство освіти та науки України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра КВР

Пояснювальна записка до курсового проекту

"Технологія та автоматизація виробництва блока живлення БП-9/4"

З дисципліни:

"Технологія та автоматизація виробництва РЕЗ"


Реферат

Мета курсового проекту - систематизувати та закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні даного курсу.

Основні задачі курсового проекту:

- надбання навичок системного аналізу базової та довідкової інформації, необхідної для розробки робочих технологічних процесів складання, монтажу та регулювання РЕА;

- практичне ознайомлення з основними етапами розробки робочих технологічних процесів відповідно до єдиної системи технологічного підготування виробництва;

- отримання практичних навичок самостійного вирішення задач аналізу типового та синтезу робочого технологічного процесу;

- надбання та закріплення навичок оформлення комплекту технологічних документів відповідно до вимог стандартів ЄСТД;

- ознайомлення з методами економічної оцінки й оптимізації прийнятих технологічних рішень.

Конструкторська схема складання, технологічна схема складання, маршрут складання, технологічне устаткування, технологічний процес.


Зміст

Перелік умовних скорочень

Вступ

1. Аналіз технічного завдання

1.1 Технічна характеристика об'єкту виробництва

1.2 Виробничо-технологічні вимоги, аналіз та забезпечення

2. Аналіз конструкції виробу

2.1 Опис конструкції

2.2 Технологічний аналіз елементної бази

2.3 Розробка конструкторської схеми складання (КСС)

3. Технологічний контроль об'єкту складання

3.1 Якісна оцінка технологічності

3.2 Кількісна оцінка технологічності

4. Розробка технологічної схеми складання (ТСС)

4.1 Технологічний аналіз методів з'єднання

4.2 Розробка ТСС

5. Розробка технологічного маршруту складання

5.1 Вибір та обгрунтування вибору основних технологій

5.2 Планування та організація виробничого процесу

5.3 Розробка маршрутного технологічного процесу

6. Вибір технологічного устаткування

7. Проектування операцій технологічного процесу

8. Нормування технологічного процесу

9. Оптимізація технологічного процесу складання та монтажу

Висновки

Перелік посилань


Перелік умовних скорочень

ВДП - вузол на друкованій платі

двеж - джерело вторинного електроживлення

ДП - друкована плата

ере - електрорадіоелемент

кд - конструкторська документація

КСС - конструкторська схема складання

пфе - пристрій функціональної електроніки

ТП - технологічний процес

тпв - технологічне підготування виробництва

ТСС - технологічна схема складання

фв - функціональний вузол


Вступ

Виробничий процес являє собою сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів РЕА, що випускаються [1].

Технологічний процес (ТП) (ГОСТ 3.1109-82) - це частина виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії на зміну та (чи) визначення стану предмета праці. До розробки ТП складання та монтажу входить такий комплекс взаємопов'язаних робіт:

1) вибір можливого типового чи групового ТП та його доопрацювання у відповідності з вимогами, наведеними у вихідних даних;

2) складання маршруту одиничного ТП загального складання та встановлення технологічних вимог до конструкції блоків та складальних одиниць, що входять до нього;

3) складання маршрутів одиничних ТП складання блоків (складальних одиниць) та встановлення технологічних вимог до складальних одиниць та деталей, що входять до них;

4) визначення необхідного технологічного устаткування, оснащення, засобів механізації та автоматизації;

5) моделювання та оптимізація ТП за продуктивністю;

6) розбивання ТП на елементи;

7) розрахунок та призначення технологічних режимів, технічне нормування робіт та визначення кваліфікації робітників;

8) розробка ТП та вибір засобів контролю, настроювання та регулювання;

9) видання технічного завдання на проектування спеціального технологічного оснащення;

10) розрахунок та проектування поточної лінії, ділянки серійного складання чи гнучкої виробничої системи, складання планів та розробка операцій переміщення виробів та відходів виробництва;

11) вибір та призначення внутрішньоцехових під'ємно-тронспортних засобів, організація комплектувального майданчика;

12) оформлення технологічної документації на процес у відповідності з ЄСТД та її затвердження;

13) випуск дослідної партії;

14) коретування документації за результатами випробувань дослідної партії.

Мета курсового проекту - систематизувати та закріпити теоретичні знання, отримані при вивчення курсу "Технологія та автоматизація виробництва РЕЗ".


1. Аналіз технічного завдання

1.1 Технічна характеристика об'єкту виробництва

Призначення та область використання виробу

Блок живлення БП-9/4 призначений для живлення радіоелектронної апаратури та інших пристроїв стабілізованою постійною напругою.

Блок живлення працює від електричної мережі загального призначення напругою 220В з допустимими відхиленнями K10%.

Область використання даного виробу - широка номенклатура побутової стаціонарної апаратури.

Технічні характеристики виробу

Номінальна напруга мережі - 220В

Номінальний струм навантаження - 0,35А

Вихідна постійна напруга при номінальній напрузі мережі та номінальному струмі навантаження - 9 - 0,2В

Амплітудне значення напруги пульсації вихідної напруги,

не більше - 20В

Максимально допустимий струм навантаження, не більше - 0,5K0,008А

Струм короткого замикання, не більше - 0,31А

Потужність, що споживається від мережі при номінальному струмі навантаження, не більше - 12В×А

Маса блоку живлення, не більше - 430г

Габаритні розміри (без шнура) - 50×65,5×115,5мм

Будова та принцип дії блока живлення

Система електроживлення є невід'ємною частиною РЕА різноманітного призначення; вона являє собою комплекс елементів та пристроїв, що виробляють електричну енергію та перетворюють її до виду, необхідного для нормальної роботи РЕА [2].

Джерела вторинного електроживлення (ДВЕЖ) - це пристрої, що використовують електроенергію, отриману від первинних джерел живлення, та формують вторинне електроживлення апаратури. ДВЕЖ складаються з функціональних вузлів, що виконують одну або декілька функцій, наприклад випрямлення, стабілізування, підсилення, регулювання, інвертування та ін. Даний блок живлення БП-9/4 належить до ДВЕЖ, який забезпечує високу стабільність вихідної напруги у порівнянні з мережею живлення.

Коли для нормальної роботи РЕА необхідно забезпечити більш високу стабільність напруги живлення у порівнянні зі стабільністю мережі змінного струму, як в даному випадку, схеми випрямлювачів додаються стабілізуючими пристроями, що приєднуються на вході чи виході випрямлювача; в останньому випадку (рис. 1.1) в якості стабілізатора (СН) використовуються безперервні (лінійні) чи імпульсні стабілізатори постійної напруги.

Рисунок 1.1 - Структурна схема блока живлення БП-9/4

У даному пристрої випрямлювач виконаний на мостовій схемі з'єднання діодів. Ця схема дозволяє отримати двохнапівперіодне випрямлення. Вона містить трансформатор та 4 діоди, два з яких, з'єднуючись анодами, створюють загальний мінус випрямлювача, а два інших, з'єднуючись катодами, - загальний плюс.

R-C фільтр, застосований у даному блоці живлення, зазвичай використовують у випрямлювачах невеликої потужності при опорі навантаження, що вимірюються десятками кОм. При використанні цієї схеми досягається економія маси, зменшення габаритних розмірів та вартість фільтру.

В даній схемі використано стабілізатор напруги в інтегральному виконанні - мікросхема ХР142ЕН2А. Такі стабілізатори виконуються на основі напівпровідникової планарної технології в об'ємі кристалу кремнію. На виході мікросхеми можна отримати стабілізовану постійну напругу від 3 до 12 В. Мінімальна потужність розсіювання цієї мікросхеми дорівнює 0,8Вт при температурі навколишнього середовища від -60 до +55 °С. Максимальний струм навантаження за цих умов дорівнює 150мА. Для підвищення вихідної потужності стабілізатора використано підключення зовнішнього регулюючого транзистора.

1.2 Виробничо-технологічні вимоги, аналіз та забезпечення

Вимоги до виробу як до об'єкта виробництва

Тип виробництва - масове, так як даний виріб належить до побутової апаратури широкого використання.

Річна програма випуску - 100тис. штук.

Ступінь уніфікації та стандартизації - висока, яку потрібно забезпечити значною кількістю використання стандартних та уніфікованих виробів.

Умови виробництва - радіоприладобудівне підприємство з широкою номенклатурою виробів,що означає наявність значної номенклатури обладнання та устаткування для виготовлення РЕА, а також застосування відпрацьованих типових та робочих ТП виготовлення РЕА.

Аналіз вимог

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою та великим обсягом випуску виробів, що безперервно виготовляються протягом значного проміжку часу [1].

Коефіцієнт закріплення операцій (ГОСТ 3.1108-74) для масового виробництва дорівнює 1, тобто на кожному робочому місці закріплюється виконання однієї операції, яка постійно повторюється. При цьому використовується спеціальне високопродуктивне обладнання, що розставляється за поточною ознакою (тобто за напрямком ТП) та в багатьох випадках зв'язується транспортувальними пристроями та конвеєрами з постами проміжного автоматичного контролю, а також проміжними складами - збирачами деталей та складальних одиниць, що оснащені роботами-маніпуляторами, широко використовуються автоматичні лінії та автоматизовані виробничі системи, що керуються від ЕОМ.