Мир Знаний

Мережі Intranet для організацій (стр. 1 из 3)

Мережі Intranet для організацій

Витоки створення мереж Intranet.

До середини 90-х років в світі існувала велика кількість прикладних засобів групової роботи (groupware). Ці корпоративні системи сумісної роботи вимагали величезних затрат на обслуговування, установку, експлуатацію і навчання співробітників організації. До характерних ознак корпоративних систем можна віднести: довгий життєвий цикл; різноманітність використовуваного апаратного забезпечення, життєвий цикл в якого менший ніж у цілої системи; широке програмне забезпечення; масштабність та складність вирішуваних задач; перетин множин різних предметних ділянок; територіальна розподіленість і орієнтація на використання локальних і глобальних обчислювальних мереж для обміну та обробки інформації. При формуванні таких систем виникають проблеми, пов’язані із сумісністю програмного забезпечення, безпекою інформації, незалежності від апаратних та програмних платформ; розмежуванням доступу до віддалених інформаційних ресурсів, тобто системної інтеграції. Одні системи добре працювали в локальних мережах і погано в розподілених, і навпаки. Неодноразово великі фірми - виробники прикладних засобів намагалися створити щось дійсно зручне і практичне, однак цьому заважала відсутність єдиного стандарту і сумісності між цими системами. Проблема вирішилася оригінально: стандарти і сумісність прийшли з зовсім іншої галузі, яка не претендувала до цього на дану галузь ринку прикладних засобів - з глобальної мережі INTERNET.

Intranet - це закрита для зовнішніх користувачів організація локальної обчислювальної мережі організації, яка використовує добре зарекомендовані і перевірені часом технології глобальної мережі INTERNET. Ці технології забезпечують легкість і простоту роботи для всіх користувачів цієї мережі. Ідеї, реалізовані за роки існування INTERNET, весь досвід створення корпоративних систем були застосовані в середині 90-х років в новій інформаційній системі Intranet. По суті, Intranet - це перенесення перевірених технологій INTERNET у внутрішньокорпоративні мережі. Intranet претендує на ринкову нішу, зайняту до останнього часу продуктами корпоративного призначення. Від них Intranet-системи вирізняються такими перевагами:

· опираються на апробовані готові рішення;

· суттєво дешевші від інших корпоративних систем з подібними властивостями;

· легко інтегруються в уже існуючі інформаційні системи.

Розвиток Intranet.

Стрімкий розвиток Intranet починається з 1994 року. Саме тоді вперше з’явився термін Intranet, який позначає корпоративну інформаційну систему, побудовану на принципах, запозичених з мережі INTERNET. Швидкому успіху мережі Intranet завдячують технології World Wide Web. Мережі Intranet, побудовані на технологіях глобальної мережі Internet, є більше ніж в 2,5 рази дешевшими у порівнянні з іншими спеціалізованими клієнт-серверними технологіями.

Найбільші виробники програмних і апаратних засобів задекларували використання принципів Intranet для своїх внутрішніх виробничих потреб. В кінці 1996 і на початку 1997 року почали з’являтися перші програмні продукти великих фірм-виробників програмного забезпечення. На сьогодні сформована єдина концепція створення мереж Intranet. Вона описує, як і які стандартні INTERNET-технології застосовувати при реалізації мереж Intranet. Згідно з цією концепцією Intranet - це єдине інформаційне середовище організації, яке володіє великими можливостями і яке створене на основі найперспективніших мережних технологій, протоколів і стандартів відкритих систем. Мережа організації повинна утворювати інформаційну пов’язану структуру таким чином, щоб робота співробітників ставала продуктивнішою, а інформація доступнішою і зручною в користуванні. При цьому пошук різноманітних ресурсів, використання баз даних і прикладних програм організації повинні здійснюватись легко і швидко.

Огляд можливостей Intranet.

Мережа Intranet призначена для колективної роботи в організації. Мережа дозволяє автоматизувати процес обробки, зберігання і пошуку потрібної інформації. Користувач Intranet може швидко і своєчасно отримати інформацію у вигляді готових документів або динамічно сформованих документів по запиту. Intranet-підхід є універсальним для будь-якої організації, незалежно від конкретного виробничого профілю і масштабу діяльності. Інформаційна технологія Intranet може застосовуватись практично у довільній ділянці діяльності організації.

Традиційними задачами Intranet стали наступні:

Публікація документів організацій. На серверах Intranet розміщаються різноманітні описи продукції, інструкції, довідкова інформація відділів організації, адресні і телефонні книги, розклади і списки корпоративних акцій та інші корпоративні документи в вигляді статичних HTML-файлів. Крім цього, можлива публікація мультимедійних документів. Таким чином забезпечується одночасний доступ до різноманітних корпоративних даних.

Доступ до корпоративних баз даних. Користувач може працювати з базами даних (додавати, видаляти і переглядати записи), опублікованими на серверах Intranet, використовуючи стандартну програму перегляду – броузер, яка забезпечує доступ до традиційних документів, що зберігаються в різноманітних базах даних, однак в зручнішій і природній формі. Це дозволяє не встановлювати на кожному клієнтському робочому місці різноманітні прикладні системи керування базами даних, а значить відпадає необхідність в навчанні користувачів роботі з ними. Дані вводяться в HTML-форми і після цього відправляються на сервер Intranet, який обробляє їх і вставляє в базу даних. Для перегляду вмістимого баз даних формуються динамічні HTML-сторінки, які створюються при використанні запитів.

Обмін повідомленнями. В рамках Intranet цілком можливо створення систем електронної пошти, телеконференцій і дискусійних груп. Електронна пошта (E-mail) - це ще одна із служб INTERNET, яка цілком може застосовуватися в Intranet для відсилання простих електронних повідомлень і файлів, призначених для співробітників організації. В мережах Intranet електронна пошта може використовуватися як для розповсюдження повідомлень організаційного плану, так і для обміну приватними повідомленнями між співробітниками організації. Телеконференції (UseNet) дозволяють співробітникам читати і опубліковувати статті на певну тематику з допомогою клієнтської програми роботи з телеконференціями, наприклад з допомогою броузера INTERNET Explorer 3.0. В мережах Intranet телеконференції можуть використовуватися як доповнення до сервісу електронної пошти.

Створення інтерактивних прикладних програм. Можливе створення прикладних програм, які отримують і обробляють інформацію, введену в HTML-форми. Застосування таких розробок можливе там, де необхідний діалог з користувачем. Сфери діяльності, в яких можливе використання таких прикладних програм, різноманітні: від інтерактивних систем збору відомостей про співробітників до систем навчання. Дуже швидко сфера корпоративного використання Intranet стала розширюватися, наближаючись до технологічних і виробничих задач. Зараз Intranet-підхід визнаний перспективним для розв’язку задач автоматизації проектування, технологічної підготовки виробництва, управління технологічними процесами та ряду інших.

Системи автоматизації організації. Побудова систем автоматизації організації на основі Intranet-технології дозволяє суміщати кращі властивості як централізованого збереження даних, так і управління з розподіленими комунікаціями. Відбувається своєрідний виток в спіралі розвитку систем автоматизації різних сфер діяльності. Приведемо лише деякі сфери діяльності, для яких Intranet-технологія вже давно застосовується для полегшення документообігу: маркетинг; бухгалтерія; плановий відділ; фінансовий відділ; інші відділи.

Переваги Intranet.

Успіх Intranet зумовлений як технологічними, так і загальносистемними передумовами. Intranet-підхід для систем управління і автоматизації різних сфер діяльності організації одночасно об’єднує в собі дві властивості: централізований контроль і управління інформаційними ресурсами організації і одночасно розподілену систему комунікацій. Перша властивість характерна для систем, побудованих на базі майнфреймів, а друга - для програмних продуктів, побудованих на основі архітектури “клієнт сервер”. Але тільки Intranet-системи суміщають в собі ці дві властивості (а також інші додаткові корисні властивості), наявність яких в умовах сучасного бізнесу стає надзвичайно важливою.

Сторінка 2

Intranet - системи є економічно ефективнішими від відомих раніше підходів, завдяки суттєво простішому впровадженню, можливістю використання різнорідної і застарілої техніки. Вартість впровадження Intranet в крупних корпораціях складає приблизно 50 доларів в перерахунку за одне робоче місце. При цьому технології М Internet (TCP/IP) забезпечують високу продуктивність при передачі різноманітних видів інформації: текстової, графічної, мультимедійної, організації телеконференцій.

Кожен підрозділ може створювати власні системи, побудовані на Web-технології, використовуючи власні локальні мережі і сервери, не з’єднуючи їх з іншими підрозділами. Згодом вони можуть бути об’єднані в загальну Intranet-мережу організації. Це не буде вимагати участі в роботі співробітників цього підрозділу.

Ефективність Intranet обумовлена такими перевагами.

· Використання відкритих стандартів. Простота об’єднання в одну інфраструктуру різнорідних технічних засобів і операційних систем також наслідуються з INTERNET. Це дозволяє об’єднувати сучасну і вже застарілу техніку. Виникають умови для своєрідної реанімації інвестицій. Розробка корпоративної системи суттєво спрощується, оскільки в зв’язку з розподіленою структурою мережі відпадає необхідність в загальному деталізованому проекті. Технологія Intranet, яка запозичена з мереж INTERNET, побудована на основі відкритих стандартів. Це забезпечує незалежність від виробника програмного забезпечення, оскільки воно не може знаходитися під монопольним контролем. А це в свою чергу забезпечує високу здатність до інтеграції існуючих гетерогенних інформаційних ресурсів організації. Застосування відкритих стандартів також дозволяє використовувати з більшою ефективністю існуюче і навіть застаріле обладнання, що дозволяє зберегти ресурси організації і підвищити ефективність його діяльності. Модель OSI (Open System Inconnection - еталонна модель взаємодії відкритих систем) є багаторівневим комплектом протоколів, яка дозволяє при розвитку нових апаратних і програмних засобів повторно не переписувати протокол, а лише вносити зміни в один з рівнів. Кожен рівень протоколу включає певні функції і забезпечує певні службові сервіси для суміжних з ним рівнів. Використання відкритих стандартів INTERNET стало основою успіху Intranet. Два стандарти Європейської фізичної лабораторії CERN: стандарт формату файлів HTML (Hyper Text Mark-up Language - мова гіпертексту, мова міток) і стандарт передачі файлів в цьому форматі HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту) - формують зовсім нове уявлення про доступ до інформації у порівнянні з тим, що існувало раніше. Використовуючи відкриті стандарти і протоколи, які застосовуються в INTERNET, Intranet дозволяє розробляти нове програмне забезпечення, яке використовує WWW, FTP, E-mail.