Облік аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота за темою „Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства” складається зі 115 сторінок пояснювальної записки, що включає 11 таблиць, 21 формул, 8 рисунків, додатків, а також з П слайдів та 5 комплектів роздавального матеріалу. Розробка дипломної роботи базується на використанні 32 джерел літератури.

У першому розділі роботи розглянуті теоретичні основи обліку оподаткування прибутку підприємства, наведена характеристика по ключовим аспектам об’єкта дослідження.

У другому розділі виконаний аналіз оподатковуваного прибутку, аналіз доходів і витрат, розглянута організація обліку формування і оподаткування прибутку на підприємстві ТОВ „КЗПО”.

У третьому розділі визначений контроль, розглянуті питання організації та методики аудиту оподаткування прибутку.

У четвертому розділі розглянута охорона праці, основні вимоги до робочого місця бухгалтера.

За результатами досліджень в роботі зроблені висновки щодо оптимізації і удосконалення обліку і контролю на підприємстві.

У додатках представлені вихідні дані, використані в розрахунках.

В роботі були розглянуті наступні визначення: ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, СТАВКА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.


ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Нормативна база оподаткування прибутку підприємства

1.2 Організація обліку оподаткування прибутку підприємства

1.3 Методи аналізу оподаткування прибутку підприємства

2 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ТОВ „КЗПО”

2.1 Фінансово-економічна характеристика господарської діяльності ТОВ «КЗПО»

2.2 Організація бухгалтерського обліку оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО”. Документообіг

2.3 Аналіз оподаткування прибутку на ТОВ „КЗПО”

3 ПІДВИЩЄННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Застосування аудиторських методів для перевірки оподаткування прибутку підприємства

3.2 Контроль за оподаткуванням прибутку на ТОВ” КЗПО”

3.3 Основні напрямки підвищення ефективності обліку та контролю на підприємстві

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


ВСТУП

В умовах ринкової економіки отримання прибутку є безпосередньою метою виробництва. Прибуток створює певні гарантії для подальшого існування і розвитку підприємства.

На ринку підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Встановивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, при цьому одержуючи грошову виручку, що не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію, які приймають форму собівартості продукції.

Для підприємства прибуток є показником, що створює стимул для інвестування в ті сфери, де можна добитися найбільшого приросту вартості. Прибуток як категорія ринкових відносин виконує наступні функції:

­ характеризує економічний ефект, одержаний в результаті діяльності підприємства;

­ є основним елементом фінансових ресурсів підприємства;

­ є джерелом формування бюджетів різних рівнів.

Певну роль виконують і збитки. Вони висвічують помилки і прорахунки підприємства в напрямах використовування фінансових коштів, організації виробництва і збуту продукції.

Прибуток товариства з обмеженою відповідальністю оподатковується і розподіляється в загальному порядку, встановленому для юридичних осіб. При підведенні підсумків господарської діяльності за рік кожному учаснику виплачується частка прибутку, відповідна його внеску в статутний капітал, після внесення до бюджету податків, інших обов'язкових платежів, напряму прибутку на розвиток підприємства і матеріальне заохочення працівника.

У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, значне місце належить податку на прибуток (дохід).

Платниками податків є:

1. резиденти - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, суспільні і інші підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність, направлену на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

2. нерезиденти - фізичні або юридичні особи, створені в будь-якій організаційно-правовій формі, які одержують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ і організацій, які мають дипломатичний статус або імунітет відповідно до міжнародних договорів України або закону.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного відповідно до пункту 4.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» на:

­ суму валових витрат платника податків, визначених статтею 5 Закону;

­ суму амортизаційних відрахувань, нарахованих відповідно до статей 8 і 9 Закону.


1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Нормативна база формування та оподаткування прибутку підприємства

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання.

Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції, між обсягом отриманої виручки та реалізацією продукції.

Фінансові результати за видами діяльності, внаслідок яких вони виникають, поділяються на: прибуток (збиток) від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу (інвестиційну та фінансову).

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Основна діяльність – це діяльність, пов’язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є визначною метою створення підприємства і забезпесуюча основну частину його доходу [13].

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів і відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу.

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством необхідно дотримуватися певних законодавчих та нормативних актів. Короткий огляд основних законодавчих актів наведено в таблиці 1 [1-4].

Таблиця 1- Основні законодавчі акти

Назва документу Ким і коли затверджено Короткий зміст
1 2 3 4
1 Закон України „Про бухгалтерський облік та звітність підприємств в Україні” №1707-ІІІ від 11.05.00 Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні
2 Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” Постановою ВР № 283/97 від 22.05.97 Визначає платників податку, валові доходи та витрати, види амортизації, ставки податку
3 Закон України „Про банки і банківську діяльність” Постановою ВР № 872 від 20.03.91 Визначає порядок та законність відкриття рахунків
4 Закон України „Про систему оподаткування” Постановою ВР №1251 від 25.06.91 Визначає порядок оподаткування прибутку, терміни сплати до бюджету
Продовження таблиці 1
1 2 3 4
5 Постанова КМУ „Про затвердження порядку визнаечння суми податку на прибуток підприємств” № 1579 від 2.07.98 Порядок визначення суми податку та спрямування її до державного бюджету
6 П(С)БО 15 „Доходи” Наказом МінФін України №290 від 14.12.99 Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності
7 П(С)БО 16 „Витрати” Наказом МінФін України №318 від 31.12.99 Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності
8 П(С)БО 17 „Податок на прибуток” Наказом МінФін України №353 від 28.12.00 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток, розкриття у фінансовій звітності

1.2 Організація обліку формування та оподаткування прибутку підприємства

Фінансові результати за видами діяльності, внаслідок яких вони виникають, поділяються на: прибуток (збиток) від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів і відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань.

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань [13].

Витрати, повязані з основною діяльністю, розрізнюють за функціями – виробництво, керування, збут. Вони находять своє відображення на таких рахунках, як 90 „Собівартість реалізації”, 92 „Адмінітсративні витрати”, 93 „Витрати на збут”, 94 „Інші витрати операціної дяльності”.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачен рахунок 79 „Фінансові результати”, який ведеться по таких субрахунках: