Мир Знаний

Конституційний суд України 9 (стр. 1 из 2)

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ.

План.

Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України.

1. Склад та повноваження Конституційного Суду.

2. Провадження в справах Конституційного Суду.

3. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду.

1. Відповідно до ст. 147 Конституції України, Конституційний Суд є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Основна мета Конституційного Суду – гарантування верховенства Конституції як основного Закону держави.

Діяльність Конституційного Суду базується на таких принципах: верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ і обґрунтованості прийнятих ним судових рішень.

Діяльність Конституційного Суду врегульована Конституцією України, Законом України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року, Регламентом Конституційного Суду України, який затверджений рішенням Конституційного Суду від 5 березня 1997 року.

2. Відповідно до ст. 148 Конституції України, Конституційний Суд складається з 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше як 10 років, проживає в Україна протягом останніх 20 років та володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк. Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду шляхом таємного голосування на один трирічний строк.

Голова Конституційного Суду України має такі повноваження:

- організація роботи колегій суддів, комісій і секретаріату;

- скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду;

- розпорядження бюджетними коштами на утримання суду та ін.

Голова Конституційного Суду України має двох заступників, які обираються за поданням Голови на один трирічний строк, таємним голосуванням.

В Конституційному Суді є секретаріат, який забезпечує організаційну, науково-експертну, інформаційну та іншу діяльність суду. Керівник секретаріату призначається Конституційним Судом з числа громадян, які мають право на заняття посади професійного судді.

До складу Конституційного Суду України входять дві колегії суддів: колегія для розгляду питань про відкриття провадження за конституційними поданнями і колегія для розгляду питань про відкриття провадження за конституційними зверненнями.

Конституційний Суд України на своєму засіданні створює постійні комісії, які є допоміжними органами з питань внутрішньої діяльності суду. Конституційний Суд України може створювати також тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов’язаних з провадженням по справах.

До повноважень Конституційного Суду належать:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

- законів та інших правових актів Верховної Ради України;

- актів Президента України;

- актів Кабінету Міністрів України;

- правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

3. Відповідно до Закону України “Про Конституційний Суд України” існують дві форми звернення до Конституційного Суду України: конституційне подання і конституційне звернення.

Конституційне подання – це письмове клопотання в Конституційний Суд України про визнання правового акту (або окремих його положень) неконституційними, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції і законів України. Конституційним поданням також є звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Суб’єкти права на конституційне подання з питань:

- прийняття рішень Конституційним Судом про конституційність законів та інших правових актів, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, є Президент України, не менше ніж 45 народних депутатів України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

- дачі висновків Конституційним Судом;

- відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість – Президент України, Кабінет Міністрів України;

- дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту – Верховна Рада України;

- офіційного тлумачення Конституції і законів України – Президент України, не менше ніж 45 народних депутатів України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

У конституційному поданні повинні бути зазначені:

1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання;

2) відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;

3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;

4) правове обгрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік матеріалів та документів, що додаються.

Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках.

Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів України з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Суб’єктами права на конституційне звернення є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи.

У конституційному зверненні повинні бути зазначені:

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;

4) обгрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України;

5) дані щодо інших документів та матеріалів, на які посилаються суб'єкти конституційного звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів та матеріалів, що додаються.

Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у трьох примірниках.

Відкриття провадження в справах Конституційного Суду України визначається колегією суддів або Конституційним Судом на його засіданні. Справи, по яких відкрито конституційне провадження, розглядаються судом на пленарному засіданні.

Строк провадження по справах за конституційним поданням не повинен перевищувати 3 місяці. Якщо суд визнає конституційне подання невідкладним, строк його розгляду не повинен перевищувати 1 місяця.

Строк провадження по справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати 6 місяців.

Дата розгляду справи визначається Головою Конституційного Суду.

Колегія суддів у справах за конституційними поданнями більшістю голосів приймає рішення про відкриття провадження чи про відмову у відкриті.

Колегія суддів у справах за конституційним зверненням також приймає рішення про відкриття провадження або про відмову у відкритті.

На засіданнях Конституційного Суду розглядаються всі питання, які потребують вирішення, крім тих, які вирішуються на пленарних засіданнях. Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях приймає рішення та дає висновки у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями; затверджує положення про постійні комісії; приймає рішення про утворення тимчасових комісій, затверджує їх персональний склад та призначає голів цих комісій.

На пленарних засіданнях приймаються рішення в справах: про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; офіційного тлумачення Конституції України та законів України; висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, які вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.