регистрация /  вход

Основні показники соматичного здоров`я (стр. 1 из 12)

ЗМІСТ

ВСТУП

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОВ`Я ТА ЙОГО КРИТЕРІЇ

1.1 Вчення про здоров'я

1.2 Градації, критерії і групи здоров'я

1.3 Визначення рівня здоров'я

1.4 Самооцінка культури здоров'я

1.5 Визначення фізичного стану людини

1.6 Методика тестування та оцінки показників фізичних якостей і рухових здібностей

РОЗДІЛ 2. Паспорт здоров'я

2.1 Потреба у складанні «Паспорту здоров`я»

2.2 Положення про «Паспорт здоров'я»

2.3 Методика оформлення «Паспорта здоров'я»

РОЗДІЛ 3. Методи та методика дослідження

3.1 Методи дослідження

3.2 Організація дослідження

РОЗДІЛ 4. Результати дослідження та заповнення «паспорту здоров`я»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність. У зв'язку з екологічною й демографічною ситуацією стан здоров'я населення в Україні катастрофічно погіршується. Смертність випереджає народжуваність. Зростає кількість ракових та алергічних захворювань, розладів нервової системи. Справжнім лихом є лейкемія. На превеликий жаль, змушені констатувати: ми стоїмо на порозі виродження нації. Здоров'я народу опинилося в кризі. Тривалість життя як основний показник здоров'я стрімко знижується. Україна за ним перебуває аж у п'ятому десятку серед держав світу. Все це негативно позначається на стані здоров'я дітей. Вже з дитячого садка до школи приходять хворі діти. У школі становище погіршується. Тільки двадцять відсотків учнів можна вважати здоровими. Сьогодні в школі не здобувають, не зміцнюють здоров'я, а, навпаки, втрачають його. Генетичний фонд нації у небезпеці.

Катастрофічним є стан здоров'я дітей та підлітків з хронічними хворобами. Ці діти та підлітки належать до спеціальної медичної групи. Постійний дефіцит рухової активності, відсутність справжнього тренування гальмують їх нормальний фізичний розвиток, загрожують здоров'ю. Близько 30% дітей шкільного віку складають групу ризику, 43% учнів страждають хронічними захворюваннями, 63% мають порушення постави.

Серед об'єктивних і суб'єктивних причин різкого зниження рівня здоров'я - глибока соціально-економічна криза, глобальні економічні проблеми, слабка матеріально-технічна база й недосконала структура системи охорони здоров'я нашої країни та інші. Однією з причин такого кризового становища є відставання наявної в країні системи принципів, методів і способів охорони та зміцнення здоров'я від вимог сьогодення, розбіжністю систем знань, якими оперує національна освіта, і реалій, що ми маємо сьогодні внаслідок бурхливих соціально-економічних змін в Україні.

Важливе місце серед цих причин займають також санітарно-гігієнічне невігластво значної частини населення України, відсутність у багатьох людей пріоритету здоров'я та мотивації вести здоровий спосіб життя як провідного чинника збереження й зміцнення здоров'я.

Мета роботи – проаналізувати основні показники соматичного здоров`я та скласти «Паспорт здоров`я».

Основні завдання:

- сформувати поняття про здоров`я, основні його критерії;

- проаналізувати необхідність та етапи складання «Паспорта здоров`я»;

- провести дослідження основних показників соматичного здоров`я.

Об`єкт дослідження – студенти ЧДІЕіУ.

Предмет дослідження - основні показники соматичного здоров`я.

Методи дослідження:

- аналіз літературних джерел;

- експеримент (визначення індивідуальних показників соматичного здоров`я за відповідними методиками);

Практична значимість дослідження: знаючи показники рівня соматичного здоров`я можна пропонувати програму (при досить низькому рівні) щодо покращення стану здоров`я піддослідного.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АТ – артеріальний тиск;

ЖЕЛ – життєва ємність легень;

ЖІ – життєвий індекс;

ІГСТ – індекс Гарвардського степ-тесту;

ІФА – індекс фізичної активності;

ІШ – індекс швидкості;

МСК – максимальна;

РФР – рівень фізичного розвитку;

РФС – рівень фізичного стану;

СІ – силовий індекс;

ФВ – фізичне виховання;

ФП – фізична підготовленість.


РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОВ`Я ТА ЙОГО КРИТЕРІЇ

1.1 Вчення про здоров'я

Один східний мудрець мріяв, щоб у його школі кожен день дітям викладалися чотири предмети: урок здоров'я, урок любові, урок мудрості та урок праці. Як бачимо, урок здоров'я займає першість. Уся людська діяльність зводиться до одного - до задоволення потреби людини до нормального здорового життя

Навчання в школі є важкою роботою, і щоб виконувати цю роботу якісно потрібно мати гарне здоров'я.

Людина - перше створіння, яке усвідомило Всесвіт і його еволюцію, виникнення світової системи. В людині природа досягла найвищої складності й досконалості. У людини вперше виникла діалектична єдність біологічного й соціального, матеріального й духовного.

Людина - це найвищий продукт Земної матерії, її тонка й складна система, і щоб її зберегти непошкодженою й цілою, необхідно знати, як функціонує її організм, уміти відновити його роботу, створювати найоптимальніші умови для життєдіяльності.

Людина стає все більш активною і все більш могутньою силою не тільки планетарною, але й космічною. Людина - предмет вивчення багатьох дисциплін.

Для того, щоб людина могла повною мірою відповідати своєму призначенню як вершина природи і виконати історичну місію на Землі і в Космосі, вона повинна бути здоровою як фізично, так і духовно. Спеціальними дослідженнями доведено, що на 50% стан здоров'я залежить від способу життя людини в широкому розумінні слова, 20% здоров'я визначається впливом навколишнього середовища, 20% - спадковістю і тільки 10% - медичною допомогою.

Немає в людини цінності більшої за здоров'я. Відомо, що здоров`я - це те, без чого людина не може бути щасливою. Здоров'я має посідати перше місце в ієрархії потреб людини. Проте, на жаль, ціна здоров'я більшістю людей усвідомлюється тоді, коли вона під черговою загрозою, а то й певною мірою втрачена. Тільки точне знання сутності здоров'я і факторів, що формують його, може стати для людини порадником на шляху до розвитку всіх потенціальних можливостей організму, до життя без хвороб, до активного, творчого довголіття (Муравов І.В., Булич Е.Г., 1997).

Валеологія в перекладі з латинської мови означає "бути здоровим". Це наука про здорових людей. Уявлення про здоров'я є центральним у цій сукупності знань про нього. Особливе значення в розумінні здоров'я має його визначення. Від того змісту, який ми бачимо в здоров'ї, залежать методи і сама спрямованість дисципліни, а також засоби й методи, що використовуються для оздоровчих дій. Наводимо визначення здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Здоров'я — це стан повного психічного, фізичного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань та фізичних вад.

При розкритті поняття здоров'я необхідно використати концепцію цілісності.

Це означає, що здоров'я має розумітися як цілісність, складові частини якої взаємозалежні. Все, що трапиться з якоюсь із них, негайно позначиться на всіх інших. Кожна частина має сприйматися в загальному контексті поняття «здоров'я».

Ми використали символ квітки для того, щоб проілюструвати поняття цілісності. Кожне кільце-пелюстка квітки символізує один з аспектів здоров'я фізичний, емоційний, розумовий, соціальний, особистий і духовний.

Фізичне здоров'я - функціонування нашого організму й стан здоров'я кожної з його систем. Для нас важливо знати як повинен наш організм функціонувати, як визначити, що все гаразд у нас із здоров'ям.

Розумове здоров'я - це наша здатність отримувати інформацію, це наша обізнаність, звідки отримувати необхідну інформацію, як її використовувати. Ми повинні вміти збирати потрібні знання із різноманітних джерел і бути спроможними використовувати цю інформацію для прийняття рішень стосовно нашого організму.

Емоційне здоров'я - це здатність розуміти наші почуття й виражати їх. Знання про те, як почуваємось ми самі і як почуваються інші, допомагає нам виражати свої почуття у зрозумілий для інших спосіб. Важливо комфортно почувати себе, беручи до уваги діапазон емоцій, і знати, коли людям добре, а коли - ні.

Соціальне здоров'я - це те, як почуваємо ми себе як індивідууми чоловічої або жіночої статі, як ми взаємодіємо з іншими людьми. Нам необхідно розуміти, що дійсно є для нас важливим у стосунках з друзями, сім'єю, коханими і всіма тими, з ким ми взаємодіємо. Ми повинні виробляти вміння, що допоможуть нам у цих стосунках.

Особистісне здоров'я - це відчуття себе як особи, це відчуття розвитку свого «его» («его» - це частина нашої суті, яка вимагає від нас розвитку почуття власної особистості й самовираження), це наші сподівання у досягненнях, це наше уявлення про успіх. Кожний із нас знаходить унікальні способи самовираження, залежно від того, що ми цінуємо й чого ми сподіваємось досягти для себе та суспільства. Наприклад, деякі люди знаходять самовираження в своїй роботі або кар'єрі, інші - в сім'ї, а ще інші - в діяльності на благо інших. Ми можемо визначити для себе те, що принесе задоволення нашому власному «его».

Духовне здоров'я є стеблом і серцевиною квітки, яку ми використовуємо для ілюстрування життєво важливої для всіх аспектів нашого здоров'я. Це стосується суті нашого буття (що ми цінуємо і що є для нас важливим). Це є стрижнем нашого існування, це нас об'єднує і дає можливість зрозуміти співвідношення цього аспекту здоров'я з іншими п'ятьма.

Отже, всі шість аспектів здоров'я є важливими і взаємопов'язаними. Ось чому є дуже важливим донести до свідомості учнів поняття цілісності концепції здоров'я.

1.2 Градації, критерії і групи здоров'я

Градації здоров'я. Організм може бути абсолютно здоровим, здоровим задовільно, практично здоровим і нездоровим. Абсолютно здоровим уважається той, у кого всі органи та системи розвинені й функціонують нормально, в них немає ніяких хворобливих відхилень. Як показують всебічні дослідження, абсолютно здорових людей мало - це добре треновані, звичні до навантаження люди: космонавти, пілоти, геологи, окремі фізкультурники й спортсмени. При детальній перевірці у багатьох людей виявляються відхилення, які в звичних умовах ними не відчуваються. Поняття "практично здоровий" означає такий стан організму, при якому окремі порушення не впливають на навчання, роботу й стан організму. Хворобливі явища виявляються у функціональних і структурних змінах в органах і системах органів, спричиняють неприємні суб'єктивні відчуття, біль.