регистрация /  вход

Внутрішній аудит у банку (стр. 14 из 16)

* копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його ви­дав;

* копія документа, що підтверджує взяття суб'єкта підприємниць­кої діяльності на податковий облік, засвідчена податковим орга­ном, нотаріально;

* довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

* картка із зразком підпису, що надається в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

Аудитору слід знати, що за довіреністю суб'єкта підприємницької діяль­ності — фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Крім того в установах банків відкриваються поточні рахунки фізичним особам:

А. Резидентам — громадянам України;

B Резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отри­мали посвідку на проживання в Україні;

С. Нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України;

D. Нерезидентам — іноземцям та особам без громадянства:

* які проживають в Україні згідно з відкритою візою строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (конт­ракту) здійснюється в національній валюті України (за довід­кою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці нерезидента);

* які отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за на­явності документів, що підтверджують отримання спадщини);

* які отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи, документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між уста­новою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який ставиться у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

У договорі між установою банку та фізичною особою повинна бути за­значена серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його), адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного доку­мента, виданого податковим органом.

Аудитор обов'язково перевіряє законність отримання та сплати коштів з поточного рахунку фізичної особи. На поточні рахунки в національній ва­люті фізичних осіб — резидентів може бути зарахована лише:

* оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за ар­тистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

* виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страху­вання, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

* орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухо­мого майна;

* відшкодування шкоди, завданої робітникам та службовцям каліц­твом або у разі втрати годувальника;

* кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

* кошти за реалізоване власне майно та сільгосппродукцію;

* інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законо­давству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб — резиден­тів за розпорядженням власника чи за його дорученням законними є такі операції:

* розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

* розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

* відрахування до державного та місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

* розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми влас­ності;

* розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

* розрахунки за куплену іноземну валюту;

* інші операції — у випадках, що не суперечать чинному законо­давству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

Особливу аудитор повинен звернути на перевірку обігу коштів на рахунках нерезидентів і на те, чи має банк право взагалі працювати з ними.

При перевірці ведення аналітичного обліку за особовими рахунками кліє­нтів аудитор звертає увагу на те, що особові рахунки клієнтів друкуються за встановленими стандартами у двох примірниках. Другий примірник є випис­кою банку із особового рахунку і призначається для видачі клієнту. Записи в особових рахунках здійснюються на підставі належним чином оформлених розрахунково-грошових документів. По сумах, проведених за кредитом, до виписок з особових рахунків в обов'язковому порядку повинні додаватися документи (їх копії), на підставі яких зроблені записи за рахунком.

На документах, що додаються до виписок, проставляється штамп банку, а також календарний штамп дати проведення документа за особовим раху­нком, якщо ця дата не збігається з датою виписки документа або простав­ляється штамп банку, який поєднує всі вищеназвані реквізити. Штамп про­ставляється тільки на основному додатку до виписки. На додаткових доку­ментах, що пояснюють і розшифровують зміст і загальну суму операцій, позначених в основному додатку, штамп не ставиться.

Особові рахунки, виписки з яких клієнтам не видаються, друкуються в одному примірнику, в тому числі і за позабалансовими рахунками.

У разі, якщо власник рахунку виявив неправильно занесені в дебет чи кредит суми, він письмово повідомляє про це установу банку протягом 5-ти днів після отримання виписки. Якщо у встановлений термін таке повідомлення не надійшло, здійснені операції і залишок коштів на рахунку вважа­ються підтвердженими.

Список використаної літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного реагу­вання і валютного контролю” від 19.02.1993 (зі змінами та допов­неннями).

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. — 1991.—№ 24. — С. 272.

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України “Про аудиторську діяльність” .

5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

6. Закон України “Про заставу” від 12.10.1992 (зі змінами та допов­неннями). 10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

від 28.12.1998 за№ 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями).

11 Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 за № 185/94-ВР.

12. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930, якою затверджено уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” Постанова Верховної Ради України від 06.07.1999 за № 826-ХІУ.

13. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” (зі змінами та доповненнями). — Постанова Верховної Ради України від 18.06.1991 за№ 1302-12.

14. Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь­кої діяльності. — 1999. —Вип. 2. — С. 4.

16. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку в комерційних банках України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388.

17. Інструкція “Про застосування Плану рахунків комерційних банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 (зі змінами та доповненнями).

18. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.1999 за № 621.

19. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.1994 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ від ЗО. 12.1996 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь­кої діяльності. — Вип. 1. — 1997. — С. 35.

20. Інструкція № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу уста­новами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.1997 за №335.

21. Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.1996 за № 204. — Законодавчі і нормативні акти з банків­ської діяльності. —1997. — Вип. 10. — С. 30.

22. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 за № 418.

23. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 за № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 2. — С. 5-35.

24. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 за№234.

25. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облі­ку комерційних банків України, затверджена постановою Правлін­ня НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2. — С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26-39.

26. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затв. наказом ГКРУ від 03.10.1997 за № 121 // Галицькі контракти. — 1997, № 5 8.

27. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій­них банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.

28. Концепція організації готівкового обігу в Україні, затверджена по­становою Правління НБУ від 12.03.1998 за № 105 // Вісник НБУ. — 1998, червень. — С. 48.

29. Концепція розвитку внутрішнього аудиту Національного банку України: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.07.2000 за №299.

ЗО. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.

31. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.

32. Наказ Головного управління державної служби України “Про Дові­дник типових професійних характеристик посад державних служ­бовців (випуск 76)” від 01.09.1999 за № 65.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.