регистрация /  вход

Внутрішній аудит у банку (стр. 9 из 16)

* перевірка роботи операційних кас, а також правильності організа­ції та оформлення касових операцій;

* оцінка стану контролю за касовими операціями в установі банку та запобігання випадкам незаконного витрачення та незабезпечен­ня збереження грошей та цінностей;

* перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків;

* перевірка банківського контролю за дотриманням касової

дисципліни клієнтами.

Перевірка готівки, цінностей та бланків суворої звітності (включаючи інва­люту і інвалютні цінності), а також перевірка порядку їх зберігання в грошових сховищах і касах банку проводиться у відповідності з гл. 4 (розділ 2) Інструкції № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.96 за № 347. При цьому перевірка проводиться у такому порядку і послідовності, які повинні за­безпечити повноту охоплення наявних до початку перевірки гро­шей і цінностей, їх збереження в процесі перерахунку та виключали б мож­ливість приховування розкрадання і нестач.

У період підготовки до проведення перевірки мають бути про­аналізовані висновки попередніх перевірок і дані фінансової та статистичної звітності за такими формами:

* 1-КБ — Баланс комерційного банку;

* 412-К — Дані про касове виконання Державного бюджету;

* 748 — Звіт про касові обороти банку;

* Символ 89 форми 748 — Сума торговельної виручки попередньо­го місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця;

* 721 — Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження тор­говельної виручки;

* 728 — Розрахунок прогнозу касових оборотів з операцій підпри­ємств зв'язку;

* 740 —Інформація про результати перевірок дотримання касової дисципліни.

Програма проведення аудиторської перевірки:

І. Перевірка готівки в національній та іноземній валюті (Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за №129, у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.96 за №347).

II. Перевірка бланків цінних паперів, суворої звітності та інших цін­ностей і документів (Інструкція №1 та Інструкція № 4 “Про орга­нізацію роботи з готівкового обігу установами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за№ 335).

III. Перевірка роботи операційних кас (Інструкція № 4 НБУ).

IV. Перевірка касових документів та касової роботи в установах ко­мерційних банків (Інструкція № 1 НБУ).

V. Перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків.

VI.Перевірка банківського контролю за дотриманням касової дис­ципліни клієнтами (Інструкція № 4 НБУ; Порядок ведення касо­вих операцій у національній валюті від 02.02.95 за № 21, у реда­кції постанови Правління НБУ від 13.10.97 за № 334).

Методика проведення аудиторської перевірки касових опера­цій в КБ “ Весна”.

Джерелом ін­формації перш за все виступають первинні документи, а саме:

* об'яви на внесення готівки;

* повідомлення;

* прибуткові та видаткові касові ордери;

* чеки;

* прибуткові та видаткові валютні ордери;

* прибуткові та видаткові позабалансові ордери;

* прибуткові та видаткові ордери.

Крім перелічених первинних документів, аудитори обов'язково повинні звірити обороти та залишки в книзі обліку готівки оборотної (операційної) ка­си та інших цінностей каси, перевірці повинні підлягати також довідки каси­рів прибуткових та видаткових кас, довідки про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою та порожні сумки, зведені довідки про касові обороти, довід­ки про загальну суму проінкасованої виручки, супровідні відомості до сумок з грошовою виручкою та до сумок з валютними та іншими цінностями, контро­льні листи касирів-рахівників, контрольні відомості перерахування виручки, контрольні листи прийнятих і виданих цінностей.

Джерелом інформації для аудиторів є також виписки з балансових рахун­ків 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 та 1007, касові журнали (вони ведуться бухгалтером-контролером), договори на касове обслуговування клієнтів, дані щоденного балансу, книга обліку бланків суворої звітності та книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходиться у сховищі, а також типові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, форми статистичної звітності про касові обо­роти 747-Д і 748 (файл № 12 і № 13) та інші документи, журнали та книги, які є в касі та в бухгалтерії установи банку.

Здійснюючи контроль за дотриманням касової дисципліни клієнтами банку, слід перевірити первинні документи підприємства:

* прибуткові та видаткові касові ордери;

* платіжні відомості;

* податкові накладні;

* рахунки-фактури;

* товарні та касові чеки;

* акти виконаних робіт, наданих послуг;

* інші документи.

Обов'язковій перевірці повинна підлягати касова книга .

Приступивши до перевірки, її керівник повинен:

* опечатати сургучевою печаткою всі грошові сховища, які знахо­дяться в касовому приміщенні (незалежно від наявності в них цінностей на момент початку перевірки);

* взяти під свій контроль усю готівку оборотної (операційної) каси;

* з'ясувати, чи немає грошей і сумок з готівкою у вечірній касі та касі перерахування, а також під відповідальністю інкасаторів (при їх наявності вони ревізуються разом з іншими цінностями).

До закінчення повної перевірки каси доступ службових осіб, відпо­відальних за схоронність цінностей, у грошові сховища дозволяється лише в присутності керівника перевірки, причому вкладення або вилучення грошей і цінностей у цей період проводиться під його контролем. У тих випадках, коли одночасно за один прийом не можна здійснити перевірку всіх зазначе­них цінностей, керівник після закінчення робочого дня разом із службовими особами, відповідальними за збереження цінностей, проводить опечатування грошових сховищ і здає їх під охорону в установленому по­рядку. Печатка керівника накладається на дощечці вище печаток службових осіб .

Відбиток сургучевої печатки керівника, завірений його підписом, є зразком для звірки підпису в книзі здачі під охорону й оформляється на цупкому картоні таким текстом: “Зразок відбитку сургучевої печатки керів­ника відділу внутрішнього аудиту банку “ Весна” з проставленням дати. Цей зразок здається начальнику охорони під розписку, а по закінченні перевірки ке­рівник відділу внутрішнього аудиту одержує розписку та знищує зразок сургучевої печатки.

Перевірка касових операцій повинна починатися з перевірки забезпеченості збереження грошей та цінностей у робочий і неробочий час, дотримання правил відкриття, закриття, опечатування, передачі та прийому від охорони грошових сховищ та сейфів зі зброєю, їх стан у відповідності з технічними вимогами на проектування та обладнання касового вузла.

Проводиться огляд приміщення грошового сховища, перевіряється міц­ність та справність броньованих дверей, наявність належно обладнаних сте­лажів, в тому числі щільність закриття дверей у них та справність замків. Необхідно перевірити також забезпеченість касирів та інкасаторів необхід­ними грошовими сховищами та відповідність їх вищезгаданим вимогам.

Порядок здавання робітникам охорони та прийому від них грошових сховищ перевіряється як шляхом спостереження, так і шляхом перевірки записів у постових журналах по кожному сховищу. При цьому встанов­люється, чи перевіряються особами, відповідальними за збереження цінностей, при прийомі грошових сховищ справність дверей, замків, цілісність шнура та відбитків печаток.

В обов'язковому порядку підлягають перевірці:

* стан засобів сигналізації;

* наявність кнопочних датчиків поблизу робочих місць завідуючого касою перерахунку, касирів оборотної, вечірньої, приходної, ви­даткової та інших операційних кас, а також у керівника установи банку, головного бухгалтера, завідуючого касою, на постах та в інших приміщеннях, де зберігаються цінності та зброя;

* обладнання касового вузла засобами охоронно-пожежної сиг­налізації;

* організація охорони об'єктів;

* стан пропускного режиму;

* фактичне укомплектування штату вільнонайманої охорони об'єк­тів банку, а також використання його за цільовим призначенням;

* інші питання.

Після цього повинна здійснюватись перевірка збереження й обліку цінностей та документів у грошовому сховищі. Так, у ньому повинні зберігатися грошові білети та монета в національній та іноземній валюті, платіжні документи в іноземній валюті, бланки цінних паперів та бланки суворої звітності, а також інші цінності та документи. Не повинні зберіга­тись у сховищі гроші та цінності, що належать самим працівникам банку. Для кожного виду цінностей повинні бути відведені окремі шафи, стелажі та полиці, при цьому кожна шафа (стелаж) повинна бути закрита на ключ завідуючим касою. Ключі повинні знаходитись у грошовому сховищі в шафі завідуючого касою.

Грошові білети одних купюр повинні бути сформовані в пачки по корін­цях, мати надписи на накладках і зберігатися на різних полицях або в різних стелажах. Придатні до обігу грошові білети повинні зберігатися окремо від зношених грошових білетів. Монета повинна бути розфасована по мішках (окремо кожного номіналу) і до них повинні бути прикріплені ярлики зі вказанням номіналу монети та суми вкладення, а також дата формування.

Іноземна валюта повинна зберігатись у пачках або пакетах, а монета — в мішечках окремо за видами валюти, а всередині кожної валюти — за її но­міналом. Прийом та видача готівки та цінностей зі сховища може здійсню­ватись тільки на основі відповідних розпоряджень, які оформляються при­ходними та видатковими документами.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.