регистрация /  вход

Облік у закордонних країнах (стр. 1 из 13)

МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Фартушняк Ольга Вікторівна

Пасичник Інна Юріївна


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

за курсом «ОБЛІК У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ»

для студентів спеціальності 7.050106

всіх форм навчання

Відповідальний за випуск Маляревский Ю.Д.

Харків, ХГЭУ, 2003


УДК 657

Рецензент:

начальник кафедри бухгалтерського обліку й аудита НУВД В.А.Лукин

Затверджено на засіданні кафедри

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Протокол № 13 від 20.06.02

О.В. Фартушняк, И. Ю. Пасичник, В.И. Шулік . Облік у закордонних країнах. Конспект лекцій. - Харків: Изд. ХГЭУ, 2003. - 82 с. (Русск. яз.)

Конспект лекцій «Облік у закордонних країнах» коротко знайомить читачів з теоретичними основами організації обліку в західних компаніях. Особлива увага приділяється проблемним питанням закордонного обліку з метою адаптації до умов України.

Конспект розрахований на студентів всіх рівнів підготовки.

© Харківський державний

економічний університет

© Фартушняк О.В.

Пасичник И.Ю.


ВВЕДЕННЯ

Зміни в політичному й економічному житті країни вимагають нових підходів до керування, пошуку форм, які відповідали б ринковим відносинам. Налагоджена робота в умовах ринку неможлива без радикальної зміни системи обліку, контролю й наступного аналізу господарської діяльності. Якщо раніше облік і звітність були спрямовані на відбиття господарських процесів на підприємстві, то нині облік покликаний підказувати, що потрібно зробити, щоб підприємство працювало ефективно й рентабельно. У ринкових умовах бухгалтерський облік виходить далеко за рамки простої реєстрації фінансових операцій.

На відміну від нашої практики, у розвинених країнах існують різноманітні спеціальні організації, як державні, так і суспільні (асоціації, комітети, центри), які систематично проводять дослідження серед керівників корпорації (фірми), інших користувачів фінансової бухгалтерської звітності з метою вивчення вимог до системи звітних показників, що дозволяє, децентралізовано приймати економічні рішення в умовах ринкової економіки. Результати таких досліджень законодавчо закріплюються в нормативних документах (стандартах).

У рамках ООН, починаючи з 1973 року діє Міжнародний комітет зі стандартам бухгалтерського обліку, що розробляє стандарти, що носять рекомендаційний характер для багатьох національних економік миру. Таким чином, міжнародний досвід у побудові бухгалтерських (фінансових) звітів повинен бути вивчений у нашій країні й впроваджений у практику. Це дозволить прискорити перехід підприємств різних організаційно-правових форм до принципів ринкової економіки в умовах розширення горизонтальних зв'язків і обмеження економічної влади держави.

Вивчення систем бухгалтерського обліку й звітності закордонних країн визначає необхідність переосмислення критеріїв формування облікової й звітної інформації, більше чіткого визначення елементів фінансової звітності, порядку їхнього визнання й оцінки, а також установлення взаємозв'язку між елементами фінансової звітності.

В економічній літературі проблемі більшої забезпеченості користувачів надійною й своєчасною фінансовою інформацією приділено надзвичайно багато уваги. Про це свідчать наукові праці як вітчизняних, так і закордонних авторів: Коршунова В.И., Голова С.Ф., Костюченко В.М., Губачевой О.М., Нидлза Б., Андерсона Х., Колдуэлла Д., Панкова Д.А. і ін.

У даній книзі авторами була зроблена спроба систематизації основних методологічних підходів, застосовуваних як у фінансовому, так і в управлінському обліку закордонними компаніями.


ТЕМА 1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЇХНЯ РОЗРОБКА Й ВПРОВАДЖЕННЯ

1.1. Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

1.2. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку.

1.3. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги.

1.4. Організація дельности Комітету з міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

1.5. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.

1.6. Міжнародні організації з питань нормативного регулювання й контролю обліку.

1.1. Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Необхідність у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) полягає в наступному:

наданні можливості інвесторам зрівняти інформацію фінансових звітів компаній у різних країнах миру;

угоді із приводу «правдивого й справедливого огляду».

Але багаторазове подання звітності відповідно до різних нормативних актів - це лише втрата часу й засобів.

Таким чином, вивчення й застосування МСБО може бути єдиним і найкращим виходом.

Однак існують специфічні проблеми поширення МСБО:

1. Слабко розвинена інформаційна технологія.

2. Оподатковування.

3. Бартерні операції.

4. Векселя як спосіб погашення заборгованості.

5. Індексація необоротних активів.

6. Незавершене будівництво.

7. Торговельна дебіторська заборгованість.

8. Запаси.

9. Консолідація дочірніх і асоційованих компаній.

10. Структура статутного капіталу.

1.2. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку

Кожній країні властиві певні відмінності, які обумовлені національними особливостями й факторами розвитку. У цьому зв'язку кожна країна має свою національну систему бухгалтерського обліку.

Система бухгалтерського обліку - це сукупність прийомів і методів, за допомогою яких узагальнюються процеси виробництва, постачання й реалізації продукції, визначаються мети, забезпечується керування підприємством на основі стратегічних і тактичних завдань.

Національна система бухгалтерського обліку характеризується такими показниками:

використанням системи національних бухгалтерських стандартів, розроблених з урахуванням національних особливостей розвитку економіки;

національним планом рахунків;

системою організації бухгалтерського обліку в масштабі фірм;

методологією визначення кінцевого фінансового результату;

системою фінансової звітності.

Наприклад, МСБО використовують як національні стандарти бухгалтерського обліку (НСБУ) такі країни, як Хорватія, Кіпр, Кувейт, Латвія, Мальта, Пакистан, Грузія, Вірменія.

НСБУ розробляють окремо, але як основу використовують МСБО в Чилі, Ірані, Словаччині, Узбекистані, Китаї, Сирії, Молдові.

НСБУ розробляють окремо, не використовуючи норми МСБО в Австрії, США, Канаді, Японії, Росії, Великобританії, Іспанії, Німеччині.

НСБУ не існує, а МСБО формально не прийняті в Ботсвані.

НСБУ розробляють окремо, але ґрунтуються на аналізах МСБО в більшості випадків у Бразилії, Чехії, Франції, Індії, Литві, Португалії, Швеції, Туреччині, Україні, Італії, Норвегії, Швейцарії.

На створення й функціонування національних систем бухгалтерського обліку впливають наступні фактори:

погляди провідних теоретиків і професійних організацій;

економічні наслідки від прийняття бухгалтерських правових нормативів;

загальна економічна ситуація в країні;

податкова політика;

національні особливості країни;

користувачі фінансової інформації і їхньої мети;

юридичне середовище країни;

джерела фінансування;

мова країни;

вплив інших країн на систему бухгалтерського обліку;

загальна атмосфера в країні.

1.3. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги

Фінансова звітність підприємств різних країн має певні відмінності, які обумовлені соціальними, економічними й політичними факторами.

Ці відмінності значно утрудняють аналіз інформації й прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, глобалізації фінансових ринків.

Для забезпечення гармонізації фінансової звітності 29.06.73 р. створений Комітет з міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (КМСБУ).

На сьогодні МСБО використовується:

як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах миру;

як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють свої власні вимоги й стандарти;

фондовими біржами й регулювальними органами, які вимагають або дозволяють іноземним емітентам подавати фінансові звіти згідно МСБО;

такими органами, як Європейська комісія й Світовий банк, які жадають від боржників подачі фінансової звітності згідно МСБО.

Існують певні переваги застосування МСБО:

збереження засобів на розробку й узгодження національних стандартів;

високий рівень довіри до фінансових звітів на ринку;

можливість залучення інвесторів;

обмін ідеями;

створення фундаменту для національних стандартів;

1.4. Організація діяльності Комітету з міжнародним стандартам бухгалтерського обліку

КМСБУ як незалежний орган почав свою роботу в 1973 р. Його метою є формування, видання й удосконалення стандартів бухгалтерського обліку для недержавного (частки) сектора.

КМСБУ перебуває в Лондоні, його спонсорами виступають 153 прогресивних бухгалтерських організацій з 112 країн миру.

Рада КСМБУ звичайно збирається 4 рази в рік. У його склад входять представники 14 країн і об'єднань (1 голос від кожної країни): Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Індії, Шрі-Ланки, Малайзии, Мексики, Нідерландів, Федерації країн південного блоку, Південної Африки, Зімбабве, Великобританії, США, Федерації швейцарських холдингових компаній.

Структура КМСБУ представлена на мал.1.


Рис.1 Структура КМСБУ

Відповідно до мал. 1 структуру формують:


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!