Особливості патентного захисту прав на винахід і його реєстрація

Зміст

1. Загальні поняття винаходу.

2. Переваги власника патенту на винахід (корисну модель).

3. Процедура одержання патенту на винахід та процес реєстрації.

4. Захист прав на винахід (корисну модель).

Висновки

Список використаної літератури

1. Загальні поняття винаходу

Винахід — технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливими правоохоронним документом, який має назву патент.

Винаходом може бути пристрій, спосіб, речовини, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин.

Винахідник - фізична особа, результат творчої праці якої визнано винаходом (корисною моделлю).

Окремо виділяють секретний винахід і службовий винахід.

Секретний винахід - винахід, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід - винахід, створений працівником:

- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Умови патентоздатності: винахід – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність, корисна модель - новизна, промислова придатність.

Новизна – винахід (корисна модель) визнається новим (новою), якщо він (вона) не є частиною рівня техніки, що містить у собі всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки.

Винахідницький рівень – винахід має винахідницький рівень, якщо для середнього фахівця в певній галузі він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

1) право на використання винаходу (корисної моделі) за своїм розсудом;

2) виключне право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання;

4) інші права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) і інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

Застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням винаходу (корисної моделі), а процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну йому.

2. Переваги власника патенту на винахід (корисну модель)

Реєстрація винаходу не є обов’язковою процедурою. Винахід можна захистити як ноу-хау та через процедуру комерційної таємниці, але це не завжди ефективно. Реєстрація винаходу дозволяє заявити суспільству про свої майнові і немайнові права. Патент на винахід поширюється на територію країни в якій він зареєстрований. Реєстрація винаходу повинна відповідати умовам патентоздатності. Патент на винахід (корисну модель) робить його власника власником виключних прав на використання, тобто будь-яке використання цього об'єкта без дозволу власника є незаконним і тягне відповідальність відповідно до законодавства України.

Права на винахід (корисну модель), як і інші види власності, мають свою вартість, що може істотно зрости з підвищенням попиту на певне технологічне рішення.

Права на винахід (корисну модель) можуть бути предметом продажу, а також надання в тимчасове користування. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання власник виключних прав може одержати істотну матеріальну вигоду, навіть не використовуючи об'єкт самостійно.

Згідно 8 (восьмому) стандарту бухгалтерського обліку, права на винахід (корисну модель) занесені до нематеріальних активів. Відповідно, вартість цього об'єкта може бути поставлена на баланс підприємства або внесене як майно в статутний фонд при створенні фірми.

Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачено три умови патентоздатності:

- винахідницький рівень;

- новизна (не є частиною рівня техніки);

- придатність для промислового використання.

Патент на винахід відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" надає його власникові наступні права:

- виключне право на використання винаходу за своїм розсудом;

- право забороняти іншим особам використовувати винахід без вашого дозволу;

- право на судові розгляди проти несанкціонованого використання винаходу і вимагати від порушника відшкодування збитків в зв’язку з використанням;

- відчужувати (передавати, продавати) свої права на винахід;

- право розпочати власне виробництво продукту, з використанням запатентованого винаходу;

- внести майнове право власності на винахід або право на його використання як долю у статутний фонд підприємства, що створюється або вже існує, тобто використовувати зазначені права як нематеріальний актив.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

Права, якими наділяється власник патенту на винахід, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент України на винахід (Деклараційний патент України на секретний винахід) діє тільки на території України.

3. Процедура одержання патенту на винахід (корисну модель) та процес реєстрації.

Як показує практика, процедура одержання патенту на винахід в Україні займає 2,5-3 роки, патенту на корисну модель - 9-11 місяців.

В Україні існує єдиний державний орган, уповноважений видавати патенти на винаходи (корисні моделі) - Державний департамент інтелектуальної власності. Заявки на видачу патенту подаються в Український інститут промислової власності (Укрпатент) , що є структурним підрозділом Департаменту.

Для подання заявки на видачу патенту потрібно:

заяву на видачу патенту на винахід (корисну модель);

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

реферат;

креслення (за необхідності).

Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому розмірі.

Заявником винаходу (корисної моделі) може бути його (її) автор, роботодавець автора або їхній правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і юридична особа (резидент і нерезидент) - як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства.

Встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).

Формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі». У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із установлених вимог, заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує рішення про завершення формальної експертизи й можливості проведення кваліфікаційної експертизи (за заявками на винаходи) або рішення про видачу патенту на корисну модель.

Кваліфікаційна експертиза (проводитися тільки за заявками на винаходи) – перевіряється відповідність заявленого винаходу критеріям патентоздатності, встановлених Законом. Кваліфікаційна експертиза проводиться тільки після одержання Укрпатентом відповідної заяви й оплати збору за її проведення. У випадку невідповідності винаходу якому-небудь із установлених критеріїв, заявникові направляється обґрунтований попередній висновок із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь і усунути зазначені недоліки. Якщо винахід відповідає всім установленим критеріям патенотоздатності або якщо експертиза взяла до відома доводи заявника щодо усунення недоліків, заявникові направляється рішення про видачу патенту на винахід.

Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу патенту й державний збір за публікацію у встановленому розмірі.

Після оплати відомості про видачу патенту на винахід (корисну модель) публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться у відповідний Державний реєстр. При цьому заявник винаходу (корисної моделі) одержує патент і статус власника виключних прав на винахід (корисну модель).

Право власності на винахід підтверджується наявністю патенту на винахід. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років з дати подання заявки на реєстрацію винаходу.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років з дати подання заявки на реєстрацію винаходу. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин інше, для використання якого потрібен дозвіл відповідного органу влади, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює терміну між датою подання заявки на реєстрацію винаходу та датою одержання дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Процес реєстрації винаходу (корисної моделі) можна розділити на декілька рівнозначних етапів:

1. Патентне дослідження (перевірка на новизну, винахідницький рівень та промислову придатність; пошук серед зареєстрованих і заявлених на реєстрацію, винаходів (корисних моделей) аналогів і тотожних технічних розробок).

Якщо у результаті патентного дослідження виявиться, що винахід (корисна модель) не відповідає переліченим критеріям, такому винаходу у реєстрації буде відмовлено.

Кваліфіковане патентне дослідження (патентний пошук) і експертизу може виконати фахівець Патентбюро.

Якщо, за власним розсудом, заявник вважає свою технічну розробку такою, що є нова і патентоздатна, він, під свою відповідальність, може обмежитися повідомленням про можливий прототип винаходу (корисної моделі), або доручити ПАТЕНТБЮРО лише пошук вірогідного (можливого) прототипу.

2. Оформлення (складання) заявки на реєстрацію винаходу (корисної моделі).

На цьому етапі заявник виконує опис винаходу (корисної моделі), ілюстративні матеріали (креслення, схеми тощо) та оформляє заявку.

Оформлення (складання) заявочних матеріалів, включно - поверхневе редагування наданого заявником опису винаходу (корисної моделі), подання заявки у патентне відомство та одержання патенту, заявник може доручити Патентбюро (тариф - 1450 грн. (+250 грн. - за кожний наступний пункт формули, після одного).

Опис винаходу (корисної моделі) за усним, або довільним письмовим, поясненням ідеї технічної розробки може виконати фахівець Патентбюро (послуга також включає пошук вірогідного прототипу винаходу / корисної моделі, виконання або редагування ілюстративних матеріалів: ескізних креслень, технічних малюнків, схем тощо), вартість послуги - 1000 грн. (+250 грн. за кожний наступний пункт формули, після одного). Послуга виконується разом з послугою розробки і оформлення матеріалів заявки.

3. Подання заявки в патентне відомство.

На цьому етапі заявник, за вказаними йому реквізитами, самостійно сплачує збір за подання заявки – від 40 грн. (якщо заявник - він же автор), або від 800 грн. (якщо заявник - не автор).

4. Запит на проведення експертизи по суті.

Цей етап має відношення лише до заявки на винахід.

На цьому етапі заявник самостійно оплачує збір за проведення експертизи по суті , відповідно – від 150 грн., або від 3000 грн.

Сплату зборів і мита заявник може доручити Патентбюро.

5. Діловодство у процесі реєстрації винаходу (корисної моделі) (листування з експертом, внесення змін, доповнень).

6. Реєстрація винаходу (корисної моделі) і видача патенту.

На цьому етапі заявник, за вказаними йому реквізитами, самостійно сплачує збір збір за публікацію, відповідно – від 10 грн., або від 200 грн. і мито за видачу патенту – 17 грн.

Необхідні документи:

Дані про заявника. У разі, якщо заявником є юридична особа - повна назва і адреса компанії, відповідно до реєстраційних документів. Якщо заявником є фізична особа - прізвище ім'я по батькові і адреса реєстрації (з індексом).

Дані про автора(ів) - прізвище ім'я по батькові і адреса реєстрації (з індексом).

Якщо заявником є юридична особа - банківські реквізити компанії, П.І.Б. і назва посади керівника.

Короткий опис винаходу (корисної моделі), достатній для того, щоб експерт зрозумів суть технічної розробки. За необхідністю, надати креслення малюнки, схеми.

Також, можна скористатися послугою прискореної процедури отримання патенту, тариф на яку визначається індивідуально.

4. Захист прав на винахід (корисну модель).

Порушенням прав власника запатентованого винаходу (корисної моделі) є будь-яке посягання на його права.

Форми захисту прав на винахід:

Неюрисдикційна – передбачає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту своїх виключних прав на винахід (корисну модель), які здійснюються ними самостійно, без звернення в державні або інші компетентні органи. При цьому маються на увазі тільки законні способи захисту, такі, як, наприклад, повідомлення порушника про існування виключних прав і пропонування вирішення суперечки шляхом переговорів.

Юрисдикційна – передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав або прав, що оскаржуються. Суть такої форми захисту полягає в тому, що особа, права якої порушені неправомірними діями, може звернутися за захистом своїх прав у спеціально уповноважені державні органи - суд, Антимонопольний комітет та ін.

Цивільно-правова – найпоширеніша процедура вирішення спорів щодо виключних прав на винахід (корисну модель). Головна мета - не покарання порушника, а відновлення прав і компенсування збитків. У зв'язку із цим законодавство України встановило досить широкий спектр способів захисту:

визнання виключного права;

визнання недійсним договору стосовно прав на винахід (корисну модель);

припинення дій, що порушують право;

відновлення положення, що існувало до порушення права;

компенсування збитків і інші способи компенсування матеріального збитку;

компенсування морального (нематеріального) збитку;

визнання незаконним рішення державного органа.

Підставою для притягнення порушника до цивільно-правової відповідальності є звернення власника виключних прав з позовом у суд.

Цивільно-правовий захист прав авторів винаходів, корисних моделей здійснюється на засадах, визначених Конституцією України, Цивільним кодексом та Законом України „ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Чинне законодавство, на жаль, не містить надійної і ефективної системи захисту названих прав. Норми щодо захисту прав авторів винаходів і корисних моделей часто не узгоджені між собою, містять лише загальні положення. Вони не передбачають, які конкретні дії визначаються порушенням прав авторів винаходів і корисних моделей. Не конкретні, не чіткі формулювання можуть і викликають у результаті правозастосовчої діяльності певні сумніви: чи певна дія щодо зазначених об’єктів інтелектуальної власності є порушенням права на нього.

Кримінально-правова процедура рішення спорів передбачає притягнення порушника до кримінальної відповідальності. Однак, щоб кваліфікувати правопорушення на винахід (корисну модель) як кримінальний злочин, необхідно, щоб йому були властиві такий ознаки даного злочинного діяння, як: повторність, здійснення дій по попередній змові групою осіб, нанесення матеріальних збитків у великих або особливо великих розмірах, здійснення подібних дій службовою особою з використанням службового становища. При цьому суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом із прямою формою вини.

Кримінально-правова відповідальність передбачає такі види покарання, як штраф, виправні роботи, позбавлення волі, конфіскація майна.

Адміністративно-правова процедура зводиться, переважно, до звернення особи, права якого порушені, із заявою в Антимонопольний комітет України. Такий звернення можливо у випадку кваліфікації порушення прав на винахід (корисну модель) як акту недобросовісної конкуренції. Антимонопольний комітет уповноважений виносити наступні рішення:

визнання факту недобросовісної конкуренції;

припинення недобросовісної конкуренції;

накладення штрафів;

конфіскація копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця).

Рішення Антимонопольного комітету може бути оскаржене в суді.

Висновки

Інтелектуальний потенціал, наука, високі технології справляють визначальний вплив на розвиток сучасної постіндустріальної цивілізації. Вони виводять на вершину економічного розвитку не тільки окремі галузі, а й цілі країни, створюють умови для формування у людей високих людських цінностей. Україна має адекватно реагувати на ці процеси, ефективніше використовуючи свій науково-технічний потенціал та його конкурентні переваги. Цей потенціал може і повинен відіграти головну роль в забезпеченні реального переходу економіки на інноваційний шлях розвитку, вирішенні соціальних проблем, підвищенні рівня освіти та культури, зміцненні обороноздатності та національної безпеки держави.

Звичайно, технічний прогрес не стоїть на місці, він постійно рухається вперед, вдосконалюючи ті здобутки, які були зроблені раніше. Саме тому існуюче законодавство не встигає за цим рухом, в результаті чого виникає уявлення його недосконалості. Зокрема, хотілося б наголосити на необхідності вдосконалення законодавчої бази в сфері захисту прав авторів винаходів і корисних моделей, а також, на застосуванні цих норм на практиці, оскільки навіть ті закони, що існують сьогодні, фактично не застосовуються для захисту авторів винаходів і корисних моделей. Юридична практика активно не бажає їх застосовувати, в результаті чого порушуються не тільки права суб’єктів інтелектуальних прав, а й держави в цілому.

Цивільно-правовий захист прав авторів винаходів, корисних моделей здійснюється на засадах, визначених Конституцією України, Цивільним кодексом та Законом України „ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Чинне законодавство, на жаль, не містить надійної і ефективної системи захисту названих прав. Норми щодо захисту прав авторів винаходів і корисних моделей часто не узгоджені між собою, містять лише загальні положення. Вони не передбачають, які конкретні дії визначаються порушенням прав авторів винаходів і корисних моделей. Не конкретні, не чіткі формулювання можуть і викликають у результаті правозастосовної діяльності певні сумніви: чи певна дія щодо зазначених об’єктів інтелектуальної власності є порушенням права на нього.

Розмаїття норм про захист прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі свідчить, що єдиної системи захисту прав на такі об’єкти немає. Тому необхідно розробити єдину систему захисту прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та й на об’єкти інтелектуальної власності в цілому. Єдина система захисту має передбачати, безперечно, єдину систему санкцій за порушення зазначених прав. При цьому мають бути розроблені більш суворіші санкції.

Законодавство України щодо захисту прав авторів винаходів і корисних моделей створювалося в умовах переходу України до ринкової економіки. Це, безперечно, не означає, що воно не враховувало позитивного досвіду законотворчої практики минулих років. В ньому були враховані і найновіші досягнення вітчизняної і зарубіжної правової науки. Разом з тим, вбачаються й деякі його недоліки.

Отже, на підставі наведеного можна зазначити, що чинне законодавство України про інтелектуальну діяльність містить ряд недоліків та прогалин. Разом з тим, характерною позитивною рисою чинного законодавства України про інтелектуальну власність є його прагнення максимально наблизитись до міжнародних стандартів. Для вдосконалення системи захисту прав авторів винаходів, корисних моделей необхідно використовувати досвід зарубіжних країн.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі», прийнятий Верховною Радою України 15.12.93

2. Інтелектуальна власність в Україні: Винахід / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 2008, 136 с.

3. “Економіка підприємства”.:Підручник.-В 2т. Т1 /За редакцією С.Ф.Покропивного.- К.: Вид-во “Хвиля-Прес”, Донецьк: Мале підприємство “Поиск”. Т-во книголюбів, 2006.-400с.

4. http://www.intellect.ua

5. http://www.patent.net.ua

6. http://www.patagent.kiev.ua

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.