регистрация /  вход

Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі" (стр. 1 из 7)

Зміст

 

Реферат

Введення

1. Аналіз учбової документації

1.1      Загальна характеристика

1.2      Аналіз учбового плану

1.3      Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

1.4      Межпредметні зв’язки

1.5      Розробка фрагменту поурочно-тематичного плану

1.6      Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення за обраною темою

1.7      Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути залучена при вивченні теми

2. Організація і методика уроку обраної теми

3. Наочні засоби у викладанні та методика їх використання

Висновок

Список використаних джерел

 


Реферат

У даній курсовій роботі є 3 таблиці.

У курсовій роботі були охарактеризовані учбові документи, дана характеристика дисципліни «Виробниче навчання», розроблений перелік комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми, складений поурочно-тематичний план, план-конспект уроку, вивчена теоретична частина: «Наочні засоби у викладанні та методика їх використання.».

Документи: КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, УЧБОВИЙ ПЛАН, ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА


Вступ

Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи утворення України. Професійно-технічна освіта – це комплекс педагогічних і управлінських заходів, направлених на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у вибраній ними області професійної діяльності, розвиток компетентності і професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.

Професійно-технічне навчання складова частина професійно-технічної освіти. Воно передбачає формування у громадян професійних умінь і навиків, необхідних для виконання певної діяльності, і може здійснюватися в професійно-технічних учбових закладах.

Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту і професіонально-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає можливість виконувати обов'язки педагогічного працівника.

Вимоги до педагогічних працівників визначаються кваліфікаційною характеристикою, але уміння розробляти порядок організації і методику проведення учбових занять - одне з основних професійних умінь.

Метою даної курсової робота є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми.

Об'єкт дослідження: професійне навчання учнів ПТЗО.

Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

- виявити роль і місце учбової дисципліни: «виробниче навчання» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТО;

- визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми з них є забезпечуючими для вивчення теми: «Локальна мережа»; виявити, які дисципліни і теми з них забезпечує тема: «Локальна мережа»);

- скласти поурочно-тематичний план вивчення теми : «Локальна мережа»;

- розробити комплексно-методичне забезпечення для теми: «Локальна мережа»;

- виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення теми : «Локальна мережа»;

- розробити порядок організації і методику теми Локальна мережа»;

- дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

 


1. Аналіз учбової документації

 

1.1 Загальна характеристика професії

 

Зміст освіти визначається наступними нормативними документами: кваліфікаційною характеристикою, учбовий план, учбова програма, зведено-тематичний план.

Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. У ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації. Складається з розділів:

1) характеристика робіт які повинен виконувати працівник;

2) перелік знань працівника;

3) перелік умінь працівника;

Вихідні дані:

Спеціальність: Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем.

Кваліфікація: молодший фахівець.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Термін навчання: 3 роки.

Далі розглянемо основні характеристики професії:

Елементи предмету діяльності, види діяльності, сфера діяльності.

Місце використання робітника: програміст.

Існуючі тарифно-кваліфікаційні характеристики містять опис тільки основних, що найбільше часто зустрічаються робіт, що відносяться до даної професії і до відповідного розряду складності. В основному вони призначені для тарифікації робіт зі ступенів їхньої складності, тарифікації робітників і присвоєння їм відповідних кваліфікаційних розрядів з урахуванням складності виконуваних робіт, встановлення однакових вимог при оплаті праці робітників відповідно до рівня їхньої кваліфікації.


1.2 Аналіз учбового плану

Навчальний план - це державний навчальний документ, у якому встановлюється:

1.Термін навчання: 3 роки.

2.Тривалість навчального року і його структура

3.Повний перелік предметів

4.Розподіл предметів по роках навчання (послідовність вивчення предметів)

5.Час на вивчення кожного предмета в цілому і по навчальних предметах

6.Перелік предметів, виконуваних на заліки й іспити

7.Режим навчальної роботи (у ПТУ - час на теоретичні заняття і практичне навчання)

8.Час на факультативи і консультації

Навчальний план розробляється по визначених професіях за участю представників навчального закладу і затверджується міністерством освіти України.

Навчальні плани бувають:

1.Типовими, тобто однаковими для даної професії

2.Експериментальними - для нових спеціальностей і нових навчальних закладів.

Важливий принцип складання навчальних планів - це наступність змісту утворення.

Тепер виконаємо аналіз основних розділів навчального плану стосовно до вихідних даних.

Термін навчання: 3 роки.

Тривалість навчального року і його структура: навчальний рік триває 11 місяців.

У таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджеті часу (у тижнях).


Таблиця 1.1 - Зведені дані бюджетові часу (у тижнях).

Курси Теоретичне навчання Виробниче навчання Виробнича практика Передвипускна практика Державна атестація Тиждень на святкові дні Канікули Всього
I 38 8 2 1 11 52
II 36 36 2 2 1 11 52
III 23 23 16 1 1 2 43

Повний перелік предметів (додаток1)

Розподіл предметів по роках навчання (послідовність вивчення предметів) - (додаток 1).

У професійно-технічних навчальних закладах виділяють три цикли дисциплін:

-професійно-технічний;

-загальтехнічний;

-загальноосвітній.

У технікумах виділяють наступні цикли:

-загальноосвітній;

-цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки;

-цикл природно-наукової підготовки;

-цикл професійної і практичної підготовки

У навчальному плані підготовки оператора комп’ютерного набору виділено наступні цикли дисциплін і час на їхнє вивчення:

-професійно-технічний - 1240;

-загальноосвітній - 3030.

Основною характеристикою відведення години для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО з відношення години, що відводиться на теоретичне навчання і до години, що відводиться на виробниче навчання.

0/540=0


- час, що відводиться на теоретичне навчання;

 - час, що відводиться на виробниче навчання.

Цей показник пропонується називати показником iнтелектуалоємностi професійної підготовки.

Також вводиться показник загальноосвітньої бази професійної пiдготовки, що враховує відношення кiлькостi учбових годин, що відводяться на вивчення загальноосвітнього та професійно-технічного циклу.

3030/1240=2,44

 - час, що відводиться для вивчення загальноосвітнього циклу;

 - час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу.

1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця

Дисципліна:Виробниче навчання. Час на вивчення 540 годин.

Перелік основних розділів дисципліни приведені у додатку 1

Для подальшого дослідження обираємо тему: «Локальна мережа».

Кількість годин на вивчення даної теми 6 годин.

Дана тема має важливе значення для фахівця з професії: «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».

Зокрема для формування наступних умінь:

1. Створювати локальну мережу між робочими комп’ютерами;

2. Працювати з пристроями для створення ефективних мереж;