регистрация /  вход

Універститет КРОК (стр. 1 из 3)

1. Історія Університету

Історія створення Університету тісно пов'язана з історією становлення нашої молодої держави – України.

Коли до проголошення незалежності в Україні залишалося близько року, а саме у січні 1989 року, на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів Української РСР розпочав прийом абітурієнтів госпрозрахунковий факультет «Економічна та управлінська підготовка».

Біля джерел його створення стояли справжні ентузіасти, люди, безперечно, далекоглядні та неординарні, ціла команда однодумців, до якої входили: Гукайло Ю.М. (проректор з маркетингу), Живоглядов Ю.О., Кириченко О.А., Клімов С.В., Лаптєв С.М. (нині – ректор Університету), Паращенко Л.І. (директор Ліцею бізнесу при Університеті «КРОК»), Фініков Т.В. (тепер – проректор з міжнародних проектів), Шапірштейн Г.Я., Шкляренко О.В., Штабовенко В.В.

Далекоглядність цих людей виявилася дуже швидко. Розробивши ідею безперервної освіти та розпочавши її реалізацію, вони прийшли до реорганізації та державної реєстрації науково-навчальної фірми «КРОК» – Інституту економіки, управління та господарського права. Це і справді був великий КРОК уперед. Факультет виріс у заклад, що здійснював кваліфіковану управлінську підготовку керівників підприємств, закладів та установ – тоді ще в межах курсів та семінарів, проте вже не лише на території України, а й за її кордоном.

Січень 1989 року

Створення фінансово самостійного факультету «Економічна та управлінська підготовка» в рамках Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів УРСР та за підтримкою Українського республіканського штабу студентських загонів.

Грудень 1990 року

Реорганізація факультету «Економічна та управлінська підготовка» у навчально-наукову фірму «КРОК», команда якої розробила і почала реалізацію ідеї безперервної підприємницької освіти.

Університету економіки та права «КРОК» у цьому році виповнюється 18 років. Сьогодні це дійсно потужна освітня корпорація, у структурі якої два навчально-наукові інститути: один – магістерської підготовки та післядипломної освіти; другий – менеджменту безпеки; а також коледж економіки, права та інформаційних технологій, ліцей бізнесу, п’ять факультетів, 24 кафедри.

Січень – грудень 1993 року

Отримання дозволу Міністерства освіти України на надання освітніх послуг зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Правознавство». Початок навчання першої «пілотної» групи студентів економічного факультету та факультету фінансового менеджменту.

Червень – липень 1998 року

Державна акредитація спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Жовтень 1999 року

Створення у структурі Інституту Школи бізнесу.

Грудень 1999 року – червень 2000 року

Державна акредитація спеціальності «Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Ліцензування спеціальностей «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Педагогіка вищої школи», «Проектний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Ліцензування програм перепідготовки за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа» та «Економіка підприємства».

Грудень 2001 року

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України зареєстрував збірник «Вчені записки Інституту економіки та права «КРОК» як друкований засіб масової інформації.
Указом Президента України Пшонківській І.М. та Шарову О.І. присуджені щорічні премії Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року.

Липень 2002 року

Акредитація спеціальностей класичних напрямів навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Випуск перших магістрів зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Правознавство».

Квітень 2006 року

Університет «КРОК» разом з Ньюпортською бізнес-академією впровадив магістерські програми з менеджменту (загальний, інформаційний та фінансовий менеджмент). Відкриття програми «КРОК-Лідер»: одночасне отримання економічної («Фінанси і кредит») та юридичної («Правознавство») освіти.

2. Структура Університета «КРОК»

· Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки (магістерська підготовка)

· Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

· Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій

· Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України

· Коледж економіки, права та інформаційних технологій

· Київський коледж нерухомості

· Київський ліцей бізнесу

· Бізнес-школа (проектно-орієнтована МБА-програма)

· Центр консалтингових послуг «КРОК-Консалтинг»

· Факультет міжнародних відносин

· Факультет економіки та підприємництва

· Юридичний факультет

· Факультет додипломної освіти

· Факультет заочного навчання

· Аспірантура

· 22 кафедри

· 9 філій в регіонах України

· Структурні навчальні підрозділи в Чехії та Грузії

Декларація

Преамбула

Ця декларація визначає основні напрями розвитку Університетської громади (викладачів, співробітників, студентів, слухачів) на період 2004–2010 років. Декларація базується на принципах Magna Charta Universitatum (1988), Лімської декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» (1988), Ерфуртської декларації «До відповідального університету двадцять першого століття» (1996), Болонської декларації (1999) та інших визначальних документів світової спільноти стосовно вищої освіти на сучасному етапі, а також на Національній доктрині розвитку освіти (2002), Законі України «Про вищу освіту» (2002), концепції загального менеджменту якості (TQM). Декларація визначає місію, стратегічну мету, основоположні цінності та цілі Університету.

Місія Університету

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої у світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Стратегічна мета

Наука – Освіта – Розвиток – Здоров’я – Конкурентні переваги

Розбудова «КРОКу» як Університету прикладних наук і технологій, що забезпечує розвиток генерації здорових, освічених громадян, які оволоділи сучасними знаннями і підприємницькими навичками, надає своїм співробітникам можливості фахової та соціальної самореалізації, а випускникам – конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

Основні цінності

Свобода – Компетентність – Справедливість – Чесність – Відповідальність – Відкритість

1. Право свободи дискусії та критики, право академічної свободи викладачів на основі високого рівня їх компетентності, довіри до них, сприяння постійному професійному та науковому зростанню, захист цих прав від протизаконних втручань та перешкод.

2. Справедливість, яка передбачає повагу до особистості, об’єктивне, рівне та неупереджене ставлення до неї. Формування партнерських стосунків в Університетській громаді між її членами, забезпечення права на вичерпну інформацію, обстоювання власної думки та справедливе вирішення суперечок.

3. Особиста чесність, яка означає дотримання об’єктивності в судженнях та рішеннях, виключення обману та плагіату, розуміння підзвітності та підпорядкованості, відповідальність у виконанні функцій, які пов’язані з адміністративним та громадським статусом.

4. Відкритість Університету, яка забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, участі та впливу представників різних зацікавлених груп (роботодавці, батьки, студенти, слухачі, випускники, професійні організації) на визначення основних напрямів діяльності, сприйнятливість до конструктивної критики, міжнародну привабливість і толерантність.

Головні цілі

Якість – Мобільність – Конкурентноздатність – Партнерство – Інтернаціоналізація

1. Створення, впровадження, сертифікація та постійне вдосконалення системи управління якістю діяльності Університету.

2. Розвиток підприємницької компоненти в навчальних програмах Університету, розширення спектру напрямів підготовки, післядипломної освіти, проведення досліджень і консалтингу на основі впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, які сформують цілісну структуру Університету прикладних наук і технологій та забезпечать його сталий розвиток в умовах глобалізації, жорсткої конкуренції та швидких змін.

3. Результативне та ефективне управління, вдосконалення системи кадрового менеджменту (пошук і відбір персоналу, підвищення кваліфікації керівних та науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та технічного персоналу), що покликаний забезпечити належну конкурентноздатність Університету.

4. Налагодження довготривалих партнерських стосунків із бізнес-оточенням, споживачами і замовниками освітніх послуг Університету, розроблення спеціалізованих програм підготовки з орієнтацією на їх запити та потреби, створення та вдосконалення підрозділів бізнес-освіти, випереджаючий розвиток навчальних програм післядипломної освіти, короткотермінових семінарів, тренінгів, у тому числі й міжнародного спрямування.

5. Подальше розгортання мережі додипломної освіти, регіональних навчальних підрозділів Університету та забезпечення високого рівня якості освіти.