регистрация /  вход

Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов (стр. 1 из 4)

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Курсова робота з дисципліни «Соціологія»

СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Вінниця 2009


Зміст

Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження

Визначення основних понять за темою дослідження

Вибірка соціологічного дослідження

Розробка і логічний аналіз анкети

Організація та методика опитування респондентів

Статистика і обробка інформації

Аналіз та узагальнення результатів дослідження

Список використаної літератури

Додаток


Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження

Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувались значними змінами у соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно активізувалися міжнародні зв'язки нашої держави, посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов.

Соціальне і культурне значення іноземної мови важко переоцінити, особливо у цей історичний період соціально-економічної та політичної розбудови нашої держави і визначення та стабілізації її місця й ролі на міжнародній арені. Все це і зумовило переосмислення ролі іноземної мови як важливого і необхідного засобу міжкультурного спілкування. Тому іноземна мова дедалі активніше набуває статусу соціально-економічного і політичного механізму порозуміння між різними представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх життєдіяльності. Моє дослідження можна пояснити кількома чинниками з яких випливає і пояснюється актуальність моєї роботи:

- в останнє десятиліття почали інтенсивно розвиватися міжнародні зв'язки між Україною і країнами Європейської Співдружності, між українськими і зарубіжними фірмами, підприємствами й організаціями у різних сферах діяльності; розширюються безпосередні зв'язки між українськими і зарубіжними школами; розробляються програми з культурного та освітнього обміну учнями, активізується участь школярів, студентів у спільних міжнародних проектах;

- сучасний світ став більш багатонаціональним і багатомовним: з одного боку, активізується процес глобалізації та економічної конкуренції, а з другого – зростає роль національної ментальності;

- показовою є ситуація на ринку праці: практично всюди потрібні фахівці, які вміють працювати з комп'ютером і знають принаймні одну іноземну мову;

- наше суспільство стало мобільнішим: відпочинок, навчання і навіть працевлаштування закордоном стають реальністю.

Все це змушує переосмислити цілі, завдання, зміст і технології навчання іноземних мов у системі освіти України, враховуючи при цьому існуючий багатий національний і міжнародний досвід у цій сфері. Тому, не слід в майбутньому ставити перед учнями, студентами мету досконало оволодіти однією мовою, абсолютно адаптуючи рівень їхнього спілкування до рівня носія цієї мови (для цього поки що не існує об’єктивних умов), “краще не зовсім абсолютні знання декількох мов, ніж досконале володіння лише однією іноземною мовою”, що переконливо засвідчується різними видами співпраці на сучасному рівні розвитку міжнародної діяльності. За об'єктивних умов школа не може забезпечити своїх випускників абсолютними знаннями іноземної мови, у зв'язку з цим вона повинна сформувати в них навички самоосвіти, які дозволили б їм самостійно удосконалювати отримані в школі знання однієї іноземної мови і в разі потреби засвоїти другу або третю іноземну мову відповідно до рівня власних професійних потреб.

Через те, мета дослідження: дослідити особливості вивчення іноземної мови і її роль у житті людини. Згідно теми, мети і завдань нашого дослідження було проведено дослідження на основі анкетування для виявлення інтересів у студентів щодо вивчення іноземної мови.

Для України, яка намагається інтегрувати у міжнародний простір, особливо важливим є створення умов для оволодіння іноземною мовою. Якщо раніше іноземна мова вивчалася лише для здобуття суми знань як одного з обов'язкових предметів шкільної програми, то з появою спеціалізованих шкіл, та із змінами в суспільстві метою вивчення іноземної мови стало оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування відповідно до соціального замовлення. Глобалізація з її суперечливими явищами, що має тенденцію до посилення, висуває перед освітою складне завдання: підготувати молоде покоління до життя в умовах багатонаціонального і полікультурного простору, виробити уміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних національностей.

Іноземна мова сьогодні є найважливішим засобом міжнародного спілкування. Світ наш невпинно змінюється. Зміни в суспільстві висувають нові вимоги щодо удосконалення системи навчання іноземних мов, зокрема в частині оновлення змісту навчально-методичної роботи, запровадження новітніх технологій викладання, нових навчальних курсів, корегування навчальних програм відповідно до рекомендації Ради Європи та Міністерства освіти і науки України. Шкільні навчальні програми з іноземних мов охоплюють знання про культуру, історію, географію, особливості побуту та державного устрою країни, мова якої вивчається, тобто всі аспекти соціокультурних особливостей країни. Виходячи із сучасних процесів, що відбуваються в світі, важливість соціокультурної складової на нинішньому етапі визначається всіма без винятку фахівцями. Цей компонент сприймається як першооснова для формування соціокультурної компетенції, хоча у визначенні цього поняття та розкритті змісту є деякі розбіжності.

Розмаїттю культур і мов надається дедалі більша увага. Доцільно зазначити, що європейці вважають, що їхній континент має велику кількість мов, особливо порівняно з Північною Америкою чи Австралією. Проте тільки 3% (приблизно 255) нині відомих мов походять із Європи. Більшість мов поширені на величезній території по обидва боки від екватора (у Південно-східній Азії, Індії, Африці і Південній Америці. У Європі в основному розповсюджені п'ять мов. Це англійська, німецька, французька, італійська та російська. У більшості європейські країни користуються кількома мовами. Найпоширенішою мовою Євросоюзу є англійська (нею володіє близько 31% громадян Євросоюзу, а для 16% вона є рідною);

Вивчення іноземної мови в сучасному світі - це один з найважливіших складових моментів сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює кругозір, дозволяє довідатися культуру й звичаї іншого народу. Здається, що кожна людина прагла б бути успішною і щасливою у бізнесі. А в цьому випадку знову ж дуже навіть може допомогти знання іноземної мови. По-перше це додаткові знання, по-друге фахівця, що володіє іноземною мовою роботодавці охотніше беруть на роботу. Втім, і це не найголовніше. Основний момент - це можливість зануритися в світ загадкового й незбагненного, це можливість спілкування з людьми й з іншим шаром світогляду й ментальності. Загальноприйнято вивчати англійську мову, як міжнародний еквівалент спілкування. Вважається, що через декілька років 1,5 мільярди людей - чверть всього світового населення — буде розмовляти англійською. Німецькою мовою зараз розмовляють 120 мільйонів чоловік у світі. 24% європейців вважають німецьку мову — рідною, а 8% населення країн-членів ЄС вивчають німецьку мову як іноземну. Три чверті світової кореспонденції, 80% електронної пошти в Інтернеті зараз ведеться англійською. 28 % книжкової продукції у всьому світу виходить німецькою мовою (тобто, кожна десята книга у світі). Отже, можна гіпотетично „дійти висновку", що незабаром усі люди будуть розмовляти англійською або, в крайньому випадку, ще й німецькою мовами.

Кожна сучасна молода людина прекрасно розуміє, що без вивчення іноземної мови вона не зможе одержати належних знань, а в майбутньому і відповідного робочого місця. Кожна молода людина розуміє, що без елементарних знань у плані користування комп'ютером вона не тільки не зможе працювати за будь-якою професією, а й буде виглядати у колі свої друзів людиною із застарілими поглядами на життя.

У сучасному світі англійська мова стала мовою техніки, науки, культури, бізнесу...

Французька мова, крім Франції, поширена у колишніх французьких колоніях, включаючи Квебек (в Канаді) і Гаїті. В ряді країн (Алжир і Туніс) вона зберігається у стилі культури і освіти. У XVIII - XIX ст. французька мова була у світі мовою культури і дипломатії, мовою дворянства Європи. Нині у Франції навчаються студенти із багатьох країн. Тут працює багато діячів культури різних країн. Але в цілому французька мова зараз віддає роль міжнародної мови англійській.

Німецька мова (крім Німеччини, Австрії, частини Швейцарії) досить популярна, особливо в країнах, які колись входили до складу двох могутніх німецькомовних імперій — Німеччини та Австро-Угорщини. При визначенні значимості німецької мови в сучасному світі треба керуватися тією обставиною, що Німеччина багата своєю університетською науковою, була і залишається кузнею науково-технічних кадрів для всього світу, особливо для Європи. В цілому, німецьку мову вважають рідною мовою більше 100 мільйонів чоловік. Майже кожна десята книжка, яка з'являється у світі, написана німецькою мовою. Серед мов, з яких здійснюються переклади, німецька мова займає третє місце у світі (після англійської та французької). І, нарешті, на німецьку мову нині перекладається більшість літератури.

Іспанська мова поширена не лише в самій Іспанії, але й в більшості держав Латинської Америки (крім Бразилії, де розмовляють португальською). Вона поширена в колишніх іспанських колоніях та інших частинах світу.