регистрация /  вход

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ Галактон (стр. 1 из 5)

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ДП «Галактон»


Вступ

В сучасних умовах переходу України до ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на підприємствах зокрема, в підвищенні рівня аналітичної підготовки. економічних кадрів.

Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємо обумовленості, що визначаються суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Економічний аналіз – дисципліна, вивчення якої допомагає сформувати необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації. Необхідність аналітичних знань та навичок пояснюється потребами практики, що виникли в період докорінної зміни умов господарювання підприємств і переходу до ринкових відносин.

1. Мета і завдання виконання розрахункової роботи Виконання розрахункової роботи передбачено навчальним планом для студентів 3-го курсу спец. 6.050106 «Облік і аудит». Розрахункова робота є самостійним дослідженням студента, що виконується на основі фінансової звітності підприємства. Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань студента з даного курсу та вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними документами, вміння застосовувати студентами теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе студентам закріпити отримані на лекціях теоретичні знання і оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств.

1. Загальна характеристика підприємства

Завод було збудовано у 1961 році, як Київський Міськмолзавод №2. Початкова переробна потужність заводу складала 400 тонн молока на день. У 1981–85 роках за рахунок реконструкції заводу, його потужності дозволили переробляти 600 тонн молока на день. У березні 1995 року на базі молокозаводу було засновано Відкрите Акціонерне товариство «Галактон». У травні 1997 року контрольний пакет придбала група підприємців і почалась нова історія компанії, що дозволило забезпечити стратегічне управління компанією.

З середини 1997 року Галактон прямує згідно розробленої стратегії розвитку підприємства, яку можна розбити на три етапи:

1 етап (травень 1997–1999 рік)

– Збільшення обсягів виробництва, завантаження виробничих потужностей і зменшення собівартості продукції

– Розширення зони сировини за спеціально розробленою програмою

– Створення нового бренду і проникнення на ринок

– Модернізація (реконструкція) виробництва

2 етап (2000–2001 роки):

– Стабільна робота на ринку і виробництво без збитків

– Реорганізація відділу продажу

– Автоматизація адміністрації та бухгалтерського обліку, основаного на єдиній інформаційній системі

– За рахунок завершення стадії модернізації виробництва, вийти на новий рівень сучасного виробництва унікальної продукції (біо-лінія, йогурти) та укріплення торгової марки

3 етап (з 2002 р.):

– Закріплення за Галактоном статусу лідера на стратегічно важливих ринках збуту

Галактон сьогодні – лідер національної промисловості, новатор молочної галузі, який працює за світовими стандартами. Галактон створив команду висококваліфікованих менеджерів, які підвищили інтерес до діяльності компанії від постачальників сировини до споживачів. Галактон виробляє високоякісну продукцію за прийнятними цінами.

Сьогодні ВАТ «Галактон» переробляє біля 200–350 тонн молока на день (залежно від сезону). Його постачають більш ніж 42 господарства за умовами довгострокових контрактів. Питання заготівлі сировини вважається одним із найважливіших у діяльності підприємства, тому для підвищення якості сировини, ВАТ «Галактон» надає реальну допомогу постачальникам сировини:Фінансова допомога господарствам:

• Надано кредитів (лише в серпні 2000 року – 1 млн. 800 тис. грн.), оздоблювання сільгоспвиробників холодильним і доїльним обладнанням. Закупки склали: 1998 рік – 280.4 тис. грн., 1999 рік – 378.7 тис. грн., 2000 рік – 958.5 тис. грн. У 2000 році введено технічне удосконалення доїльного обладнання у ВАТ «Брацлав» на суму 112 тис. грн.

• Організовано 22 прямих пункти для збирання молока від населення. Придбано 36 холодильників, об'ємом 1–1.6 тн. на суму 143.6 тис. дол. США фірми «Альфа-Лаваль».

• Надано допомогу по закупівлі кормової бази (1999 рік – 149 тис. грн, 2000 рік – 662 тис. грн.)

• Придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2 млн. 100 тис. грн. у 2000 році.

• Спільно з Головним селекційним Центром України розроблено програму, спрямовану на покращення генетичного фонду за рахунок застосування високоякісного посівного матеріалу.

• Надання допомоги у забезпеченні миючих засобів.

Якість сировини і продукції ретельно перевіряє власна лабораторія, спостерігаючи за всіма фізико-хімічними, мікробіологічними і радіологічними показниками.

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства.

Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.

Аналіз фінансового стану ми починаємо з аналізу структури і динаміки коштів підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма №1 «Баланс».

Підсумок за статтями Балансу називають валютою балансу, яка свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

Для проведення аналізу активів підприємства розраховуємо абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок проведено в наступній таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Аналіз структури і динаміки активу балансу

№ п/п Показники На початок року На кінець року Відхилення
+; – %
1 Необоротні активи, всього 48775,50 53849,60 -5074,10 90,58
– у% до валюти балансу, в т.ч. 71,86 70,96 0,91 -
1.1. Нематеріальні активи 324,80 528,20 -203,40 61,49
– у% до необоротних активів 0,67 0,98 -0,31 -
– у% до валюти балансу 0,48 0,70 -0,22 -
1.2. Незавершене будівництво 299,20 2960,40 -2661,20 10,11
– у% до необоротних активів 0,61 5,50 -4,88 -
– у% до валюти балансу 0,44 3,90 -3,46 -
1.3. Основні засоби 43102,20 35794,40 7307,80 120,42
– у% до необоротних активів 88,37 66,47 21,90 -
– у% до валюти балансу 63,51 47,16 16,34 -
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції 5049,50 14566,60 -9517,10 34,66
– у% до необоротних активів 10,35 27,05 -16,70 -
– у% до валюти балансу 7,44 19,19 -11,75 -
2 Оборотні активи, всього 18721,80 19323,60 -601,80 96,89
– у% до валюти балансу, в т.ч. 27,58 25,46 2,12 -
2.1. Запаси 8050,60 6628,10 1422,50 121,46
– у% до оборотних активів 43,00 34,30 8,70 -
– у% до валюти балансу 11,86 8,73 3,13 -
2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5264,50 8329,40 -3064,90 63,20
– у% до оборотних активів 28,12 43,10 -14,99 -
– у% до валюти балансу 7,76 10,98 -3,22 -
2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1508,70 2491,40 -982,70 60,56
– у% до оборотних активів 8,06 12,89 -4,83 -
– у% до валюти балансу 2,22 3,28 -1,06 -
2.3.1. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 39,90 4,10 35,80 973,17
– у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 2,64 0,16 2,48 -
– у% до валюти балансу 0,06 0,01 0,05 -
2.3.2. Дебіторська заборгованість за видами авансами 1440,50 2003,10 -562,60 71,91
– у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 95,48 80,40 15,08 -
– у% до валюти балансу 2,12 2,64 -0,52 -
2.3.3. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 28,30 484,20 -455,90 5,84
– у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 1,88 19,43 -17,56 -
– у% до валюти балансу 0,04 0,64 -0,60 -
2.4. Інша поточна дебіторська заборгованість 3266,60 1034,70 2231,90 315,71
– у% до оборотних активів 17,45 5,35 12,09 -
– у% до валюти балансу 4,81 1,36 3,45 -
2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 631,10 835,00 -203,90 75,58
– у% до оборотних активів 3,37 4,32 -0,95 -
– у% до валюти балансу 0,93 1,10 -0,17 -
3 Витрати майбутніх періодів 373,70 2718,70 -2345,00 13,75
– у% до валюти балансу 0,55 3,58 -3,03 -
Валюта балансу 67871,20 75891,90 -8020,70 89,43

Загальна кількість необоротних активів має негативну динаміку до зменшення в кінці року на 9,42 відсоткових пункти або на 5074,1 тис. грн. До такої ситуації призвело зниження маси нематеріальних активів на 38,51 відсоткових пункти, суми незавершеного виробництва на 89,89 відсоткових пункти та довгострокових фінансових інвестицій на 65,34 відсоткових пункти. Збільшення суми основних засобів відбулось на 7307,8 тис. грн. або на 20,42 відсоткових пункти. Основні засоби на кінець року збільшились в загальній частці необоротних активів і тепер становлять 88,37%(43102,2 тис. грн.), що є більшим за початкове значення на 21,9 відсоткових пункти.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!