регистрация /  вход

Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод" (стр. 1 из 16)

Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

Звіт про проходження переддипломної практики на ВАТ «Київський ювелірний завод»

студентки 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Керівник практики від університету

Київ – 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ВАТ «Київський ювелірний завод»

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Київський ювелірний завод»

2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод»

Висновки

Список використаної літератури
Додатки

Вступ

Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський ювелірний завод», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.

Об'єктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ВАТ «Київський ювелірний завод».

Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.

Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.

Числові дані для всебічного аналізу діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод» автор знайшов у таких документах:

1) Форма 1 “Баланс”

2) Форма 2 “Звіт про фінансові результати”

3) Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”

4) Форма 4 “Звіт про власний капітал”

5) Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

6) Форма 1-ПВ “Звіт з праці”

7) Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”

8) Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”

Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.

Розділ 1 . Загальна характеристика ВАТ «Київський ювелірний завод»

Згiдно Наказу Фонду державного майна України № 80-Ат вiд 08 лютого 1994 року на базi орендного пiдприємства "Українськi ювелiри" створено Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Українськi ювелiри". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 червня 2001 року ВАТ "Українськi ювелiри" змiнило назву на ВАТ "Київський ювелiрний завод". Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Московською райдержадмiнiстрацiєю м.Києва вiд 11 липня 2001 року №0/08006.

ВАТ "Київський ювелiрний завод" дочiрнiх пiдприємств та представництв не має. В органiзацiйнiй структурi Товариства змiн за звiтний перiод не вiдбувалось.

З боку третiх осiб будь-яких пропозицiй, щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходило.

11.06.2008 року - подiя про про утворення, припинення фiлiй, представництв Товариства(Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 11.06.2008 року. Дата повiдомлення(розмiщення у стрiцчi новин): 12.06.2008 року.).

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ" Київський ювелiрний завод" 11 червня 2008 року (протокол № 2) було прийняте рiшення про створення фiлiй з надання послуг населенню з виготовлення ювелiрних виробiв iз сировини замовника. Рiшення було прийняте з метою розширення товарообiгу. Планується створити фiлiї в наступних мiстах:

м. Київ, вул. М.Раскової (м.Лiвобережна);

м.Днiпродзержинськ, Днiпропетровська область;

м. Кiровоград;

м. Мелiтополь, Запорiзька область;

м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область;

м. Єнакiєво, Донецька область;

м. Вiнниця;

м. Тернопiль;

м. Мукачево, Закарпатська область;

м. Лубни, Полтавська область;

м. Ялта, АР Крим

Лiквiдувати фiлiю з надання послуг населенню з сировини замовника ВАТ "Київський ювелiрний завод", яка знаходиться за адресою: м. Харкiв, проспект Московський,90-а. Причиною лiквiдацiї фiлiї є її нерентабельнiсть.31.07.2008 року - подiя про змiну складу посадових осiб емiтента(Дата повiдомлення(розмiщення у стрiцчi новин): 31.07.2008 року.).

31 липня 2008 року згiдно Наказу № 157-П вiд 24.07.2008р. за власним бажанням звiльнено заступника голови правлiння ВАТ "Київський ювелiрний завод" Копiйку Iвана Федоровича (паспорт: серiя ФН № 562052, виданий Мiнським РУГУ МВС в м. Києвi 01.08.1997р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0,000214%. Особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Копiйка Iван Федорович перебував на посадi заступника голови правлiння ВАТ "Київський ювелiрний завод" 7 рокiв. На посаду заступника голови правлiння замiсть звiльненої особи тимчасово нiкого не призначено. Iнших дiй, протягом звiтного перiоду, що могли б вплинути на фiнансово-господарський стан, а також привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв у Товариства не вiдбувалося. Тому розкриття на фондовому ринку iнформацiї про iншi дiї, вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не було.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Київський ювелiрний завод" пiдготовлена згiдно методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з вимогами нацiйональнипх стандартiв бухгалтерського облiку (ПСБО). Облiкова полiтика на пiдприємствi не змiнилась. Обраний метод амортизацiї основних засобiв є прямолiнiйний. В необоротних активах видiлена група малоцiнних матерiальних активiв, до якої вiдносяться спецпристосування та спецiнвентар, термiн експлуатацiї яких бiльше одного року. Облiковою полiтикою прийнято нарахування амортизацiї МНМА в розмiрi 100 % їх вартостi на момент передачi їх в експлуатацiю. Оцiнка вибуття запасiв (реалiзацiя, списання на господарськi потреби та при нестачах) здiйснювалась iз застосуванням методу FIFO.

Інформація про основні види продукції або послуг

Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi ювелiрних виробiв iз дорогоцiних металiв, дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та штучного камiння з подальшою їх реалiвзацiєю в сферi роздрiбної та оптової торгiвлi, виготовлення ювелiрних виробiв за iндивiдуальними замовленнями населення з матерiалiв замовника або Товариства, обмiн ювелiрних виробiв власного виробництва на брухт дорогоцiнних металiв замовника.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність підприємства

Зниження життєвого рiвня населення, зменшення ринку збуту продукцiї, труднощi виникають iз забезпеченням виробництва сировиною, моральний та фiзичний знос обладнання.

За звiтнiй перiод було сплачено штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства на суму: 4 348, 93 грн.

Товариством використовуються власнi оборотнi активи.

На протязi звiтного перiоду було укладено договорiв (контрактiв) на внутрiшньому ринку на суму: 6 750 тис.грн. i експортних договорiв на суму: 13 900 тис.долларiв США.

Стратегія подальшої діяльності підприємства щонайменше на рік

Забезпечення росту обсягу реалiзацiї, пошуки нових торгiвельних зв'язкiв, модернiзацiя Товариства. На даний момент ведеться ремонт примiщень i замiна обладнання та устаткування, освоюються новi технологiї.

Опис політики підприємства щодо досліджень та розробок

В Товариствi iснує група художникiв, який розробляє ескiзи нових ювелiрних виробiв для подальшого запуску у виробництво через затвердження на художнiх зборах.

Судовi процеси, в яких виступає ВАТ "Київський ювелiрний завод" вiдсутнi.

Клеймiння виробiв iз дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння проводиться в лабораторiї Товариства. В основному вся продукцiя пiдприємства проходить лазерне клеймiння, механiчному клеймiнню пiдлягають тiльки вироби iз срiбла та деякi вироби iз золота.

Основні види діяльності підприємства:

· Виробництво ювелiрних виробів

· Ремонт ювелiрних виробів

· Оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 960

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): вiдсутня.

Фонд оплати працi: 62 118,7 тис.грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi за 2008 рiк збiльшився на 32.4% або 15 378.5 тис.грн. у порiвняннi з 2007 роком.

Таблиця 1.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Краснова Вiкторiя Леонiдiвна
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий ВА 977886 12.09.1997 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
Рік народження 1970
Освіта Вища,ДДУ,економiст
Стаж керівної роботи (років) 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП УМТЗ ВАТ "Пiвдензахiдтрансбуд", головний бухгалтер
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мажаровський Григорiй Iванович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МЕ 750063 11.04.2006 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1948
Освіта Вища, КУН, економiст
Стаж керівної роботи (років) 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Київський ювелiрний завод", член ради
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мiснiкова Свiтлана Вiкторiвна
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий КИ 035521 14.04.2003 УГП та iС ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1969
Освіта Вища,ДКI,iнженер-технолог
Стаж керівної роботи (років) 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українськi ювелiри",директор магазину.
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Голова спостережної ради
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Цюпко Сергiй Вiкторович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН 648479 18.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1963
Освіта Вища, к.е.н.
Стаж керівної роботи (років) 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Президент АЮУ, ОПЮП
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Голова ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Яцишина Наталiя Леонiдiвна
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН 509741 26.06.1997 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1958
Освіта Вища,НТУ,менеджер
Стаж керівної роботи (років) 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Українськi ювелiри",заступник головного бухгалтера
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сацков Вiталiй Олександрович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН 666220 26.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1953
Освіта Вища
Стаж керівної роботи (років) 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Київський ювелiрний завод", головний iнженер
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Заступник голови правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мiснiков Сергiй Володимирович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий КИ 038122 10.06.2003 УГ i РФО ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1964
Освіта Вища,ПКI,економiст
Стаж керівної роботи (років) 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Росiя,приватний пiдприємець
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада Голова правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Воловик Валерiй Володимирович
Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН 718825 12.03.1998 Мосоковським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження 1953
Освіта Вища,КДУ,iнженер-радiофiзик,дослiдник
Стаж керівної роботи (років) 25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Українськi ювелiри",голова правлiння
Опис До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Похожие статьи