Формування бюджетів фондів соціального страхування України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Податково-бюджетна система»

Варіант № 57: ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

2008р.


ЗМІСТ

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Структура фондів соціального страхування України

1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності

1.3 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття

1.4 Формування бюджету фонду обов’язового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

1.5 Формування бюджету фонду солідарної системи обов’язкового державного пенсійного страхування України (Пенсійний фонд)

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ( Варіант № 57)

2.1 Індивідуальне завдання №1. Розрахунок податкових зобов’язань підприємства по податку на додану вартість

2.1.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.1.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

2.2 Індивідуальне завдання №2. Перерахунок прибуткового податку і заповнення декларації про доходи фізичних осіб

2.2.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.2.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

2.3 Розрахунок податкових зобов’язань підприємства за підсумками господарської діяльності

2.3.1 Вихідні дані (варіант №57)

2.3.2 Практичні розрахунки податкових форм звітності

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (Варіант № 57). ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

1.1 Структура фондів соціального страхування України

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

- медичне страхування;

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- страхування на випадок безробіття;

- інші види страхування, передбачені законами України.

В Україні за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням з обов’язкових державних позабюджетних фондів надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування (позабюджетний Фонд пенсійного страхування створений згідно закону України):

- пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

- пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім передбачених пунктом 4 цієї статті;

- медичні профілактично-реабілітаційні заходи;

- допомога на поховання пенсіонерів;

2) медичне страхування (позабюджетний Фонд медичного страхування станом на 2007 рік – законодавчо не створений):

- діагностика та амбулаторне лікування;

- стаціонарне лікування;

- надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- профілактичні та освітні заходи;

- забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ( позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності створений згідно закону України [20]):

- допомога по тимчасовій непрацездатності;

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога при народженні дитини та по догляду за нею;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- забезпечення оздоровчих заходів;

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (позабюджетний Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві створений згідно закону України):

- профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілого;

- допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

- пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

5) страхування від безробіття (позабюджетний Фонд соціального страхування на випадок безробіття створений згідно закону України) :

- допомога по безробіттю;

- відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;

- матеріальна допомога безробітному та членам його сім'ї;

- дотація роботодавцю для створення робочих місць;

- допомога на поховання безробітного.

6) спеціальні бюджетні фонди соціального страхування, створені згідно законів України:

а) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

б) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

в) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

г) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;

д) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про соціальний захист дітей війни»;

е) ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

1.2 Формування бюджету фонду обов’язкового соціального страхування від тимчасової непрацездатності

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених Законом.

1) Cуб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, - застрахована особа або інша особа у випадках, передбачених статтями 45, 47 цього Закону, страхувальник та страховик;

2) Застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Представниками застрахованих осіб є профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

3) страхувальник відповідно до цього Закону - це:

а) роботодавець - для осіб, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону;

б) особи, зазначені у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;

4) страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

5) роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи;

Розміри внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування наведений в законі України:

1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

- для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;


Видео

Непроста реформа фонду соціального страхування  [ВИДЕО]Реорганізація фонду соціального страхування  [ВИДЕО]
В Фонді Соцстрахування виявлено махінації  [ВИДЕО]
Відбулось чергове засідання Громадської ради Фонду соціального страхування України  [ВИДЕО]
Четверта спроба провести засідання Правління Фонду соціального страхування з ТВП  [ВИДЕО]
Конфлікт навколо Фонду соціального страхування Відкрита студія  [ВИДЕО]
Фонд соціального страхування  [ВИДЕО]
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України  [ВИДЕО]
Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві допомогає населенню  [ВИДЕО]
Фонд соціального страхування  [ВИДЕО]
Фонд соціального страхування  [ВИДЕО]
Діяльність відділення Фонду соціального страхування  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.