Мир Знаний

Загальне ознайомлення з структурою управлінням напрямком діяльност (стр. 2 из 14)


2. Ознайомлення з порядком формування бюджетного запиту, складання і затвердження кошторису доходів і видатків та внесення змін до нього

Ірпінський міський центр зайнятості є бюджетною установою, яка забезпечує надання соціальних послуг незайнятим громадянам і роботодавцям. Дана установа є неприбутковою і входить до структури виконавчої дирекції Фонду соціального страхування на випадок безробіття, тому фінансується з державного бюджету за рахунок коштів, які сплачуються роботодавцями до Фонду.

Повноваження щодо отримання асигнувань з державного бюджету Ірпінським МЦЗ є кошторис доходів і видатків (дод.В.1).

Кошторис доходів і видатків бюджетних установце основний документ, що визначає загальний обсяг цільового надходження і поквартальний розподіл коштів Бюджету України [3].

Індивідуальний кошторис доходів і видатків Ірпінського МЦЗ затверджується керівником Київського ОЦЗ [1]. Формування індивідуального кошторису доходів і видатків Ірпінського МЦЗ здійснюється на підставі лімітної довідки асигнувань з бюджету, яку Київський ОЦЗ надсилає у 2-х тижневий термін після затвердження бюджету [10].

Лімітна довідка є документом, який містить затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл, повинна враховувати потреби установи, виходячи з її виробничих показників і нормативів [1].

Процес складання проекту кошторису на 2009 р. в Ірпінському міському центрі зайнятості почався з того, що у травні 2008 р. головний бухгалтер подала бюджетний запит до централізованої бухгалтерії Київського ОЦЗ (дод.).

Бюджетний запит – це документ, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для діяльності установи на наступний рік [4].

У бюджетному запиті на 2009 р. було показано фактичні видатки у розрізі кожного коду економічної класифікації за 2007 р., суми коштів, затверджені кошторисом на 2008 р. і проект видатків на 2009 р. (дод.В.2). Планування здійснюється враховуючи індекс інфляції та прогнозовані обсяги потреб у наступному році. У жовтні бюджетний запит коригується і знову подається до централізованої бухгалтерії.

Усі видатки, включені до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Це означає, що під час складання проекту кошторису Центр зайнятості для обґрунтування сум видатків наводить докладне розшифрування щодо кожного коду економічної класифікації видатків [28].

У зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні кошторис видатків на 2009 р. Ірпінського МЦЗ було затверджено з меншим фінансуванням, ніж передбачено у бюджетному запиті (див.дод.В.1, В.2).

Основними статтями, які фінансуються у 2009 р. є оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату відповідно 635,9 тис. грн. та 224,9 тис. грн., хоча у бюджетному запиті прогнозовані видатки на оплату праці складали 795 тис. грн. Фінансування видатків за КЕКВ 1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та ін. видатки» скорочено майже наполовину, а деякі статті у 2009 р. взагалі не фінансуються: 1134 «Придбання м’якого інвентарю», 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання», хоча у бюджетному запиті було передбачено отримання коштів на ці потреби. До кошторису можуть вноситися тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером діяльності Ірпінського міського центру зайнятості. Капітальні видатки в установі не фінансуються, а обладнання довгострокового використання надходить в установу в порядку централізованого постачання з Київського ОЦЗ. Таким чином проводяться також капітальні ремонти будівель, транспортних засобів.

Взагалі на утримання виконавчої дирекції Фонду Ірпінського МЦЗ на 2009 р. затверджено 1081, 7 тис. грн. (див. дод.Б.1).

Для забезпечення виконання функцій Ірпінським МЦЗ, а саме: виплата допомоги у зв’язку з безробіттям; професійна підготовка та підвищення кваліфікації безробітних, організація громадських робіт, надання дотацій роботодавцям (дод.платіж.доруч), профорієнтаційні послуги, відшкодування Пенсійному фонду витрат, пов’язаних з достроковим виходом безробітних на пенсію, у 2009 р. передбачено видатків на суму 8189,1 тис. грн. (див. дод.Б.1).

Впродовж року Ірпінський міський центр зайнятості може вносити зміни до кошторису у разі необхідності, про що обов’язково складають відповідні довідки змін до кошторису [4]. У першому півріччі 2009 р. довідка змін надавалась у березні, необхідність була викликана у зв’язку зі збільшенням кількості безробітних і більшими сумами грошової допомоги, а також внаслідок економії державних коштів на утримання Центру зайнятості на 6265 грн. (дод.B.3).

Якщо розміри грошової допомоги безробітним кожного місяця становлять різні суми, так як залежать від кількості безробітних, то річний фонд оплати праці формується на початку року згідно затвердженого штатного розпису, який подається на затвердження одночасно з кошторисом (дод. В.4).

Штатний розпис є документом, що визначає структуру установи, кількість штатних працівників, посадові оклади, види надбавок та фонди заробітної плати на місяць та рік. В Ірпінському МЦЗ кількість штатних посад становить 19 одиниць із річним фондом заробітної плати 422 962 грн.

Крім штатного розпису, одночасно з кошторисом затверджується план асигнувань загального фонду, який являє собою помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків та регламентує взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів протягом року [1].

Отже, Ірпінський МЦЗ функціонує за рахунок державних коштів, які надходять на казначейський рахунок згідно призначених асигнувань, затверджених в індивідуальному кошторисі – основному фінансовому документу установи. Процес складання кошторису на наступний рік починається із подання бюджетного запиту у поточному році до вищестоящої установи – Київського ОЦЗ. Після прийняття Державного бюджету директор Київського ОЦЗ затверджує кошторис видатків для Ірпінського ОЦЗ. Кошторис включає видатки загального фонду, так як Ірпінський МЦЗ не отримує власних надходжень, тому спеціального фонду не має.


3. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету та облік доходів загального фонду

Ірпінський міський центр зайнятості є неприбутковою бюджетною установою, тому джерелом доходів загального фонду є асигнування з державного бюджету, тобто повноваження на здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Загальний фонд Центру зайнятості містить обсяг надходжень та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання основних функцій.

Ірпінський міський центр зайнятості є розпорядником державних коштів ІІІ ступеня, оскільки безпосередньо підпорядковується Київському обласному центру зайнятості, який входить до структури Державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття при Міністерстві праці та соціальної політики [8]

Схема розпорядників бюджетних коштів державної служби зайнятості зображена на рис.3.1.


Рис. 3.1 Структура розпорядників бюджетних коштів Ірпінського МЦЗ

Бюджетне фінансування Ірпінського МЦЗ – безповоротне і безвідплатне виділення коштів із державного бюджету для надання соціальних послуг здійснюється за відомчою структурою [4].

Методом бюджетного фінансування є метод єдиного казначейського рахунку. Він використовується для фінансування установ, організацій, підприємств з Державного бюджету України .

Фінансування проводиться Держказначейством України, що здійснює розрахунково-касове обслуговування бюджетних установ і виступає в ролі банку. Це дозволяє забезпечити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів.

Спершу Головне управління Державного казначейства України перераховує кошти на розрахунковий рахунок Київського ОЦЗ в межах, визначених виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування на випадок безробіття для Київської області, а потім обсяги коштів, визначені для Ірпінського регіону Київським ОЦЗ перераховуються на рахунок в Ірпінському відділенні ДКУ [10].

Фінансування бюджетних організацій здійснюється з додержанням таких принципів:

безповоротність та безвідплатність надання коштів. Згідно з цим принципом суми, що виділяються з бюджету на утримання установ, мають безоплатний характер, тобто поверненню не підлягають;

фінансування в межах асигнувань передбачених кошторисом. Цей принцип означає, що виділення коштів з бюджету на утримання бюджетних організацій здійснюється тільки за наявності кошторису доходів і видатків бюджетних установ і в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Здійснення витрат, не передбачених кошторисом, не допускається, оскільки затверджений кошторис бюджетної установи являє собою граничний рівень витрат, які може здійснювати установа за тією чи іншою статтею за рахунок бюджетних коштів;

цільове призначення - використання виділених з бюджету коштів провадиться тільки на цілі, передбачені у відповідній статті кошторису та в межах отриманих сум .

Посадові особи бюджетних організацій за порушення порядку використання бюджетних коштів несуть кримінальну відповідальність згідно Кримінального кодексу України;

контроль за використанням наданих коштів - здійснюється на всіх етапах господарської діяльності бюджетних установ через казначейську систему [28].

Кожного місяця до 3 числа місяця наступного за звітним головний бухгалтер подає до централізованої бухгалтерії у Київському ОЦЗ інформацію про використання коштів загального фонду, в якій зазначають залишки на початок місяця, суми отриманих асигнувань, касові видатки і залишок на кінець місяця (дод.Д.1).