Мир Знаний

Аудит основних засобів (стр. 4 из 9)

машинобудівний завод» філія ліцензія АПУ № 3034 від

ВАТ «Автрамат» 26.09.02 Україна 61204,

Україна 63404, Харківська обл., пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

Зміївський р-н, місто Зміїв, тел. 36-47-46

вул. 50 років Комсомолу, 115. ЄДРПОУ 31644117

т., факс: 3-11-56, 3-26-93 Р/Р №2600023450

ЄДРПОУ 26450284 АКБ «Приват-банк»

Р/Р № 27008124701 МФО 325698

ВАТ «Мегабанк» МФО 351629


3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Перед проведенням аудиту основних засобів, необхідно ознайомитись з основами діяльностіпідприємства, де проводиться аудит. Для цього аудитор розробляє програму знайомства з підприємством (таблиця 2)

Таблиця 2 – Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Найменування роботи Джерела Термін
1 Визначити сферу діяльності (виробнича або сфера послуг) Надається підприємством
2 Зібрати інформацію про галузь, по якій ведеться перевірка Статистичні дані та інша література
3 Визначити вид економічної діяльності Статут
4 Визначити розмір підприємства(мале, середнє, велике) Кількість здійснюваних операцій за місяць
5 Знайомство з юридичними документами підприємства Надається підприємством
6 Визначити форму власності, порядок створення підприємства, його особливості Статут
7 Визначити підпорядкованість підприємства Статут
8 Ознайомитись з предметом діяльності підприємства, згідно до Статуту Статут
9 Порівняти діяльність підприємства з діяльністю, яка зафіксована в Статуті. Проводиться аудитором
10 Перевірити наявність ліцензій на окремі види діяльності Юридичні документи
11 Визначити обороти підприємства Надається підприємством
12 Вивчити структуру підприємства Схема – Структура підприємства
13 Ознайомитись з чисельністю службовців, функціональними обов'язками Надається підприємством
14 Ознайомитись з Бізнес планом підприємства, перспективою розвитку Надається підприємством
15 Доля на ринку (міста, області, країни), яку має підприємство, по кожному виду діяльності Статистичні дані
16 Знайомство з основними показниками, які характеризують діяльність підприємства Розрахунки підприємства, або аудитора
2 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

Для того, щоб найбільш повно визначити характер, обсяг та зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор має дати оцінку системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю клієнта. В процесі такої оцінки встановлюється вірогідність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. Для виконання даної процедури аудитор також має скласти програму аудиту (таблиця 3).

Таблиця 3 – Порядок проведення аудиту по питанню вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю

Найменуванняроботи Термін
1 2 3
1 З'ясувати, чи відповідає організаційна структура підприємства розміру підприємства
2 Вивчити розподіл прав, обов’язків і відповідальності та узгодженість із організаційною структурою підприємства
3 З'ясувати наявність контролю вищестоящими керівниками за виконанням делегованих прав і обов'язків
4 Знайомство з наказом по підприємству про зміст облікової політики на поточний період
5 Перевірити наявність положення про бухгалтерію, посадові інструкції працівників
6 Ознайомитись з робочим Планом рахунків
7 Ознайомитись з альбомом форм первинних документів, облікових реєстрів і звітності, які використовуються на підприємстві
8 Вивчити графік документообігу та представлення звітності
9 Визначити наявність внутрішнього контролю при обліку основних засобів підприємства:
наявність договору про матеріальну відповідальність
наявність санкцій на здійснення господарських операцій на первинних документах
розподіл відповідальності між різними особами за виконання господарської операції, її запис і зберігання запасів
розподіл відповідальності за виконання різних етапів здійснення господарської операції
перевірити правильність реєстрації первинних документів
правильність зберігання та обліку документів суворої звітності
наявність контрольної процедури між аналітичним та синтетичним обліком
правильність оформлення та видачі доручень на отримання основних засобів, відповідність даті указаній в дорученні та накладній
своєчасність оприбуткування основних засобів та передача документів в бухгалтерію
наявність податкових накладних
порядок та періодичність проведення інвентаризації, правильність її оформлення, результати інвентаризації
наявність заходів щодо збереження основних засобів
наявність процедур попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах
ретельне вивчення випадків, щодо нестачі основних засобів, або залишків, виявлених у ході інвентаризації
Заходи заохочення або стягнення, які використовуються на підприємстві
3 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

М.П.

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

Від оцінки системи внутрішнього короля залежить обсяг перевірки. Зниження ризику контролю дозволяє зменшити обсяг перевірки та опиратись на дані внутрішнього контролю. При підготовці загального плану та програми перевірки встановлюється рівень суттєвості.

План складається перед початком конкретної роботи з клієнтом та має такий вигляд (таблиця 4).


Таблиця 4 - Порядок проведення перевірки за питаннями обліку основних засобів

Основні напрями Перинні документи та облікові регістри П.І.ПБ виконавця Термін (дні) Примітки
1 2 3 4 5
1 Загальне ознайомлення з напрямами діяльності підприємства та вивчення статутних документі Статут, довідка про реєстрацію підприємства А. В. Левчук 2 Закон «Про підприємства та господарські товариства в Україні»
2 Попереднє вивчення фінансової звітності Баланс, Звіт про фінансові результати Д.М.Чуб 2 П(С)БО 2-4МСА
3 Вивчення застосованих на підприємстві форм і методів бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю Наказ №1 «Про облікову політику» А.В. Левчук 3 Закон «Про бухгалтерський облік та фінан сову звітність в Україні»
4 Ведення аудиторської процедури вивчення автоматизо- ваного обліку на ПВМ і створення автоматизованих робочих місць Положення «Про автоматизований облік» Д.М.Чуб 1 МСА
5 Вивчення документообігу на підприємстві по фінансово-господарчим операціям Затверджений графік документообігу А.В. Левчук 4 Інструкція №88 «Положення про застосування первинних документів»
6 Уточнення обсягів аудиторської перевірки підприємства та корегування договору на проведення аудиту А.В. Левчук 1 Закон «Про аудиторську діяльність»
7 Отримання аудиторських доказів по основним засобам Первинні документи, відомості по рахункам А.В. Левчук Д.М.Чуб 30 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.1 Перевірити правильність заповнення перинних документів Первинні документи 1 Наказ МСУ «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352 від 29.12.95
7.2Перевірити правильність оцінки основних засобів:Придбаних за платуВиготовлених власними силамиБезоплатно отриманих 2 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.3 Правильність і законність проведення переоцінки основних засобів та відображення в обліку Рішення керівництва (комісії), документ експертної оцінки або акт переоцінки, бухгалтерська довідка 2 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.4 Перевірити правильність відображення надходження основних засобів: Придбаних за платуВиготовлених власними силамиБезоплатно отриманих від структурних підрозділівБезоплатно отриманих від інших суб’єктів План рахунків Інструкція з його використання Договір, накладна, акт прийому-пере- дачі, інвентарна картка 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.5 Перевірити правильність відображення вибуття основних засобів:Ліквідація основних засобівПродаж основних засобів Безоплатно переданих структурним підрозділамБезоплатно переданих іншим суб’єктамВтрата (псування) Договір, видаткова накладна, акт прийому-передачі, акт списання, розпорядження керівництва, акт виконаних робіт з демонтажу, висновок комісії 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.6 Перевірити правильність відображення й оформлення операцій по проведенню ремонту, модернізації та реконструкції основних засобів:Поточний ремонтКапітальний ремонт Договір підряду (рішення комісії), відомості на оплату праці, акт виконаних робіт, акт прийому – передачі (ОЗ-2) 4
7.7 Перевірити правильність нарахування амортизації згідно вибраного методу Наказ про облікову політику, бухгалтерська довідка (розрахунок амортизації) 1 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.8 Перевірка проведення інвентаризації основних засобів:Періодичність проведенняДокументальне оформлення інвентаризаціїРезультати інвентаризаціїВідображення на рахунках бухгалтерського облікуЗастосовуванні заходи для схоронності ОЗ Інвентаризаційний опис, висновок комісії 2 Інструкція з інвентаризації основних засо- бів, не матері- альних активів, ТМЦ, грошо- вих коштів і документів та розрахунків № 69
7.9 Перевірка фактичної наявності основних засобів шляхом проведення вибіркової інвентаризаціїСкладання робочих таблиць 3
7.10 Перевірка права власності на основні засоби 1
7.11 Перевірка відповідності синтетичного та аналітичного обліку основних засобів Надається підприємством 2
7. 12 Перевірка правильності ведення податкового обліку основних засобів 2 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР
7.13 Проведення аналізу ефективності використання основних засобів 2
8 Узагальнення отриманих результаті. Підготовка попереднього аудиторського звіту Д. М. Чуб 2
9 Ознайомлення керівництва підприємства та головного бухгалтера та внесення коректив у хід перевірки з метою уточнення попередніх висновків Протокол засідання А.В. Левчук 2
10 Остаточне аудиторське вивчення скоригованихнапрямків перевірки Д.М. Чуб 1
11 Складання підсумкового акту аудиторської перевірки та аудиторського висновку:а)позитивнийб) умовно-позитивнийв) від’ємного характеру А.В. Левчук 3
12 Представлення кінцевого висновку на робочій нараді керівництва та засновників підприємства з аудиторським колективом А.В. Левчук 1

ВИКОНАВЕЦЬ